Kubenprojektet invigt

Kubenprojektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokratiuppdrag, samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm

I fredags var det 75 år sedan Raoul Wallenberg senast sågs i livet. En kall januaridag träffade han den sovjetiske militäre befälhavaren i Budapest och sedan dess är han förvunnen. 

Hans gärning lever än idag och är inspirationskälla över hela världen. Det han gjorde i Budapest som diplomat kommer aldrig och får aldrig glömmas bort.

Österåker har fått hela två kuber tilldelade tack vare initiativrika lärare. I fredags invigdes en kub på Solskiftesskolan och idag var det Österåkers gymnasiums tur. Jag hade förmånen att få invigningstala vid båda tillfällena. Kuberna har tilldelats varsin mänsklig rättighet från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som eleverna ska arbeta med under våren.

Solskiftesskolans kub handlar om artikel 29, som statuerar att var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig och Österåkers gymnasium handlar om artikel 19 där var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. En rätt som innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

För ett par år sedan turnerade utställningen ”One Man Can Make a Difference” över hela världen. Jag tycker att det är ett citat som är väl värt att reflektera över. Ja, vi har alla ett ansvar och vi kan alla göra skillnad. Var och en av oss. I stort som smått. Vissa engagerar sig i politiska partier eller i föreningar men det kan även vara att säga ifrån när man ser något som inte är okej eller att vara en god medmänniska.

Ur mitt tal på Österåkers gymnasium i morse:

Ni har tilldelats artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – yttrandefrihet.

Så här står det att läsa om den:

”Vi har alla rätten att fatta våra egna beslut, att tänka vad vi vill, att säga vad vi tänker och att dela våra åsikter med andra människor”.

Detta är en av grundbultarna i en fri demokrati – vår rätt till åsikter och att uttrycka dem. Det är värden som vi i Sverige sedan länge kommit att ta för givna, men så ser det tyvärr inte ut överallt i världen.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Men ord tryckta i en lagbok blir verkningslösa om inte friheter som yttrandefriheten och åsiktsfriheten värnas och upprätthålls av var och en.  Det finns krafter som vill begränsa och kväsa friheter, som genom olika metoder vill tysta människor som har åsikter som inte passar. Det får aldrig accepteras!

President John F. Kennedy: ”Vi har behov av fri information. Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanning och lögn, är ett land som är rädd för sina medborgare”

Kunskap är styrka! En okunnig befolkning blir lättledd boskap för maktfullkomliga politiker och då har vi lämnat demokratin bakom oss.

Föreställ Er motsatsen, att leva under diktatur och förtryck, där endast en förutbestämd åsikt får finnas. Visst är det en skrämmande tanke?

Vår uppgift, som äldre generation, är att ge Er förutsättningar för att bli bättre versioner av oss – uppgradering 2.0, eller kanske 10.0. Jag hoppas att arbetet med detta projekt kommer att bli givande.

Jag hoppas att många, inte minst politiker kommer att ta del av Ert arbete.  Det ska bli riktigt spännande att följa projektet på både ÖG och Solskiftesskolan. Jag önskar både elever och lärare lycka till!   

Solskiftets äldreboende

Sedan några år har Solskiftets äldreboende dragits med underskott. Kommunstyrelsen har sedan 2017 anmodat produktionsstyrelsen att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans, vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Det är också av väsentlig betydelse för att åstadkomma full konkurrensneutralitet. Ändå fortsätter de röda siffrorna lysa och varsla om att åtgärder krävs.
Det är en inte helt självklar nöt att knäcka. Effektiviseringar går alltid att åstadkomma, i alla verksamheter, men så klart bara fram till en viss gräns. Personalkostnader – som är en stor utgiftspost – kan ses över, men också det bara till en viss gräns då det krävs människor för att arbeta med människor. Vi måste i alla lägen sträva efter att våra äldre får högsta möjliga kvalitet.
Skulle man betrakta detta ur ett renodlat ekonomiskt – och kanske en smula krasst  -perspektiv vore en nedläggning ett framskjutet alternativ på listan av åtgärder. Vi har för närvarande god kapacitet vad gäller äldreomsorgsplatser i kommunen. Men i takt med att det blir fler äldre i samhället, så också i vår kommun, kommer vi behöva kapaciteten framöver.
Olika alternativ har utretts. Det bästa alternativet är att verksamheten, driften om man så vill, övertas av en fristående entreprenör efter en upphandling. Det finns många goda exempel på verksamheter som drivs med hög kvalitet i privat regi, där brukarbetygen är höga. med god kostnadseffektivitet. Lokaler och ”infrastruktur” är ju redan på plats så jag är övertygad om att det borde finnas ett intresse hos privata aktörer att ta över driften.
Beslutet – att ge kommundirektören uppdrag att genomföra en upphandling av alternativ utförare – var uppe i Kommunfullmäktige i måndags, men minoritetsåterremitterades med minsta möjliga röstmarginal då 17 ledamöter ur vänsteroppositionen röstade för en återremiss. Vaga argument från oppositionen om att det inte ”känns bra” stod mot en lösning som innebär att Solskiftet kan drivas vidare och den ekonomiska blödningen stoppas.
Ärendet kommer att tas upp på nytt på Kommunstyrelsen den 18/3 och ett extra Kommunfullmäktige kallas in till sammanträde samma kväll. Detta för att inte tappa fart i upphandlingen och för att inte underskotten ska späs på ytterligare.  Ju längre tid som går desto större ovisshet lär dessutom gro hos personalen , som en efter en kan komma att söka sig till andra arbetsgivare och med det drabbas patientsäkerheten.

Voteringsresultatet. 17 ledamöter röstade nej, vilket innebar återremiss.

Stäng meny