Förhoppningsvis det sista i ärendet Arriva.

                         Sl_logotyp  arriva-logo

Under gårdagen besökte jag SL på deras huvudkontor tillsammans med mina moderata KSO-kollegor från Danderyd och Vaxholm och framförde våra synpunkter på kollektivtrafiksituationen såsom den varit sedan Arriva tog över driften 7 januari. Deltog från SL:s sida gjorde ordförande Christer G Wennerholm, VD Anders Lindström samt biträdande trafikförsörjningschef Fredrik Cavalli Björkman.

SL gjorde en redovisning över dåtid, nutid och plan framåt. De ser självfallet inte lätt på situationen, som i många stycken har utvecklats till ett samhällsproblem. De yttre liggande områdena i Österåker samt hela Vaxholm är beroende av bussen som kollektivtrafikslag och fungerar det inte lamslås hela områden. Resenärer kommer för sent/uteblir till skolor, arbeten, läkarbesök etc. etc. och ger i förlängningen en kraftigt ökad biltrafik som följd.

Man har tillsammans med Arriva utarbetat en omfattande åtgärdsplan med syfte att allt ska vara up and running senast vecka 10. Enligt vårt förmenande en alledes för lång tid, men det är bland annat ett antal tekniska spörsmål som jag tidigare nämnt, vissa ej förutsebara för Arriva när de tog över,  som måste lösas successivt som tar en del tid. SL sitter dock inte med silkesvantarna på – skulle det inte fungera kommer en första sanktion handla om viten.

Jag träffade även Arrivas ledning under eftermiddagen som ett led i en kontinuerlig avstämning och de utfäster sig bland annat att ha en fungerande trafik omgående på de mest kritiska linjerna. Bland annat har ett antal bussar allokerats om för att serva vår kommun.

Jag utgår från en gradvis förbättring av läget fram till vecka 10 och jag förutsätter att det fungerar fläckfritt därefter. Förhoppningsvis är detta inlägg det sista i ärendet Arriva.
I alla fall i avseendet strul och förseningar.

Jag intervjuas med anledning av gårdagens möten i TV4

Christer G Wennerholm – Arriva måste skärpa sig!

Kommunens bokslut för 2012 klart!

Hundralappar

Österåkers kommuns bokslut för verksamhetsåret 2012 är nu klart. Resultatet för året landar i ett överskott på 142 miljoner. Soliditeten, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, är historiskt hög och är positiv även inräknat pensionsskulden. Kommunen har utöver detta inga lån!

Även om resultatet blev något lägre än höstens prognos är det så klart mycket glädjande siffror! Det går mycket bra för vår kommun! Det gör att våra budgeterade satsningar för 2013 och vår verksamhetsplan ligger fast.

I 2013 års alliansbudget ingår satsningar på 70 miljoner utöver budgeten för 2012. Bland annat 10 miljoner till lönespridning för lärarna utöver avtal, satsningar på IT-hjälpmedel i skolan, två nya trygghetsboenden inom äldreliv, Stadspark Åkers kanal samt en skattesänkning på 25 öre.

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden undertecknat!

Jag undertecknar exploateringsavtalet för den första etappen av Kanalstaden 16/1-2013
Jag undertecknar exploateringsavtalet för den första etappen av Kanalstaden 16/1-2013

Idag hade jag det stora nöjet att underteckna exploateringsavtalet med JM avseende den första etappen av Kanalstaden som innehåller 300 lägenheter (av totalt 2500 när området är fullt bebyggt).

Jag har sagt det förut och säger det igen i ärendet Kanalstaden – äntligen!

Snart kan arbetena påbörjas med rivning av gamla industribyggnader, förberedande markarbeten m.m. Ser verkligen fram mot det första spadtaget till detta unika och attraktiva boende!

Fortsatta satsningar på digital infrastruktur i glesbebyggda områden!

Snögubbe dekorerar gran

Tiden går fort och vi är redan framme vid 17 december och årets sista kommunfullmäktige avhålls i kväll.

Fastställande av taxor och avgifter för 2013 lär bli kvällens huvudnummer, men vi kommer förhoppningsvis även hinna med att bland annat anta organisationsförslaget för Trygg i Österåker samt visioner och mål för de kommande åren. En styrgrupp bestående av förvaltningschefer, Polisen, Armada och representanter från politiken föreslås också bildas med övergripande ansvar för det fortsatta viktiga arbetet med trygghetsfrågor.

Ambitionen att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen ligger fast. Vår satsning på bredbandsutbyggnad även i de mer glest befolkade delarna av vår kommun (som är en del i att nå den ambitionen) fortsätter i och med att vi i kväll har ett förslag till beslut om utbyggnad också till Lagnö. Vi bedömer att det är viktigt att kunna ha tillgång till en bra digital infrastruktur även utanför tätorten. Det är bra för de boende och för det lokala företagandet.

Det blir bifall på en motion från (s) om att, efter samråd med berörda intresse-organisationer,  inrätta en hundrastgård på lämplig plats där hundar kan tillåtas att släppas fria.

Genom klok politik och god ekonomisk hushållning har vi möjlighet att gå mot strömmen med vår skattesänkning för 2013 på 25 öre när närapå varannan kommun höjer. Norrtälje sänker också, men med 20 öre. I Sveriges Radio intervjuas jag med anledning av detta. Läs mer här.

Radio Österåker Logo
Lyssna på kvällens kommunfullmäktige live på 103,7!

Utnyttja de unika tillgångarna!

I Österåkers kommun är det nära till natur och rekreation. Oavsett om man väljer att tillbringa sin fritid till sjöss, på någon av de 1100 öarna i skärgården eller på fastlandet är naturen alltid nära!

Även i tätorten Åkersberga finns möjligheterna. Utöver de parker och miljöer som redan finns är Åkers kanal  – rätt använd – en unik tillgång. Den borgerliga alliansens  ambition är att vända Åkersberga mot kanalen, göra den mer tillgänglig och utnyttja hela  dess fulla potential.

Vi ställer oss positiva olika boendeformer i direkt anslutning till kanalen med alla möjligheter det medger, t.ex. att med båt ta sig – kanske rentav från bryggan nedanför bostaden – ut genom kanalen till havet.  Hur många andra kommuner kan erbjuda det?

I budgeten för 2013 satsar vi på det vi kallar Stadspark Åkers Kanal.  Vi vill anlägga gång-och cykelvägar, sittbänkar, belysning, planteringar av blommor och träd m.m. längs med hela kanalen för att tillgängliggöra den bättre för våra invånare och besökare.

Arbetet med att fräscha upp och tillskapa nya grönområden och parker pågår dock redan här och var. Jag klistrar nedan in ett antal länkar över pågående projekt från kommunens hemsida som fotodokumenterats vartefter de fortskridit. En eloge till alla inblandade och framförallt till stadsträdgårdsmästaren Gisela Holmgren!

Ny gång och cykelväg Åkers kanal

Plantering invid Roslagsvägen

Lekplats Skånsta

Upprustning Breviksbadet

Stäng meny