Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Skola

(Del 1 – SKOLA) Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta. INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST! (Del 1)
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 21 dagar kvar. 
SKOLA
Vad har vi gjort? Ett axplock.
✔️ Skolresultaten har ökat till en 5:e plats i länet
✔️Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare
✔️ Bland rikets högst betalda lärare
✔️Startat resursskola
✔️ Startat pedagogisk omsorg på Ingmarsö
✔️ Skräddarsydda lösningar kring fortbildning inom NPF för varje enhet i samarbete med SPSM
✔️ Skoldatatek
✔️ Digitalisering
✔️ Mattenätverket
✔️ Samarbete med universitet för ökad behörighet
Vad vill vi? Ett axplock.
✔️ Valfrihet ska värnas
✔️ Vi ska från 5:e plats till 1:a i skolresultat
✔️ Fortsatt digitalisering
✔️ Fler vuxna per barn i förskolan
✔️ Fortsatt kompetensutveckling för ökad behörighet
✔️ Läshjälp på fritids
✔️ Mindre klasstorlekar i årskurs F-3
✔️ Fortsatt anpassning av skolornas lokaler
✔️ Utbyggnad av Österåkers gymnasium med ett Campus
✔️ Successiv utbyggnad av tillagningskök på varje skola
✔️ Fler undervisningstimmar
✔️Fortsatt och intensifierad kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
✔️ Fortsatt satsning på Ung företagsamhet
Mm mm
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. Ⓜ️
#meddrivkraftattförbättra #moderatleddallians #moderaternaiösteråker #moderaterna #frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST #österåkerimitthjärta

Kommunstyrelsesammanträde i afton

KS 130821

Höstterminens första kommunstyrelsesammanträde är här och 27 punkter på dagordningen ska behandlas.

Värt att lyfta lite extra är:

  • Antagande av detaljplanen för Rosenkälla Öst, etapp 1 för att möjliggöra utvecklingen av ett nytt handelsområde.
  • Antagande av en skyltpolicy för kommunen, som ska vara en vägledning för kommunens tillståndsgivning samt vara rådgivande för de som avser att skylta.
  • Antagande av genomförandeplan för Stadspark Åkers Kanal.

Bilaga i dagens DN

DN-bilagan 130523  Framsidan.

I pappersupplagan av dagens DN har Österåker en medsickad bilaga.

Temat är en skärgårdskommun i världsklass, där vår unika miljö, skolor och bostäder har en central roll. Den tidigare TV-sportprofilen Katarina Hulting, boende i kommunen, porträtteras också. Bilagan är helt annonsfinansierad och når samtliga DN:s prenumeranter i stockholmsområdet samt delas ut som särtryck till alla hushåll i kommunen.

Skärgårdskommunen med en ekonomi i nationell topp!

Förord till årsredovisningen. Österåkers kommun räkenskapsåret 2012.

2012 var ett mycket starkt år för Skärgårdskommunen Österåker. Österåkers kommun visar än en gång goda resultat, även ekonomiskt. Bland annat förbättrade skatteintäkter för Österåker och god ekonomisk hushållning ledde fram till ett resultat för 2012 på + 142,7 mkr vilket är 73,5 mkr mer än budgeterat. Kommunalskatten sänks 2013 med 25 öre vilket resulterat i att vi i och med det ligger på 8:e plats i länet med 18,65 kr.

Genom god planering och bra förutsättningar är vi skuldfria och har en mycket god soliditet. + 64,7% exklusive pensionsåtaganden och + 2,2% inklusive. I och med 2012 års resultat är alltså en lång serie av år med negativ soliditet bruten. Detta ger oss stora möjligheter att investera i framtiden och vi har för 2013 satsat 70 miljoner mer än i budgeten för 2012. Vi avsätter medel till pensionsskulden samt har också genom ett regeringsbeslut om reservutjämningsfonder också haft möjligheten att fondera medel. Detta för att ha en reserv för sämre tider, att även då kunna säkra kvaliteten i verksamheterna.

Österåker är en ”ung” kommun med en medelålder på ca 38 år. Stockholms län växer och så gör vi.  2012 passerade vi gränsen 40 000 invånare och de närmaste tre åren beräknas kommunen växa med i snitt 485 personer per år.

Ett starkt samarbete med våra grannkommuner genom Stockholm Nordost har ökat våra möjligheter att tillsammans förbättra bland annat infrastruktur, kommunikations-möjligheter och näringslivsutveckling. Visionen för de sex samarbetskommunerna, som också antagits av respektive fullmäktige, är att regionen kommer att växa med 100 000 invånare till år 2040 samt att det ska tillskapas 50 000 nya arbetstillfällen under samma period. Det ställer krav på bland annat en välfungerande kollektivtrafik. Gemensamt har vi verkat för och glädjande fått till stånd ett beslut om upprustning av Roslagsbanan med dubbelspår till Åkersberga samt nya tågset och bullerdämpande åtgärder. Inom en femårsperiod förväntas detta vara på plats.

Trygghetsfrågorna har varit prioriterade. En tryggsamordnare har anställts för att fungera som kittet mellan polis, föreningar, skola och kommun med gott resultat. Polisen utsåg under året Österåker till fokusområde och med det sjönk kriminalitet och busliv ner till mycket låga nivåer. Ett exempel som nu tillämpas i andra kommuner.

Österåker är en expansiv kommun. En kommun med tillväxt och framåtanda. Omvandlingen av fritidshusområden till permanentboenden fortsätter. Ett antal detaljplaner är upprättade för attraktiva områden i bland annat Fredsborg, Täljöviken samt Östra Kanalstaden. Exploateringsavtalet för Kanalstaden är underskrivet och under året kommer det första spadtaget att tas till detta unika sjönära boende, som fullt utbyggt kommer att omfatta ca 2500 lägenheter.

Österåker har ett unikt geografiskt läge. Satsningarna på skärgården har fortsatt. Muddring av Åsättra hamn på Ljusterö har inletts för att kunna angöras av större båtar och öka turisttillströmningen. Att bosätta sig permanent och driva företag i skärgården är något vi vill bereda möjlighet till. Bredbandsutbyggnaden med fiberkabel i skärgården fortsätter.

Även 2012 har Österåker haft bland den lägsta arbetslösheten i landet med 2,1%.

Med energi, glädje och tillförsikt ser jag fram emot att fortsätta få utveckla Österåker till den mest attraktiva skärgårdskommunen, där vi kännetecknas av länets bästa skolor, hög kvalitet i omsorgen, hög servicenivå till invånare, företagare och besökare och låg kommunalskatt.  Ett Österåker som präglas av valfrihet och mångfald och med en ekonomi i balans.

Klokt agerande framför stora kommuner!

I dagens SvD kan man läsa att Österåkers kommun är på plats 7 av 290 kommuner i analys- och teknikkonsultföretaget WSP:s ranking över hur välutbildade invånarna är, branschkoncentration, hur varierad arbetsmarknaden är och företagens optimism inför framtiden!

Naturligtvis hedrande och mycket glädjande och visar återigen att vi är på helt rätt väg!

Nu har vi i ärlighetens namn en fördel av att geografiskt ligga i en storstads absoluta närhet. Rikets huvudstad. Det ger liknande kommuner så klart goda möjligheter att attrahera företag och starka skattebetalare att flytta till respektive kommun. Har man dessutom möjligheter att erbjuda rekreation både på land och till sjöss, som t.ex. vi i Österåker har, är det också faktorer som spelar in.

MEN, det gäller att agera med det man har. Det gäller att agera klokt. Annars kan man vara en till det geografiska läget hur attraktiv kommun som helst – kan man inte attrahera skattekraft har man problem.

De kommuner som ligger tio i topp är samtliga moderatstyrda. Samtliga ligger förvisso geografiskt välplacerade i en större stads närhet, men samtliga har också agerat och agerar klokt. Man har fokuserat på välfärdens kärna och ödar inte skattepengar på det som ligger därutöver. Man ser till att hålla skattesatsen på en låg nivå, vilket attraherar skattebetalare med hög skattekraft som spär på skatteintäkterna vilket ger möjligheter till hög kvalitet i verksamheterna och att sänka skatten ytterligare. Ett win-win-spin.

I Stockholm nordost har vi ett givande och starkt samarbete som säkert kan utvecklas vidare mot gemensamma funktioner, upphandlingar etc. Här tror jag nyckeln ligger för fler kommuner att må bättre, snarare än att skapa stora kolosskommuner där beslutsfattandet hamnar allt längre från medborgarna.

Jag köper att hela Sverige ska ha samma förutsättningar och kvalitet i välfärden. Det tillförsäkras också idag genom skatteutjämning. (Även om man fortfarande kan ha synpunkter på vissa tekniska delar i uppbyggnaden i systemet). Men det gäller också att agera genomtänkt. Flera kommuner kan behålla sin status som fria kommuner, men ändå samarbeta med andra och därigenom spara in på en hel del overheadkostnader. Fler kommuner borde så klart se över sina utgifter generellt. Det finns defintivt besparingspotentialer som inte drabbar någon bättre behövande. (Besök gärna http://sloseriombudsmannen.se/ för inspiration). Fler kommuner borde arbeta tätare inpå näringslivet och se till att fler små- och medelstora företag tillskapas.

Klokt agerande framför stora sammanslagna kommuner är i alla fall min utgångspunkt.

WSP

Listan med de 10 starkaste respektive svagaste kommunerna finns även på di.se

Allmänpolitisk debatt om fyra viktiga områden

I den här talarstolen lär jag tillbringa en hel del tid i afton.
I den här talarstolen lär jag tillbringa en del tid i afton.

Vi tecknar 8 april 2013 och i afton är det allmänpolitisk debatt i fullmäktige. Det är ett rent debattfullmäktige utan beslutsärenden, där varje parti har möjlighet att anföra sin politik och debattera inom fyra utvalda områden.

I år är dessa områden:

  • Skola
  • Infrastruktur
  • Vård och omsorg
  • Skärgården – utifrån kommunens vision

Jag har förmånen att inledninsganföra under fyra minuter inom respektive område. 

Ser verkligen fram mot en livfull och förhoppningsvis saklig debatt från alla parter!

Debatten sänds live i Radio Österåker på 103,7 MHz med start klockan 18:30!

Radio Österåker Logo
Lyssna på debatten! Klicka här!

Forskarstudier för lärare och låg arbetslöshet i Österåker!

Som ett led i visionen om att kunna erbjuda länets bästa skola fortsätter satsningen på lärarna, som ju är den viktigaste resursen att nå det målet.  Österåkers kommun samarbetar med Stockholms universitet i en satsning på forskning och utveckling.

Satsningen innebär att en av kommunens lärare om denne blir antagen bereds möjlighet att på arbetstid bedriva forskningsstudier inom elevers lärande, så kallad ämnesdidaktik. Forskarutbildningen innebär studier på halvtid under fyra års tid och avslutas med licentiatexamen. Läraren kommer dessutom knytas till kommunens Kompetenscentrum där verksamheten inriktar sig på utvecklingsarbete i Österåkers samtliga skolor.

Läs mer

I Österåker har de flesta arbete. Andelen arbetslösa är enligt Arbetsförmedlingens statistik 2,1%, vilket är mycket lågt. Snittet i riket ligger på 3,7% och i Stockholms län på 3,3% så Österåker står sig glädjande nog mycket väl i jämförelse både med Stockholms län och riket i övrigt.

Öppen arbetslöshet i %
Danderyd och Vaxholm 1,5%
Ekerö och Vallentuna 1,6%
Täby 1,7%
Lidingö 1,9%
Österåker 2,1%
Värmdö 2,2%
Norrtälje 2,3%
Salem 2,4%
Nacka 2,5%
Tyresö 2,6%
Nykvarn 2,8%
Sollentuna 2,8%
Solna 2,8%
Huddinge 3,0%
Nynäshamn 3,2%
Stockholm 3,5%
Upplands Väsby 3,5%
Haninge 3,7%
Sigtuna 3,8%
Upplands-Bro 3,8%
Sundbyberg 4,3%
Järfälla 4,7%
Botkyrka 5,3%
Södertälje 6,2%

Sportlov, Maramö och Alliansen 3.0

 

Vecka 9 är inledd och i min hemregion är det synonymt med sportlov. Många är de som passar på att ta helt eller delvis ledigt denna vecka och om så medges beger sig till fjällvärlden eller kanske utomlands. Andra väljer att stanna hemma, såsom undertecknad, som varvar några arbetsdagar med ledighet tillsammans med barnen.

Jag skulle vilja slå ett slag för att passa på att njuta av de egna omgivningarna emellanåt. I Österåkers kommun finns naturen runt knuten och rekreationsmöjligheterna är många även på vintern. Veckan lovar övervägande fint väder med temperaturer som pendlar mellan någon minusgrad och någon plusgrad. Under beaktande av lokala snö- och isförhållanden skulle jag rekommendera en skridskotur eller att man vallar på sina ”lagg” och ger sig ut i något av de preparerade skidspår som finns i kommunen –  bland annat vid Domarudden eller vid Österåkers golfklubb. Man behöver inte ta sig 40-50-60 mil för att koppla av, om man inte vill.

Här kan du läsa mer om vad som finns att göra i vår fina kommun under lovet. Där finns också aktuell information om isförhållanden och prepareringsläget vad gäller skidspåren.

På onsdag är grillarna igång för korvsugna sportlovsfirare vid Hackstabacken mellan klockan 11-14. En annan plats där det socialt grillats korv (vilket vissa har synpunkter på) är småländska Maramö, Annie Lööfs föräldrahem, där Alliansens partiledare och partisekreterarna samlats för att ta ett nytt grepp om en tredje valrörelse.

Vi är fyra partier som fungerar väldigt bra ihop i den allians som formellt bildades den 30/8-2004 i Högfors.  Sverige mår, trots lågkonjunktur i världen, bra tack vare en klok och ansvarsfull allianspolitik. Vi är mer än halvvägs in i en andra regeringsperiod och jag hoppas på en tredje. Men ska vi ro hem det hela en tredje gång duger det inte att luta sig tillbaka och förlita sig på gamla meriter och energier (hur bra de faktiskt än är och har varit) utan arbetet att anta nya visioner, nya utmaningar måste fortsätta. Ny glöd i arbetet måste tillskjutas.

Det stora arbetet sker så klart inte i Maramö. Det kommer att ske i olika arbetsgrupper för att sedan högst troligen kokas ner i ett gemensamt, slagkraftigt manifest. Det som sker hemma hos Annie är ändå ett viktigt avstamp. En teambuilding och en kickoff för Alliansen 3.0 och för fyra år till. Det sänder dessutom ut en signal som inte hörs störande ofta från den spretiga oppositionen – Vi vill regera ihop!

Läs mer här, här, här, här, här, här, här, här, här, här

Österåker glödhett på het bostadsmarknad!

 

Stockholm växer med två fullsatta SL-bussar varje dag.  Sju av ”passagerarna” stiger av i någon av de sex nordostkommunerna. Minst en av dessa väljer Österåker. Prognosen för de kommande åren är att Österåkers kommun kommer att växa med nära 500 personer varje år.

Det är glädjande tycker vi! För att klara av att bibehålla och utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter till en så låg skatt som möjligt, behöver vi rätt och slätt fler skattebetalare. Jag har sagt det förut och säger det igen: Mot utveckling står stagnation.

I dagens DN kan man läsa att bostadsköparna lämnar innerstan till förmån för kranskommunerna. Utbudet matchar inte behoven alla gånger och många föredrar lugnet och möjligheterna till rekreation längre ut.  Österåker är en kommun dit bland annat många tidigare citybor flyttar. Den relativa närheten till Stockholm i kombination med skärgård och natur inpå knuten är naturligtvis faktorer som bidrar till det, jämte god kvalitet i de kommunala verksamheterna och låg kommunalskatt.

Priserna på bostadsrätter har sedan 2008 ökat med drygt 40% i kommunen. Under en tioårsperiod har villapriserna i snitt ökat med närmare 70%! En del av förklaringen ligger så klart i gynnsamma räntevillkor och slopad fastighetsskatt, men det är ju å andra sidan lika för alla kommuner. Min bedömning, givet det tryck på inflyttningen vi har och den attraktionskraft vi bevisligen torde ha som ett resultat av det, är att priserna kommer att fortsätta ligga på en hög nivå. Fler attraktiva områden som ligger i pipeline – däribland det unika, sjönära boendet i Kanalstaden –  kommer att locka fler att söka sig till vår kommun. Men vi kommer också att uppföra smålägenheter så bland annat unga får möjlighet till ett bra första boende i Österåker.

Stäng meny