Reflektioner från ett sommarvackert Visby

Fredrik Reinfeldt i toppform i Almedalen!
Fredrik Reinfeldt i toppform i Almedalen!

Då var jag hemkommen igen från mitt första besök i karriären i Almedalen, Visby. Ca 2 500 seminarier, ett antal mingel och ett otal utställningar från privata och offentliga aktörer har avlöst varandra jämte det som är huvudtemat, partiernas respektive dagar och partiledartalen.

Moderaternas dag var den 3/7 och det var en statsminister i toppform som äntrade scenen på kvällen. Han talade bland annat om behovet av kreativa lösningar för att få fler unga i arbete. Bland annat om ett offentligt delfinansierat lärlingssystem för praktiska yrken där 75% av tiden är ren anställning och 25% lärlings- och utbildningstid. För arbetsgivaren således en lägre kostnad men för den unge full avtalsenlig lön.

Han berörde också vikten av att vara förberedd inför att regera. Han jämförde analogt med att vara förberedd när man ställer sig på startlinjen inför ett maratonlopp. Oppositionen är inte alls förberedd, vilket den synnerligen samtrimmade borgerliga alliansen är, och skulle de rödgröna få majoritet att ta över regeringsmakten är det tre partier som inte har en susning om vad de gemensamt ska göra vilket bäddar för problem ganska snart.

Jag vill lyfta två seminarier ur mängden från veckan som var. Det ena var Stockholm Nordosts välbesökta seminarium på onsdagen som belyste behovet av effektiv spårbunden trafik. Vi vill få till stånd en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda från Molnby station i Vallentuna, vilket är en kort och effektiv sträckning för att åstadkomma väldigt mycket. En satsning som också välkomnas av Arlanda Airport City. De räknar med att gå från dagens 20 000 anställda till ca 60 000 inom en framtid och då krävs effektiva kommunikationer även till våra kommuner och en förlängning av Roslagsbanan är det mest naturliga.

Det andra – också det välbesökta – seminariet arrangerades på torsdagen av stiftelsen Tryggare Sverige, där jag också ingick i politikerpanelen. Seminariet handlade om förebyggande trygghetsarbete där Österåker är en av ganska få kommuner som satsat på en samordnare på heltid. Vi är också en av få kommuner som också har en egen budget för trygghetsfrågor och preventivt arbete. Att ha det fokuset på trygghetsfrågor ger resultat. Den senaste trygghetsundersökningen som genomfördes i våras visar på klara förbättringar vad gäller invånarnas syn på tryggheten i kommunen.

Sammanfattningsvis en mycket trevlig upplevelse i ett vackert och pittoreskt Visby. Jag valde att bo några mil utanför Visby till en bråkdel av kostnaden mot att bo inne i staden. Det är väl den enda negativa reflektionen i ett annars helt fantastiskt arrangemang – prisnivån i Visby är närmast hutlös.

Tack för denna gång! 

Tryggare Sveriges seminarium i Almedalen
Tryggare Sveriges seminarium i Almedalen

Artikel på SvD Brännpunkt om behovet av en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Pressmeddelande om Tryggseminariet här

 

 

Bilaga från Stockholm Nordost i Dagens DN

Stockholm Nordost bilaga DN 20130530

Idag har Stockholm Nordost en helt annonsfinansierad bilaga i pappersupplagan av DN.

Den belyser samverkan mellan de sex samarbetskommunerna Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna, Täby och Danderyd. Man kan ta del av hur en regional stadskärna växer fram, läsa om den gemensamma visionen för de kommande 30 åren samt de gemensamma grepp vi tar för bland annat en effektiv kollektivtrafik. Med mera.

Förläng Roslagsbanan till Arlanda!

De sex kommunerna i Stockholm Nordost – Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker arbetar för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattar förhoppningsvis beslutet i maj att fortsätta utreda frågan i syfte att åstadkomma en spårförbindelse från nordostkommunerna till Arlanda.

Stockholmsregionen växer kraftigt och kommunerna inom Stockholm Nordost vill ta ansvar för att skapa både bostäder och arbetstillfällen för de som vill bo och verka här. Visionen för Stockholm Nordost, som är antagen i samtliga kommuners respektive fullmäktige, är att skapa förutsättningar för ett bostads­byggande för ytterligare 100 000 invånare samt för 50 000 nya arbetstillfällen till år 2040. 

Men för att detta ska bli möjligt krävs satsningar på en väl fungerande kollektivtrafik där en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är en viktig byggsten. 

Frågan om en förbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts på uppdrag av SL och utredningen är nu ute på remiss fram till 10 april. Frågan förväntas bli behandlad av Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i maj.

Stockholm Nordost har, tillsammans med Arlandakommunerna, i remissvaret till SL pekat på ett antal brister i hur utredningen genomförts. Särskilt har flera av de positiva värden som en förbindelse till Arlanda skulle innebära inte fullt ut belysts.

Stockholm Nordost har låtit ett konsultbolag granska SL:s utredning. Granskningen visar tydligt att en förlängning av Roslagsbanan skulle ge ett bra samhällsekonomiskt resultat, bättre än vad som redovisats i grundutredningen. Särskilt som det rör sig om en kort sträcka och en förhållandevis låg investeringskostnad.

Nordostsektorn saknar i dag en regional spårtrafik som knyter samman oss med övriga Stockholmsregionen och som skulle bidra till ett ökat kollektivresande. Färdsätten till Arlanda är idag krångliga och leder ofta till att man väljer bilen. Att från knutpunkten Roslags Näsby kunna ta sig till Arlanda på en knapp halvtimme i framtiden vore en rejäl vinst för de boende i alla nordostkommuner!

Glädjande beslut i trafiknämnden idag!

Alliansen i Stockholms läns landstings trafiknämnd satsar på Roslagsbanan och de kapacitetshöjande åtgärder som krävs i form av nya tågset och dubbelspår till bland annat Österåker!

Ett mycket glädjande första besked för oss som är beroende av en kapacitetsstark Roslagsbana!

Ärendet ska nu efter detta behandlas i Landstingsstyrelsen och i Landstingsfullmäktige och sedan, givet positiva beslut även där, kan förhoppningsvis arbetet inledas relativt snart.

Läs mer här, här, här, här

Roslagsbanan behöver förbättrad kapacitet omgående!

På SvD Brännpunkt argumenterar nationalekonomen Birgitta Swedenborg och arkitekten Per-Bruno Wisth att en utveckling av befintlig Roslagsbana skulle hota tunnelbanans utbyggnad till Täby. Inget kunde vara mer fel.

Roslagsbanan utgör ryggraden i kollektivtrafiken för kommunerna i nordost. Den senaste tioårsperioden har antalet resande med Roslagsbanan ökat med 30% och ligger på ca 47 000 resenärer varje vardagsdygn.

Den gemensamma visionen för Stockholm Nordosts sex kommuner sträcker sig 30 år framåt och berör kollektivtrafik, boende, näringsliv och befolkningstillväxt. Målet är att Nordost-sektorn kommer växa med 100 000 personer och att det ska tillkomma 50 000 nya arbetstillfällen i regionen. Det ställer krav på fungerande infrastruktur och ett tänkande i både bredd- och djupled.

Stockholm Nordost-kommunerna agerar gemensamt för att dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan blir av och prioriteras till Åkersberga station och till Vallentuna.  Vi arbetar för och ställer oss helt positiva till att Vallentuna-grenen i en nära framtid kan förlängas till Arlanda. Huvudfokus och topp-prioritet som vi ser det är dubbelspår till Åkersberga och till Vallentuna och med det en ny fräsch och tystare vagnflotta och tätare avgångstider.

Detta ska dock inte ställas mot tunnelbanans nödvändiga utbyggnad.  Att en upprustning och en kapacitetshöjning av Roslagsbanan för evigt skulle cementera Mörby som slutstation på tunnelbanan är det ingen av oss som vill. En förlängning av tunnelbanan till Täby och Arninge är av många skäl önskvärd och nödvändig.

Men vi vill ta det hela i rätt ordning!

Mer om detta härhär, här, här

Införande av medborgarförslag m.m. på agendan för dagens kommunstyrelsemöte

Vi tecknar 18/2 i kalendern och i kväll avhålls årets andra kommunstyrelsesammanträde.

På dagordningen ingår bland annat ett antal planärenden. Däribland Skånsta 3:17 där kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för att möjliggöra för Svenska vårdbyggen AB att bygga ett nytt vårdboende med 54 platser.

Förslag till detaljplan för första etappen av Gamla landsvägen föreslås antas, där denna föreslås få kommunalt huvudmannaskap och breddas till 7 meters bredd samt att gång-/cykelväg anläggs utmed hela vägsträckan. Brofästen för en kommande gång-/cykelbro över väg 276 kommer också att innefatts i planförslaget.

Vi kommer också anta detaljplan för Täljö vägskäl som ett delmoment i en kommande dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan. En utbyggnad som också trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm återigen ställde sig positiv till under mitt möte med honom och ledningen för SL i torsdags.  Formellt beslut om dubbelspår fattas i vår.

Som tidigare rapporterats i media föreslås kommunstyrelsen besluta att avslå Björn Molins utmaning av näringslivsenheten. Dels mot bakgrund av regelverket för utmanarrätt (ÖFS 2009:9) samt att vi anser näringslivseneheten vara en central ledningsfunktion som även fortsättningsvis bör ligga under kommunstyrelsens fulla kontroll.

Vi föreslår bifall av Michael Solanders (mp) motion rörande införande av medborgarförslag. Mycket av det han berör i sin motion är redan sådant som är igångsatt av Alliansen och ska implementeras. Motionen skulle av den anledningen likväl kunnat anses vara besvarad, men vi vill gå på bifall för att förstärka bilden av att vi är positiva till att tillvarata medborgarnas engagemang och klokskaper. Att kunna väcka medborgarförslag är dessutom en rättighet enligt kommunallagen och har implementerats i ett antal kommuner. Vi delar dessutom motionärens önskemål om att detta bör utvärderas efter ett år. Från och med 23 september kommer möjligheten att väcka medborgarförslag att gå skarpt.

Stockholm Nordost – Framtid, framgång, framkomlighet!

Vision Nordost

Igår avhölls ett informationsmöte angående Vision Stockholm Nordost på Täby Park Hotell. Samtliga kommunstyrelseledamöter från de sex samarbetskommunerna Danderyd, Täby, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje var inbjudna.

Ett samarbete mellan kommunerna har funnits sedan 1990 även om Stockholm Nordost-samarbetet i sin nuvarande form formaliserades på allvar 2005. En ensam kommun har svårt att göra sin röst hörd i vissa lägen. Tillsammans utgör vi närmare 240 000 invånare och växer stadigt i invånarantal. Regionen är till invånarantalet större än t.ex. Uppsala. Med en gemensam röst kan vi på ett starkare sätt påverka i frågor som rör kollektivtrafik, vägar m.m, men också samverka kommunövergripande när det gäller t.ex. äldreliv eller brottsbekämpning.

Visionen för Stockholm Nordost kan kokas ner i tre stycken F – framtid, framgång, framkomlighet. Det är en vision som sträcker sig 30 år framåt och berör kollektivtrafik, boende, näringsliv och befolkningstillväxt. Målet är att Nordost kommer växa med 100 000 personer och att det ska tillskapas 50 000 nya arbetstillfällen. Det ställer krav på fungerande infrastruktur och att bostäder byggs i en takt som svarar upp mot kraven. Framför allt vad gäller infrastruktur finns det mycket för våra kommuner att samarbeta kring.

Vi driver gemensamt på för att dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan blir av och prioriteras till Åkersberga station och till Vallentuna. Att Vallentuna-grenen sedemera förlängs till Arlanda. I ett något längre perspektiv ställer vi oss positiva till bl.a. förlängning av tunnelbanan till Arninge och andra spårbundna transportslag i regionen. Men huvudfokus och topp-prioritet som vi ser det är dubbelspår till Åkersberga och till Vallentuna och med det en ny vagnflotta och tätare avgångstider.

Jag ser med tillförsikt fram mot att nästa år avlösa Kjell Jansson från Norrtälje som ordförande i Stockholm Nordost. Ordförandeskapet alterneras varje år.

Mer information finns här.

Bättre spår till Nordost

Bättre spår till Nordost

Den spårburna kollektivtrafiken till nordöstra Stockholmregionen byggdes ut för över hundra år sedan. Sedan dess har befolkningen i området ökat kraftigt. Enligt en nyligen antagen vision för nordöstra Stockholmsregionen ska 50 000 nya arbetsplatser skapas. För att göra detta möjligt behöver kollektivtrafiken byggas ut. Trafiklandstingsrådet och representanter för de sex nordostkommunerna – Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker – föreslår därför att en idéstudie görs för att utreda alternativ för kapacitetsstark spårbunden kollektivtrafik till Nordöstra Stockholm.

För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs fler projekt som knyter ihop länet. I mars beslutade vi om en förstudie av T-bana till Nacka. Nu fortsätter vi med en idéstudie om bättre spårbunden kollektivtrafik till nordöstra Stockholmsregionen, säger Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M).
Ska vi nå vårt mål att skapa 50 000 nya arbetsplatser till Nordostregionen så måste kollektivtrafiken förbättras. Vi välkomnar därför en bred analys av tänkbara alternativ till dagens kollektivtrafik, säger Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M) Österåker.
Vi måste kunna öka antalet arbetsplatser och invånare utan att öka antalet bilar. Därför är det viktigt att satsa på bättre spårbunden kollektivtrafik. De nordöstra kommunerna måste kopplas samman med övrig spårtrafik i länet, säger Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande (M) Täby.
Vi välkomnar fler att bosätta sig i nordöstra Stockholm, men då krävs utbyggd kollektivtrafik på spår. De nya bostäder som byggs måste ha bra kollektivtrafik och förbindelser med övriga Stockholmsregionen, säger Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande (M) Norrtälje.
Invånarna i nordöstra länet behöver fler och bättre kollektivtrafikalternativ, så att fler väljer att inte ta bilen in till stan via den hårt trafikerade E18. Det skulle bidra till minskat buller och renare luft i framför allt Täby och Danderyd, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Danderyd.
På lite sikt måste nya tunga investeringar göras, inte minst genom spårbunden trafik som förbinder Nordostsektorn med E4-stråket i höjd med Solna och Kista. Av trängselskäl måste vi ändra den nuvarande ordningen med att alla måste in till Centralen och vända, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande (M) Vallentuna.
Stockholms läns befolkning ökar långt snabbare jämfört med vad prognoserna visar och alla kommuner måste ta sitt ansvar för utvecklingen. Därför är idéstudien om bättre kollektivtrafik i nordost, och därmed bättre möjligheter till bostadsbyggande, en fråga för hela länet, säger Per Mosseby, kommunstyrelsens ordförande (M) Vaxholm.
Det är bra att landstinget och berörda kommuner samverkar på ett tidigt stadium i planeringen. Utbyggnaden av spårtrafik måste gå hand i hand med utbyggnaden av arbetsplatser och nya bostäder, säger Christer G Wennerholm.
Fakta:
Idéstudien ska vara ett underlag till nästa statliga planeringsomgång för infrastruktur inför perioden 2015-2027. Studien ska se över olika spårbundna alternativ, till exempel ytterligare förbättringar av Roslagsbanan, en förlängning av tunnelbanan, en tvärbana från Solna till Danderyd, en ny järnvägslinje och nya busslinjer. De olika alternativa lösningarna ska bedömas utifrån teknisk genomförbarhet, kostnader, samhällsekonomisk effektivitet och vilka effekter det får för resenärerna.

Utredningen genomförs av Landstinget i samarbete med kommunerna i Stockholm Nordost. Idéstudien beräknas kosta sex miljoner kronor och förutsätter en förskottering från Nordostkommunerna med fem miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Sebastian Tham 070-737 41 90
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm

Michaela Fletcher 08-540 810 69

Leif Gripestam 076-643 96 99

Kjell Jansson 073-558 22 00

Olle Reichenberg 070-8899670

Örjan Lid 070-537 64 78

Per Mosseby 070-483 62 70

Maa SvD artikel idag

Stäng meny