Matematiksatsning i Österåkers skolor!

Som ett led i arbetet att bli länets bästa skolkommun deltar Österåker i en särskild matematiksatsning som leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Vi är en av dryga 40-talet kommuner som hittills valt att delta i denna satsning. Fler kommer att tillkomma. Matematik är ett mycket viktigt ämne generellt och i synnerhet om vi på sikt ska kunna hävda oss som teknikorienterad kunskapsnation. Det känns bra att redan tidigt ha anslutit till det här projektet och att processen är igång.

Vi har i kommunen tillsatt två  matematikutvecklare. Deras arbete omfattar förskolans senare år samt grundskolans åk F-9. Uppdraget är kartläggning av undervisningen och att definiera utvecklingsområden med därpå följande utvecklingsarbete och kompetenshöjande insatser.

SKL:s mål är att år 2015 ska andelen svenska elever i grundskolan som endast når lägsta nivån i PISA-studien halveras från 22 procent och andelen som når toppresultat ska öka. Dessutom ska Sverige höra till de tio bästa OECD-länderna.

Läs mer här

Stäng meny