Pengarna ska ut till eleverna!Jag vill med detta inlägg stark tillbakavisa de felaktiga uppgifterna om kommunens ekonomi som florerar i olika sociala medier. Att sänkt skatt skulle ha lett till en skolkris, vilka vissa hävdar.
Trots god ekonomi i kommunen och ökad skolpeng uppvisar ett antal av de kommunala skolorna underskott i den ekonomiska uppföljningen för november 2018. Samtidigt uppvisar kommunen som helhet vid samma tidpunkt ett överskott på sista rad om 22 MSEK, vilket är enligt budget. Det ekonomiska underskottet beror på att ett antal av kommunens skolor beräknat att antalet elever skulle bli fler hösten 2018 än vad de faktiskt blev och att de därför anställde fler medarbetare än vad det fanns elevunderlag för.  För bibehållen konkurrensneutralitet skall därför åtgärder vidtagas för att nå en budget i balans.
Sedan årsskiftet har jag det yttersta ansvaret för egen regi-verksamhet genom att produktionsutskottet under Kommunstyrelsen ersätter den tidigare produktionsstyrelsen. Jag har i linje med mitt ansvarsområde låtit initiera en djupgående analys av skolornas budgetar sedan underskottet uppdagades.
Det kan konstateras att det finns ett betydande utrymme att effektivisera inom den centrala administrationen.  Vi har konsekvent höjt skolpengen rejält de senaste åren för att skapa förutsättningar för ännu bättre resultat. För oss är det då ologiskt att verksamheten inte får maximal utdelning av de politiska satsningar som görs.
Pengarna ska inte fastna i kommunhuset utan fördelas ut till skolorna. Jag kommer därför i nästkommande månadsuppföljning på Kommunstyrelsen föreslå ett uppdrag att 10 miljoner frigörs från central administration ut till eleverna i skolan.

94 Mkr mer och sänkt skatt – Budget Österåker 2019

Den moderatledda alliansens budget för 2019 läggs på kommunstyrelsens bord idag.
Budgeten innehåller 94 miljoner mer i satsningar jämfört med 2018, varav drygt 60 miljoner går till skola och utbildning. Samtidigt sänker vi kommunalskatten, som vi brukar göra när det finns utrymme (och det gör det ofta i Österåker). Denna gång med 25 öre, vilket kanske placerar oss lägst i landet (beroende på hur andra kommuner justerar sin kommunalskatt). Detta ger ytterst invånarna i Österåker möjlighet att behålla mer av sina egna intjänade pengar.
Detta är nu det nionde budgetförslaget jag får vara med om att lägga fram. Alla dessa har varit med fokus på förskola och skola, där Österåker har bland de högst betalda lärarna i landet, elevernas resultat har ökat till att placera sig på en femte plats i länet (14:e i riket), där äldreomsorgen har ökat kvaliteten med en jämförelsevis mycket hög ”peng”, där Österåker är en av, om inte den bästa kommunen i landet, med ett guldläge i ekonomin; pensionsåtagandet är i balans, avsättningar till resultatutjämningsreserven för sämre tider har genomförts, soliditet om 63% och infrastruktursatsningar med kommunala skattemedel med mycket mer.
Totalt har nu den moderatledda alliansen sänkt kommunalskatten med 2 kr och 15 öre sedan 2011 (sedan 2004 med 3 kr och 15 öre).
Hur vi har lyckats med detta?
Givetvis finns det många faktorer som spelar in i dessa framgångar. En av dessa är de förtroendevaldas förståelse för det uppdrag vi har att hantera andras pengar, d.v.s. att nyttja skatteintäkterna effektivt. En djupt grundmurad ideologi om vems pengarna i grund och botten är, d.v.s. vem har skapat värdet av pengarna. Politisk drivkraft att ständigt förbättra, med en skicklig och professionell tjänstemannaorganisation.
Höga lärarlöner, politisk vilja och låg kommunalskatt ger dynamiska effekter. Det ser vi inte minst i den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen och de höga skolresultaten.

Förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 i Österåker

Utöver budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 har vi också lagt förslag om politisk organisation som ska gälla från 1 januari 2019. Efter våra interna analyser av det politiska arbetet under förra mandatperioden föreslår alliansen denna nya politiska organisation, där det sker några förändringar, men i det stora hela ligger den politiska organisationen som tidigare där den väl balanserar vårt politiska arbete och medborgarnas skattepengar.
För perioden har vi valt att än mer fokusera på förskola och skola genom att bilda en För- och Grundskolenämnd (FGN). Gymnasie, vuxenenutbildningsfrågor tillsammans med det kommunala aktivitetsansvaret blir en nämnd; Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN). Syftet är att nämndens arbete fokuseras bland annat på att arbeta med gymnasieelevers tid i gymnasiet. Det blir alltmer vanligt att elever går ett fjärde år och ibland till och med ett femte år i gymnasiet vilket politiken behöver fokusera sitt arbete på och analysera varför. Det finns också ett kommunalt ansvar för elever som inte alls går i gymnasiet, av olika anledningar, efter grundskolan. Elever/ungdomar som inte går gymnasieutbildning får det svårare att också komma ut i arbete och egen försörjning varför resurser och fokus behöver läggas på dessa.
Vi avlastar kommunstyrelsen genom att skapa en Teknisk nämnd (TKN) som ska ges möjlighet att arbeta med det som namnet säger, tekniska frågor, så som reparationer, underhåll, reinvesteringar, samhällsbetalda resor mm.
Likt kommuner med samma organisation väljer vi att Produktionsstyrelsen läggs ner i den form vi haft och läggs istället som ett utskott under kommunstyrelsen (KS-PU) då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt för bland annat ekonomiska frågor. För 11 år sedan bildades produktionsstyrelse och produktionsförvaltning (där all kommunal verksamhet hanteras) vilket var nödvändigt vid den tidpunkten. Det har varit gynnsamt för både verksamheternas resultat och den kommunala ekonomin i sin helhet. De allra flesta kommunala verksamheterna är konkurrensutsatta, d.v.s. de verkar på samma villkor som t.ex enskilda förskolor och friskolor, de har exakt samma ”peng” och all sådan verksamhet ska vara konkurrensneutral, d.v.s. på lika villkor.
I syfte att öka fokus på demokratiska frågor lägger vi till demokratifrågor till Valnämnden (som annars endast arbetar när det är valår, vilken enligt kommunallagen ska finnas). En Val- och Demokratinämnd (VDN) skapas. Syfte med Val- och Demokratinämnden är att demokratifrågor ska få ett än mer fokus för att öka den faktiska och upplevda demokratiska insynen, transparensen och informationen kring det demokratiska arbetet. Totalt handlar det om ytterligare ca 12 politiska poster med dessa föreslagna förändringar.
Vi tillsätter ej fler kommunalråd denna mandatperiod. Det kommer fortsättningsvis finnas tre kommunalråd; Kommunstyrelsens ordförande med 100% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande med 80% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd med särskilt ansvar för den Tekniska Nämnden (TKN) och ett oppositionsråd med 75% tjänstgöringsgrad.
I likhet med förändring av tjänstgöringsgrad för oppositionsrådet efter valet 2014 då oppositionsrådet tjänstgöringsgrad ökade från 80% till 100% till följd av två nya mandat, blir konsekvensen efter 2018 års val en förändring från 100% till 75% till följd av tre tappade mandat.
Mer utförlig beskrivning om nämnder och arvoden kan Du ta del av via Arvodesbestämmelserna vilka beslutades under förra mandatperioden av den parlamentariskt tillsatta gruppen (dvs den bestod av alla partier i Kommunfullmäktige). För de totala politiska kostnaderna resulterar detta i en ökning om ca 700-800 tusen kronor per år. Ökningen beror på fler politiska uppdrag med anledning av den nya nämndstrukturen och uppräkningar kopplade mot riksdagsarvodena.
Val av ledamöter och ersättare sker på kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2018.

Österåkers skolor på 14:e plats i landet!Jag vill nästan hoppa jämfota av glädje – Vårt fokus och mål börjar verkligen visa resultat!
SKL’s mätning av skolresultat 2017 har landat Österåker på en femte plats i länet och en 14:e plats i riket (en klättring med 42 platser!).
Tänk så många gånger jag och vi i Moderaterna och Alliansen i Österåker har blivit både hånade och ifrågasatta om vårt inriktningsmål – Länets bästa skolor. Nu är vi nära! Vi släpper inte fokus för detta resultat. Nu fortsätter vi att på riktigt visa att Moderat politik gör skillnad!
Särskilt roligt känns det för mig personligen eftersom anledningen till att jag blev politiskt aktiv var för att förbättra förskola och skola.
Men den största tacksamheten och de varmaste gratulationerna riktas till alla som arbetar inom skolan – tjänstemän, lärare, och rektorer. Ett stort grattis också till alla våra duktiga elever som presterar så otroligt bra!
Österåker – kommunen där skolresultaten ökar i takt med att kommunalskatten sänks.

Näringslivsfrukost – Översiktsplan 2040

Åter, efter bara några timmar, i kommunfullmäktigesalen.
I vanlig ordning är det fullt hus på morgonens Näringslivsfrukost som kommunen genomför ett antal gånger per termin med Företagarna. Riktig glädjande att så många kommer för att ta del och dela med sig av synpunkter om vår nya översiktsplan.
Jag fick äran och nöjet att hälsa välkomna och inleda denna tidiga morgon med hur viktiga företagarna är för en kommun i allmänhet och i synnerhet för Österåker. Framgångsrika företagare ger en framgångsrik kommun. Vår uppgift är att så långt som möjligt underlätta för företagare att vara framgångsrika.
Utöver Översiktsplan 2040, med utblick 2060, presenteras Näringslivsstrategin som med gemensamma krafter är framtagen och mynnat ut i en handlingsplan.
Så stolt över alla dessa entreprenörer i vår kommun!

Öppet brev till Trafikverket

Ni måste agera innan det sker en allvarlig olycka!

Det finns allvarliga och uppenbara brister i trafiksäkerhet vid Kulla Vägskäl, särskilt för oskyddade trafikanter och vi kommunalråd vill veta vad Ni gör för att omgående förbättra situationen.  Bytespunken är mycket populär då stombussen från Vaxholm fungerar bra med täta avgångar. Dessa resenärer måste korsa Vaxholmsvägen (väg 274) på eftermiddagen, och det saknas en säker gångpassage. Att korsa vägen till fots är så långt från en trafiksäker lösning det går att komma på grund av höga hastigheter och mycket trafik.
Enligt de senaste trafikmätningarna, som gjordes 2015 och 2016, passerar 10 400 fordon per dag på Vaxholmsvägen, respektive 4600 fordon på Svinningevägen. Efter det att trafikmätningarna genomförts har invånarantalet ökat successivt i hela Österåker, vilket även inkluderar Täljö/Svinninge. Kulla vägskäl är för tillfället den mest angelägna trafikfrågan som ställs från medborgare till Österåker kommun, där många synpunkter som inkommer just rör detta ärende. Många föräldrar är även oroliga för sina barn som måste korsa vägen på egen hand utan bättre alternativ. Österåkers kommun har i ett försök att avlasta Kulla vägskäl arbetat för att få bättre bussanslutningar av SL till och från Svininge och Täljö, där de flesta infartsparkerarna bor, utan framgång.
Vi arbetar nu med att ordna en parkeringsyta både i Rydbo, där många föräldrar lämnar barnen, och i Svinninge. Men Kulla kommer fortsatt kommer vara den främsta bytespunkten. Vi undersöker därför även möjligheten att snabbt kunna ordna matartrafik med mindre fordon från Svinninge/Täljö om parkeringssituationen blir än mer ohållbar. I samband med detta kommer antalet resenärer som nyttjar bussanlutningen vid Kulla Vägskäl förmodligen öka ytterligare, varför det är av yttersta vikt att trafiksäkerheten åtgärdas snabbt.
Österåkers kommun arbetar intensivt med att förbättra situationen för våra medborgare vid Kulla vägskäl och även öka vår andel hållbara transporter. Det finns en stark oro från kommunen att det kan ske en allvarlig olycka vid Kulla vägskäl och kommunen gör allt vi kan för att förhindra detta men det behövs även åtgärder från Trafikverket som ju ansvarar för den statliga Vaxholmsvägen. Vi ser att även arbetet med de långsiktiga lösningarna måste påskyndas och påbörjas utan vidare fördröjning.
 
Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande
 
Mathias Lindow (L)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Nytt promenadstråk vid Kanalen invigt.

Idag invigde jag den nya sträckan av promenaden längs Åkers kanal. Denna länk knyter ihop två befintliga stråk på östra sidan av Åkers kanal. Med denna utökning till den befintliga stigen är promenaden nu ca 4,5 km lång.
Detta är en del av det som kommer att bli Stadspark Åkers Kanal, vilket projekterats under en längre tid och drivits av Alliansen i Österåker.
Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal ger alla tillgång till Kanalen, vilket inte varit fallet tidigare.

Vatten är ett viktigt element i en stad. Det fungerar som en identitetsskapare och rätt utnyttjat ökar det attraktiviteten för boende och besökare. Kanalen är idag tillgänglig från både öst och väst i stora delar av framtida stadsparken. Det är viktigt att tillgängliggöra kanalens alla stränder på kommunens mark om parkrummet ska upplevas som en helhet.
Jag höll tal tillsammans med Hans Rockberger från Hembygds- och Fornminnesföreningen vid Lillbroängen innan det var dags att gå över bron och klippa bandet. Det strålande väder som varit förbyttes då i en rejäl regnskur. Men, man får tänka att lika betydelsefullt som vatten är som element i en stadsbild, lika betydelsefullt är det för allt som växer.Mitt nationaldagstal 6/6-2017

Så roligt att se så många här på Ekbacken i dag och grattis alla svenskar på nationaldagen!
Börjar där jag normalt brukar avsluta. Med ett stort TACK till alla som gjort denna tradition till verklighet även i dag, alla ni som medverkat och medverkar här idag och inte minst alla ni som stått för planering och förberedelser för att göra det möjligt för oss att samlas och fira nationaldagen.
Och, helt traditionsenligt, vill jag nämna något om vädret.
För 7:e året i rad har vi tur med vädret. Det är nämligen 7:e gången vi firar nationaldagen här och lika många gånger har jag haft den stora äran att hålla Österåkers nationaldagstal!
Hembygds och fornminnesföreningen har redan nämnt detta om varför vi firar Nationaldagen just den 6:e juni varför jag inte går in på ytterligare en historielektion.  Men ….. enligt några skrönor lär den 6:e juni valts just för att det statistiskt sett har varit minst regn just denna dag….
En dag som denna, den sjätte juni, när hela vårt land (nästan – jag såg att det fortfarande kommer nysnö längre upp i landet) spruckit ut i grönska och syrenerna står i blom och alla svenska flaggor vajar känner man sig lite extra patriotisk. Jag blir lycklig av att se alla dessa svenska flaggor som är hissade i dessa tider.
Även om det finns förbättringsområden, är ändå Sverige ett fantastiskt land att leva i. Jag är en mycket stolt svensk och en mycket stolt Österåkersbo.
Varför är jag det?
Jo för att Sverige är ett fritt, demokratiskt och sekulärt land där alla medborgare har rätt till sin frihet och att leva sina liv som man vill. Sverige är en rättsstat, där alla är lika inför lagen. Vi är ett av världens mest jämställda länder.
Det är värden vi alla måste stå upp för! Det är värden vi aldrig får tillåta oss att kompromissa om!
Nationaldagen är för mig en dag för samling, hyllning och glädje – precis som vi samlas kring en hyllning av våra guldhjältar efter ett framgångsrikt hockey-VM och när Sveriges nationalsång spelas.
En idrottslig prestation kanske är lättare känna den där stora, rusiga glädjen inför, medan nationaldagen kanske mer är en dag för reflektion och tacksamhet för våra grundläggande värden och rättigheter. Det som gör Sverige unikt. Något som vi till vardags kanske tar för givet, men blir mer varse om att vi måste värdesätta mer.
Vi är ett land rikt på traditioner. För mig är traditioner lika med något beständigt och inte minst en känsla.
Den tid vi är mitt uppe i nu är för mig ett exempel. Det är skolavslutningstider.
Det är kanske inget sverigeunikt just med en skolavslutning i sig, men i den ljumma försommargrönskan är väl ändå en svensk skolavslutning något lite extra?
Jag har svårt att hålla tårarna tillbaka när jag besöker en skolavslutning eller ett studentutsläpp.
Snart är det midsommar. Finns det något svenskare än det? Sill och ångande varm färskpotatis. Jordgubbar. Blomsterkransar och lövad majstång. Glädje. Uppsluppenhet. Samvaro.
När jag är inne på samvaro så är ju nationen en form av samvaro.
Sverige som nation utgörs av alla oss som vill vara en del av den gemenskapen.
Välstånd, välfärd och frihet skapas av oss och av medborgares företagsamhet och vilja att försörja sig själva.
En kombination av vårt lands alla tillgångar och viljan hos de människor som bor här att göra det bästa möjliga av det utgör fundamentet för vårt land. Såväl det samhälle vi verkar i idag som det historiska arv vi har att förvalta och den framtid som kommer bli vårt arv till kommande generationer.
Vår blågula flagga är symbolen för denna sammanhållning.
Österåker är vår del av Sverige att vårda och utveckla. Vi är drygt 43 000 invånare som har förmånen att bo nära en storstad men också nära hav och natur.
Vi är en välmående kommun. Vi är en av få kommuner i riket med en särdeles god ekonomi och samtidigt hög kvalitet i verksamheterna. Vi har ett starkt civilsamhälle där föräldrar och vuxna värnar om våra barn och unga genom att tex nattvandra. Den starka känslan av gemenskap där vi tillsammans värnar vårt gemensamma genom bland annat grannsamverkan.
Vi har en stark hemortskänsla hos oss och det stärker vår kommun.
Österåker har också ett rikt kulturliv. Under sommaren kommer det bland annat ges parkteater just här på Ekbacken. På midsommarafton den 23 juni kommer traditionellt midsommarfirande hållas här.
Wiraspelen 1-9 juli får man inte missa. Ett musikskådespel om Wira bruk under 1700-talet.
Det finns mycket mer att berätta, att rekommendera inför sommaren i vår härliga skärgårds-kommun. Och jag rekommenderar en titt på kommunens hemsida.
Ja jag är en stolt Österåkers bo och tar varje tillfälle i akt att också berätta det. Vi kan alla känna oss stolta över Österåker!
Återigen vill jag rikta ett stort TACK  till Er alla som gjort denna tradition till verklighet även i dag, så vi tillsammans kan hylla och fira nationaldagen.
Ett stort GRATTIS på nationaldagen!

Samverkansavtal samt brev till Polisen

undertecknande-av-samverkansavtal-2016-11-23
Idag på Kommunstyrelsen fattades ett enhälligt beslut om att ingå ett samverkansavtal med Polisen för att gemensamt arbeta för en trygg kommun.
Bilden ovan visar undertecknandet av avtalet. Med på bilden ses Anette Haag som är lokalpolisområdeschef samt kommundirektör Jan-Olof Friman.
Jag överlämnade samtidigt ett brev till Anette Haag där vi kräver en utökad polisiär närvaro i kommunen. Både generellt och i synnerhet under sommaren då Polisen drar ner kraftigt på sin verksamhet samtidigt som kommunen fördubblar sitt invånarantal.
Att hyra in väktare för social rondering visade sig vara ett lyckat drag, men det kan samtidigt inte anses vara kommunens uppgift att med kommunala skattepengar upprätthålla Polisens uppgifter.
 
Jag klistrar in innehållet i brevet nedan:
 

Öppet brev till polismyndigheten i Stockholm

Vi undrar när Polisen ska inse att Österåker är en kommun med över 43 000 invånare, som växer med 1000 invånare per år, och över sommaren ökar med nästan det dubbla? Under alla år har man dragit tillbaka Polisen över sommaren. Det fungerar inte längre.
I våras signalerade ”vår” kommunpolis, som vi för övrigt har ett väldigt bra samarbete med, om att han var orolig för sommaren och hösten. Vi hade ett par överfall i offentlig miljö, skadegörelse och stölder ökade. Vi fick signaler om att det fanns en koppling mellan kriminella grupperingar som rörde våld, hot, skadegörelse och ökande narkotikaförsäljning.
Vi som kommun tog då vårt ansvar för invånarnas trygghet genom att anlita ett vaktbolag för social rondering. Den sociala ronderingen har gett resultat enligt statistiken, men kommunen kan inte fortsätta använda skattepengar för att genomföra det som är Polisens uppdrag längre.
Polisens extra satsning på synlig polis och insatser mot kriminella individer som har pågått under den senaste tiden har varit behövlig, men satsningen avslutades den 4 november och vi ser en ökning av bland annat skadegörelse i centrum och en ökning av våld i offentlig miljö.
Österåkers kommun har prioriterat trygghet för våra invånare och näringslivet som en av de viktigaste frågorna på vår agenda. Vi är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller brottsförebyggande arbete och vi satsar mycket medel, tid och resurser på att göra rätt saker för att stärka tryggheten. Men vi kan och ska inte agera poliser. Det är inte kommunens uppdrag.
Kommunen och Polisen ska nu gemensamt skriva på en samverkansöverenskommelse där båda parterna måste ta ett lika stort ansvar för medborgarnas trygghet och säkerhet. Men det bygger också på att varje part tar det fulla ansvaret för sitt uppdrag. Vi behöver en permanent utökad polisiär närvaro i kommunen. Både för preventivt arbete och när något händer.
 Med vänliga hälsningar
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Regeringen sticker huvudet i sandenAdam Reuterskiöld, Kommunstyrelsens ordförande på Ekerö, kom att bli den förste av kommunföreträdarna som meddelat att det behövs en paus i mottagande av nyanlända.  Detta av den enkla anledningen att det inte finns några bostäder! Ett problem vi alla brottas med.
Regeringens företrädare – Ylva Johansson (S) – svarar: ”Kommuner brukar följa lagar”. Hon säger sig vidare vara förvånad. Förvånad?!  I vilken parallell verklighet lever Ylva Johansson?
Att kommunerna i Stockholms län har bekymmer är ett kraftigt understatement.
Löfven & Co sticker huvudet i sanden och skjuter över problemet som uppstår till följd av den rödgröna regeringens politik på kommunerna.
Kommunerna ska:
Försöka hitta mark för att bygga s.k. bostadsriggar för att lösa det allra mest akuta (om kommunen har egen mark vill säga). Detta ska ske utan att följande kriterier inte står i konflikt med detta:
– Inte kostar miljoner för att dra fram vatten och avlopp, om man nu ska ha skuggan av en chans att följa kommunallagen som kräver god ekonomisk hushållning. Ingen ersättning utgår heller från staten för den typen av investeringar.
– Inte strider mot strandskyddet p.g.a. något dike råkar befinna sig i närheten där det rinner vatten, ibland.
– Inte ligger i direkt anslutning till villaområden som blir en konflikt i sig då, med rätta, fastighetsägarna förstås undrar över hur deras livsmiljö och fastighetspriser påverkas.
– Inte ligger för nära någon sporthall. Det innebär en konfliktrisk då 80% av de nyanlända är ensamhushåll och övervägande män. Det behöver inte innebära en risk, men oron finns där hos medborgarna.
– Inte ligger för nära en skola. (Konfliktrisk  av samma skäl som ovan).
– Inte ligger i ”obygden” (eftersom kollektivtrafiken på landsbygden har mer att önska) för det i sig ger ökade kostnader för bland annat skolskjuts om det är barnfamiljer, (ja, vi har en stor kommun, geografiskt). Inte heller här utgår någon statlig ersättning.
Jag är väldigt öppen för förslag – speciellt från regeringen – var man exakt bygger upp bostadsriggar, snabbt, med tillfälliga bygglov? Utan att bryta mot gällande lagar och regler som Plan- och bygglagen, strandskydd, brandskydd m.m….
Och sen då? När de tillfälliga byggloven går ut, då är det fortfarande kommunens ansvar att finna lägenheter, och var finns alla dessa?
Österåker har 43 035 invånare per den sista augusti i år.
3 500 personer står i bostadskö till en hyreslägenhet. En tredjedel av dessa är aktivt sökande.
Vi bygger ca 100 hyresrätter per år i snitt över en femårsperiod. Detta utifrån en långsiktig plan om den bebyggelsekaraktär vi vill ha i kommunen. Vi vill ha blandade upplåtelseformer, men vill inte ha något miljonprogram 2.0. Dessa skapar lätt utanförskap och sociala problem.
I år ska vi, enligt anvisningslagen (eller tvångslagen om man så vill), ta emot 154 st. nyanlända. Nästa år är siffran 209 st… 2018 vet vi inget om ännu och jag vågar inte ens gissa.  Siffran för 2018 når all time high med 12 250(!!) personer för Stockholms län, som då ska fördelas på 24 kommuner (Södertälje och Botkyrka undantagna).
Tjoff! – där ryker varenda nybyggd hyreslägenhet (OM vi tänker tanken att vi skulle ge nyanlända en egen ”gräddfil”) och vi står ändå med ett underskott om vi skulle ta ALLA nya hyresrätter till nyanlända! Och vad sker då med alla 3500 som REDAN står i kö?
En kö är en kö och ska i alla fall enligt mitt förmenande respekteras och hållas. Det är en grundprincip jag inte vill rucka på. Likaså ska kommuner inte ägna sig åt marknads-förstörande bostadsspekulation genom att köpa bostadsrätter. Det är också en princip jag som moderat inte vill ställa upp på.
Utöver de som kommunplaceras – där kommunerna inte fått en tillstymmelse till chans att utifrån sina förutsättningar ha synpunkter – har vi anhöriginvandringen. Prognosen säger att vi de närmaste åren kan vänta oss drygt 300 000 personer! Vi talar alltså om – drygt – ett helt Linköping och ett helt Norrköping i folkmängd som ska tillhandahållas bostäder, offentlig service och i många fall försörjningsstöd (eftersom kravet på försörjning för att få ta hit sina anhöriga bara omfattar de som kom hit efter 24 november förra året).
Det är en grannlaga uppgift kommunerna står inför framöver. Milt uttryckt. Jag är beredd att följa min kollega på Ekerös exempel. Utslussningen från asylboendena måste hejdas tills vi har en rimlig chans att med någon form av kvalitet kunna åstadkomma en lösning.
Du kan läsa mer under följande länk:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/arbetsmarknadsministern-forvanad-over-ekeros-beslut
Samt nedan läsa artikeln i senaste Kanalen:
kanalen-2016-10-24

Stäng meny