Stockholm Nordost – Framtid, framgång, framkomlighet!

Vision Nordost

Igår avhölls ett informationsmöte angående Vision Stockholm Nordost på Täby Park Hotell. Samtliga kommunstyrelseledamöter från de sex samarbetskommunerna Danderyd, Täby, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje var inbjudna.

Ett samarbete mellan kommunerna har funnits sedan 1990 även om Stockholm Nordost-samarbetet i sin nuvarande form formaliserades på allvar 2005. En ensam kommun har svårt att göra sin röst hörd i vissa lägen. Tillsammans utgör vi närmare 240 000 invånare och växer stadigt i invånarantal. Regionen är till invånarantalet större än t.ex. Uppsala. Med en gemensam röst kan vi på ett starkare sätt påverka i frågor som rör kollektivtrafik, vägar m.m, men också samverka kommunövergripande när det gäller t.ex. äldreliv eller brottsbekämpning.

Visionen för Stockholm Nordost kan kokas ner i tre stycken F – framtid, framgång, framkomlighet. Det är en vision som sträcker sig 30 år framåt och berör kollektivtrafik, boende, näringsliv och befolkningstillväxt. Målet är att Nordost kommer växa med 100 000 personer och att det ska tillskapas 50 000 nya arbetstillfällen. Det ställer krav på fungerande infrastruktur och att bostäder byggs i en takt som svarar upp mot kraven. Framför allt vad gäller infrastruktur finns det mycket för våra kommuner att samarbeta kring.

Vi driver gemensamt på för att dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan blir av och prioriteras till Åkersberga station och till Vallentuna. Att Vallentuna-grenen sedemera förlängs till Arlanda. I ett något längre perspektiv ställer vi oss positiva till bl.a. förlängning av tunnelbanan till Arninge och andra spårbundna transportslag i regionen. Men huvudfokus och topp-prioritet som vi ser det är dubbelspår till Åkersberga och till Vallentuna och med det en ny vagnflotta och tätare avgångstider.

Jag ser med tillförsikt fram mot att nästa år avlösa Kjell Jansson från Norrtälje som ordförande i Stockholm Nordost. Ordförandeskapet alterneras varje år.

Mer information finns här.

Äldreliv Nordost

Nordostkommunerna Danderyd, Täby, Vaxholm, Vallentuna, Österåker och Norrtälje samarbetar inom flera olika utvecklingsprojekt som är viktiga för regionen. Inom äldreomsorgen och initiativet Äldreliv Nordost har kommunerna samarbetat nära genom att mötas i de olika utbildningsprogrammen.

Äldreliv är ett fint begrepp tycker jag. Det handlar om att se till och möta varje individs behov och göra var och ens liv så kvalitativt och innehållsrikt som möjligt. Det är så klart en komplex utmaning och verksamhet där de äldre har rätt att förvänta sig att vi arbetar på bästa sätt med kunskaper inom området som ligger på topp och är up-to-date. Detta förutsätter ett samarbete med andra kommuner i att vässa lärandet inom detta område på alla nivåer i organisationen.

Genom ett brett samarbete kan vi lära av varandra inom t.ex. komplicerade områden, t.ex. att ge stöd åt äldre med sjukdomar på ett hälsofrämjande sätt. Det kan handla om att möta den enskildes behov av ett ökat socialt innehåll i vardagen. Det handlar också om att trimma chefsskapet i verksamheterna för att ledningen och styrningen ska ske på bästa sätt.

Vi sex kommuner som ingår i nordostsamarbetet är i viss mån konkurrenter om att vara den attraktivaste kommunen att bo i, flytta till, leva i och så vidare. Det ingår väl lite i sakens natur. Men inom vissa områden är vinsten för den enskilde betydligt större genom att kommunerna samverkar. I stället för att sex kommuner sitter på varsitt håll och uppfinner hjulet på nytt kan vi dra lärdom av varandra och samverka för bästa resultat. Äldreliv Nordost är ett utmärkt exempel på detta.

Pilotdelen inom projektet Äldreliv avslutades sista oktober men Äldreliv Nordost kommer fortsätta att utbilda kommunernas personal genom det statliga Omvårdnadslyftet. Äldreliv Nordost ska också etablera en testzon för nya tjänster i nordöstra Stockholm som de äldre vill ha och behöver.

Här nedan intervjuas jag i tidningen Äldreliv.

Stäng meny