Utbyggnaden av väg 276 försenas 

Som man kan läsa om i denna veckas Kanalen kommer utbyggnaden av väg 276 mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen till fyra körfält försenas på grund av felbedömning av Trafikverket.

I juni 2017 beslutade Kommunfullmäktige att kommunen skulle helfinansiera en ombyggnation av Trafikverkets väg 276 mellan Margretelundsvägen upp till Söralidsvägen. Detta för att öka framkomligheten på en del av vägen som idag upplevs som en flaskhals. Avtalet tecknades med Trafikverket i anslutning till fullmäktigebeslutet och avtalet byggde på att åtgärden skulle kunna utföras skyndsamt som ett så kallat typfall 1.

Kommunen arbetade fram ett underlag som beslutsstöd under hösten 2017.  Ett ställningstagande från Trafikverket finns daterat i  juni 2018 som säger att det är möjligt att utföra som typfall 1. Typfall 1 innebär att ombyggnationen bland annat går att lösa utan att man behöver upprätta en ny vägplan. Den tänkta åtgärden har under tiden även pekats ut i den åtgärdsvalsstudie, ÅVS väg 276, som genomförts och godkänts i januari 2019.

Nu meddelar Trafikverket att projektet inte längre kan utföras som typfall 1 och att en vägplan måste tas fram. Något som kommer att försena projektet med ett antal år.

Vi blev milt sagt överraskade av det här beskedet och ställer oss frågande till hur det är möjligt att hantera andras tid och pengar på detta sätt. Då vi ser en hög samhällsnytta beslöt vi att med kommunala medel fullt ut medfinansiera den här sträckan, men trots att Trafikverket av kommunen får en betald kapacitetsförstärkning på sin väg har man plötsligt kommit på att en vägplan behövs, tvärtemot tidigare besked. Det är inte acceptabelt.

Helena Sundberg är regional direktör för Trafikverket. Hon kommenterar situationen så här:

”Vi tar på oss ansvaret för att arbetet med breddning av aktuell vägsträckning ännu inte kommit igång. Vi gjorde inledningsvis en felaktig bedömning, d v s att vi kan bredda vägen utan en vägplan, vilket vi beklagar. Vi kommer att bekosta vägplanen och bedömer att den är färdig inom två år, förutsatt att den inte överklagas. ”

På medborgarnas uppdrag

Sedan 2011 har jag haft ”Öppet Hus” på olika ställen runt om i kommunen. Initialt började jag med öppet hus på Biblioteket i Åkersberga centrum för att sedan även finnas tillgänglig på andra ställen för att lyssna och svara på frågor. Första tisdagen i varje månad har jag näringslivsfrukost på Espresso House i Åkersberga centrum klockan 07:30 dit företagare i kommunen är välkomna för dialog. Utöver detta finns det alltid möjlighet att träffa mig och tjänstemännen i samband med olika medborgardialoger om kommande detaljplaner och annat.

I mitt uppdrag efter de olika valen representerar jag kommunen i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande i det mesta, utom ren myndighetsutövning, oavsett om man som invånare har röstat på Moderaterna eller inte.

Efter varje val har vi en alliansöverenskommelse där samtliga allianspartiers vallöften, utifrån väljarstöd, fastställs för att leverera politiska reformer i syfte att ständigt förbättra. Under mandatperiodens gång kan det givetvis uppstå frågor eller ärenden som inte har berörts i alliansöverenskommelsen som behöver hanteras. I en föränderlig värld ser det ut så.

Att ständigt vara tillgänglig för frågor och synpunkter är viktigt. Det kan vara allt från förslag om förbättrad belysning vid ett övergångsställe till större övergripande planfrågor. Jag tar med mig alla synpunkter och idéer till förvaltningen eller politiken för åtgärd.

Följande tider är bokade för Öppet Hus under våren:

27 mars kl.18-19 på Ljusterö, Bygdegården

2 april kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

7 maj kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

21 maj kl. 18-19 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.12-13 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.18- på Ingmarsö, Lurkan

Välkommen!

Öppet brev till Trafikverket

Ni måste agera innan det sker en allvarlig olycka!

Det finns allvarliga och uppenbara brister i trafiksäkerhet vid Kulla Vägskäl, särskilt för oskyddade trafikanter och vi kommunalråd vill veta vad Ni gör för att omgående förbättra situationen.  Bytespunken är mycket populär då stombussen från Vaxholm fungerar bra med täta avgångar. Dessa resenärer måste korsa Vaxholmsvägen (väg 274) på eftermiddagen, och det saknas en säker gångpassage. Att korsa vägen till fots är så långt från en trafiksäker lösning det går att komma på grund av höga hastigheter och mycket trafik.
Enligt de senaste trafikmätningarna, som gjordes 2015 och 2016, passerar 10 400 fordon per dag på Vaxholmsvägen, respektive 4600 fordon på Svinningevägen. Efter det att trafikmätningarna genomförts har invånarantalet ökat successivt i hela Österåker, vilket även inkluderar Täljö/Svinninge. Kulla vägskäl är för tillfället den mest angelägna trafikfrågan som ställs från medborgare till Österåker kommun, där många synpunkter som inkommer just rör detta ärende. Många föräldrar är även oroliga för sina barn som måste korsa vägen på egen hand utan bättre alternativ. Österåkers kommun har i ett försök att avlasta Kulla vägskäl arbetat för att få bättre bussanslutningar av SL till och från Svininge och Täljö, där de flesta infartsparkerarna bor, utan framgång.
Vi arbetar nu med att ordna en parkeringsyta både i Rydbo, där många föräldrar lämnar barnen, och i Svinninge. Men Kulla kommer fortsatt kommer vara den främsta bytespunkten. Vi undersöker därför även möjligheten att snabbt kunna ordna matartrafik med mindre fordon från Svinninge/Täljö om parkeringssituationen blir än mer ohållbar. I samband med detta kommer antalet resenärer som nyttjar bussanlutningen vid Kulla Vägskäl förmodligen öka ytterligare, varför det är av yttersta vikt att trafiksäkerheten åtgärdas snabbt.
Österåkers kommun arbetar intensivt med att förbättra situationen för våra medborgare vid Kulla vägskäl och även öka vår andel hållbara transporter. Det finns en stark oro från kommunen att det kan ske en allvarlig olycka vid Kulla vägskäl och kommunen gör allt vi kan för att förhindra detta men det behövs även åtgärder från Trafikverket som ju ansvarar för den statliga Vaxholmsvägen. Vi ser att även arbetet med de långsiktiga lösningarna måste påskyndas och påbörjas utan vidare fördröjning.
 
Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande
 
Mathias Lindow (L)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Mitt nationaldagstal 6/6-2017

Så roligt att se så många här på Ekbacken i dag och grattis alla svenskar på nationaldagen!
Börjar där jag normalt brukar avsluta. Med ett stort TACK till alla som gjort denna tradition till verklighet även i dag, alla ni som medverkat och medverkar här idag och inte minst alla ni som stått för planering och förberedelser för att göra det möjligt för oss att samlas och fira nationaldagen.
Och, helt traditionsenligt, vill jag nämna något om vädret.
För 7:e året i rad har vi tur med vädret. Det är nämligen 7:e gången vi firar nationaldagen här och lika många gånger har jag haft den stora äran att hålla Österåkers nationaldagstal!
Hembygds och fornminnesföreningen har redan nämnt detta om varför vi firar Nationaldagen just den 6:e juni varför jag inte går in på ytterligare en historielektion.  Men ….. enligt några skrönor lär den 6:e juni valts just för att det statistiskt sett har varit minst regn just denna dag….
En dag som denna, den sjätte juni, när hela vårt land (nästan – jag såg att det fortfarande kommer nysnö längre upp i landet) spruckit ut i grönska och syrenerna står i blom och alla svenska flaggor vajar känner man sig lite extra patriotisk. Jag blir lycklig av att se alla dessa svenska flaggor som är hissade i dessa tider.
Även om det finns förbättringsområden, är ändå Sverige ett fantastiskt land att leva i. Jag är en mycket stolt svensk och en mycket stolt Österåkersbo.
Varför är jag det?
Jo för att Sverige är ett fritt, demokratiskt och sekulärt land där alla medborgare har rätt till sin frihet och att leva sina liv som man vill. Sverige är en rättsstat, där alla är lika inför lagen. Vi är ett av världens mest jämställda länder.
Det är värden vi alla måste stå upp för! Det är värden vi aldrig får tillåta oss att kompromissa om!
Nationaldagen är för mig en dag för samling, hyllning och glädje – precis som vi samlas kring en hyllning av våra guldhjältar efter ett framgångsrikt hockey-VM och när Sveriges nationalsång spelas.
En idrottslig prestation kanske är lättare känna den där stora, rusiga glädjen inför, medan nationaldagen kanske mer är en dag för reflektion och tacksamhet för våra grundläggande värden och rättigheter. Det som gör Sverige unikt. Något som vi till vardags kanske tar för givet, men blir mer varse om att vi måste värdesätta mer.
Vi är ett land rikt på traditioner. För mig är traditioner lika med något beständigt och inte minst en känsla.
Den tid vi är mitt uppe i nu är för mig ett exempel. Det är skolavslutningstider.
Det är kanske inget sverigeunikt just med en skolavslutning i sig, men i den ljumma försommargrönskan är väl ändå en svensk skolavslutning något lite extra?
Jag har svårt att hålla tårarna tillbaka när jag besöker en skolavslutning eller ett studentutsläpp.
Snart är det midsommar. Finns det något svenskare än det? Sill och ångande varm färskpotatis. Jordgubbar. Blomsterkransar och lövad majstång. Glädje. Uppsluppenhet. Samvaro.
När jag är inne på samvaro så är ju nationen en form av samvaro.
Sverige som nation utgörs av alla oss som vill vara en del av den gemenskapen.
Välstånd, välfärd och frihet skapas av oss och av medborgares företagsamhet och vilja att försörja sig själva.
En kombination av vårt lands alla tillgångar och viljan hos de människor som bor här att göra det bästa möjliga av det utgör fundamentet för vårt land. Såväl det samhälle vi verkar i idag som det historiska arv vi har att förvalta och den framtid som kommer bli vårt arv till kommande generationer.
Vår blågula flagga är symbolen för denna sammanhållning.
Österåker är vår del av Sverige att vårda och utveckla. Vi är drygt 43 000 invånare som har förmånen att bo nära en storstad men också nära hav och natur.
Vi är en välmående kommun. Vi är en av få kommuner i riket med en särdeles god ekonomi och samtidigt hög kvalitet i verksamheterna. Vi har ett starkt civilsamhälle där föräldrar och vuxna värnar om våra barn och unga genom att tex nattvandra. Den starka känslan av gemenskap där vi tillsammans värnar vårt gemensamma genom bland annat grannsamverkan.
Vi har en stark hemortskänsla hos oss och det stärker vår kommun.
Österåker har också ett rikt kulturliv. Under sommaren kommer det bland annat ges parkteater just här på Ekbacken. På midsommarafton den 23 juni kommer traditionellt midsommarfirande hållas här.
Wiraspelen 1-9 juli får man inte missa. Ett musikskådespel om Wira bruk under 1700-talet.
Det finns mycket mer att berätta, att rekommendera inför sommaren i vår härliga skärgårds-kommun. Och jag rekommenderar en titt på kommunens hemsida.
Ja jag är en stolt Österåkers bo och tar varje tillfälle i akt att också berätta det. Vi kan alla känna oss stolta över Österåker!
Återigen vill jag rikta ett stort TACK  till Er alla som gjort denna tradition till verklighet även i dag, så vi tillsammans kan hylla och fira nationaldagen.
Ett stort GRATTIS på nationaldagen!

102 miljoner mer till verksamheterna och 42 öre i skattesänkning!

Michaela
Österåkers kommun befinner sig i ett fortsatt mycket gott ekonomiskt läge! Alliansen i Österåker tar ansvar för ekonomin och de satsningar som görs i kärnverksamheterna är kloka, välavvägda och ger effekt. Vi har många kompetenta och engagerade medarbetare i verksamheterna vars insatser ligger till grund för god kvalitet och ekonomi.
Sedan 2010 har kommunen gjort stora överskott tack vare bland annat en hög inflyttning och kloka, långsiktiga politiska prioriteringar. Pensionsskulden prognosticeras vara fullt ut finansierad 2020, ett läge som inte många kommuner kan stoltsera med. Reserveringarna till resultat-utjämningsreserven – fonderade medel att använda vid en konstaterad, djup lågkonjunktur – uppgår till närmare 170 miljoner kronor. Vi står riktigt väl rustade för framtiden för att möta nya utmaningar på kort och lång sikt.
Mot bakgrund av det känns det mycket tillfredsställande att kunna presentera Alliansen i Österåkers budget för 2017 med plan för 2018-19, där verksamheterna tillförs närmare 102 miljoner mer än i föregående års budget! Av dessa 102 miljoner tillförs skolan drygt 55 miljoner och Vård- och omsorgsnämnden 26 miljoner mer än föregående års budget.
För perioden 2017-2019 planeras investeringar på drygt 390 miljoner kronor. Investerings­volymen kommer att finansieras med egna medel. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.
Österåker är en tillväxtkommun. Förra året ökade invånarantalet med 950 personer. Per den sista augusti 2016 passerades 43 000 invånare i kommunen. Tillväxt – och med det ett ökat skatteunderlag – är avgörande för att kunna erbjuda och utveckla en hög kvalitet i välfärden även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.
Österåker har en medelålder på 39,6 år. Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela landet.
 
Satsningar och investeringar
Verksamheterna tillförs, som nämnts, ca 102 miljoner mer i denna budget. Alliansen genomför extra satsningar för kvalitetshöjningar inom viktiga kärnverksamhetsområden – utöver pris-, löne- och volymförändringar.
Mer än hälften av de utökade medlen för 2017 – 55,6 miljoner kronor – är satsningar på förskola och skola.
Skolpengen höjs med mellan 3,4 och 4,4 % beroende på årskurs. Förskolepengen höjs med 2,8% och pengen till förskoleklass med 7,4%. Fritidspengen höjs med 4,8 %
Tilläggsbeloppet för barn med särskilda behov höjs. Det lämnas också ett uppdrag till pedagogcentrum att ge särskilt begåvade barn stöd och möjligheter. Bonus ges till förskolor som anställer legitimerade förskollärare och har högre personaltäthet samt uppdrag lämnas om att utreda möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare. Elevvården förstärks med kuratorer och speciallärare.
En kompetensutveckling av personalen inom demensvården genomförs och anhörigstödet förstärks. En kontrollfunktion avseende kundnöjdhet inom hemtjänsten införs. En aktivitetsförstärkning för äldre görs genom helgaktiviteter på trygghetsboenden samt att den dagliga verksamheten för 67+ utökas. En resursförstärkning görs på arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Pengen för särskilt boende höjs med 2,8%
Simhallen görs avgiftsfri vad gäller fritidsbad för barn upp till nio års ålder. Berga teaters tekniska utrustning uppgraderas.  Ett riktat stöd för aktiviteter för funktionsnedsatta utreds. Issäsongen för konståkning och ishockey förlängs. Biblioteket är en viktig mötesplats och får en extra satsning. En inventering av kulturarvet och kommunens sevärdheter görs. Wira-stiftelsen såväl som Länsmansgården får fortsatt bidrag för bland annat fortsatt vårdande av kulturfastigheter
Från jord till bord-projektet förlängs. En satsning görs på skolmåltider att öka andelen ekologisk och närproducerad mat.  Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillskjuts medel för utökade kontroller. Ansökningsbara medel för miljöförbättrande åtgärder tillskjuts. Armada får i uppdrag att åstadkomma giftfria innermiljöer i t.ex. skolor. Det kan handla om byte av plastmattor etcetera.
Ett Ljusterö och mellanskärgårdsprojekt inrättas för att stärka upp näringsliv, tillväxt och infrastruktur på öarna. Fritidsgården på Ljusterö får utökade öppettider.
Investeringstakten skruvas upp med drygt 10 miljoner mer jämfört med budget 2016 och hamnar på totalt 128 miljoner för 2017. Den totala investeringen i infrastruktur är drygt 100 miljoner för 2017.
Den kommunala skattesatsen föreslås för 2017 sänkas med 42 öre till 17:75:- per intjänad hundralapp. Det placerar Österåker på en fjärdeplats i skatteligan! Sedan 2011 har kommunalskatten sänkts med hela 1:50 i Österåker…
 
Sammanfattning
Budgeten för 2017 med plan för 2018-19 innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna. Framförallt skolan, vården och omsorgen ges värdefulla resurstillskott.  Investeringstakten ökar, där investeringar i infrastruktur är över 100 miljoner. En modell för mål- och resultatstyrning kommer att implementeras för att tydliggöra hur skattemedlen används och hur man ytterligare kan utveckla verksamheten ur ett medborgarperspektiv. Stickprovskontroller kommer att göras i kommunens upphandlingar för att säkerställa avtalsefterföljelse. Denna budget är avvägd för att även klara de finansiella målen och pensionsåtagandet. God ekonomisk hushållning är ledstjärnan.  Alliansens budget svarar upp mot olika angelägna behov och intressen samt stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner.
Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är mycket gott och jag ser framtiden an med stor optimism! Som ytterst ansvarig för kommunens ekonomi överlämnar jag med stolthet denna budget för antagande!
 
Läs mer i Kanalens reportage här
 

Nyhetsbrev

Nyheter
Jag vill till dig som är ny läsare på min blogg passa på att highlighta att jag skriver nyhetsbrev regelbundet, där jag sammanfattar veckan som varit eller tar sikte på någon större händelse i veckan som kommer. Du finner samtliga nyhetsbrev sedan upp till ett år tillbaka under fliken ”Nyhetsbrev” ovan.

Stäng meny