På medborgarnas uppdrag

Sedan 2011 har jag haft ”Öppet Hus” på olika ställen runt om i kommunen. Initialt började jag med öppet hus på Biblioteket i Åkersberga centrum för att sedan även finnas tillgänglig på andra ställen för att lyssna och svara på frågor. Första tisdagen i varje månad har jag näringslivsfrukost på Espresso House i Åkersberga centrum klockan 07:30 dit företagare i kommunen är välkomna för dialog. Utöver detta finns det alltid möjlighet att träffa mig och tjänstemännen i samband med olika medborgardialoger om kommande detaljplaner och annat.

I mitt uppdrag efter de olika valen representerar jag kommunen i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande i det mesta, utom ren myndighetsutövning, oavsett om man som invånare har röstat på Moderaterna eller inte.

Efter varje val har vi en alliansöverenskommelse där samtliga allianspartiers vallöften, utifrån väljarstöd, fastställs för att leverera politiska reformer i syfte att ständigt förbättra. Under mandatperiodens gång kan det givetvis uppstå frågor eller ärenden som inte har berörts i alliansöverenskommelsen som behöver hanteras. I en föränderlig värld ser det ut så.

Att ständigt vara tillgänglig för frågor och synpunkter är viktigt. Det kan vara allt från förslag om förbättrad belysning vid ett övergångsställe till större övergripande planfrågor. Jag tar med mig alla synpunkter och idéer till förvaltningen eller politiken för åtgärd.

Följande tider är bokade för Öppet Hus under våren:

27 mars kl.18-19 på Ljusterö, Bygdegården

2 april kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

7 maj kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

21 maj kl. 18-19 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.12-13 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.18- på Ingmarsö, Lurkan

Välkommen!

Införande av medborgarförslag m.m. på agendan för dagens kommunstyrelsemöte

Vi tecknar 18/2 i kalendern och i kväll avhålls årets andra kommunstyrelsesammanträde.

På dagordningen ingår bland annat ett antal planärenden. Däribland Skånsta 3:17 där kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för att möjliggöra för Svenska vårdbyggen AB att bygga ett nytt vårdboende med 54 platser.

Förslag till detaljplan för första etappen av Gamla landsvägen föreslås antas, där denna föreslås få kommunalt huvudmannaskap och breddas till 7 meters bredd samt att gång-/cykelväg anläggs utmed hela vägsträckan. Brofästen för en kommande gång-/cykelbro över väg 276 kommer också att innefatts i planförslaget.

Vi kommer också anta detaljplan för Täljö vägskäl som ett delmoment i en kommande dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan. En utbyggnad som också trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm återigen ställde sig positiv till under mitt möte med honom och ledningen för SL i torsdags.  Formellt beslut om dubbelspår fattas i vår.

Som tidigare rapporterats i media föreslås kommunstyrelsen besluta att avslå Björn Molins utmaning av näringslivsenheten. Dels mot bakgrund av regelverket för utmanarrätt (ÖFS 2009:9) samt att vi anser näringslivseneheten vara en central ledningsfunktion som även fortsättningsvis bör ligga under kommunstyrelsens fulla kontroll.

Vi föreslår bifall av Michael Solanders (mp) motion rörande införande av medborgarförslag. Mycket av det han berör i sin motion är redan sådant som är igångsatt av Alliansen och ska implementeras. Motionen skulle av den anledningen likväl kunnat anses vara besvarad, men vi vill gå på bifall för att förstärka bilden av att vi är positiva till att tillvarata medborgarnas engagemang och klokskaper. Att kunna väcka medborgarförslag är dessutom en rättighet enligt kommunallagen och har implementerats i ett antal kommuner. Vi delar dessutom motionärens önskemål om att detta bör utvärderas efter ett år. Från och med 23 september kommer möjligheten att väcka medborgarförslag att gå skarpt.

Medborgardialog

Medborgardialog 20130213

I går kväll samt vid lunchtid idag hade jag öppet hus/medborgardialog i Åkersberga bibliotek dit allmänheten kunde komma och ställa frågor och inkomma med synpunkter och idéer.

Detta är något jag haft med jämna mellanrum sedan jag tillträdde i januari 2011 och är mycket värdefullt. Det finnas många klokskaper att inhämta och ta med sig i det politiska arbetet genom en god dialog med de som de politiska besluten berör.

Nästa öppet hus kommer att bli i april.

Stäng meny