Förläng Roslagsbanan till Arlanda!

De sex kommunerna i Stockholm Nordost – Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker arbetar för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattar förhoppningsvis beslutet i maj att fortsätta utreda frågan i syfte att åstadkomma en spårförbindelse från nordostkommunerna till Arlanda.

Stockholmsregionen växer kraftigt och kommunerna inom Stockholm Nordost vill ta ansvar för att skapa både bostäder och arbetstillfällen för de som vill bo och verka här. Visionen för Stockholm Nordost, som är antagen i samtliga kommuners respektive fullmäktige, är att skapa förutsättningar för ett bostads­byggande för ytterligare 100 000 invånare samt för 50 000 nya arbetstillfällen till år 2040. 

Men för att detta ska bli möjligt krävs satsningar på en väl fungerande kollektivtrafik där en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är en viktig byggsten. 

Frågan om en förbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts på uppdrag av SL och utredningen är nu ute på remiss fram till 10 april. Frågan förväntas bli behandlad av Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i maj.

Stockholm Nordost har, tillsammans med Arlandakommunerna, i remissvaret till SL pekat på ett antal brister i hur utredningen genomförts. Särskilt har flera av de positiva värden som en förbindelse till Arlanda skulle innebära inte fullt ut belysts.

Stockholm Nordost har låtit ett konsultbolag granska SL:s utredning. Granskningen visar tydligt att en förlängning av Roslagsbanan skulle ge ett bra samhällsekonomiskt resultat, bättre än vad som redovisats i grundutredningen. Särskilt som det rör sig om en kort sträcka och en förhållandevis låg investeringskostnad.

Nordostsektorn saknar i dag en regional spårtrafik som knyter samman oss med övriga Stockholmsregionen och som skulle bidra till ett ökat kollektivresande. Färdsätten till Arlanda är idag krångliga och leder ofta till att man väljer bilen. Att från knutpunkten Roslags Näsby kunna ta sig till Arlanda på en knapp halvtimme i framtiden vore en rejäl vinst för de boende i alla nordostkommuner!

Glädjande beslut i trafiknämnden idag!

Alliansen i Stockholms läns landstings trafiknämnd satsar på Roslagsbanan och de kapacitetshöjande åtgärder som krävs i form av nya tågset och dubbelspår till bland annat Österåker!

Ett mycket glädjande första besked för oss som är beroende av en kapacitetsstark Roslagsbana!

Ärendet ska nu efter detta behandlas i Landstingsstyrelsen och i Landstingsfullmäktige och sedan, givet positiva beslut även där, kan förhoppningsvis arbetet inledas relativt snart.

Läs mer här, här, här, här

Roslagsbanan behöver förbättrad kapacitet omgående!

På SvD Brännpunkt argumenterar nationalekonomen Birgitta Swedenborg och arkitekten Per-Bruno Wisth att en utveckling av befintlig Roslagsbana skulle hota tunnelbanans utbyggnad till Täby. Inget kunde vara mer fel.

Roslagsbanan utgör ryggraden i kollektivtrafiken för kommunerna i nordost. Den senaste tioårsperioden har antalet resande med Roslagsbanan ökat med 30% och ligger på ca 47 000 resenärer varje vardagsdygn.

Den gemensamma visionen för Stockholm Nordosts sex kommuner sträcker sig 30 år framåt och berör kollektivtrafik, boende, näringsliv och befolkningstillväxt. Målet är att Nordost-sektorn kommer växa med 100 000 personer och att det ska tillkomma 50 000 nya arbetstillfällen i regionen. Det ställer krav på fungerande infrastruktur och ett tänkande i både bredd- och djupled.

Stockholm Nordost-kommunerna agerar gemensamt för att dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan blir av och prioriteras till Åkersberga station och till Vallentuna.  Vi arbetar för och ställer oss helt positiva till att Vallentuna-grenen i en nära framtid kan förlängas till Arlanda. Huvudfokus och topp-prioritet som vi ser det är dubbelspår till Åkersberga och till Vallentuna och med det en ny fräsch och tystare vagnflotta och tätare avgångstider.

Detta ska dock inte ställas mot tunnelbanans nödvändiga utbyggnad.  Att en upprustning och en kapacitetshöjning av Roslagsbanan för evigt skulle cementera Mörby som slutstation på tunnelbanan är det ingen av oss som vill. En förlängning av tunnelbanan till Täby och Arninge är av många skäl önskvärd och nödvändig.

Men vi vill ta det hela i rätt ordning!

Mer om detta härhär, här, här

Avstämning av läget 19/2

Avstämning

Här nedan följer en avstämning av läget som jag fick skickad till mig i går kväll av kommunikationschef Thomas Hedenius på Arriva vad gäller det arbete de bedriver tillsammans med SL för att komma till rätta med bussproblematiken som varit och för att komma till ett normaliserat läge senast vecka 10.

De brister Arriva upplevt i radio/kommunikationsradio-utrustningen (mellan förare och trafikledning) ersätts delvis med telefon tills vidare. Hösten 2013 byts radio-/kommunikationsradio-systemet ut och kapaciteten ökar.

Initiala brister i IT-systemen bidrog till svårigheter för Trafik och informationsledningen att övervaka och leda trafiken i området. Det bidrog även till problem med
att kommunicera effektivt via störningshanteraren. Ålderstiget IT-kablage bidrog ytterligare till svårigheterna att kommunicera effektivt. IT-systemen är nu installerade och fungerar till 100 %.

IT-kablaget på depån är utbytt och strömförsörjningen kompletterad.

Gamla bussramper har bland medfört att bussarna laddas ur i stället för att laddas. Under veckan som kommer installerar SL ett elverk som kopplas till bussrampen och nya – tillfälliga – laddstationer, vilket kommer att underlätta bussuttaget på morgnarna.

Fram till dess att nya ramperna är klara hyr Arriva in extra personal som bistår förarna med bussuttaget – dvs. tillse att fordonen startar som de ska.

I april påbörjas byggnationen av helt nya bussramper.

Övertagna fordon:

Scania bedriver just nu ett intensivt arbete för att komma till rätta med de problem med backventilen i bränslesystemet som lett till bränslebrist.

Nya körscheman:

Ett nytt justerat tjänstepaket med nya tjänstgöringsscheman för förarna håller på att tas fram och kommer att gälla från och med vecka 10. Dessa påverkar inte tidtabellerna, men kommer – tillsammans med åtgärder inom infrastruktur och fordon – att leda till en mer robust trafik i området.

Vi får hoppas att åtgärderna ger resultat och successiva förbättringar hela tiden sker fram till vecka 10. Som jag sagt tidigare förväntar jag mig att det fungerar normalt senast från och med då.

Förhoppningsvis det sista i ärendet Arriva.

                         Sl_logotyp  arriva-logo

Under gårdagen besökte jag SL på deras huvudkontor tillsammans med mina moderata KSO-kollegor från Danderyd och Vaxholm och framförde våra synpunkter på kollektivtrafiksituationen såsom den varit sedan Arriva tog över driften 7 januari. Deltog från SL:s sida gjorde ordförande Christer G Wennerholm, VD Anders Lindström samt biträdande trafikförsörjningschef Fredrik Cavalli Björkman.

SL gjorde en redovisning över dåtid, nutid och plan framåt. De ser självfallet inte lätt på situationen, som i många stycken har utvecklats till ett samhällsproblem. De yttre liggande områdena i Österåker samt hela Vaxholm är beroende av bussen som kollektivtrafikslag och fungerar det inte lamslås hela områden. Resenärer kommer för sent/uteblir till skolor, arbeten, läkarbesök etc. etc. och ger i förlängningen en kraftigt ökad biltrafik som följd.

Man har tillsammans med Arriva utarbetat en omfattande åtgärdsplan med syfte att allt ska vara up and running senast vecka 10. Enligt vårt förmenande en alledes för lång tid, men det är bland annat ett antal tekniska spörsmål som jag tidigare nämnt, vissa ej förutsebara för Arriva när de tog över,  som måste lösas successivt som tar en del tid. SL sitter dock inte med silkesvantarna på – skulle det inte fungera kommer en första sanktion handla om viten.

Jag träffade även Arrivas ledning under eftermiddagen som ett led i en kontinuerlig avstämning och de utfäster sig bland annat att ha en fungerande trafik omgående på de mest kritiska linjerna. Bland annat har ett antal bussar allokerats om för att serva vår kommun.

Jag utgår från en gradvis förbättring av läget fram till vecka 10 och jag förutsätter att det fungerar fläckfritt därefter. Förhoppningsvis är detta inlägg det sista i ärendet Arriva.
I alla fall i avseendet strul och förseningar.

Jag intervjuas med anledning av gårdagens möten i TV4

Christer G Wennerholm – Arriva måste skärpa sig!

Möte avhållet med SL och Arriva.

Österåkers kommunledning och representanter från Täby och Vallentuna avhöll idag ett konstruktivt möte med representanter från SL samt Arrivas VD och regionchef kring den kaotiska situation som rått i kollektivtrafiken sedan Arriva tog över den 7 januari.

SL och Arriva är införstådda med vidden av den problematik vi upplever i Österåker och i andra kommuner. Det är en oacceptabel situation i nuläget och det gäller att snabbt att hitta lösningar så att kommuninvånarna kan ta sig till studier och arbete. Vi framförde också att det vore rimligt med en kompensation för kollektivtrafikresenärerna, en fråga som både SL och Arriva inte avvisade utan tog med sig.

Arriva redogjorde under mötet för tre huvudsakliga problemområden som enligt deras uppgift fanns i övertagandeskedet.

-Gamla IT-system

-Ej bytta backventiler på etanolbussarna och ej anpassade laddramper för nya bussar.

-Ändrade körspecifikationer

Arriva har nu tagit fram en åtgärdsplan och räknar enligt egen utsago med att nå 100% tillförlitlighet och trafik enligt tidtabell senast under vecka 10 med stegvisa förbättringar från nu och fram till dess. Tiden fram till vecka 10 kommer man att ha stand by-bussar på prioriterade linjer att snabbt sätta in om det skulle tillstöta eventuella problem.

Inrapporteringarna till SL:s informationssystem har heller inte fungerat och detta kommer som ett absolut krav från SL att skärpas upp för att resenärerna ska få 100% tillförlitlig information.

Vi är självfallet inte nöjda med att nå full tillförlitlighet först vecka 10, vi vill ju att det ska fungera fullt ut omgående, men nu förväntar vi oss att de stegvisa åtgärder man nu utfäst sig göra fram till dess snabbt börjar ge märkbart resultat. Vi är redo att på eget initiativ fortsätta sätta in kommunalt anordnade bussar på fler linjer om man inte skyndsamt kan visa att man löser uppgiften.

 

Jag intervjuas med anledning av detta här

Se även www.osteraker.se för mer information.

 

Initiativ för bättre kollektivtrafik

Den 7 januari 2013 tog Arriva över driften av kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm, däribland Österåker. Starten har tyvärr kantats av en hel del problem för kollektivresenärerna, i form av förseningar och emellanåt helt uteblivna bussar.

Ett visst överseende med intrimningsproblem får man kanske ha med en ny entreprenör, men att bussar till och med uteblir är inte acceptabelt! Förklaringen att det bland annat är IT-system som krånglar är heller inte acceptabel då dessa system rimligen borde ha testats innan man övergick till skarpt läge!

Jag har därför tagit initiativ till att bjuda in representanter från Arriva och SL till ett möte för att bemöta inkomna synpunkter från kommunmedborgare och redogöra för när problemen kommer att rättas till samt när kommunen kan förväntas ha en fungerande kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken är inget kommunalt ansvarsområde, utan ansvaret ligger på Stockholms läns landsting. Jag oroas ändå för våra kommuninvånares skull. Vi vill verka för att så många som möjligt väljer kollektiva färdmedel för att avlasta en redan hårt belastad biltrafik och för att värna om miljön. Då är det så klart av allra högsta vikt att kollektivtrafiksystemet fungerar!

Jag intervjuas med anledning av detta initiativ i Sveriges Radio P4 och i SvT/ABC

Bättre spår till Nordost

Bättre spår till Nordost

Den spårburna kollektivtrafiken till nordöstra Stockholmregionen byggdes ut för över hundra år sedan. Sedan dess har befolkningen i området ökat kraftigt. Enligt en nyligen antagen vision för nordöstra Stockholmsregionen ska 50 000 nya arbetsplatser skapas. För att göra detta möjligt behöver kollektivtrafiken byggas ut. Trafiklandstingsrådet och representanter för de sex nordostkommunerna – Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker – föreslår därför att en idéstudie görs för att utreda alternativ för kapacitetsstark spårbunden kollektivtrafik till Nordöstra Stockholm.

För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs fler projekt som knyter ihop länet. I mars beslutade vi om en förstudie av T-bana till Nacka. Nu fortsätter vi med en idéstudie om bättre spårbunden kollektivtrafik till nordöstra Stockholmsregionen, säger Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M).
Ska vi nå vårt mål att skapa 50 000 nya arbetsplatser till Nordostregionen så måste kollektivtrafiken förbättras. Vi välkomnar därför en bred analys av tänkbara alternativ till dagens kollektivtrafik, säger Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M) Österåker.
Vi måste kunna öka antalet arbetsplatser och invånare utan att öka antalet bilar. Därför är det viktigt att satsa på bättre spårbunden kollektivtrafik. De nordöstra kommunerna måste kopplas samman med övrig spårtrafik i länet, säger Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande (M) Täby.
Vi välkomnar fler att bosätta sig i nordöstra Stockholm, men då krävs utbyggd kollektivtrafik på spår. De nya bostäder som byggs måste ha bra kollektivtrafik och förbindelser med övriga Stockholmsregionen, säger Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande (M) Norrtälje.
Invånarna i nordöstra länet behöver fler och bättre kollektivtrafikalternativ, så att fler väljer att inte ta bilen in till stan via den hårt trafikerade E18. Det skulle bidra till minskat buller och renare luft i framför allt Täby och Danderyd, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Danderyd.
På lite sikt måste nya tunga investeringar göras, inte minst genom spårbunden trafik som förbinder Nordostsektorn med E4-stråket i höjd med Solna och Kista. Av trängselskäl måste vi ändra den nuvarande ordningen med att alla måste in till Centralen och vända, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande (M) Vallentuna.
Stockholms läns befolkning ökar långt snabbare jämfört med vad prognoserna visar och alla kommuner måste ta sitt ansvar för utvecklingen. Därför är idéstudien om bättre kollektivtrafik i nordost, och därmed bättre möjligheter till bostadsbyggande, en fråga för hela länet, säger Per Mosseby, kommunstyrelsens ordförande (M) Vaxholm.
Det är bra att landstinget och berörda kommuner samverkar på ett tidigt stadium i planeringen. Utbyggnaden av spårtrafik måste gå hand i hand med utbyggnaden av arbetsplatser och nya bostäder, säger Christer G Wennerholm.
Fakta:
Idéstudien ska vara ett underlag till nästa statliga planeringsomgång för infrastruktur inför perioden 2015-2027. Studien ska se över olika spårbundna alternativ, till exempel ytterligare förbättringar av Roslagsbanan, en förlängning av tunnelbanan, en tvärbana från Solna till Danderyd, en ny järnvägslinje och nya busslinjer. De olika alternativa lösningarna ska bedömas utifrån teknisk genomförbarhet, kostnader, samhällsekonomisk effektivitet och vilka effekter det får för resenärerna.

Utredningen genomförs av Landstinget i samarbete med kommunerna i Stockholm Nordost. Idéstudien beräknas kosta sex miljoner kronor och förutsätter en förskottering från Nordostkommunerna med fem miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Sebastian Tham 070-737 41 90
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm

Michaela Fletcher 08-540 810 69

Leif Gripestam 076-643 96 99

Kjell Jansson 073-558 22 00

Olle Reichenberg 070-8899670

Örjan Lid 070-537 64 78

Per Mosseby 070-483 62 70

Maa SvD artikel idag

Stäng meny