Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Skola

(Del 1 – SKOLA) Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta. INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST! (Del 1)
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 21 dagar kvar. 
SKOLA
Vad har vi gjort? Ett axplock.
✔️ Skolresultaten har ökat till en 5:e plats i länet
✔️Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare
✔️ Bland rikets högst betalda lärare
✔️Startat resursskola
✔️ Startat pedagogisk omsorg på Ingmarsö
✔️ Skräddarsydda lösningar kring fortbildning inom NPF för varje enhet i samarbete med SPSM
✔️ Skoldatatek
✔️ Digitalisering
✔️ Mattenätverket
✔️ Samarbete med universitet för ökad behörighet
Vad vill vi? Ett axplock.
✔️ Valfrihet ska värnas
✔️ Vi ska från 5:e plats till 1:a i skolresultat
✔️ Fortsatt digitalisering
✔️ Fler vuxna per barn i förskolan
✔️ Fortsatt kompetensutveckling för ökad behörighet
✔️ Läshjälp på fritids
✔️ Mindre klasstorlekar i årskurs F-3
✔️ Fortsatt anpassning av skolornas lokaler
✔️ Utbyggnad av Österåkers gymnasium med ett Campus
✔️ Successiv utbyggnad av tillagningskök på varje skola
✔️ Fler undervisningstimmar
✔️Fortsatt och intensifierad kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
✔️ Fortsatt satsning på Ung företagsamhet
Mm mm
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. Ⓜ️
#meddrivkraftattförbättra #moderatleddallians #moderaternaiösteråker #moderaterna #frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST #österåkerimitthjärta

Klokt agerande framför stora kommuner!

I dagens SvD kan man läsa att Österåkers kommun är på plats 7 av 290 kommuner i analys- och teknikkonsultföretaget WSP:s ranking över hur välutbildade invånarna är, branschkoncentration, hur varierad arbetsmarknaden är och företagens optimism inför framtiden!

Naturligtvis hedrande och mycket glädjande och visar återigen att vi är på helt rätt väg!

Nu har vi i ärlighetens namn en fördel av att geografiskt ligga i en storstads absoluta närhet. Rikets huvudstad. Det ger liknande kommuner så klart goda möjligheter att attrahera företag och starka skattebetalare att flytta till respektive kommun. Har man dessutom möjligheter att erbjuda rekreation både på land och till sjöss, som t.ex. vi i Österåker har, är det också faktorer som spelar in.

MEN, det gäller att agera med det man har. Det gäller att agera klokt. Annars kan man vara en till det geografiska läget hur attraktiv kommun som helst – kan man inte attrahera skattekraft har man problem.

De kommuner som ligger tio i topp är samtliga moderatstyrda. Samtliga ligger förvisso geografiskt välplacerade i en större stads närhet, men samtliga har också agerat och agerar klokt. Man har fokuserat på välfärdens kärna och ödar inte skattepengar på det som ligger därutöver. Man ser till att hålla skattesatsen på en låg nivå, vilket attraherar skattebetalare med hög skattekraft som spär på skatteintäkterna vilket ger möjligheter till hög kvalitet i verksamheterna och att sänka skatten ytterligare. Ett win-win-spin.

I Stockholm nordost har vi ett givande och starkt samarbete som säkert kan utvecklas vidare mot gemensamma funktioner, upphandlingar etc. Här tror jag nyckeln ligger för fler kommuner att må bättre, snarare än att skapa stora kolosskommuner där beslutsfattandet hamnar allt längre från medborgarna.

Jag köper att hela Sverige ska ha samma förutsättningar och kvalitet i välfärden. Det tillförsäkras också idag genom skatteutjämning. (Även om man fortfarande kan ha synpunkter på vissa tekniska delar i uppbyggnaden i systemet). Men det gäller också att agera genomtänkt. Flera kommuner kan behålla sin status som fria kommuner, men ändå samarbeta med andra och därigenom spara in på en hel del overheadkostnader. Fler kommuner borde så klart se över sina utgifter generellt. Det finns defintivt besparingspotentialer som inte drabbar någon bättre behövande. (Besök gärna http://sloseriombudsmannen.se/ för inspiration). Fler kommuner borde arbeta tätare inpå näringslivet och se till att fler små- och medelstora företag tillskapas.

Klokt agerande framför stora sammanslagna kommuner är i alla fall min utgångspunkt.

WSP

Listan med de 10 starkaste respektive svagaste kommunerna finns även på di.se

Österåker glödhett på het bostadsmarknad!

 

Stockholm växer med två fullsatta SL-bussar varje dag.  Sju av ”passagerarna” stiger av i någon av de sex nordostkommunerna. Minst en av dessa väljer Österåker. Prognosen för de kommande åren är att Österåkers kommun kommer att växa med nära 500 personer varje år.

Det är glädjande tycker vi! För att klara av att bibehålla och utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter till en så låg skatt som möjligt, behöver vi rätt och slätt fler skattebetalare. Jag har sagt det förut och säger det igen: Mot utveckling står stagnation.

I dagens DN kan man läsa att bostadsköparna lämnar innerstan till förmån för kranskommunerna. Utbudet matchar inte behoven alla gånger och många föredrar lugnet och möjligheterna till rekreation längre ut.  Österåker är en kommun dit bland annat många tidigare citybor flyttar. Den relativa närheten till Stockholm i kombination med skärgård och natur inpå knuten är naturligtvis faktorer som bidrar till det, jämte god kvalitet i de kommunala verksamheterna och låg kommunalskatt.

Priserna på bostadsrätter har sedan 2008 ökat med drygt 40% i kommunen. Under en tioårsperiod har villapriserna i snitt ökat med närmare 70%! En del av förklaringen ligger så klart i gynnsamma räntevillkor och slopad fastighetsskatt, men det är ju å andra sidan lika för alla kommuner. Min bedömning, givet det tryck på inflyttningen vi har och den attraktionskraft vi bevisligen torde ha som ett resultat av det, är att priserna kommer att fortsätta ligga på en hög nivå. Fler attraktiva områden som ligger i pipeline – däribland det unika, sjönära boendet i Kanalstaden –  kommer att locka fler att söka sig till vår kommun. Men vi kommer också att uppföra smålägenheter så bland annat unga får möjlighet till ett bra första boende i Österåker.

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden undertecknat!

Jag undertecknar exploateringsavtalet för den första etappen av Kanalstaden 16/1-2013
Jag undertecknar exploateringsavtalet för den första etappen av Kanalstaden 16/1-2013

Idag hade jag det stora nöjet att underteckna exploateringsavtalet med JM avseende den första etappen av Kanalstaden som innehåller 300 lägenheter (av totalt 2500 när området är fullt bebyggt).

Jag har sagt det förut och säger det igen i ärendet Kanalstaden – äntligen!

Snart kan arbetena påbörjas med rivning av gamla industribyggnader, förberedande markarbeten m.m. Ser verkligen fram mot det första spadtaget till detta unika och attraktiva boende!

2012 – Ett bra år som möjliggör frisk satsning framåt!

2012 t ända

2012 är till ända och det har varit ett givande och lärorikt år på många sätt. Det är ett mycket variationsrikt och spännande arbete jag har som kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun. Visst är det ofta en hög arbetsbelastning och visst kan det vara tuffa tag emellanåt, men det är ändå det bästa och mest intressanta och inspirerande uppdrag jag kan tänka mig att ha! Då vi lägger 2012 bakom oss läggs också ett andra år som kommunalråd till handlingarna för mig och jag ser med tillförsikt fram mot kommande utmaningar 2013!

Österåker har som ett resultat av en klok politik och kompetenta medarbetare i organisationen en ekonomi som är i synnerligen gott skick. Resultatet för 2012 ser ut att landa på 152 miljoner. Soliditeten är historiskt hög. Det gör att kommunen kan satsa friskt framåt. 70 miljoner mer än i tidigare års budget läggs på kvalitetshöjningar i kärnverksamheterna nästa år, främst skolorna, men även områden som t.ex. äldreliv, kultur, miljö och infrastruktur. Dessutom satsas resurser på att försköna och öka attraktionskraften i de centrala delarna med bland annat tillskapandet av Stadspark Åkers Kanal, där ambitionen är att på ett bättre sätt utnyttja den unika Åkers kanal och dess möjligheter.

Kommunalskatten sänks med 25 öre till 18:65, vilket placerar oss på en åttonde plats i länet. I nivå med kommuner som t.ex. Nacka och Lidingö. Det är den största sänkningen i riket i år. När ca hälften av landets kommuner höjer skatten är det ett gott betyg åt vår kommun att vi har råd att kunna gå mot strömmen och sänka. De senaste 10 åren har skatten sänkts med totalt 1:58.

Österåker är en ”ung” kommun med en medelålder på 38 år. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela landet. Vi är en kommun i tillväxt och gränsen 40 000 invånare är passerad under året. Invånarantalet under de kommande åren beräknas öka med i snitt 485 personer per år. Tillväxt och ett ökat skatteunderlag är absolut nödvändigt för att kunna erbjuda högkvalitativ välfärdsverksamhet med en så låg kommunalskatt som möjligt även i framtiden.

Vi har ställt oss och kommer fortsatt ställa oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning. Mot utveckling står stagnation och vår ledstjärna i alliansen är utveckling. Det är i sammanhanget extra glädjande att det högintressanta projektet Kanalstaden äntligen kan komma igång. Sjönära, attraktiva lägenheter med gångavstånd till Åkersberga centrum och kollektivtrafik. Den första etappen rör ca 300 lägenheter och fullt utbyggt kommer Kanalstaden att utgöras av 2500 lägenheter.

Vårt övergripande mål är att bli den mest attraktiva skärgårdskommunen. Om vi inte redan är det…? Det genomförs, emellanåt med hjälp av EU-stöd, stora satsningar på serviceutveckling, bredbandsutbyggnad, upprustning av badstränder och flera andra utvecklingsprojekt i skärgården.

Jag avslutar som jag inledde. Med tillförsikt och glädje ser jag fram mot ytterligare ett år i österåkersbornas tjänst! Jag vill tacka för storartade insatser ute i verksamheterna under det år som gått! Det är alla Ni som gjort vårt ljusa läge möjligt! Jag vill också tacka mina vänner och kollegor i moderaterna och alliansen för ett riktigt gott samarbete!

God jul och ett gott nytt och framgångsrikt 2013!

God jul

Fortsatta satsningar på digital infrastruktur i glesbebyggda områden!

Snögubbe dekorerar gran

Tiden går fort och vi är redan framme vid 17 december och årets sista kommunfullmäktige avhålls i kväll.

Fastställande av taxor och avgifter för 2013 lär bli kvällens huvudnummer, men vi kommer förhoppningsvis även hinna med att bland annat anta organisationsförslaget för Trygg i Österåker samt visioner och mål för de kommande åren. En styrgrupp bestående av förvaltningschefer, Polisen, Armada och representanter från politiken föreslås också bildas med övergripande ansvar för det fortsatta viktiga arbetet med trygghetsfrågor.

Ambitionen att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen ligger fast. Vår satsning på bredbandsutbyggnad även i de mer glest befolkade delarna av vår kommun (som är en del i att nå den ambitionen) fortsätter i och med att vi i kväll har ett förslag till beslut om utbyggnad också till Lagnö. Vi bedömer att det är viktigt att kunna ha tillgång till en bra digital infrastruktur även utanför tätorten. Det är bra för de boende och för det lokala företagandet.

Det blir bifall på en motion från (s) om att, efter samråd med berörda intresse-organisationer,  inrätta en hundrastgård på lämplig plats där hundar kan tillåtas att släppas fria.

Genom klok politik och god ekonomisk hushållning har vi möjlighet att gå mot strömmen med vår skattesänkning för 2013 på 25 öre när närapå varannan kommun höjer. Norrtälje sänker också, men med 20 öre. I Sveriges Radio intervjuas jag med anledning av detta. Läs mer här.

Radio Österåker Logo
Lyssna på kvällens kommunfullmäktige live på 103,7!

Viktiga beslut för Österåkers fortsatta utveckling!

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden klart!

I går avhölls kommunfullmäktige och ett antal viktiga beslut fattades. Bland annat faställdes den nya skattesatsen till 18:65, vilket är en sänkning med 25 öre. Exploateringsavtalet för Kanalstaden klubbades och en justering av skolpengen för 2012 kommer att göras.

Från det ordinarie budgetfullmäktige den 5/11 återstod kommunstyrelsens del i vilken bland annat fastställande av skattesatsen ingår. Skatten kommer för 2013 att sänkas med 25 öre. För en genomsnittsfamilj i Österåkers kommun som har en samlad inkomst per månad på 55 000 kronor innebär det ca 1 700 kronor mer i plånboken att förfoga över per år. I sig kanske inget jättekliv, men det är en viktig principmarkering för oss moderater och övriga i alliansen att ge tillbaka utrymme till de som pengarna i grunden tillhör – skattebetalarna. Under mandatperioden har skatten sammantaget sänkts med 58 öre och sett över en tioårsperiod är Österåker den kommun som sänkt skatten mest.

Kattrakandet kring Kanalstaden är nu äntligen över. Exploateringsavtalet är nu godkänt och arbetena med den första etappen av Östra Kanalstaden kan inledas! Förhoppningsvis kan det första spadtaget tas redan innan årsskiftet. 300 lägenheter byggs i den första etappen och fullt utbyggt kommer Kanalstaden att bestå av ca 2 500 lägenheter.

Området kommer att få en attraktiv kvartersstads-karraktär med hus i 3-5 våningar och trädplanterade gator. En unik kombination av närhet till  kulturhistoriska Åkers kanal och på samma gång gångavstånd till centrum och kollektiva färdmedel.

Vidare beslutades att en justering av skolpengen kommer att göras även för 2012 vad gäller läraravtalet, d.v.s en justering av indexuppräkningen där lärarna kompenseras för mellanskillnaden. Det gäller kommunala såväl som privata utförare. Detta är utöver de 10 miljoner som avsatts för 2013.

Utnyttja de unika tillgångarna!

I Österåkers kommun är det nära till natur och rekreation. Oavsett om man väljer att tillbringa sin fritid till sjöss, på någon av de 1100 öarna i skärgården eller på fastlandet är naturen alltid nära!

Även i tätorten Åkersberga finns möjligheterna. Utöver de parker och miljöer som redan finns är Åkers kanal  – rätt använd – en unik tillgång. Den borgerliga alliansens  ambition är att vända Åkersberga mot kanalen, göra den mer tillgänglig och utnyttja hela  dess fulla potential.

Vi ställer oss positiva olika boendeformer i direkt anslutning till kanalen med alla möjligheter det medger, t.ex. att med båt ta sig – kanske rentav från bryggan nedanför bostaden – ut genom kanalen till havet.  Hur många andra kommuner kan erbjuda det?

I budgeten för 2013 satsar vi på det vi kallar Stadspark Åkers Kanal.  Vi vill anlägga gång-och cykelvägar, sittbänkar, belysning, planteringar av blommor och träd m.m. längs med hela kanalen för att tillgängliggöra den bättre för våra invånare och besökare.

Arbetet med att fräscha upp och tillskapa nya grönområden och parker pågår dock redan här och var. Jag klistrar nedan in ett antal länkar över pågående projekt från kommunens hemsida som fotodokumenterats vartefter de fortskridit. En eloge till alla inblandade och framförallt till stadsträdgårdsmästaren Gisela Holmgren!

Ny gång och cykelväg Åkers kanal

Plantering invid Roslagsvägen

Lekplats Skånsta

Upprustning Breviksbadet

Stort intresse för framtidens boende!

I lördags avhölls den årliga Bomässan Framtid Österåker i Åkersberga centrum. Jag hade nöjet att stå i kommunens monter, som under dagen var ordentligt välbesökt. Det största intresset tilldrog sig inte oväntat de nya spännande bostadsprojekten Fredsborg, Kanalstaden m.fl.  Framförallt Kanalstaden rönte ett rejält intresse, där kommentarerna överlag var positiva och den återkommande frågan var ”När?”

Jag hoppas att vi kan ta det första spadtaget redan i höst för den första etappen av Kanalstaden. Projektet har förhalats och förhalats politiskt av oppositionen (s, rp, v, mp), där man bl.a. hävdat att förfarandet med markanvisning skulle vara otillåtet – vilket det inte är! Det andra argumentet är att det som överhuvudtaget ska byggas i kommunen ska göras enbart för de som redan bor här. Mest tongivande i den argumentationen är roslagspartiet. Vi behöver tydligen inga fler invånare enligt dem. Jag kan lugna dem med att vi också bygger för de som redan bor här. Intresset för t.ex. Kanalstaden är mycket stort hos kommuninnevånarna. Man kanske bor i hus idag och funderar på ett attraktivt och bekvämt lägenhetsboende i en unik miljö t.ex. när barnen är utflugna.  MEN vi tar även ett ansvar för framtiden genom att bygga även för de som vill flytta till vår kommun och bidra till framtidens välfärd.

Mot uveckling står som bekant stagnation och vi i alliansen väljer alla dagar i veckan utveckling.

.
Här nedan ett pressklipp från lokaltidningen Kanalen som bevakade evenemanget i lördags.

Österåker föredöme i effektivitet!

 

Kommunexperten är en analystidning,  som normalt kommer ut med tolv nummer per år (utgivare Svensk Kommunrating AB), där man med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analyserar Sveriges samtliga 290 kommuner.  I nummer 9/2012 framhåller man att sänkt skatt ökar det framtida handlingsutrymmet, vilket kanske känns som en paradox om man utgår från uppfattningen som vissa har att stora överkostnader som någon sorts naturlag innebär hög kvalitet, när det de facto är tvärtom. Det finns istället ett starkt samband mellan kostnads- och kvalitetseffektivitet.

Österåkers kommun framställs som ett föredömligt exempel på just kostnadseffektivitet där Kommunexperten i sin analys kommer fram till att en årlig skattesänkning på 0,25%  i hela 16 år i rad är möjligt!

Läs utdraget och deras rekommendationer ur deras tidning (s 66 samt 67) nedan.

Stäng meny