Avstämning av läget 19/2

Avstämning

Här nedan följer en avstämning av läget som jag fick skickad till mig i går kväll av kommunikationschef Thomas Hedenius på Arriva vad gäller det arbete de bedriver tillsammans med SL för att komma till rätta med bussproblematiken som varit och för att komma till ett normaliserat läge senast vecka 10.

De brister Arriva upplevt i radio/kommunikationsradio-utrustningen (mellan förare och trafikledning) ersätts delvis med telefon tills vidare. Hösten 2013 byts radio-/kommunikationsradio-systemet ut och kapaciteten ökar.

Initiala brister i IT-systemen bidrog till svårigheter för Trafik och informationsledningen att övervaka och leda trafiken i området. Det bidrog även till problem med
att kommunicera effektivt via störningshanteraren. Ålderstiget IT-kablage bidrog ytterligare till svårigheterna att kommunicera effektivt. IT-systemen är nu installerade och fungerar till 100 %.

IT-kablaget på depån är utbytt och strömförsörjningen kompletterad.

Gamla bussramper har bland medfört att bussarna laddas ur i stället för att laddas. Under veckan som kommer installerar SL ett elverk som kopplas till bussrampen och nya – tillfälliga – laddstationer, vilket kommer att underlätta bussuttaget på morgnarna.

Fram till dess att nya ramperna är klara hyr Arriva in extra personal som bistår förarna med bussuttaget – dvs. tillse att fordonen startar som de ska.

I april påbörjas byggnationen av helt nya bussramper.

Övertagna fordon:

Scania bedriver just nu ett intensivt arbete för att komma till rätta med de problem med backventilen i bränslesystemet som lett till bränslebrist.

Nya körscheman:

Ett nytt justerat tjänstepaket med nya tjänstgöringsscheman för förarna håller på att tas fram och kommer att gälla från och med vecka 10. Dessa påverkar inte tidtabellerna, men kommer – tillsammans med åtgärder inom infrastruktur och fordon – att leda till en mer robust trafik i området.

Vi får hoppas att åtgärderna ger resultat och successiva förbättringar hela tiden sker fram till vecka 10. Som jag sagt tidigare förväntar jag mig att det fungerar normalt senast från och med då.

Förhoppningsvis det sista i ärendet Arriva.

                         Sl_logotyp  arriva-logo

Under gårdagen besökte jag SL på deras huvudkontor tillsammans med mina moderata KSO-kollegor från Danderyd och Vaxholm och framförde våra synpunkter på kollektivtrafiksituationen såsom den varit sedan Arriva tog över driften 7 januari. Deltog från SL:s sida gjorde ordförande Christer G Wennerholm, VD Anders Lindström samt biträdande trafikförsörjningschef Fredrik Cavalli Björkman.

SL gjorde en redovisning över dåtid, nutid och plan framåt. De ser självfallet inte lätt på situationen, som i många stycken har utvecklats till ett samhällsproblem. De yttre liggande områdena i Österåker samt hela Vaxholm är beroende av bussen som kollektivtrafikslag och fungerar det inte lamslås hela områden. Resenärer kommer för sent/uteblir till skolor, arbeten, läkarbesök etc. etc. och ger i förlängningen en kraftigt ökad biltrafik som följd.

Man har tillsammans med Arriva utarbetat en omfattande åtgärdsplan med syfte att allt ska vara up and running senast vecka 10. Enligt vårt förmenande en alledes för lång tid, men det är bland annat ett antal tekniska spörsmål som jag tidigare nämnt, vissa ej förutsebara för Arriva när de tog över,  som måste lösas successivt som tar en del tid. SL sitter dock inte med silkesvantarna på – skulle det inte fungera kommer en första sanktion handla om viten.

Jag träffade även Arrivas ledning under eftermiddagen som ett led i en kontinuerlig avstämning och de utfäster sig bland annat att ha en fungerande trafik omgående på de mest kritiska linjerna. Bland annat har ett antal bussar allokerats om för att serva vår kommun.

Jag utgår från en gradvis förbättring av läget fram till vecka 10 och jag förutsätter att det fungerar fläckfritt därefter. Förhoppningsvis är detta inlägg det sista i ärendet Arriva.
I alla fall i avseendet strul och förseningar.

Jag intervjuas med anledning av gårdagens möten i TV4

Christer G Wennerholm – Arriva måste skärpa sig!

Möte avhållet med SL och Arriva.

Österåkers kommunledning och representanter från Täby och Vallentuna avhöll idag ett konstruktivt möte med representanter från SL samt Arrivas VD och regionchef kring den kaotiska situation som rått i kollektivtrafiken sedan Arriva tog över den 7 januari.

SL och Arriva är införstådda med vidden av den problematik vi upplever i Österåker och i andra kommuner. Det är en oacceptabel situation i nuläget och det gäller att snabbt att hitta lösningar så att kommuninvånarna kan ta sig till studier och arbete. Vi framförde också att det vore rimligt med en kompensation för kollektivtrafikresenärerna, en fråga som både SL och Arriva inte avvisade utan tog med sig.

Arriva redogjorde under mötet för tre huvudsakliga problemområden som enligt deras uppgift fanns i övertagandeskedet.

-Gamla IT-system

-Ej bytta backventiler på etanolbussarna och ej anpassade laddramper för nya bussar.

-Ändrade körspecifikationer

Arriva har nu tagit fram en åtgärdsplan och räknar enligt egen utsago med att nå 100% tillförlitlighet och trafik enligt tidtabell senast under vecka 10 med stegvisa förbättringar från nu och fram till dess. Tiden fram till vecka 10 kommer man att ha stand by-bussar på prioriterade linjer att snabbt sätta in om det skulle tillstöta eventuella problem.

Inrapporteringarna till SL:s informationssystem har heller inte fungerat och detta kommer som ett absolut krav från SL att skärpas upp för att resenärerna ska få 100% tillförlitlig information.

Vi är självfallet inte nöjda med att nå full tillförlitlighet först vecka 10, vi vill ju att det ska fungera fullt ut omgående, men nu förväntar vi oss att de stegvisa åtgärder man nu utfäst sig göra fram till dess snabbt börjar ge märkbart resultat. Vi är redo att på eget initiativ fortsätta sätta in kommunalt anordnade bussar på fler linjer om man inte skyndsamt kan visa att man löser uppgiften.

 

Jag intervjuas med anledning av detta här

Se även www.osteraker.se för mer information.

 

Kommunen sätter in egen buss för att rädda upp läget!

Extrabuss

Det har väl inte undgått någon att kollektivtrafiksituationen varit milt sagt kaotisk sedan Arriva tog över kolletivtrafiken i norrort den 7 januari. Förseningar och emellanåt helt uteblivna bussar har blivit närmast vardagsmat och är så klart helt oacceptabelt!

Som jag tidigare meddelade har jag tillskrivit Arriva och SL och bjudit in dem till ett möte där jag begärt en redogörelse av läget och framför allt att de ska presentera en konkret handlingsplan på hur de snarast möjligt kan vara på banan igen och leverera det som rimligen kan förväntas av dem – kollektivtrafik enligt tidtabell. I morgon den 6/2 avhålls det första mötet och förhoppningsvis kommer något konkret, matnyttigt ut av det som jag kommer avrapportera. Jag och övriga kommunledningen kommer inte släppa detta förrän det fungerar!

I detta nu är tyvärr läget som det är och det duger inte att vänta. Vi har mottagit en kopiös mängd mail och telefonsamtal från resenärer som uttrycker en förtvivlan över läget. Många skolelever t.ex. har tvingats ta taxi eller blivit skjutsade av sina föräldrar för att de inte ska komma för sent till sina skolor. En helt onödig börda både tidsmässigt och ekonomiskt som man tvingats till. Nu börjar också de nationella proven och konsekvenserna om man kommer för sent till dem/uteblir kan var och en räkna ut…

Kommunen har därför tillsett att sätta in en extrabuss för att rädda upp läget någorlunda, från och med idag och till och med fredag (till att börja med). Den kommer att utgå från Åkersberga station 06:52 och trafikerar rutten som linje 629 har med undantag för att den inte går längre än Roslags Näsby. (Endast ordinarie linjetrafik får angöra Danderyds sjukhus). Turen trafikerar Nantes (hpl Björnhammarsvägen) och Svinninge tomtområde. Inte bara skolelever utan alla med SL-kort/biljett kan åka med denna buss.

Kostnaden för detta avser vi fakturera SL.

Med förhoppning om en snar lösning på problemen och en fungerande trafiksituation igen!

Jag intervjuas med anledning av detta i Sveriges Radio P4

Kommunens pressmeddelande finns här.

Artikel om detta också i Bussmagasinet

SVT/ABC 

DN

Initiativ för bättre kollektivtrafik

Den 7 januari 2013 tog Arriva över driften av kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm, däribland Österåker. Starten har tyvärr kantats av en hel del problem för kollektivresenärerna, i form av förseningar och emellanåt helt uteblivna bussar.

Ett visst överseende med intrimningsproblem får man kanske ha med en ny entreprenör, men att bussar till och med uteblir är inte acceptabelt! Förklaringen att det bland annat är IT-system som krånglar är heller inte acceptabel då dessa system rimligen borde ha testats innan man övergick till skarpt läge!

Jag har därför tagit initiativ till att bjuda in representanter från Arriva och SL till ett möte för att bemöta inkomna synpunkter från kommunmedborgare och redogöra för när problemen kommer att rättas till samt när kommunen kan förväntas ha en fungerande kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken är inget kommunalt ansvarsområde, utan ansvaret ligger på Stockholms läns landsting. Jag oroas ändå för våra kommuninvånares skull. Vi vill verka för att så många som möjligt väljer kollektiva färdmedel för att avlasta en redan hårt belastad biltrafik och för att värna om miljön. Då är det så klart av allra högsta vikt att kollektivtrafiksystemet fungerar!

Jag intervjuas med anledning av detta initiativ i Sveriges Radio P4 och i SvT/ABC

Stäng meny