Sportlov, Maramö och Alliansen 3.0

Vinter + skidspår

Vecka 9 är inledd och i min hemregion är det synonymt med sportlov. Många är de som passar på att ta helt eller delvis ledigt denna vecka och om så medges beger sig till fjällvärlden eller kanske utomlands. Andra väljer att stanna hemma, såsom undertecknad, som varvar några arbetsdagar med ledighet tillsammans med barnen.

Jag skulle vilja slå ett slag för att passa på att njuta av de egna omgivningarna emellanåt. I Österåkers kommun finns naturen runt knuten och rekreationsmöjligheterna är många även på vintern. Veckan lovar övervägande fint väder med temperaturer som pendlar mellan någon minusgrad och någon plusgrad. Under beaktande av lokala snö- och isförhållanden skulle jag rekommendera en skridskotur eller att man vallar på sina ”lagg” och ger sig ut i något av de preparerade skidspår som finns i kommunen –  bland annat vid Domarudden eller vid Österåkers golfklubb. Man behöver inte ta sig 40-50-60 mil för att koppla av, om man inte vill.

Här kan du läsa mer om vad som finns att göra i vår fina kommun under lovet. Där finns också aktuell information om isförhållanden och prepareringsläget vad gäller skidspåren.

På onsdag är grillarna igång för korvsugna sportlovsfirare vid Hackstabacken mellan klockan 11-14. En annan plats där det socialt grillats korv (vilket vissa har synpunkter på) är småländska Maramö, Annie Lööfs föräldrahem, där Alliansens partiledare och partisekreterarna samlats för att ta ett nytt grepp om en tredje valrörelse.

Vi är fyra partier som fungerar väldigt bra ihop i den allians som formellt bildades den 30/8-2004 i Högfors.  Sverige mår, trots lågkonjunktur i världen, bra tack vare en klok och ansvarsfull allianspolitik. Vi är mer än halvvägs in i en andra regeringsperiod och jag hoppas på en tredje. Men ska vi ro hem det hela en tredje gång duger det inte att luta sig tillbaka och förlita sig på gamla meriter och energier (hur bra de faktiskt än är och har varit) utan arbetet att anta nya visioner, nya utmaningar måste fortsätta. Ny glöd i arbetet måste tillskjutas.

Det stora arbetet sker så klart inte i Maramö. Det kommer att ske i olika arbetsgrupper för att sedan högst troligen kokas ner i ett gemensamt, slagkraftigt manifest. Det som sker hemma hos Annie är ändå ett viktigt avstamp. En teambuilding och en kickoff för Alliansen 3.0 och för fyra år till. Det sänder dessutom ut en signal som inte hörs störande ofta från den spretiga oppositionen – Vi vill regera ihop!

Läs mer här, här, här, här, här, här, här, här, här, här

Budgetförord 2013

Det går riktigt bra för Österåkers kommun! Ett ansvarstagande för ekonomin och kloka politiska investeringar, i kombination med kompetenta medarbetare i verksamheterna har en stor del i detta. Det prognostiserade resultatet för 2012 är 160 miljoner. Kommunen har en nu historiskt stark soliditet och dessutom inga lån.

Sett mot denna bakgrund är det glädjande att kunna presentera den borgerliga alliansens budget för 2013 där verksamheterna tillförs drygt 70 miljoner mer än i föregående års budget. Detta samtidigt som vi kompenserar skattebetalarna genom en skattesänkning på 25 öre. Den nya skattesatsen blir nu 18:65 per skattekrona.

För perioden 2013-2015 planeras nettoinvesteringar på totalt 220 miljoner. Investerings­volymen kommer att finansieras med egna medel (dels avskrivningar och dels via årets resultat). Detta betyder att ingen upplåning behöver ske under perioden.

Österåker är en kommun i tillväxt och vi har passerat gränsen 40 000 invånare under året. Invånarantalet under perioden 2013-2015 beräknas öka med i snitt 485 personer per år. Tillväxt och ett ökat skatteunderlag är ett oavvisligt kriterium för att kunna erbjuda högkvalitativ välfärdsverksamhet även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.

Österåker är en ”ung” kommun med en medelålder på 38 år. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela riket.

Satsningar och investeringar

Som inledningsvis nämndes tillförs verksamheterna 70 miljoner mer i denna budget. Alliansen genomför extrasatsningar för kvalitetshöjningar utöver pris-, löne- och volymhöjningar.

Bland annat görs en historiskt stor satsning på skolan och lärarna. Våra barn är framtiden och vi vill bidra till att de får en så bra start i livet som möjligt, samtidigt som vi vill premiera lärarna och de insatser de gör för våra barn. Detta placerar dessutom Österåker på kartan som en attraktiv arbetsgivare. Utöver satsningar på bland annat IT (IT-miljonen fördubblas), kompetens­höjningar och elever i behov av extra stöd tillskjuts drygt 10 miljoner avsett för lönespridning utöver den redan fastlagda höjningen i det centrala läraravtalet. Allt detta är i linje med målet att Österåker ska ha länets bästa skola. Jämfört med 2012 ökar anslaget för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet med 30 miljoner.

Övriga satsningar är tillskapandet av Stadspark Åkers Kanal. Åkers kanal är en värdefull men ännu så länge underutnyttjad resurs. Vi vill vända bebyggelsestrukturen mot kanalen och utnyttja dess potential och attraktionskraft. Gång-/cykelvägar anläggs längs med kanalen jämte nya sittbänkar, planteringar, belysning m.m. Inom äldreliv omvandlas Görjansgården och Solgården till trygghetsboenden och en förstudie inleds om särskilt boende på Ljusterö. Kulturen tillskjuts extra medel för bevarande av kulturbyggnader och en engångssatsning görs på anskaffande av nya böcker till biblioteket.

Regeringen tillskjuter extra resurser att anordna barnomsorg även utanför ordinarie tider, s.k. ”nattis”. Vi initierar en utredning om behov och former för detta.

Miljöarbetet är viktigt och vi genomför ett antal åtgärder för att minska miljöbelastningen. Värt att lyfta lite extra är den nyligen invigda, toppmoderna återvinnings­anläggningen vid Brännbacken. Vi fortsätter arbetet för en hållbar utveckling och ett led i detta är att vi nu t.ex. sjösätter en elbilssatsning i kommunens fordonsflotta, där fler elbilar successivt kommer att tillkomma.

Trafiksituationen genom centrala Åkersberga är vissa tider på dygnet ohållbar med köer, ineffektivitet och extra utsläpp som följd. Vi kommer att intensifiera våra kontakter med Trafikverket om att påskynda tillskapandet av Norra Boulevarden. Det kollektiva resandet vill vi uppmuntra och arbetet med t.ex. dubbelspår till Åkersberga station beräknas vara klart 2016.

Visioner och mål

Det övergripande målet med all verksamhet är att Österåker ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen som flest väljer att flytta till, bo i, verka i, starta företag i och besöka. Kommunen är positiv till tillväxt och välkomnar som tidigare nämnts byggande av attraktiva bostäder i en variation av upplåtelseformer; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Målet att Österåker ska ha länets bästa skolor står fast.

Österåker ska i alla sammanhang präglas av framtidsro, valfrihet och mångfald.

Sammanfattning

Budgeten för nästa år innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna och valfriheten för den enskilde kommuninnevånaren. Den svarar upp mot olika behov och intressen, stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner och påskyndar resan fram till målet att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen.

Med ansvarar för kommunens ekonomi ser jag och mina kollegor i alliansen fram mot framtiden och den fortsatta utvecklingen av vår fina kommun!

Auktion eller seriös politik?

I går meddelade de rödgröna att de toppar alliansens alla satsningar med 12 miljarder mer.  Precis som Hasse Boström kommer jag att tänka på bardomens hets att alltid bräcka någon annan med att säga ”xx gånger mer än du kan säga” och lade man dessutom till ”stjärna stopp” då fanns inte en chans att någon annan kunde säga mer.

Känns ju inte särskilt seriöst däremot är det skönt att de bekänner färg när det gäller jobbskatteavdraget och RUT- avdragen. Allt ska bort vilket i sin tur betyder skattechock för vanliga svenskar. Tillsammans med återinförandet av fastighetsskatten talar det sitt tydliga språk till väljarna.

Som att leka blindbock med väljarna, de fås att tro att de ska få ngt de inte får.

Småföretagare har ingen rättssäkerhet

Efter att ha läst P J Anders Linders söndagskrönika inser jag att det finns fler. En man som tidigare har varit småföretagare och plötsligt blivit skönstaxerad för att skatteverket ansåg utan bevisning att han skulle ha sålt mer än han hade gjort. Misstanken (misstanken, inget bevis) var då att han skulle ha arbetat svart. Problemet är att man som småföretagare inte har något att sätta emot. Ofta eller kanske oftast väljer småföretagaren att lägga ner. Precis som P J skriver ska man som småföretagare stå för fiolerna medan skatteverket på betald arbetstid (skattebetalarnas bekostnad) driva processen vidare TROTS att tingsrätten har kommit med en dom.
Detta får inte ske. Här är en oehröt viktigt fråga för alliansen att ta i. Maud vill att vi startar fler företag att fler blir företagare men att riskera att bli misstänkt och därmed gå i konkurs eftersom möjligheterna till att ingå en process som egenföretagare är mycket små om än obefintliga.

Det bör inte vara möjligt för myndigheter att överklaga andra re högmyndigheters beslut/domar.  Detta måste framgår tycligt att den politiska lednignen. Att en kommunal myndighet ger avslag på en begäran om alkoholtillstånd och restaratören/näringsidkaren/företagaren överklagar till högre instans SKA det inte vara OK för den kommunala myndigheten att överklaga den högre instansens beslut.

M störst och Valdagen räknas

SvD och Expressen presenterar idag den senaste Sifo undersökningen där M är större än S med 32, 9 mot S 30,6. Inte sedan 1914 är M större än S. Alliansen leder också över det rödgräna blocket med 48,4- 45,6.  Dock är vi inte hemma än. 160 000 väljare skiljer det sig mellan blocken. Det är förfärande lite övervikt. För alla som vill ha en borgerlig regering är det N U dags att sätta igång. Vi som arbetar heltid eller deltid eller som fritidspolitiker försöker varje dag på ett eller annat sätt att berätta om vår politik. Nu måste vi ha fler ambassadörer, fler som vågar tala om politiken och fler som berättar vad det tycker – varje dag.  Inte minst för att riksen också är stort enligt dagens sifo att SD får en vågmästarroll och med allt vad det nu kan innebära.

Moderaternas viktigaste frågor är fortfarande JOBB och arbetslinjen tillsammans med trygghet och ordning och reda i finanserna. Det är tre koncept som måste vara överordnat. När detta fungerar korrekt och riktigt då faller också annat lättare på plats.

Alliansen lyfter Idrotten

Alliansens kultur-och idrottspolitiska program presenterades idag för kommande mandatperiod föreslår bland annat att Idrottslyftet förlängs och breddas för att omfatta fler barn och unga. Österåker har i år fått del av idrottslyftet med 490.000 kronor. Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. För Österåkers idrottsföreningar är detta glädjande

Idrotten är Sveriges största folkrörelse med över 20.000 idrottsföreningar knutna till Riksidrot6tsförbundet med tillsammans 3, 5 miljoner medlemmar.
Som småbarnsförälder gläder det troligen inte bara mig att det satsas på idrotten från regeringen sida. Särskilt viktigt är det att det satsas jämställt på

Alliansregeringen har tagit initiativet till Idrottslyftet och betonar barnperspektivet och bygger också vidare på den svenska modellen med en självständig idrottsrörelse. Den fortsatta satsningen bör ha ännu närmare koppling till skolans arbete för att främja goda motionsvanor och detta möjliggörs genom idrottsalliansen i Österåker. 

I den nya idrottspolitiken ryms också en elitsatsning som ger våra idrottare bättre förutsättningar att konkurrera internationellt. Riksidrottsförbundet fick använda sammanlagt 212 miljoner kronor till en flerårig samlad förbundsövergripande och behovsprövad elitsatsning inom svensk idrott.

se mer på www.alliansen.se
och Österåkers kommun HÄR

Yrkeslegitimation – Bra!

Det skriver Alliansen om idag i SvD och DN. Till och med S tycker att det är ett ”Jättebra förslag”. Så bra! Riktigt bra. Nu lägger alliansen grunden för att läraryrket kan få ökad status. Alliansen levererar nu på punkt efter punkt för en skola i världsklass. Den avgörande faktorn för goda resultat är lärarnas kvalifikationer och engagemang. Lärarna avgör elevernas framtid. Då är det särskilt välkomnande att införa yrkeslegitimation för att öka statusen på yrket. Steg för steg lägger därför alliansen om skolpolitiken. Inom den närmaste åren införs en ny gymnasieskola, nya läroplaner och ett nytt betygssystem.  Samtidigt införs riktade insatser som tex läsa-skriva-räkna-satsning för de allra yngsta eleverna.
För att få yrkeslegitimation behöver man antingen ha lärarexamen eller genom annan akademisk ämnesutbildning som kompletteras med praktik och pedagogisk utbildning.

Tack Alliansen!

Tänk vad enkelt det blivit!

När Alliansen slopade apoteksmonopolet! Nu är det knappt så man tänker på det annat än om man som jag nu under påskhelgen behövt inhandla febernedsättande och nässpray. Detta har jag nu kunnat göra både på ICA och OK. Hur många av de som tidigare var negativa ens kan erkänna att det faktiskt inte blivit dyrare som man fasade för. Dessutom skriver nu SvD att inom 6 månader förväntas prisras på receptfria läkemedel. Inte dyrare utan billigare, ökad konkurrens och förbättrade öppettider för oss kunder. Det har helt enkelt underlättat vardagen för oss som bor i Sverige för att itne tala om de som bor norröver. De hade inte ens Apoteket Scehele över helgerna! Allas vår vardag förenklas med alliansens politik.

När det blåser …..

….. lämnar folkpartiet. Nu har förhandlingsdelegationens 3:e vice ordförande Lennart Gabrielsson lämnat förhandlingsdelegationen med hänvisning till att han, och partiet antar jag, inte anser att det råder fullt förtroende mellan parterna. Det handlar om avtalet mellan SKL och lärarförbundet. Han skriver också på Fp’s websida: ”Lärarna är skolans viktigaste resurs” Ja det anser och inser vi väl alla! Och lärarna är till för eleverna och inte tvärtom. Vidare skriver han; ”Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling”. Jaha, ja är det lösningen? Jag har sett ett sådant beteende att man kastar in handduken under en förhandling i tron, antar jag, att då ska alla andra bli så nervösa att man går med på allt bara den parten kommer tillbaka. Så är det ju allt som oftast inte, i alla fall inte om man har en stark sammankallande i den förhandlingen. Och det är nog inte det lättaste. Det krävs för det första en övertygelse om vart man vill och följa den övertygelsen, erfarnehet, skicklighet, att vara listig och en hel del is i magen. Allt det har SKL’s ordförande i förhandlingsdelegationen, Ingela Gardner Sundström, tillika kommunstyrelsensordförande i Österåker.

I mina ögon blir ”avhoppet” från folkpartiet bara en signal att man inte vågar ta beslut, inte förmår att rida ut sormen, jag tror dessverre att det signaler feghet eller till och med beslutsångest.  Men jag hoppas att det inte är fallet. SKL kommenterar avhoppet mer än att man för en intern diskussion om den uppkmna situationen, läs mer HÄR.

Vill du läsa mer om förhandlignarna skriver Ingela Gardner Sundström på SKL’s Avtalsbloggen.

                                                                                           Ingela Gardner Sundström (M)         
                                                                                           kommunstyrelsens ordförande och SKL’s
                                                                                           förhandlingsdelegationens ordförande

Stäng meny