Lägesrapport 2020-03-20

I orostider som vi verkligen har nu är det av största vikt att i möjligaste mån lägga partipolitik åt sidan. I min egenskap av ordförande i Kommunstyrelsen är det mitt ansvar att allt skall fungera efter bästa förmåga och att kreativiteten är stor på alla nivåer. Jag kommunicerar under dessa dagar just som Kommunstyrelsens ordförande, inte moderat. Detta för att markera att det är allvar nu och att det i och med detta bör vara borgfred!

Det går inte att komma ifrån att vår omvärld och situationen just nu hela tiden förändras och vi med den och det är snabba puckar som oftast.

Vi i politiken skall vara glada att vi har så professionella tjänstemän som jobbar 24/7. Det uppmärksammas, med rätta, alla som arbetar inom vården och jag vill rikta ett stort och innerligt TACK till alla medarbetare i verksamheter och alla i kommunhuset! Trots ibland en minimerad skala på plats och arbetandes hemifrån fungerar både arbetet med Covid-19 och även det framåtsyftande arbetet med det normala, det som görs och måste göras även utan Covid-19,
Min roll som KSO är att agera utåt, och inåt i de politiska leden, berätta, beskriva, organisera, initiera, peppa, lyssna, lugna o.s.v.

Här nedan följer några FAQ utifrån den situation som råder.

Varför har inte kommunala förskolor och skolor stängt?

Svar: Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Den nya förordningen, SFS 2020:115, som börjar gäller 2020-03-21 ger regeringen möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation, i det fall den innebär stängning av förskola och grundskola. Lagen ger huvudman möjlighet att i vissa fall besluta om att tillfälligt stänga en förskola, en skola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. För att skapa beredskap i händelse av stängning beslutas om denna tillämpning.
Vi ligger i framkant i vår planering och är redo att direkt övergå till fjärr- och distansundervisning för årskurserna F-9 så fort regeringen, utifrån rekommendation från berörda myndigheter, så beslutar.

Hur underlättar Ni för företagen?

Svar: Vi har presenterat ett företagspaket med olika lättnader för våra företag. Varje föreslagen åtgärd/lättnad är samordnad och kvalitetssäkrad.

Dessa är:

  • Betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn förlängs till 90 dagar
  • Betalningstider på hyror i kommunägda verksamhetslokaler förlängs till 90 dagar.
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där så är möjligt.
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.
  • Tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till näringslivet är prioriterat.
  • Kommunen har inrättat en särskild vikariepool för att säkerställa bemanningen inom samhällskritisk verksamhet. Det ger en möjlighet för vissa personalgrupper att under en tid ha en annan anställning.
  • Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago
  • Vi planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
  • Snabbutbildning av personal från bland annat det lokala näringslivet som friställs på grund av Covid-19 för att kunna arbeta inom kommunens kärnverksamheter.

Vad gäller den sista punkten gav jag Kommundirektören redan i söndags ett uppdrag att initiera arbetet med att snabbutbilda och rekrytera permitterad personal från olika företag som i rådande situation riskerar att hamna på obestånd – detta med uppenbara spinoff-effekter. Redan nu har verksamheter nappat på mitt pressmeddelande från i måndags och är redan igång att rekrytera fler händer till sin verksamhet.

Är krisledningsnämnden aktiverad?

Krisledningsnämnden aktiveras vid en större kris och man om man behöver kunna flytta pengar från en förvaltning till en annan för att klara av ett akut krisläge. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs. Min bedömning är att vi inte där än, men situationen kan komma att förändra sig. Krisnämndens ledamöter är informerade om läget redan 2 mars och vi var då överens om att nämnden inte behöver sammankallas utan information till hela kommunstyrelsen. Den samlade informationen har utvidgats till samtliga förtroendevalda i kommunen som fortlöpande får information via mail om aktuellt läge och vidtagna åtgärder På tjänstemannasidan finns en styrgrupp som består av ett antal tjänstemän i nyckelpositioner. De har avstämningsmöten 2 gånger per dag måndag-fredag.

Fungerar omsorgen – t.ex. hemtjänsten?

Svar: Hemtjänsten fungerar och förvaltningen har en planering för större personalbortfall. Likaså övrig omsorg fungerar och även för dessa finns motsvarande planering. Det bör poängteras att besök till äldreboenden undanbedes, då våra äldre och äldre-äldre är en riksgrupp.

Finns det skyddsutrustning för medarbetare i hemtjänsten?

Sparsamt, mycket sparsamt. Våra tjänstemän har själva fått söka och köpa, efterlysa hos olika leverantörer. Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att samordna skyddsutrustning till de mest ansträngda regionerna.

Bifogar den lägesrapport som skickas till samtliga förtroendevalda (175 st) i Österåker.

Samarbetet har redan gett resultat

I söndags lämnade jag uppdrag till kommundirektören att kontakta arbetsgivare som riskerar behöva permittera personal för att hindra en varselvåg med efterföljande uppsägningar, och även konkurser, med målet att snabbutbilda den berörda personalen till att kunna bistå i våra kärnverksamheter och samtidigt få lön.

Redan nu har våra kompetenta och vakna medarbetare i verksamheterna agerat. Nedan är ett exempel där vår måltidsenhet söker personal som har tidigare restaurangerfarenhet för att upprätthålla servicegraden gentemot kommunens omsorgsverksamheter även om personalfrånvarons skulle vara hög. Det hela bottnar i att en kreativ och framsynt anställd på måltidsenheten nappade på mitt pressmeddelande igår och tog det vidare till sin chef som i sin tur tyckte det var en bra idé och lade fram det till ledningen för Produktionsförvaltningen. Resultatet lät inte vänta på sig. Verkligen glädjande och snabbt marscherat!

Genom samarbete och goda idéer och krafter kommer vi att ta oss igenom detta!

I vågorna av Covid-19 och kommunstyrelsens sammanträde idag.

❎ Igår lämnade jag uppdrag till kommundirektören att kontakta arbetsgivare som riskerar behöva permittera personal. För att hindra en varselvåg med efterföljande uppsägningar och även konkurser vill vi kunna erbjuda att snabbutbilda berörd personal inom kommunens kärnverksamheter.

Virusets spridning har redan lett till påtagliga konsekvenser för Sveriges ekonomi och slår nu särskilt hårt mot småföretagen. I Österåker är var sjunde invånare egen företagare och detta gör kommunen till en av de mest företagartäta i landet.

Småföretagen är väldigt viktiga för vår kommun och det är ytterst angeläget att vi nu samverkar och bistår så gott vi kan. Det gäller att vara steget före och med denna åtgärd hjälper vi företagen och de anställda att klara av det ovanliga läget som nu råder.

Vi får på så sätt fler välbehövliga händer i vården och omsorgen samtidigt som personalen kan fortsätta arbeta med lön.

Det viktigt att vi alla i Österåker gör vad vi kan för att stötta våra lokala småföretagare. Annars är risken att de stänger för gott.

❎ På kommunstyrelsen i dag har vi också beslutat att öka bidraget till Brottsofferjouren.

Som ett led i att ytterligare värna brottsoffren beviljade idag Kommunstyrelsen ett utökat bidrag till Brottsofferjouren Roslagen. Dagens nivå på en krona per invånare höjs till tre kronor per invånare för Österåkers del.
Vi vill flytta fokus från förövarna till de som utsatts för brott och med denna höjning stärker vi upp Brottsofferjourens möjligheter att bistå de drabbade.

Kommuner + Arbetsförmedlingen= Arbete först?

I går fick jag, tillsammans med övriga KSO i Stockholms län möjlighet att både lyssna och både komma med frågor och inspel i hur Arbetsförmedlingens omorganisation slår på den enskilde, på kommunen och kommunens skattebetalare och därmed hela samhället. 

Nedan beskriver jag mer utförligt det jag förmedlade muntligt och sedermera skriftligt till AF.

I Österåker arbetar vi målmedvetet och med ”Arbete först”. Vi, kommunens tjänstemän och många gånger civilsamhället med förutsättningar och politisk drivkraft, rustar både nyanlända och andra personer som står långt från arbetsmarknaden för ett framtida liv.  

Som nyanländ lär man sig språket och kulturen och får möjlighet att skaffa sig en bostad. Våra lokala företag får arbetskraft vilket är viktigt eftersom det råder kompetensförsörjningsbrist inom många sektorer. Vi menar att vi på kort tid uppnått goda resultat men tyvärr kan vi inte säga att det är tack vare AF utan snarare trots AF. Jag vill säga detta med respekt för medarbetarna på AF genom den omorganisation de har att hantera.

Handläggningstiderna för anställningsstöd är extremt långa vilket drabbar verksamheten, den enskilde men även kommunen som i vissa fall tvingas betala ut försörjningsstöd istället för att få en skatteintäkt. Vi har idag 9 personer som väntar på beslut om Extratjänst där allt underlag är klart. Den som väntat längst har väntat i tre månader. Detta trots att vi på handläggarnivå har ett bra och upparbetat samarbete med AF och mycket god kännedom om hur AF fungerar i kommunen. Varför tar det sådan tid?

Vi har 3 ärenden om anställningsstöd där beslut inte kan tas för att arbetsplatsbesök inte genomförts av AF. Det är en ny rutin som AF infört att det enbart är de egna handläggarna som kan bedöma om en arbetsplats är lämplig. Varför kan AF inte lita på kommunen som har mycket närmare kontakt med de lokala näringslivet om en arbetsplats är lämplig eller ej? Det gick bra tidigare.

Vid årsskiftet stängde kontoret i Täby. Österåker är en stor skärgårdskommun med långa avstånd. Vi har personer bosatta på Ljusterö som behöver lämna bostaden kl 8 för att vara på plats i Sollentuna kl 14 för ett möte. Det är mycket tal i media, och från AF centralt, om att servicenivån måste öka i glesbygden. Länet är stort och kollektivtrafiken är inte alltid väl fungerande i alla delar. Och Ljusterö är ändå en ö med bilfärja, för personer bosatta på öar utan bil är situationen än värre.

Andelen kvotflyktingar bli allt större och många av dem är analfabeter eller lågutbildade. Samtidigt talar AF om en ökad digitalisering för bättre tillgänglighet och mer tid över för de ”svåra” fallen. Resultatet har istället blivit en ökad arbetsbelastning på kommunerna som tvingas hjälpa de som är språksvaga att registrera sig eftersom det inte går att komma i kontakt med AF på annat sätt än just digitalt. Syftet med digitaliseringen var väl ändå inte att kommunen skulle ta över arbetsuppgiften?

Tillsammans med övriga StoNo-kommuner arbetar vi fram en ny regional överenskommelse med fokus på en tydligare regional samverkan. AF talar ofta om samverkan och samarbete men i praktiken innebär det att vi lokalt (delvis) tvingas göra AF:s arbete medan det är AF som den statliga finansieringen. Det är vi i kommunerna som sitter med Svarte Petter eftersom det är vi som får ta kostnaderna för försörjningsstöd och det arbete AF får finansiering för men inte gör.

De privata aktörerna som skulle ersätta delar av AF:s verksamhet har hittills lyst med sin frånvaro. De kommuner som ingår i försöksverksamheten är, så vitt jag förstår, ffa glesbygdskommuner. Varför inte också ha med någon storstadskommun i försöket?

Vi märker också att det, bara inom Stockholmsregionen, finns skillnader i tolkningen av regelverket vilket skapar en godtycklighet. Det som fungerar i en kommun är ett omöjligt arbetssätt i en grannkommun. 

Återigen, medarbetarna på AF gör säkert allt de kan utifrån deras givna förutsättningar. Jag vill gärna tro att det blir bättre.

Kubenprojektet invigt

Kubenprojektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokratiuppdrag, samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm

I fredags var det 75 år sedan Raoul Wallenberg senast sågs i livet. En kall januaridag träffade han den sovjetiske militäre befälhavaren i Budapest och sedan dess är han förvunnen. 

Hans gärning lever än idag och är inspirationskälla över hela världen. Det han gjorde i Budapest som diplomat kommer aldrig och får aldrig glömmas bort.

Österåker har fått hela två kuber tilldelade tack vare initiativrika lärare. I fredags invigdes en kub på Solskiftesskolan och idag var det Österåkers gymnasiums tur. Jag hade förmånen att få invigningstala vid båda tillfällena. Kuberna har tilldelats varsin mänsklig rättighet från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som eleverna ska arbeta med under våren.

Solskiftesskolans kub handlar om artikel 29, som statuerar att var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig och Österåkers gymnasium handlar om artikel 19 där var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. En rätt som innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

För ett par år sedan turnerade utställningen ”One Man Can Make a Difference” över hela världen. Jag tycker att det är ett citat som är väl värt att reflektera över. Ja, vi har alla ett ansvar och vi kan alla göra skillnad. Var och en av oss. I stort som smått. Vissa engagerar sig i politiska partier eller i föreningar men det kan även vara att säga ifrån när man ser något som inte är okej eller att vara en god medmänniska.

Ur mitt tal på Österåkers gymnasium i morse:

Ni har tilldelats artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – yttrandefrihet.

Så här står det att läsa om den:

”Vi har alla rätten att fatta våra egna beslut, att tänka vad vi vill, att säga vad vi tänker och att dela våra åsikter med andra människor”.

Detta är en av grundbultarna i en fri demokrati – vår rätt till åsikter och att uttrycka dem. Det är värden som vi i Sverige sedan länge kommit att ta för givna, men så ser det tyvärr inte ut överallt i världen.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Men ord tryckta i en lagbok blir verkningslösa om inte friheter som yttrandefriheten och åsiktsfriheten värnas och upprätthålls av var och en.  Det finns krafter som vill begränsa och kväsa friheter, som genom olika metoder vill tysta människor som har åsikter som inte passar. Det får aldrig accepteras!

President John F. Kennedy: ”Vi har behov av fri information. Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanning och lögn, är ett land som är rädd för sina medborgare”

Kunskap är styrka! En okunnig befolkning blir lättledd boskap för maktfullkomliga politiker och då har vi lämnat demokratin bakom oss.

Föreställ Er motsatsen, att leva under diktatur och förtryck, där endast en förutbestämd åsikt får finnas. Visst är det en skrämmande tanke?

Vår uppgift, som äldre generation, är att ge Er förutsättningar för att bli bättre versioner av oss – uppgradering 2.0, eller kanske 10.0. Jag hoppas att arbetet med detta projekt kommer att bli givande.

Jag hoppas att många, inte minst politiker kommer att ta del av Ert arbete.  Det ska bli riktigt spännande att följa projektet på både ÖG och Solskiftesskolan. Jag önskar både elever och lärare lycka till!   

Gemensamma insatser för ökad trygghet

I vår, kommun och lokalpolis, strävan att ha ett tryggt Österåker
utökar vi förebyggande trygghetsarbetet!

Mellan 20 december och 10 januari utökar vi med ordningsvakter och väktare i centrala delar av Åkersberga trots att det tidigare år inte finns rapporter om otrygghet och brott. Det är oroligt i centrum och vi måste alla hjälpas åt.

Min önskan är att civilsamhället också är uppmärksamma inte bara med sina egna ungdomar (ibland även barn så unga som 12-13 år) utan också på aktiviteter som är olagliga.
Vid pågående brott ring alltid 112.

Polisen meddelar att det finns en öppen narkotikamarknad som lockar, både vad gäller att köpa och sälja. Det är inte så att Österåker sticker ut mer än andra platser, ökningen gäller generellt.

Därför vidtar vi åtgärder i Österåker med kommunala skattemedel i syfte att visa våra invånare, och de som valt att syssla med dessa illegala aktiviteter, att vi ser på vår gemensamma trygghet som en hygienfaktor eller snarare en del av samhällskontraktet. Det är ju vad vi alla räknar med att stat genom polisen ska göra.

Är du orolig för ditt barn – i kommunen finns hjälp att få. Kontakta socialtjänsten via länk: http://www.osteraker.se/omsorgstod/familjbarnochunga.4.71fcf4251429dfd2f5c5fc.html

Jul och Nyårsresumé 20192019 är snart till ända och vi går ett nytt decennium till mötes. Jag tänkte min vana trogen summera året som gått och även göra en tillbakablick på det decennium som förflutit. 

Till att börja med vill jag ge en eloge till alla de som arbetar med att försköna vår kommun. Oavsett års- och högtid skapar de trevnad. Det kan vara prunkande planteringar på sommaren eller, som nu, julbelysning och marschaller i rondeller m.m. Det är så fint!

2019 var denna mandatperiods första år. Alliansen gick som helhet framåt i valet 2018 och vi (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) har nu 27 mandat mot övrigas 24. Moderaterna ökade i valet med fyra mandat och innehar nu 18 av fullmäktiges 51 stolar. Jag fick förtroendet att återigen väljas till det finaste uppdrag man kan ha – Kommunstyrelsens ordförande. Det överlägset tuffaste, men också det roligaste jag ägnat mig åt i mitt yrkesliv. 

2010 valdes jag till KSO för första gången och tillträdde formellt januari 2011. Nästa år har jag suttit tio år på min post. Det har varit tio händelserika år. Roliga år. Krävande år. Lärorika år. Jag skulle aldrig kunnat tro att kommunal ekonomi eller samhällsplanering kunde vara så intressant som det är. Det är verkligen en rejäl ynnest att få vara med och leda kommunens utveckling, att få se nya bostadsområden växa fram eller vara med att utveckla framtidens Åkersberga stad. Att dessutom varit ansvarig för och ”hands on” delaktig i att ha åstadkommit en av kommunsveriges bästa ekonomier och med det kunna erbjuda österåkersborna trygghet, långsiktighet och inte minst landets lägsta kommunalskatt gör mig stolt. Skatten har successivt sänkts under den tid jag suttit på min post med totalt 2 kronor och 15 öre, vilket bidragit till ökad personlig frihet och en stärkt konkurrenskraft för vår kommun. 

Där vi är idag har varit resultatet av ett målinriktat arbete och ett gott samarbete i Alliansen. Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna (och fram till valet 2018 även Österåkerspartiet) har hållit ihop och levererat en långsiktigt hållbar borgerlig politik. Vi arbetar under den gemensamma devisen: valfrihet, trygghet och kvalitet. Dessa värdeord utgör en grundsten för vår gemensamma politik. För oss är individuell frihet ett okränkbart begrepp, där den enskilde ska kunna välja mellan olika utförare. Med trygghet menar vi att man ska vara skyddad mot brott samtidigt som att man också ska vara trygg i förvissningen om att samhällets skyddsnät fungerar den dag då den egna förmågan sviktar. Kvalitet är ett honnörsord. Vi ska ha skolor och omsorg av hög kvalitet. Något annat är otänkbart. 

Österåker är en vacker kommun. Det vet ju vi alla som har förmånen att bo här. Vi ligger geografiskt mycket gynnsamttill, nära Stockholm city, och möjligheterna till rekreation på land eller till sjöss är stora. Det är också något som lockar många att flytta till kommunen. I tidningen Fokus ranking – i vilken kommun det är bäst att leva – kom Österåker på femte plats av alla landets kommuner 2019. Livskvaliteten är helt enkelt lite bättre här. 

Med en hög attraktivitet och många som sneglar på Österåker som tänkbar bostadsort, gillar även byggentreprenörerna oss. Efterfrågan på bostäder är stor och Österåker har blivit heta på marknaden. Priserna för våra markanvisningar är all time highoch villa-/lägenhetspriserna har ökat stadigt. 

För att kunna möta framtidens expansion krävs det att infrastrukturen håller jämna steg. Vår livsnerv i kollektivtrafikhänseende är Roslagsbanan, som via Sverigeförhandlingen kommer att förlängas via Odenplan till T-centralen. Byggstarten för detta projekt var tänkt att ske 2026, men det är nu tillbakaflyttat till nästa år, vilket innebär att vi kan ha en färdigutbyggd lösning till början av 2030-talet.  Arbetena med att förstärka befintlig bana fortgår och när dubbelspår är på plats på hela sträckan kommer vi kunna få 10-minuters-trafik från och till Åkersberga C i rusningstrafik. Med tätare avgångar och en driftsäkrare och robustare Roslagsbana kommer fler välja tåget, vilket avlastar vägtrafiken. Samtliga berörda nordostkommuner kommer att verka för att 2+1-delen på Norrortsleden från Rosenkälla till Täby Kyrkby förstärks till fyrfältsväg och att Löttingetunnelnbyggs ut till 2 + 2 körfält. Där är den största flaskhalsen för bilburna arbetspendlare till och från västerort. 

Österåker är en entreprenörskommun med drygt 6000 registrerade företag. Det kan inte nog poängteras hur viktiga företagen är. Av Österåkers skatteintäkter kommer närmare 40% från småföretagare och anställda inom småföretag. Vi klättrar stadigt i attraktivitet även i näringslivets ögon. Vi ökar sex placeringar i Svenskt Näringslivs ranking för 2019 till plats 38 i riket. Vår målsättning är att vi under mandatperioden ska nå topp 20. 

Ett rikt föreningsliv är viktigt ur många aspekter, framförallt för barn och unga. Idrott ger bättre hälsa och erbjuder ett strukturerat sammanhang som förhindrar att man t.ex. hamnar i dåligt sällskap. Behovet av hallar och planer är stort. Vi har flera konstgräsplaner som möjliggör bollsporter året runt. Vi har nytillskott på hallar i form av Skärgårdsstadshallen. Multihallen kommer att inledas till våren och beräknas stå klar våren 2022. Sporthallen kommer att byggas om och renoveras. Den under året formellt invigda friidrottsarenan är till stor glädje inte bara för friidrotten utan också IFK Österåkers fotbollslag, som glädjande tagit steget upp till division 2. 

Våra skolor går allt bättre och vi ligger bra till, bättre än de kommuner vi brukar jämföra oss med, vad gäller studieresultat och andel behöriga till gymnasiet. Men vi är inte nöjda där. Det kan man inte vara förrän 100% har godkänt i alla kärnämnen i nian. Vi fortsätter att fokusera de största satsningarna på skolan mot de lägre åldrarna, F-3. Det är där grunden för läs- och skrivförståelse samt matematik läggs. I årets budget utökar vi skolpengen för F-3 med mellan 3,3 till 3,7%. En unikt stor höjning om man ser till vad andra kommuner gör. Jag är också glad att vi funnit en lösning vad gäller resursskolor som innebär att ett strukturbidrag på 3,8 miljoner förstärker upp verksamheterna fram till och med vårterminen 2020. Tillsammans med andra kommuner och SKR arbetas det med en långsiktig och förutsägbar lösning för resursskolor. 

Jag vill rikta ett varmt tack för det här gångna året, ja hela det gångna decenniet, till vår underbara partiförening Österåkersmoderaterna, till den sammansvetsade Alliansen i Österåker och – inte minst – alla fantastiska medarbetare i kommunen. Genom samsyn och respekt för varandra har vi gjort en enastående resa tillsammans. Österåkers kommun är en kommun att vara stolt över. Som arbetsgivare såväl som plats att leva och bo på

Jag vill med det önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt decennium!

Ständiga förbättringar i Österåker

I vår strävan med att både öka tryggheten, minska möjligheten för båtstölder och öppna upp för allmänheten mot vår vackra Åkers Kanal.

Nu förlänger vi möjligheten för rekreation och vackra vyer. Upptäck Södra Åkers Kanal här via länken och fysiskt under julhelgerna.

🌟Nya infarten till Österskär

Precis i början på nästa år, d.v.s. på Kommunstyrelsen den 8 januari föreslår vi Kommunstyrelsen att besluta bygga och finansiera det som kallas ”Södra Boulevarden”. Detta blir den första delen för att öka framkomligheten och även underlätta för näringslivet på Sågvägen innan alla detaljplaner för Västra Kanalstaden kan förverkligas. Se gärna filmklippet med animering av det som inom kort kommer.

Vi strävar efter ständig förbättring, på kort och lång sikt, med god ekonomisk hushållning till gagn för skattebetalarna.

För 2020 och tio år fram finns en långsiktig ekonomisk plan som innehåller allt från nya förskolor, skolor, infrastruktursatsningar och ökad kvalitet och trygghet.

Visionen för Österåker lever:

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.
Österåker- Möjligheternas Skärgårdskommun.

#meddrivkraftattförbättra

Hemtjänsten i Österåkers kommun

Hemtjänsten i Österåkers kommun drivs till största delen av privata utförare. Den enda del som drivs av kommunen är hemtjänsten på Ljusterö, och skärgården samt nattpatrull både Ljusterö och fastland. För dessa verksamheter är produktionsförvaltningen utförare och jag ordförande i det som kallas Produktionsutskottet.

Inom hemtjänsten på Ljusterö pågår just nu en diskussion som framför allt handlar om att göra maximal nytta för kunden med de resurser vi har. Det har inte fattats några beslut om att minska insatserna till våra kunder, likaså månar vi om arbetsmiljön för våra medarbetare. Som vi ser det finns inget motsatsförhållande kring dessa två uppgifter.

En översyn av hur vi använder resurserna på bästa sätt  i den hemtjänst som vi ansvarar för kommer att göras  och dialogen kring detta har påbörjats. Självklart är det av stor vikt att våra medarbetare får komma till tals i det arbetet med synpunkter kring både arbetsmiljö och kvalitet för kund.

Hemtjänstverksamheten på Ljusterö går med stora underskott (trots en jämförelsevis mycket högre ”peng”), detta behöver vi självklart ha med i kommande översyn, för att säkerställa att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt.

Det som styr vår verksamhet är de biståndsbeslut som fattas kring varje kund och som reglerar vad vi ska göra hos kund och vilken ersättning vi får. Besluten fattas av biståndshandläggare på Socialförvaltningen.

I den diskussion som pågår med medarbetarna finns ingen tanke om att minska tid ute hos kundtvärtom. Vi hävdar att det av både kvalitetsskäl och arbetsmiljöskäl är att yttersta vikt att vi är hos kund hela den tid som är avsatt, enligt biståndsbeslut. Idag ser vi att insatser ibland går fortare än beräknat och säger då att  det är viktigt att stanna hos kund, kunna ge ”det lilla extra” och även ge sig själv en bättre arbetsmiljö genom att i ett lugnare tempo kunna genomföra en städning e.dyl.

Avståndet mellan kunder på landsbygden kan givetvis vara en utmaning i sig, där bilresan/båtresan ibland tar längre tid än planerat. Ifall detta inträffar och man därmed blir sen till nästa kund hanterar vi det som en avvikelse och har även en beredskap för att ändra i planeringen i de fall vi ser att det finns ett större problem än en tillfällig försening.

Med respekt för att vi arbetar i en skattefinansierad verksamhet är det viktigt att vi på bästa sätt förhåller oss till de resurser vi har. Det är därför i hemtjänsten, precis som i andra kommunala verksamheter angeläget att ständigt utvärdera hur vi arbetar och i förekommande fall ändra scheman så att vi använder resurserna så effektivt som möjligt. Vi kommer dock aldrig att göra avkall på vare sig kvaliteten på de beslutade insatserna eller på våra medarbetares arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi har däremot alltid att förhålla oss till de biståndsbeslut som reglerar vad vi har i uppdrag att utföra hos den enskilde. 

I det Öppna Brev som ej skickats direkt till mig, utan lagts på något slutet forum (där jag ej kan gå in och läsa, än mindre svara) på social medier ställs också frågan vad jag gör privat, hur mycket jag stressar och hur min fritid ser ut. Fritid? Detta uppdrag jag har förmånen att inneha kan säkert ge en del fritid, dock finns det enligt min mening ett bottenlöst behov av att ständigt kunna förbättra vilket gör att min fritid i det närmaste är obefintlig.

Till avsändaren av det Öppna Brev på det slutna forumet på nätet kan jag också berätta att jag har också arbetat inom hemtjänsten och det är således inte främmande för mig.

Kommunstyrelsen 9/12-19

På ett extrainkallat Kommunstyrelsesammanträde i dag behandlas den formella brist de förtroendevalda revisorerna först nu uppmärksammat.

1) Inledning/Bakgrund

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samsyn bland alla politiska partier kring den hittillsvarande ordningen när det gäller våra lokala arvodesbestämmelser – ett regelverk som antogs av ett enhälligt Kommunfullmäktige redan 2016. 

Beslutet om antagande var resultatet av ett arbete i en parlamentarisk arbetsgrupp där alla partier var överens.

2) Revisorernas påpekanden

Först nu har de förtroendevalda revisorerna påpekat att det föreligger en formell brist i den nuvarande ordningen.

3) Vidtar åtgärder 

Med respekt för att de förtroendevalda revisorerna nu lyfter frågan om en formell brist – gör vi som vi alltid har gjort – vi lyssnar naturligtvis på vad revisorerna har framfört och vidtar därför åtgärder. Kommunstyrelsen föreslås besluta att inrätta en ny Kommunstyrelseberedning, vilken alltså ersätter de hittillsvarande avdelningarna som revisorerna har synpunkter på.

4) Svar på fråga om återbetalning:

Vad gäller mig själv så får jag ingen sammanträdesersättning eftersom jag är Kommunalråd och har ett s.k. fast ”allt-i-ett-arvode” (samma sak gäller för Kommunalrådet Mathias Lindow)

För övriga KS-ledamöter menar jag att de sammanträdesersättningar som hittills utbetalats inte är något annat än arvode för det arbete som förenat med deras kommunstyrelseuppdrag. (Jfr KL 4 kap. 16 §, p 2) och det innebär att berörda förtroendevalda alltså har axlat sitt ansvar som KS-ledamöter och under utövande av sina KS-uppdrag har dessa personer närvarat på sammanträden, OCH vår gemensamma bedömning blir då att den erhållna ersättningen är berättigad – det föreligger alltså ingen misstanke om brott, något som bekräftas av det faktum att polismyndigheten har lagt ner sin brottsutredning gällande misstanke om brott. 

5) Hans Hellbergs (RP) överklagande:

Det handlar om att en förtroendevald har överklagat Kommunstyrelsens tidigare beslut om svar till revisorerna gällande deras begäran om upplysningar, dvs. revisorerna vill ha svar på följande frågor:

– Hur ser Kommunstyrelsens ärendeprocess ut?

– På vilket sätt är Kommunstyrelsens ärendeprocess formaliserad?

– För vilka sammanträden i KS ärendeprocess utgår ersättning?

Vi är som förtroendevalda enligt Kommunallagen SKYLDIGA att svara till revisorerna och vi har gjort det.

Jag vet att förvaltningen arbetar för fullt med ett yttrande till Förvaltningsrätten

Jag vill inte föregripa domstolens bedömning och därför kommenterar jag inte saken ytterligare. Domstolsprocessen får med andra ord ha sin gång.

Stäng meny