Upphävd detaljplan i storstadsnära område

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut om detaljplan. Aldrig någonsin har domstolen så ensidigt lyssnat på Naturskyddsföreningen och aldrig tidigare har de med så rigid syn sett på strandskyddslagen som denna gång. Tex har man i detta fall till och med valt att notera en pumpstation inom strandskydd som i sig ger större nyttor. En makalöst cementrad syn på strandskyddet. Denna gång är vi rörande överens inom alliansen och socialdemokraterna om detaljplanen (kan bero på att LO äger marken?).

Mark- och miljödomstolen har beslutat att detaljplanen för Näsängen, etapp 1, ska upphävas. Detaljplanen, som antogs av Kommunfullmäktige juni 2018, ingår i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden, Näsängen och Täljöviken.

– Detaljplanen för den nya stadsdelen i Näsängen är en viktig del i den utveckling vi vill åstadkomma i Österåkers kommun. Näsängen är ett projekt med en hållbarhetsprofil och med tydligt mål att stärka Åkersbergas identitet som skärgårdsstad, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun kommer nu att studera Mark- och miljödomstolens dom tillsammans med områdets exploatörer. Därefter kommer beslut fattas om kommunens ska överklaga domen eller göra förändringar i projektet. Kommunfullmäktige kommer då att få ta ställning till en förändrad detaljplan.

Läs om detaljplanen

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Uppvaktning av årets företagare

I morse hade jag det stora nöjet att tillsammans med representanter från Företagarna i Österåker uppvakta årets företagare; Borrbaronen AB.

Borrbaronen är ett företag som specialiserat sig på betonghåltagning och har utöver utmärkelsen årets företagare även utsetts till gasellföretag av tidningen Dagens Industri. (http://fakta.gasell.di.se/ )

Formell prisutdelning sker den 23/5 på Åkersberga Golfklubb

På bilden nedan ses Borrbaronens Patrick Ingves mottaga uppvaktningen

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige 29/4

Mitt inledningsanförande om årsredovisningen för 2018 i sin helhet.

Fru ordförande, ledamöter, åhörare,

Nu, för tionde gången, får jag summera ytterligare ett år. Vilken resa Österåker har gjort!

Inte bara ekonomiskt utan också verksamhetsmässigt! Vi är så stolta, och glada, över vad vi i alliansen, med kommunfullmäktige och inte minst med alla medarbetare har åstadkommit!

Nu är det alltså summeringen av 2018 och förra mandatperioden. En period som bland annat innehållit ökade resultat i skolan, mer resurser till förskola och skola, höjd kvalité i verksamheterna helt utan besparingar eller effektiviseringskrav i kärnverksamheterna och 2018 som också innehöll allmänna val till riksdag, landsting och kommuner. I många kommuner ändrades styren efter valet, men i Österåker regerar den borgerliga Alliansen vidare med 27 mandat mot 24.

Kommunens attraktivitet är fortsatt hög och varumärket Österåker (om man vill kalla det för varumärke) stärks allt mer. 

Antalet invånare ökade med 701 personer under 2018 och det totala invånarantalet i kommunen uppgick per den sista december till 44 831 personer. Det är en ökning med ca 1,6 %, vilket ligger lika med länet men högre än rikets 1,1%.

Totalt färdigställdes 229 bostäder under året, vilka fördelades på 166 i småhus och 63 i flerbostadshus. Takten ökar vad gäller detaljplaneringen i attraktiva lägen för att möta efterfrågan på bostäder med hög boende- och livskvalitet.

Under 2018 har vi fortsatt haft fokus på en hög kvalitet i kärnverksamheterna. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt och där de gör mest nytta.  Arbetet med Mål och resultatstyrning tar form för att inte bara mäta ekonomi utan också verksamhetsresultat och effektivitet.

Vi har en fortsatt hög kundnöjdhet i omsorgen och resultaten i skolan är i toppskiktet i länet. Kommunens service/tjänster för tillgänglighet inom olika verksamhetsområden bl.a. inom förskola och äldreomsorg ligger bättre till än de flesta andra kommuner.

2018 års resultat landar på +4 miljoner. Årets balanskravsresultat var 16,8 miljoner.  Fullmäktige fattade enhälligt beslut om en första reservation för vår kostnadsdel i Sverigeförhandlingen. (10 mkr av 22 har således använts av budgeten – ingen avvikelse).

Oppositionsrådet frågar sig, i en insändare och gissningsvis även strax, var 33 miljoner i finansiella intäkter kommer från i årsredovisningen för 2018.

Vet man inte ska man naturligtvis fråga, det ingår i oppositionens uppdrag, men oppositionsrådet borde rimligen ha vetat att intäkterna för placeringar blivit större jämfört med budget under 2018.

Under andra halvåret 2018 har denna post prognostiserats, kommenterats och bifogats tillsammans med månadsuppföljningar samt berörts i underlaget för budget 2019.

Denna positiva avvikelse var alltså känd under året och var också med i kommunens bokslutsprognos under andra halvåret 2018. Denna avvikelse hanteras som en intäkt av engångskaraktär med hänsyn till den nya redovisningslagen.  

God redovisningssed har beaktas vid hantering av denna post (finansiella intäkter) vid årsredovisningen för 2018 som också har granskat av upphandlade revisorer.

Fru ordförande, Att göra politik på att fakta saknas, när fakta finns, är verkligen att sparka in en öppen dörr.

Soliditeten är ca 51%. Kommunen har till och med utgången av 2018 reserverat hela pensionsskulden, vilket få kommuner i landet lyckats med. Österåkers kommun har också reserverat medel i en resultatutjämningsreserv och beloppet är 179 Mkr vid bokslutet 2018.

Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta efter sju övergripande inriktningsmål och fem finansiella mål. Dessa inriktnings- och finansiella mål utgör ett ramverk som vi sedan förre förra mandatperioden satt upp, och vilka också visat ett framgångsrikt koncept.

Kommunen arbetar även med en långsiktig ekonomisk planering med en prognosutblick över de kommande tio åren.

Kommunalskatten har för 2018 varit 17:35:- vilket var länets andra lägsta. Inför budget 2019 sänktes kommunalskatten med ytterligare 25 öre till 17:10:-, vilket placerar Österåker på första plats i hela landet.

Under mandatperioden har skattebetalarna i Österåker fått behålla 1 kr 30 öre mer av sina egna intjänade pengar. Sammantaget handlar det om för en familj med medelinkomst om drygt 10.000 kr mer per år kvar i plånboken.

Vi anser detta viktigt för individens frihet, för kommunens fortsatta attraktivitet, och för en stärkt konkurrenskraft gentemot andra kommuner.

Vårt fortsatta fokus kommer vara hög kvalitet och budgetdisciplin. Vi kommer fortsatt prioritera förskola, skola och omsorg och se till att verksamheterna alltid är i första rummet.

Fru ordförande, Jag vill framföra ett stort tack till alla kompetenta medarbetare som gör ett fantastiskt arbete!

Jag yrkar bifall till beslutsförslaget om att godkänna årsredovisningen 2018 för Österåkers kommun.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Christian Wiklund ny vd för Roslagsvatten

Christian Wiklund

Styrelsen har utsett Christian Wiklund till ny vd för Roslagsvatten. Christian kommer närmast från posten som vice vd och affärsutvecklingsdirektör på Xylem.

Jag känner mig glad och stolt över att presentera Christian som ny vd för Roslagsvatten. Han har gedigen erfarenhet som ledare och jag är övertygad om att han tillsammans med företagets cirka 120 medarbetare kommer att bidra till att utveckla Roslagsvattens tjänster och lösningar i några av Sveriges mest expansiva kommuner.

Christian tillträder sin roll den 12 augusti och ersätter tillförordnad vd Sören Karlsson.

Läs mer på Roslagsvattens hemsida

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ekonomi- och kvalitetsdagen 24/5

I början av 2000-talet var skatten i Österåker näst högst i länet och de ekonomiska resultaten negativa. Genom att prioritera ett mål- och resultatstyrningsarbete har både effektiviteten och kvaliteten på kommunens service och tjänster ökat.
Österåkers kommun har idag, som ett resultat av detta arbete landets lägsta skattesats och budget i balans.

Vi vill dela med oss av detta recept till andra kommuner och har därför tagit initiativ till att skapa en mötesplats där kvalitet och ekonomi i framtidens välfärd är ett fokus. Ledande förtroendevalda och tjänstemän i landets kommuner har bjudits in till en ekonomi- och kvalitetsdag där vi delar med oss av våra erfarenheter och råd och samtidigt som vi diskuterar utmaningar på kort och lång sikt.

Vi kommer bland annat berätta hur vi….

✔️höjt kvaliteten i verksamheterna
✔️höjt skolresultaten
✔️ökat den faktiska och upplevda tryggheten
✔️blivit en av landets mest kostnadseffektiva kommuner
✔️samtidigt kunnat öka resurserna till kärnverksamheterna och
✔️sänkt kommunalskatten till landets lägsta

Tid Fredagen 24 maj klockan 8-16
Plats Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Pris Kostnadsfritt. Avanmälan faktureras med 500 kronor. Platsen kan överlåtas.
Anmälan Senast fredag 26 april på osteraker.se. Max antal platser per kommun är fem.


Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Radio Moderat i Österåker

Inspelning av Radio Moderat i Österåker med sändning lördag kl.11-12 på 103,7 MHz eller radio.osteraker.se

Blandat med musik och politik lokalt, regionalt och nationellt tar vi oss an Österåkers, Stockholms och Sveriges problem.

Givetvis pratar vi det kommande EP-valet. Från Stockholm har vi listettan Tomas Tobé och Arba Kokalari och vi slår samtidigt ett slag för Henrik Sundström nr.25 på Moderaternas valsedel.

Varning för känsliga lyssnare – programmet innehåller spår av konservatism.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

På medborgarnas uppdrag

Sedan 2011 har jag haft ”Öppet Hus” på olika ställen runt om i kommunen. Initialt började jag med öppet hus på Biblioteket i Åkersberga centrum för att sedan även finnas tillgänglig på andra ställen för att lyssna och svara på frågor. Första tisdagen i varje månad har jag näringslivsfrukost på Espresso House i Åkersberga centrum klockan 07:30 dit företagare i kommunen är välkomna för dialog. Utöver detta finns det alltid möjlighet att träffa mig och tjänstemännen i samband med olika medborgardialoger om kommande detaljplaner och annat.

I mitt uppdrag efter de olika valen representerar jag kommunen i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande i det mesta, utom ren myndighetsutövning, oavsett om man som invånare har röstat på Moderaterna eller inte.

Efter varje val har vi en alliansöverenskommelse där samtliga allianspartiers vallöften, utifrån väljarstöd, fastställs för att leverera politiska reformer i syfte att ständigt förbättra. Under mandatperiodens gång kan det givetvis uppstå frågor eller ärenden som inte har berörts i alliansöverenskommelsen som behöver hanteras. I en föränderlig värld ser det ut så.

Att ständigt vara tillgänglig för frågor och synpunkter är viktigt. Det kan vara allt från förslag om förbättrad belysning vid ett övergångsställe till större övergripande planfrågor. Jag tar med mig alla synpunkter och idéer till förvaltningen eller politiken för åtgärd.

Följande tider är bokade för Öppet Hus under våren:

27 mars kl.18-19 på Ljusterö, Bygdegården

2 april kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

7 maj kl. 07:30- Näringslivsfrukost på Espresso House

21 maj kl. 18-19 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.12-13 på Biblioteket i Åkersberga centrum

22 maj kl.18- på Ingmarsö, Lurkan

Välkommen!

Publicerat i Medborgardialog, Okategoriserade | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Österåker – småföretagarkommunen

Österåkers kommun ligger fortsatt på en tredjeplats i riket när det gäller skatteintäkter som genereras av småföretagen. Detta enligt en färsk rapport från Företagarna. För Österåkers del genererar småföretagen närmare 40% av kommunens skatteintäkter.

En kommun med många småföretag är inte lika sårbar som en kommun med i huvudsak stora företag. Om ett stort företag lägger ned sin verksamhet eller genomför större uppsägningar av personal slår det mycket hårt. En känslighet som vi i Österåker inte har på samma sätt.

Många småföretag i en kommun bidrar till en positiv entreprenörsanda som smittar av sig på övriga samhället. Det bidrar kort och gott till en positiv spiral. 4 av 5 nya jobb tillskapas i de små företagen, vilket säger en del om hur viktigt det är att värna och vårda denna kategori entreprenörer. Vi Moderater strävar efter och uppmuntrar konkurrens, vilket gör att småföretag även kan verka i de offentligt finansierade verksamheterna.

Vi kommer fortsätta verka för goda villkor för företagen. Det ska vara lätt att etablera sig och verka i Österåkers kommun. Kontakten med kommunen ska vara lätt och smidig. Skatten ska fortsatt hållas på en mycket attraktiv nivå.

Publicerat i Företagande, Näringsliv, Okategoriserade | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

I SVT idag om skatter


I SVT Rapport framträdde jag i 07:30-sändningen om skillnaden mellan lägst och högst kommunalskatt. Mellan de båda ytterlägena Österåker och Dorotea skiljer det drygt 6 kronor per intjänad hundralapp, eller omräknat närmare 22 000 kronor mer i plånboken per år för österåkersbon som tjänar 30 000 i månaden.
Inslaget var väldigt kort, men intervjun väldigt lång, vilket får mig att anta att det visas en längre version i någon av kvällssändningarna. Själva grundbulten i intervjun var den kommunala skatteutjämningen, vilket jag hoppas utvecklas i en eventuell utökad sändning.
Självklart är ekonomisk styrning och kloka prioriteringar avgörande faktorer för att också kunna hålla en låg skatt och därmed en högre individuell frihet. Men både jag själv och företrädare från Dorotea kan konstatera att skatteutjämningssystemet i grunden är fel. Jag är för en utjämning så att kommuner med ett mindre gynnsamt geografiskt läge, en åldrande befolkning och en stadig utflyttning ska kunna hålla en likvärdig god service i välfärdstjänsterna som alla andra.
Men som det är idag får även storstäder med gott läge och gynnsamma förutsättningar i närområdet utjämningsbidrag. Det i det närmast hegemoniskt s-styrda Malmö t.ex. får ca 5 miljarder netto. Trots att man är en storstad med närheten till Köpenhamn och övriga kontinenten. Incitamenten att rätta munnen efter matsäcken saknas. I Malmö byggs konserthus och andra kommunala prestigeprojekt. Där satsas det friskt på diverse offentlig konst och man anser sig till och med ha svängrum nog att t.ex. göra en omfattande inspelning av ”stadens ljud”…
En annan fördelningsprincip vore att föredra. Som såg till geografiska förutsättningar och vad mottagarkommunerna uppvisat för vilja att själva ha en sund, balanserad och välprioriterad ekonomi. Som fördelades av staten och där skötsamma kommuner inte drabbades av att varje år betala stödpengar i halvmiljardklassen eller mer bara för att de råkar ha en befolkning som tjänar en bit över rikssnittet.
Alla har inte goda förutsättningar – de ska få hjälp!  Andra har det – de ska ta sig i kragen!

Publicerat i 1 | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Södra boulevarden

Österåkers kommun växer och nya bostadsområden tar form. Den framtida expansionen och den infrastruktur som behövs i dess kölvatten har belysts i den översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige våren 2018.
En viktig del av den framtida infrastrukturen är den s.k. Södra boulevarden. Den utgör den nya infarten till Österskär, efter det att plankorsningen vid Båthamnsvägen stängts, samt infart till den framtida Västra kanalstaden och Näsängen.  En åtgärdsvalstudie genomfördes i samverkan mellan Trafikverket och Österåkers kommun, vilken godkändes enhälligt den 11 februari av Kommunstyrelsen. Som ett första viktigt led i detta kommer Kommunstyrelsen den 18/3 föreslå ett uppdrag om detaljplaneläggning för Södra boulevarden.
En del är redan påbörjad med den planskilda järnvägskorsningen på Rallarvägen. Då Sågvägen är en belastad väg med många transporter till industrifastigheterna är det tänkt att Södra boulevarden ska gå söder om det idag befintliga industriområdet. Den exakta utformningen kommer utkristalliseras i detaljplanearbetet, men ett kriterie är att det ska vara en väg med god framkomlighet för alla typer av transporter. I anslutning skall det också anläggas en säker lösning för gång- och cykeltrafikanter.
Jag för en dialog med näringslivet för att åstadkomma en god helhetslösning, som möjliggör för företagarna att bedriva sina verksamheter. Jag är övertygad om att vi kommer lyckas balansera morgondagens krav på effektiv infrastruktur, samhällsutveckling och näringslivets behov på ett bra sätt genom denna kommande detaljplan.

Publicerat i 1 | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar