Bästa att leva – Österåker 5:e plats!

Tidningen Fokus rankar årligen alla Sveriges kommuner utifrån en samlad bedömning av var det är bäst att leva och Österåker placerar sig på femte plats. 

Fokus har i sin rankning använt sig av 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar och utifrån dessa sammanställt hur kommunerna presterar inom nio olika kategorier.

Högst rankas Österåker för sitt arbete inom kommunal ekonomi, säkerhet och trygghet samt demografisk utveckling. Men vi får även relativt höga placeringar inom områdena utbildning, arbetsmarknad och demokrati.

I föregående års rankning placerade sig Österåker på plats 57, vilket innebär att vi har förbättrat oss med 52 platser i år.

De senaste två veckorna rankas vi även i andra områden på allt högre placeringar i

Hållbarhetsranking – klättrar vi stadigt

Cykelkommun – 2:a plats i kategorin kommuner med upp till 50000 invånare

Ungdomsmottagningen – 1:a pris för årets nytänkande ungdomsmottagning med bland annat motiveringen att, genom ett politiskt initiativ (mitt 😁), tillhanda hålla hygienprodukter för flickor. 

PlaceringKommun
1Solna
2Upplands-Bro
3Knivsta
4Danderyd
5Österåker
6Nacka
7Värmdö
8Mölndal
9Upplands väsby
10År

De kriterier som har rankats

  • Demografisk utveckling,det vill säga hur kommunens utveckling ser ut utifrån ålder, in- och utflyttning, förväntad utflyttning, medellivslängd och befolkningsutveckling på kort och på lång sikt.
  • Arbetsmarknad, hur stor andel av befolkningen som arbetar, inkomster, sysselsatta, tillgång till bredband, trygghet till elförsörjning, näringslivsbefrämjande åtgärder, nyregistrerade företag och Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.
  • Bostadsmarknad, bostadsbyggande 2014–2018, utveckling av hyror och huspriser, trångboddhet, boendesegration och närhet till kollektivtrafik.
  • Kommunal ekonomi, kommunal skattesats, kommunal låneskuld, resultat och soliditet och skattekraft.
  • Brottslighet och säkerhet, antal brott, inbrott, kvinnofridskränkningar, poliser och responstid vid 112-samtal.
  • Fritid, kultur och nöje, sammanlagda kulturkostnader, antal bibliotek, verksamhet inom kultur- och musikskola, deltagande i idrott bland unga, biobesök, restauranger och restauranger med nattöppet.
  • Demokrati, jämställdhet och socialt kapital, valdeltagande, andel kvinnor i kommunfullmäktige och på ordförandeposter, antal som jobbar deltid, löneskillnad män-kvinnor, skilsmässor, självmord, ohälsotal och socialt kapital.
  • Utbildning, andel behöriga till högskola, andel med eftergymnasial utbildning, anmälningar till Skolinspektionen, rankningar från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.
  • Miljö, utsläpp av koldioxid och partiklar, insamlat avfall, kustnärhet, miljöbrott, cykelvägar samt Aktuell Hållbarhets rankning av bästa miljökommun.

EKONOMI OCH KVALITET I FRAMTIDENS VÄLFÄRD

I dag har vi glädjen och nöjet att välkomna ca 25 andra kommuner till Österåker till vår första Ekonomi och Kvalitetsdag! Med rubriken: 

EKONOMI OCH KVALITET I FRAMTIDENS VÄLFÄRD

Nära 70 deltagare i form av ledande politiker, kommundirektörer, ekonomichefer och kvalitetschefer.
Varför har vi valt att bjuda in till Österåkers Ekonomi och Kvalitetsdag? 

Österåker har gjort en fantastisk och enastående resa i just Ekonomi och Kvalitet – Jo jag kan säga det även om någon kan tycka att det är eget beröm men denna resa började innan jag själv tillträdde. Jag, tillsammans med andra moderata förtroendevalda, allianskollegor och tjänstemän har fått möjligheten att ta ytterligare kliv i resan till ”ständig förbättring”. 

Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för att klara välfärden. Österåkers kommun har idag landets lägsta skattesats och budget i balans. Men det har inte alltid varit så. När Österåker klev in i 2000-talet var skatten näst högst i länet och de ekonomiska resultaten negativa. Genom att prioritera ett mål- och resultatstyrningsarbete har både effektiviteten och kvaliteten på kommunens service och tjänster ökat. 

För att bidra till vår egen och andra kommuners utveckling vill vi ta initiativ till att skapa en mötesplats där kvalitet och ekonomi i framtidens välfärd är ett fokus. Därför välkomnar vi ledande förtroendevalda och tjänstemän i landets kommuner till en dag där vi delar med oss av våra erfarenheter och diskuterar framtida utmaningar med er. 

Under dagen hörs inte bara politiker och tjänstemän från Österåker utan också inbjudna talare som är experter inom ledarskap och styrning.

Leif Anjou
Ekonom. Dr. jur. kand och forskare med inriktning på det kommunpolitiska systemets styrning.

Per Törnvall
Tillträdande kommundirektör Sollentuna, VD Vårljus, NHG konsult mm.

Denna dag hade inte varit möjlig att planera och genomföra om det inte varit för alla involverade medarbetare i kommunen – så innan dagen ens har börjat vill jag rikta ett stort TACK till alla som på ett eller annat sätt varit med för att möjliggöra denna dag och alla andra dagar där Ni gör ett jobb där ständig förbättring är för ögonen!

Sänkt skatt gynnar även öborna!

Insändarsvar i Tidningen Skärgården om kommunens ekonomiska läge och hur låg kommunalskatt gynnar alla, även öbor.

Österåker är en i många avseenden fantastisk kommun att bo, verka och leva i. Oavsett om man bor på fastlandet eller på någon av våra öar. Självklart finns det områden att ständigt utveckla och förbättra, men i grunden har vi goda förutsättningar och kvaliteten i våra verksamheter är hög. Det visar inte minst exempelvis brukarundersökningar och de resultat som våra elever presterar i våra skolor. 

I vår kommun är också den individuella friheten hög. Det är en viktig princip för oss. I begreppet frihet ingår bland annat att låta människor behålla så mycket som möjligt av sin lön eller sin pension. Vi är av uppfattningen att du som individ är bättre lämpad att göra dina egna medvetna val än vad vi politiker är. 

Vi i Alliansen värnar en levande skärgård, där det ska vara hög livskvalitet och god infrastruktur. Vi kan lugna dig med att Emiliagården på Ljusterö kommer att bli kvar liksom den pedagogiska omsorgen på Ingmarsö. Du själv har varit kontaktperson för Ingmarsö vägförening och vet att kommunen utbetalat bidrag till bland annat Ingmarsö norra brygga. Ingmarsös nya gästhamn har tillkommit tack vare kommunens finansiella partnerskap i Seastop, med mera. Listan kan göras lång. 

Vi politiker ska se till att skattepengar används klokt och där de har störst nytta. För oss är det inget självändamål att verksamheter bedrivs av någon särskild huvudman, även om vi så klart är för en mångfald av utförare för valfrihet och konkurrens. Det viktiga är att man levererar en hög kvalitet och att man får intäkter och utgifter att gå ihop. Det är att ta ansvar för medborgarna.

Ökad trygghet

På kommunfullmäktige i kväll kommer jag att besvara en interpellation ställd av oppositionsrådet.
Jag är tacksam att oppositionsrådet ställer frågan då jag även på detta sätt kan kommunicera alla insatser som görs för att öka tryggheten i Åkersberga centrum, inom den så kallade kommunala kompetensen. 

I interpellationen framför oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand ett par frågor rörande trygghet och ordningsskapande åtgärder.

1. På vilket sätt avser du att agera så att den polisiära och ordningsfrämjande närvaron i Åkersberga Centrum med omgivning kan intensifieras?

2. Vilka resurser avser du att tillsätta och vilka direktiv avser du ge till verksamheten i syfte att öka tryggheten och möjliggöra näringsverksamhet i Åkersberga Centrum utan ordningsstörande inslag?

Nedan följer mitt skriftliga svar som kommer att debatteras ikväll.

Jag vill inledningsvis poängtera vikten av att först och främst se var ansvaret ligger, vilka som besitter rätt kompetens och vilka som har de rätta befogenheterna i skärningspunkten mellan stat och kommun. Det ligger till grund för vilka åtgärder respektive aktör kan vidta.

Polisen har det huvudsakliga ansvaret för ordningen i samhället. Polisen har befogenheter som vi inom kommunen inte har. Jag själv tillhör ett parti som vill se stora satsningar på polisen för att få fler poliser på gator och torg. Jag har länge påtalat vikten av fler poliser i vår kommun, en återöppnad polisstation och har – där polismaktens förmåga inte alltid räckt till vid semestertider och dylikt – sett till att ta initiativ till rondering av väktare med gott resultat.

Vi som kommun kan agera inom det preventiva och trygghetsskapande området. Vi kan agera som en samordnande funktion mellan olika funktioner i samhället, såsom Polis, räddningstjänst, skola, föräldrar och föreningsliv. 112 miljoner kronor är avsatta för området förebyggande insatser i kommunen och närmare 70 årsarbetare arbetar på olika sätt med trygghetsskapande åtgärder. En del av dessa arbetar kontinuerligt med dessa frågor medan andra är mer flexibla, beroende på det aktuella trygghetsläget.

I min roll blir jag kontinuerligt uppdaterad om rådande läge, jag för dialog med de olika aktörerna (Polisen, Socialförvaltningen, Trygg i Österåker, Kultur och Fritid (där fritidsfältarna och fritidsgårdarna har sin hemvist). Jag gör det fler borde göra, nämligen vistas i centrum med jämna mellanrum. Att bara stanna upp och ta en fika visar att det offentliga rummet används för skötsamma aktiviteter och att kriminella element ingalunda har lagt det i beslag.

Arbetet mot kriminalitet och droger fortgår dagligen utifrån dagsaktuellt läge. Åtgärder vidtas. CityCon, Polisen oh Securitas samarbetar med veckovisa avstämningar och de vidtar åtgärder, t.ex. uppsättning av kameror i garage, på torg m.m.

Näringslivet – både näringsidkare och fastighetsägare – ingår i en grupp för platssamverkan. Senast för två veckor sedan gavs information om trygghetsanalysen där näringsidkare oh besökare svarat på frågor om den upplevda tryggheten. Man har kontinuerliga frukostmöten för att lyssna in vad som pågår.

Trots den svarta bild som målas upp av oppositionsrådet så vidtas åtgärder. Polisen har fokus på droghandel och den kriminalitet som kan följa i dess spår. Kommunen arbetar aktivt med 70 kompetenta medarbetare som på ett eller annat sätt har trygghet som helt eller delvist ansvarsområde.

Vi ska vara på det klara med att vi har det jämförelsevis mycket lugnt i vår kommun. Vår kommunpolis gör ett enastående arbete trots blygsamma resurser. Utöver det har kommunen upphandlat ordningsvakter och väktare.

Ingen kan ha missat att de flesta partier lovade fler poliser i valet. Vi Moderater vill se 10 000 fler poliser och höjda polislöner. Resultatet av vårändringsbudgeten imponerar dock inte på det här området (heller). Ordet Polis nämns endast en (1) gång i vårändringsbudgeten! Bland annat nämns bidrag 17 gånger och skatt 720 gånger i samma budget. Det är rätt talande på hur man ser på verkligheten. 

Den följdfråga valmanskåren i Österåker kan ställa sig – Vad gör oppositionsrådet, vilka förslag har oppositionsrådet kommit med för att bidra till att stärka tryggheten och motarbeta kriminalitet i kommunen? 

I veckans tidningen Kanalen är vår lokalpolis, Mattias Tillberg och jag intervjuade med anledning av alla insatser som görs och vad vi, allmänheten, kan göra.

Förbundsstämma och Den Stora Idrottsdagen

I går var det förbundsstämma med propositioner från styrelsen och många motioner från medlemmar och föreningsstyrelser som diskuterades under ledning av Tobias Billström och Christine Hanefalk. Ärenden som ”Utreda slöjförbud i förskola och grundskola”, ”Avskaffande av Public service”, ”avskaffande av löneskatt” och vår egen motion från Österåkersmoderaterna.

I vanlig ordning förrättades val till Förbundsstyrelsen där Kjell Jansson, idag riksdagsledamot och tidigare kommunstyrelsens ordförande under många år i Norrtälje, blev omvald för ytterligare två år som Förbundsordförande, jag själv fick förtroendet att bli vald till vice förbundsordförande och Erik Ottosson, idag riksdagsledamot med stor kunskap och moderat ideologiskt driv. Jag ser fram emot att få vara med detta gäng.

Senare samma dag var det dags för den officiella invigningen av Österåkers Friidrottsarena med SM standard där Kajsa Bergqvist, VM Guld, EM Guld och världsrekordhållare i höjdhopp (2,08!!) där Kajsas rekord fortfarande gäller. Riktigt roligt att Kajsa var med vid invigningen och visade sin glädje över ÅSK (Åkersberga Sport Klubb) och kommunens riktigt fina friidrottsarena. Därefter var det dags för Österåkers första någonsin idrottsgala/fest. Syftet med detta evenemang är att lyfta alla idrottsliga prestationer, små som stor, uppmärksamma alla ideella insatser av föräldrar, andra vuxna, unga vuxna och unga ledare. Priser delades ut och alla hyllades. Förhoppningsvis kommer detta att leva vidare och bli en tradition. Lärdomen är att 11 maj kanske inte är den bästa tiden för ett sådant evenemang då så många andra aktiviteter pågår. Lyckad dag och lyckad kväll till glädje för oss alla i kommunen.

Framtidens kust och skärgård – Tyck till!

Nu startar vårt arbete med det tematiska tillägget till översiktsplanen som antogs, enhälligt, för ett år sedan. En kommun som Österåker med 93 mils kustlinje och 1100 öar har särskilda behov av ett eget tematiskt tillägg för kust och skärgård. Mellan 6 maj och 30 juni pågår vår medborgardialog kring detta och vi behöver Din hjälp. Se nedan för plats och tider där Du kan samtala med kommunens representanter.

Välkommen!

EU-val 26 maj – Slipp EU-skatter nästa deklaration

❌ STOPPA ATT EU-SKATTER INFÖRS I SVERIGE! 

💶 Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill införa skatter på EU-nivå: 

✔️EU-skatt på digitala tjänster. 
✔️EU-flygskatt
✔️EU-koldioxidskatt

Låt inte regeringen med sina stödpartier ge EU rätt att ta ut skatter och öka skattetrycket i Sverige ännu mer. 

Slipp EU-skatter när du deklarerar nästa gång – rösta Moderat i Europavalet 8-26 maj.

Läs mer om Moderaternas politik i EU. Höger – på riktigt! https://moderaterna.se/vi-ska-gora-sverige-och-europa-tryggare-moderaternas-europavalskampanj

Fakta är fakta

Visst är det bra med källkritik. Våra skolelever är mycket bra på det, tack vare lärarna. Många vuxna är inte uppvuxna med digitala sökmotorer där allt kan sökas, där allt skrivs, oavsett om det är med sanningen överensstämmande eller ej. Inte ens Svt eller P1 kan man lita på – vilket i sig är en katastrof med tanke på att vi alla nu betalar skatt för detta, 8 Miljarder.

Nu handlar det om hur de lokala socialdemokraterna och vänsteroppositionen försöker sätta en bild av att Österåkers kommun skulle stå på ruinens brant eller hur vi skulle arbeta i någon sorts gråzon för olagligheter. När man antyder mer eller mindre tydligt något sådant är det ens skyldighet att anmäla till rättsinstanser. Gör man inte det är det uppenbart att det är ett sätt att förtala. Vi tål att granskas – det gör vi själva och ibland också vänsteroppositionen – där vi i 99,9 fall av 100 haft rätt (och vänsteroppositionen fel).

Det är således en helt felaktig bild som skapas av den lokala vänsteroppositionen. Förvisso är det oppositionens roll att, försöka, förbättra och få genomslag för sina egna idéer men jag anser att det är ovärdigt någon eller några som aspirerar på väljarnas förtroende att inte fara med sanning.

Österåker är rankad på 7:e plats, i riket, i mest framtidssäkra kommun. I rapporten från WSP konstateras att Österåker innehar topp tio i ”Robusthetsindex” av alla 290 kommuner.

Utöver denna ranking är vi också topp tre av 290 i mest kostnadseffektiva där en mängd olika parametrar vägs in, bland annat meritvärde i årskurs 9. Våra skattebetalare får ut ”mest pang för pengarna” för att koppla till det numera berömda citatet: ”Vad f-n får man för pengarna?”.

Vi är stolta över hur Österåker rankar sig, hur vi värnar skattebetalarnas pengar, vår transparens i alla våra verksamheter och inte minst de resultat vi kan visa att medarbetare i kommunen bidrar till att nå.

Läs hela rapporten här:

Satsningar i Skärgården

I dag har det varit stor invigning av den nya gästhamnen på Ingmarsö med Landshövding Sven-Erik Österberg och regionråd Gustav Hemming. Dock var huvudfokus på Byalaget och alla ideella insatser störst.

Tack vare projektet SeaStop, som finansierias av EU-programmet Central Baltic och kommunen, kan vi idag se det första konkreta resultatet av en av de största – om inte den största satsningen på att utveckla gästhamnarna i Stockholms skärgård. I Österåkers skärgård ingår även Nässlingen och Husarö i projektet.

För skärgårdskommunen Österåker, med 1100 öar, är möjligheten att erbjuda attraktiva gästhamnar för våra båtburna gäster helt avgörande. Vi vill att fler personer får möjlighet att upptäcka våra öar men det kräver samtidigt att vi kan ta emot dem på bästa sätt genom att erbjuda olika servicelösningar med toaletter, duschar, avfallshantering.  Färre väljer att övernatta i naturhamnar men vi ser att fler kommer till gästhamnar istället. Det är även bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi ser även att turister efterfrågar mer service. De vill kunna handla, äta en god bit mat, göra saker såsom att rida, yoga eller paddla. Gästhamnens nya placering är därför optimal, här är det nära till både krogen och affären. Gångavstånd till fantastiska Brottö som är Stockholms skärgårds enda kulturreservat.

Utvecklingen på just Ingmarsö-Husarö är särskilt viktiga för oss eftersom det är vår kärnö. Här händer det mycket spännande och att engagemanget för utvecklingen på ön är mycket stort. 

Tack vare ett mycket nära samarbete med Byalaget kunde vi i höstas öppna upp pedagogisk omsorg på Ingmarsö skola igen. Vi har nu på allvar dragit igång arbetet med det som vi kallar för TÖP, tematiskt tillägg kust och skärgård. Där vill jag be er alla, bofasta såväl som deltidsboende, att komma med era synpunkter och inspel. Den 24-25 maj kommer projektledarna för det arbetet att vara på Ljusterö torg. Ett bra tillfälle att tala med dem direkt men självfallet går det bra att kontakta dem på andra sätt.

Den 22 maj kommer jag till Lurkan för ett av våra återkommande möten. Den här gången kommer krisberedskap vara ett huvudfokus. Den 8 juni invigs en kulturhistorisk promenad som består av fem skyltar som i text och bild berättar om människor och kulturmiljöer på Ingmarsö. Skylttexterna har tagits fram av Ingmarsö/Brottö hembygdsmuseum och Ingmarsö byalag på uppdrag av Österåkers kommun. Den första skylten, som handlar om södra Ingmarsö kan vi se redan idag.   

Med den stora portion optimism och ”kavla-upp-ärmarna”-attityd som finns på Ingmarsö är jagövertygad om att det kommer att hända ännu mer spännande saker här. Från kommunen är vi intresserade av att ta del av alla tankar och idéer och se hur vi kan samarbeta på bästa möjliga sätt.

Slutligen vill jag tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi står här idag. Vi är många som är delaktiga. Länsstyrelsen och regionen som medfinansiärer. Värmdö kommun som dragit ett stort lass som projektledare för hela gästhamnsutvecklingen.  Sist men inte minst projektgruppen här på Ingmarsö.

Nu kan vi bara hoppas på en fantastisk sommar med en fullbelagd gästhamn!

Från bättre till BÄST – stort som smått

Varje dag sker det ständiga förbättringar även om de kanske inte syns förrän långt senare. Varje dag ett par steg vidare för att göra Österåkers kommun går från bättre till bäst.

En signatur för namnberedningens förslag om att namnge våra mötesrum i nya servicecenter som slår upp portarna. Detta är ett steg vidare för att invånare, företagare och besökare ska få ”en väg in”. Tillgängligheten ökar och servicen blir bättre till alla. Alla som arbetar i Österåkers kommun vet på vems uppdrag vi jobbar och varför vi finns här.

Servicecenters mötesrum får namn från öar i kommunen, till skillnad från alla våra befintliga mötesrum som har sjöars namn.

En signatur för ändring av vägnamn som visar att arbetet med ersättning av Båthamnsvägens avstängning fortlöper enligt beslut i kommunstyrelsen. Den gröna streckade linjen är det som i dagligt tal har benämnts som ”Södra Boulevarden”.

Stäng meny