Opponering på socialdemokraternas budget.

Det kan konstateras att S denna gång lagt en budget som väsentligt skiljer sig från tidigare år.

En budget som i allt väsentligt även skiljer ut sig markant från den övriga oppositionens.

När övriga oppositionsbudgetar landar i jämförelsevis blygsamma skattehöjningar hugger S i med hela 85 öre.

Vi har nu två tydliga alternativ. Alliansens budget med ansvarsfulla, avvägda satsningar med bibehållen personlig frihet för den enskilde, mot S budget som plockar bort över 100 miljoner från våra skattebetalare för att socialdemokraterna ska få bestämma mer och den enskilde mindre över de intjänade pengarna.

Jag kan tycka att detta ändå är bra. Äntligen har vi fått en full och ärlig innehållsdeklaration på S, ett klassiskt recept där politiker ständigt vet bättre vad dina intjänade pengar ska användas till.

Hur lättsamt det än må kännas att kunna vara frikostig med ytterligare drygt 100 miljoner av andras pengar ringer varningsklockorna hos varje ansvarskännande individ.

Till att börja med är ekonomin god. Tack vare att Österåker är en inflyttningskommun – ökar också kommunens skatteintäkter.

Det finns ingen som helst anledning att ta till skattehöjningar, än mindre med den här storleksordningen.

Skattehöjningar i kombination med ökande utgifter är kostnadsdrivande.

Incitamentet att upprätthålla en god ekonomisk hushållning med andras pengar minskar. Vår attraktionskraft och konkurrenskraft gentemot andra kommuner sjunker.

Att planlöst svälla ut verksamhetsmässigt är att ”elda för kråkorna”. Självfallet ska kärnverksamheter få nödvändiga tillskott, där så krävs, för att utveckla verksamheten, men det ska ske med mått och sans.

Kvaliteten för varje satsad krona måste noga följas upp och tydliga mål sättas.

Att bara rycka bort över 100 miljoner från våra arbetande invånare och våra äldre och sedan sprida ut dem efter eget politiskt gottfinnande känns kanske gott i stunden om man representerar S, men ger negativa konsekvenser inom en inte alltför avlägsen framtid.

Skillnaden genom åren är att S lägger budget för ett år i taget. Året efter är den förra budgeten glömd, raderat ur minnet där alliansen lägger budget och planer för 10 år fram. Detta för att förhålla oss till det kommunallagen säger: God Ekonomisk Hushållning. Med detta förhållningssätt får vi en långsiktigt hållbar ekonomisk hantering – utan att ena året gasa för att sedan vid en sviktande konjunktur behöva bromsa.

Det var längesedan S utgjorde en sådan ytterlighet i ekonomiskt hänseende. Det här är inte bara två olika budgetar, det är två helt olika sätt att se på politikens makt och invånarna. Det handlar om ofrihet kontra frihet.

Jag yrkar återigen bifall till alternativet med kloka satsningar och bibehållen frihet – nämligen bifall till alliansens budget.

Beträffande Helleborusskolan

Vi är många som delar synen på hur viktig Hellebourusskolan är för de elever som går på skolan och deras föräldrar/vårdnadshavare. 

Vi har ingen egen agenda att Helleborus ska läggas ner eller att ”ta över” i kommunal regi, och har heller aldrig haft. Detta har också tydligt framgått till Helleborusskolans ledning.

Jag har också stor respekt för den kompetens och erfarenhet som Helleborusskolans ledning och medarbetare besitter. Helleborus har en verksamhet som ingen annan där man uppenbarligen lyckas få elever att komma tillbaka till skolgång, till gagn för inte bara elever utan också föräldrar/vårdnadshavare och i förlängningen för samhället, där andra skolor inte varit lika framgångsrika. Deras verksamhet är ovärderlig för elever, föräldrar och kommun.

I fredags eftermiddag fick jag, tillsammans med vår Utbildningsdirektör och ordf i För- och grundskolenämnden, tillfälle att träffa ägare, rektor och en medarbetare från Helleborus. 

Det var ett givande initialt möte där vi förhoppningsvis ska finna lösningar och få en samsyn mellan skola, förvaltning och kommun. Vi har nu en upprättad dialog. 

Hur nivåerna eller bedömningar görs av tilläggsbelopp är en inte helt enkel fråga för mig att besvara då jag inte är, och ska heller inte vara, inblandad i dessa bedömningar. Lägger en länk för att klargöra hur kommuner har att hantera. http://www.osteraker.se/forskolaskola/arkivforskolaskola/nyhetsarkiv2019forskolaskola/sarskiltstodiosterakersforskolorochskolor.5.6ad1183d16e1103c93a151b.html

Vår ståndpunkt är att huvudmannaskapet är oviktigt – vi ska leverera, eller om man vill kalla det för erbjuda, det kommuninvånarna vill ha – valfrihet ska fortsatt råda i Österåkers kommun.

Skolverket är de som ger tillstånd för en friskola att etablera sig, kommunen får då svara på frågor från Skolverket om kommunens syn, vilket kommunen gjorde 2016. Det svaret är såklart offentlig handling och går att ta del av. 

Helleborus ger både elever och föräldrar en värdig skola utifrån elevernas särskilda behov. Jag är både tacksam och glad för att Helleborus finns i Österåker.

Min förhoppning är att nämnd, förvaltning och skola finner gemensamma lösningar och en samsyn för framtiden, ser över tidigare otydligheter och därmed också lär för framtiden.

Veckan som gått.

Jag talar vid startskottet för Magnolias bygge av äldreboende och förskola.

I tisdags hade jag den stora förmånen att som enda inbjudna politiker hålla ett föredrag på Ability Partners konferens om ledning och styrning under rubriken ”Att leda för effektivitet och resultat – effektiva styrmodeller som får rätt saker att hända” Ett drygt hundratal personer i olika ledande befattningar runt om kommunsverige hade samlats på Hasselbacken. Jag berättade om Österåkers resa från att ha haft länets näst högsta kommunalskatt till att nu ha hela landets lägsta. Jag talade om hur finansiell optimering skapas genom mål-, budget- och kvalitetsstyrning samt ansvarsfull hantering av skattemedel.

I onsdags invigningstalade jag och min allianskollega Monica Kjellman (L) vid det officiella startskottet för bygget av omsorgsboendet Villa Näs och förskolan Växthuset i Täljöviken. Det är Magnolia Bostad som kommer att bygga ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter samt en förskola med fem avdelningar. Två mycket värdefulla servicetillskott i Täljöviken, med fantastiskt läge.

Idag har det varit ledningsgruppsmöte i Stockholm Nordost, där jag också är ordförande. Denna gång stod Norrtälje för det geografiska värdskapet. Vi talade bland annat om länsplan (regional plan) och nationell plan då infrastrukturen är ett stort och viktigt område som vi har gemensamma intressen och beröringspunkter inom. Vi talade om statens bristande direktiv till Trafikverket. Staten har inte skickat mer pengar eller direktiv till TRV vilket är en häpnadsväckande brist på prioritering.

Regeringen har frångått den ordning som gällt tidigare och släppt intresse/styrningen av infrastrukturinvesteringar.  Stockholm är extremt beroende av en utbyggd och välfungerande infrastruktur. Regionen utgör 25% av landets invånare, vilka står för 50% av statens skatteintäkter, men regionen får tillnärmelsevis inte tillbaka samma nivåer i infrastruktursatsningar.

Det återstår för mig att tillönska en trevlig helg! Dags att ladda batterierna inför ytterligare en vecka för österåkersbornas bästa som inleds på måndag med Kommunstyrelsesammanträde.

Fortsatt uppåt för Österåker!

Österåkers kommun fortsätter att klättra i Svenskt näringslivs rankning över de bästa näringslivskommunerna i landet. Österåker har nu plats 8 i länet och 38 i landet.

En gång per år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 2010 hamnade vi på plats 123 och har sedan dess stadigt klättrat till att idag ligga på plats 38.

I entreprenörskommunen Österåker är ett bra företagsklimat och en nära dialog med det lokala näringslivet av yttersta vikt. Därför är det extra roligt att vi klättrar i denna rankning. Men självfallet vill vi bli ännu bättre! Därför ska resultaten analyseras och de områden som företagarna tycker är viktigast, som vi som kommun kan påverka, kommer vi att ha ökat fokus på.

Se resultatet här

Min ståndpunkt i arvodesfrågan

SVT har idag ett reportage rörande alliansens beredningsmöten. Aftonbladet följde under dagen upp med en notis.

Jag står fast vid min åsikt att vi agerat korrekt utifrån de arvodesbestämmelser som Kommunfullmäktige antagit. Det har utgått arvode för tre alliansföreträdare när dessa kallats och närvarat vid dessa sammanträden. Inget till oss kommunalråd.

Syftet är kristallklart. Det är ingen hemlig klubb eller partiinterna angelägenheter som det handlar om, utan sammanträdena är till för att bereda styrande majoritet tillfälle att, utifrån Kommunstyrelsens övergripande ansvar och uppsiktsplikt, behandla frågor och ärendelista inför beslutsfattande i Kommunstyrelsen. Jämför analogt med ordförande- och presidieberedningar i nämnder.  Ingen av dessa avdelningar har någon beslutanderätt och tillkommer på initiativ av ordföranden i nämnd. Det borde knappast komma som någon revolutionerande nyhet.

Det är Alliansen som styr kommunen och med det följer ett ansvar. Ett solidariskt ansvar gentemot varandra och för väljarnas bästa. För att bredda insynen och delaktigheten i beslutsprocessen har dessa träffar varit ovärderliga, inte minst för de mindre partierna som annars skulle kunnat hamna längre ifrån ärendehanteringen.

Alternativet hade varit en ordning med fler kommunalråd. Ett kommunalråd måste enligt Kommunallagen ha en tjänstgöringsgrad på minst 40%. Det hade varit ett dyrare upplägg för skattebetalarna. Det upplägg vi har är prestationsbaserat och gynnsammare ekonomiskt.

Jag står också fast vid att jag anser att den som slänger ur sig så grova anklagelser som S gör måste löpa hela linan ut och låta rättsvårdande instanser hantera frågan. Jag räds inte det, tvärtom.  Annars är det rent förtal med det enda syftet att skapa missaktning. Man har nu haft 18 dagar på sig att inlämna en anmälan. Inget har hänt. Spekulationerna i olika media fortsätter dock. Vilket är beklagligt.

I avsaknad av en politik som attraherar väljarna (S backade från 12 till 9 mandat i valet) ägnar man sig åt smutskastning. Det är förvisso en strategi i brist på andra, men en tvivelaktig sådan. Möjligen gör man detta för att dölja sina egna interna konflikter. Jag trodde att S var insiktsfulla nog att inte underskatta vår väljarkår. De ser leverans av den politik vi står för och det går bra för vår kommun. Vi har en av kommunsveriges starkaste ekonomier, en pensionsskuld i balans (hur många andra har det?), vi har verksamheter av hög kvalitet och dessutom landets lägsta skatt. Vi har kraftigt ökade skolresultat och en hög kundnöjdhet i äldreomsorgen. Vi har 180 miljoner fonderat i en reserv att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till över landet. (Sannolikt blir den riktigt djup med nuvarande regering). Det finns inte mycket över för oppositionen att direkt göra politik av.

Jag står fast i mina uppfattningar och jag är trygg i att vi gjort och gör rätt.  Vårt uppdrag är österåkersbornas och för österåkersbornas bästa arbetar vi 24/7.

Invigning Röllingby aktivitetspark

Idag hade jag förmånen att få inviga Röllingby aktivitetspark formellt. Den smygöppnade redan för några veckor sedan och denna fina anläggning har varit välbesökt dagligen sedan dess.

Här kan man åka skateboard, klättra, spela basket och padel. Med mycket mera. Det finns gott om möjligheter att sitta och fika för medföljande föräldrar. Just padel är en sport under kraftig utveckling och jag fick prova på att spela, vilket var kul. Det var definitivt inte sista gången jag kommer hålla i en padelracket.

En stor eloge till kommunens parkavdelning för ett väl genomfört arbete med denna fina anläggning som under många år kommer till stor glädje för oss invånare i kommunen.

Budgetdirektiv och förutsättningar

Den ekonomiska situationen i Österåkers kommun är fortsatt god, men det gäller ändå att lägga ett öra mot rälsen och bevaka omvärlden. Vi har gått från en stark högkonjunktur till en avmattning i ekonomin, såväl globalt som nationellt. SKL (Sveriges kommuner och landsting) bedömer att BNP kommer falla från 2,4 procent 2018 till 1,4 procent 2019 och 2020.

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår samt en plan för den kommande treårsperioden. Planen ska innehålla skattesats, hur mycket verksamheterna får i anslag, hur verksamheterna ska finansieras samt hur den ekonomiska ställningen beräknas bli vid budgetårets slut.

Hur välskött en kommunal ekonomi än är, påverkas kommunerna av det ekonomiska läget i stort, så även vår kommun. Den främsta inkomstkällan för en kommun är skatt på inkomster. Enkelt uttryckt – ju fler som arbetar desto högre intäkter för kommunen. Vi kan inte råda över internationella konjunkturer, ens den nationella i någon större utsträckning, men en politik som främjar företagande och att jobb lönar sig – kombinerat med god ekonomisk hushållning och kloka prioriteringar – gör systemet mindre sårbart. Tack vare en klok hantering av skattebetalarnas pengar har vi haft möjlighet att till fullo reservera pensionsåtagandet och avsätta medel i en resultatutjämningsreserv, vilket så klart ytterligare bidrar till en minskad sårbarhet.

Vi måste vara medvetna om att tuffare tider väntar. Att låta tåget gå på maxfart under högkonjunktur för att sedan tvärbromsa vid en lågkonjunktur är inte direkt ett framgångsrikt recept. Det skapar en osäkerhet och en ryckighet. Vi anser det vara bättre att hitta en jämn och stabil takt, oavsett konjunktur. Att använda goda tiders överskott för ansvarsfulla avsättningar gör att effekterna av en längre konstaterad lågkonjunktur mildras. Nya arbetssätt, digitalisering, samverkan och förebyggande insatser bidrar även de till effektivitet och bättre resursutnyttjande och ger en överbyggnad som är hanterbar genom en konjunkturcykel.

Under gårdagens KF fastställdes budgetdirektiv och anvisningar för budget 2020 med plan för 2021-22. Det är med stor stolthet jag kan konstatera att vårt ekonomiska läge fortsatt är bra. I ett läge där många kommuner inte kan satsa eller där nedskärningar väntar kan vi fortsätta framåt och utveckla verksamheter och kvalitet. Jag kunde under gårdagens kommunfullmäktige meddela att ca 110 av Sveriges 290 kommuner beräknas gå med underskott för innevarande år. Omvärldsbevakning ger vid handen att många kommuner inte ger kompensation för pris- och löneökningar, några räknar upp med 2% och samtidigt ger ett effektiviseringskrav på 1%, i alla verksamheter. Vi effektiviserar i de administrativa verksamheterna, aldrig i de sk ”pengade”, kärnverksamheter.

Vi kommer fortsatt att utgå från våra finansiella mål, vilket bland annat innebär att kostnadsutvecklingen per invånare och år kommer ligga på ca 3% och ett överskottsmål på 1%. Vi ska ha en budget i balans och fortsatt god ekonomisk hushållning. Utgiftstaket är baserat på en oförändrad skattesats på 17:10. Vi kommer att göra en generell uppräkning av pris och löner med 2%. Investeringsbudgeten är 112 miljoner. Verksamheternas nettokostnader ökar med 68 miljoner jämfört med 2019, innan de politiska satsningarna.

I november kommer budgeten att behandlas och beslutas av Kommunfullmäktige. Österåkers invånare kan vara trygga i att vi kommer tillhandahålla en hög kvalitet i våra verksamheter och samtidigt förvalta förtroendet att hantera skattepengarna på bästa sätt. Kloka satsningar och prioriteringar, utan lättsinniga excesser helt enkelt.

Utbyggnaden av väg 276 försenas 

Som man kan läsa om i denna veckas Kanalen kommer utbyggnaden av väg 276 mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen till fyra körfält försenas på grund av felbedömning av Trafikverket.

I juni 2017 beslutade Kommunfullmäktige att kommunen skulle helfinansiera en ombyggnation av Trafikverkets väg 276 mellan Margretelundsvägen upp till Söralidsvägen. Detta för att öka framkomligheten på en del av vägen som idag upplevs som en flaskhals. Avtalet tecknades med Trafikverket i anslutning till fullmäktigebeslutet och avtalet byggde på att åtgärden skulle kunna utföras skyndsamt som ett så kallat typfall 1.

Kommunen arbetade fram ett underlag som beslutsstöd under hösten 2017.  Ett ställningstagande från Trafikverket finns daterat i  juni 2018 som säger att det är möjligt att utföra som typfall 1. Typfall 1 innebär att ombyggnationen bland annat går att lösa utan att man behöver upprätta en ny vägplan. Den tänkta åtgärden har under tiden även pekats ut i den åtgärdsvalsstudie, ÅVS väg 276, som genomförts och godkänts i januari 2019.

Nu meddelar Trafikverket att projektet inte längre kan utföras som typfall 1 och att en vägplan måste tas fram. Något som kommer att försena projektet med ett antal år.

Vi blev milt sagt överraskade av det här beskedet och ställer oss frågande till hur det är möjligt att hantera andras tid och pengar på detta sätt. Då vi ser en hög samhällsnytta beslöt vi att med kommunala medel fullt ut medfinansiera den här sträckan, men trots att Trafikverket av kommunen får en betald kapacitetsförstärkning på sin väg har man plötsligt kommit på att en vägplan behövs, tvärtemot tidigare besked. Det är inte acceptabelt.

Helena Sundberg är regional direktör för Trafikverket. Hon kommenterar situationen så här:

”Vi tar på oss ansvaret för att arbetet med breddning av aktuell vägsträckning ännu inte kommit igång. Vi gjorde inledningsvis en felaktig bedömning, d v s att vi kan bredda vägen utan en vägplan, vilket vi beklagar. Vi kommer att bekosta vägplanen och bedömer att den är färdig inom två år, förutsatt att den inte överklagas. ”

Nationaldagstal 2019 – Ekbacken, Österåker

Kära Österåkersbor, fastboende såväl som sommarboende, fastlandsboende såväl som skärgårdsboende.

För nionde gången har vi samlats för att fira Nationaldagen här på vackra Ekbacken!

Och helt traditionsenligt behöver jag ju nämna vädret. Alla dessa nio år har solen lyst över Österåker, och alla dessa nio gånger har jag också uttryckt att det här är verkligen en enastående tid att få fira nationaldagen!

Med alla dessa svenska flaggor, student-utspring i går och skolavslutningar nästa vecka!
Då ligger det nära att säga: Här är gudagott att leva!

Det är som alltid en ära för mig att få hålla det traditionsenliga talet till det som kommit att bli en etablerad tradition för samling här i Österåker. Även om det på flera håll sker evenemang traditionsenligt…..så som ÅBK och Wira.

Jag vill inleda med att tacka alla som arbetat med dagens evenemang och gjort denna dag möjlig! Jag vill tacka Er alla här för att Ni kommit hit och förgyller den här dagen!

Alldeles nyss har vi även i år i vita huset här välkomnat nära 100 nya svenska medborgare vilket också är traditionsenligt. Nya svenska medborgare som vill vara en del av vårt gemensamma.

Hur förnyar man sig en sådan här dag? Går det ens? Kanske lite, vi får väl se. Vissa saker tål att upprepas, minst en gång per år i alla fall.

Vi har mycket att vara tacksamma för i det här landet och bara det – i sig – är ju värt att fira. Jo, visst finns det brister eller ett bättre ord; förbättringsmöjligheter.

Sverige är ett fritt, demokratiskt land där alla har rätt till sina åsikter och sin frihet. Vi är en rättsstat. Vi är ett land där vi betraktar jämställdhet som något självklart. Demokrati, frihet, trygghet, likhet inför Sveriges Rikes Lag och jämställdet är några av de grundläggande värden vi alla måste stå upp för.

Det är långt ifrån självklart i många av jordens länder och det är långt ifrån självklart att det ens i vårt land bara rullar på av sig självt när det möter utmaningar från olika håll. Vi borde kunna ta dessa värden för givet, men det kan vi aldrig göra.

Sverige som nation har grundlagts av tidigare generationer som byggt upp, försvarat och förvaltat den till oss som är här idag. Sverige utgörs av alla oss som vill vara en del av gemenskapen. Som delar våra grundläggande värderingar om frihet, demokrati, jämställdhet och tillit. Som vill vara en del av att vårda det vi ärvt och föra det goda arvet vidare till kommande generationer.

För detta tror jag det krävs mod. Mod utifrån de egna förutsättningarna. Om vi alla är modiga, stolta och försiktiga om vårt land och vår demokrati tror i alla fall jag att vi gemensamt kan gör lite bättre och därmed också känna en större stolthet – vilket i sig kan kallas patriotism.

Det kanske låter storvulet eller kanske till och med främmande för oss svenskar att förklara sig som patriot. Men innebörden av att vara en patriot är väl just viljan att nationen ska visa sig värdig sina ideal. Att vi med andra ord uppmanas att ta fram det bästa i oss själva. En patriot måste vara engagerad i den verkliga världen.

Att vara en patriot innebär att vi har universella värderingar och normer efter vilka vi berömmer vår nation. Vi vill alltid Sverige väl och önskar för framtiden att vi ska bete oss bättre, dvs ständig förbättring. Motsatsen är ju inte särskilt värdig.

Det är drivkraften i att vara en patriot —- och då kopplar man automatiskt tillbaka till att det krävs lite mod vilket därmed ger en känsla av stolthet över vårt land och vår ort, Österåker.

Alldeles strax kommer jag att tillsammans med Storstockholms brandförsvar få dela ut diplom och plaketter för vad vi nu för andra gången får äran att dela ut – ”En God Gärning”.

På detta vis vill vi uppmärksamma, det vi fått oss till del, tre personer som genom mod, ansvarskänsla och en stor portion civilkurage som under förra sommaren lyckades avvärja en anlagd brand som hade kunnat förorsaka stora skador, inte bara materiella.

Avslutningsvis – Precis som generationerna före oss byggde och utvecklade vår kommun har vi nu levande ett ansvar att – med mod och efter bästa förmåga – föra detta vidare till våra barn och kommande ännu ofödda generationer.

Det är min förhoppning att kommunens positiva utveckling kan fortsätta även framöver.

Jag är en stolt svensk och en mycket stolt österåkersbo – Jag är en fosterlandspatriot och en lokalpatriot.

Grattis med dagen alla svenskar och alla Patrioter!

🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 Sveriges nationaldag firas på Ekbacken


I Österåker firar vi för 9:e gången nationen Sverige och vår kommun Österåker på Ekbacken, vår Hembygdspark vid Åkers Kanal, kl.14:00.

Nationaldagen är en dag för samling, en dag vi kan känna oss lite extra stolta. En dag för reflektion över vårt vackra land och alla svenska medborgare i allmänhet och i synnerhet de som valt att också bli nya svenska medborgare (här i Österåker är det många britter som valt att bli svenska medborgare under året). Alla dessa firas också genom en ceremoni vilken hålls av Kommunfullmäktiges ordförande.

Jag får också äran och nöjet att hålla nationaldagstalet under dagen som avslutas med att uppmärksamma några kommuninvånare för en ”God gärning”. I år är det tre personer som under förra året visade mod och civilkurage.

Om mod, om stolthet, om patriotism innehåller mitt tal i dag, vilket läggs upp här senare i dag.

Och vädret är med oss igen denna dag.
Statistiskt sett är just den 6:e juni den dagen då solen träder fram.

V Ä L K O M N A till Ekbacken idag!
🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
http://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/evenemangsarkiv2019upplevagora/nationaldagsfirandepaekbacken.5.11fff19e168fd11993d2bf0.html


Stäng meny