Beträffande S krav på återbetalning

Socialdemokraterna kräver, trots beviljad ansvarsfrihet av Kommunfullmäktige, återbetalning av de arvoden som betalats ut till de ledamöter som tidigare ingick i alliansberedningen. (Noteras bör att varken jag eller kommunalrådet Mathias Lindow erhållit några arvoden för dessa). De utbetalningar som gjorts till de kallade ledamöterna för nedlagt arbete i den styrande alliansens beredningar finns dokumenterade och har skett i enlighet med kommunallagen. Enligt KL 4 kap, 16 §, 2 st. framgår att förtroendevalda har rätt till arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Detta styrks dessutom av § 22 i kommunens lokala arvodesbestämmelser antagna av enhälliga Kommunfullmäktige 2013 samt 2017.

Analogt har det regelbundet genomförts presidieberedningar, vilka samtliga – med ett par undantag – inte formellt beslutats inrättas i nämnderna. I dessa ingår ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. De sistnämnda utgörs av representanter från oppositionen. Arvode har utgått för det arbete som är förenat med uppdraget även här.

Det kan konstateras att den politiska revisionen inte berört detta i sin granskning.

Från Alliansens håll kommer vi inte kräva Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller Miljöpartiets ledamöter på återbetalning, även om de likt alliansens utpekade ledamöter i beredningar utfört ett arbete i presidieberedningar som inte heller de är formellt inrättade (beslutade), De ska ha ersättning för det nedlagda arbetet.

Värt att åter igen poängtera är attt samtliga årsredovisningar sedan 2015 har beviljats ansvarsfrihet av Kommunfulmäktige.  

Distansmöten

Jag har uppfattat att det från ett håll bland partierna i Österåker förmedlas att vi skulle vara ovilliga till distanssammanträden i Kommunfullmäktige.

Kommunens hållning är att vara mycket noggranna med att följa de krav på deltagande på distans som kommunallagen statuerar. Nedan följer inledningen till det beslut som fattades den 20 april. Om inte detta uppfylls kan samtliga ärenden från fullmäktige överklagas och också behövas tas om.

Deltagande på distans regleras i kommunallagen genom följande bestämmelser::

KL5 kap. §16: Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses som närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

KL 6 kap. 24 i: Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i KL 5 kap. ’[6 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som deltagande på distans i lagens mening.

-Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid,

-Samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den distansdeltagande ledamoten,

-Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga närvarande ledamöter,

-Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga andra distansdeltagande ledamöter,

-Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet:

-Den som deltar på distans måste kunna ta del av handlingar och delta i avgörandet av ärendet.

Det måste finnas en fungerande teknisk lösning. Det finns i nuläget ingen teknisk lösning på plats som fullt ut motsvarar kraven som uppställs i kommunallagen. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda hur en sådan lösning kan tas fram så snabbt som möjligt, d.v.s. en teknisk lösning som motsvarar kraven i kommunallagen. Distansdeltagande kommer även kräva att den distansdeltagande ledamoten säkerställer en stabil interuppkoppling. Den distansdeltagande ledamoten bör i god tid före sammanträdet testa uppkopplingen i samråd med förvaltningen.

Det handlar således inte om någon ovilja, utan om att de tekniska lösningarna ännu inte säkerställts kunna möjliggöra full delaktighet för de folkvalda i enlighet med vad som står föreskrivet i kommunallagen.

Lägesrapport nr 25 den 5 maj 2020

Lägesrapport nr 25 till förtroendevalda 5 maj 2020

Totalt har i landet identifierats 23 216 smittade. Av dessa är 1 604 intensivvårdade. Per idag har 2 854 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget

I Sverige har det så kallade ”R-talet” legat under 1,0 sedan 21 april enligt FHMs statistik. Det innebär att smittspridningen inte längre ökar.

Region Stockholm

Ansträngt läge inom sjukvården. Regionen är fortfarande inne i sk förstärkningsläge. Antal inlagda med Covid-19 på vårdplatser är under 1000 och under 200 på IVA. För att vårdens personal ska orka och sjukvården ska hålla vårdkapaciteten uppe behöver vi alla fortsätta hålla oss till restriktionerna. Region Stockholm har mer än tredubblat IVA platserna i länet och det finns det fortsatt ledig sjukvårds- och IVA platser. Även om belastningen börjar lätta lite är det på marginalen. Den ljusglimt man möjligen kan se innebär inte att vi kan sluta hålla avstånd. Fortsätt stanna hemma om du är sjuk, umgås inte med fler än ditt hushåll, alla som kan jobba på distans bör göra det, kollektivtrafiken är till för de samhällsbärande uppgifterna. Behovet framåt beror helt på hur varje individ förhåller sig till restriktionerna. Sjukvårdens personal kan inte belastas av den enskilde individens eget ansvar. 

Totalt smittade i länet är 8 504 vilket ger ett snitt om 35 per 10 000 invånare. Österåker har 72 smittade innebärande 16 per 10 000 invånare. 

Med hänsyn till patientsekretessen redovisar Region Stockholm inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdelsområde. Dessa markeras endast med färre än tio. Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 3 och 4 maj och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet. Andelen avlidna i förhållande till invånarantalet är oförändrat högre i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Sundbyberg och Sollentuna.

Siffrorna redovisas veckovis och kumulativt (succesivt adderade). För att se den veckovisa förändringen för respektive kommun eller stadsdel, jämför denna rapport med föregående rapportering (länk i senaste Lägesrapporten).

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/05/5-maj-antal-smittade-och-avlidna-med-covid-19-per-kommun-och-stadsdel/

Länsstyrelsens ekonomirapport vecka 18
Antalet varslade i Stockholms län minskade successivt under april efter rekordsiffror under mars. Arbetslösheten fortsätter däremot att öka under april och har stigit med drygt en procentenhet sedan Coronakrisen började.

När hushållens syn på den egna ekonomin försämras kan det leda till att hushållen konsumerar mindre, vilket i sin tur leder till en ytterligare negativ inverkan på ekonomisk aktivitet och konjunktur. Stockholmarna oroar sig mer för konsekvenserna på ekonomin än för att bli smittade. 

Konjunkturinstitutets uppdaterade prognos för konjunkturen spår i sitt basscenario en minskning av Sveriges BNP med 11 procent under det andra kvartalet och 7 procent totalt under året. 

Optimismen i Stockholms läns tjänstesektor nådde under det första kvartalet rekordlåga nivåer, betydligt lägre än den lägsta noteringen under finanskrisen.

Österåker
Lägesbild inom förvaltningarna och bolagen

Produktionsförvaltningen
Mycket bra läge i våra verksamheter, både vad gäller personal och utrustning. Ledningsfunktion VoO samverkad med fackliga för perioden 15 maj – 31 aug. Verksamhetschef under vår/sommar för kontinuitet. HSL enhet respektive LSS-boende kvar under respektive ansvarsperson. Bevakar eventuellt utökade möjligheter till provtagning av personal genom mobil enhet primärvård/Samhall. Vi inväntar mer info från Socialförvaltningen.

Kommunikation redovisar full bemanning samt fortsatt Brev går ut till individer verksamheter m.fl. Tidningen Mitti har gjort ett reportage om Coronagruppen. SVT har varit här och besökt PF Bemanning. 

HR redovisar även de full bemanning – samt att de under nästa vecka kommer att starta några aktiviteter.

IT meddelar att nätet varit mer stabilt denna vecka – samt att de bedriver visst utvecklingsarbete.

Ekonomi meddelar sjuktal i normalnivå. Ny prognos från SKR beskriver bl.a. en förväntad global kollaps, en minskad BNP, ökat antal arbetslösa och minskade skatteintäkter.

Socialförvaltningen meddelar ett bra läge – många jobbar hemifrån – bedömd bra arbetssituation. Tillfredsställande materielsituation. Tacksamma för det uppstartade Covid-teamet. Korttidsboendet är uppstartat – i nuläget låg efterfråga. De som får/har möjlighet att flytta är ofta i sent och skört skede i livet – flytt bedöms då i regel inte möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar väl – med viss ansträngning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen, där många arbetsuppgifter tillkommit eller intensifierats med anledning av pandemin. Antalet tillsynsbesök på serveringsställen ökar av naturliga skäl.

Kultur- och fritidsförvaltningen upplevelser sig fungera. De har mycket kontakt med föreningslivet. Man sätter även upp många anslag i anläggningar.

Utbildningsförvaltningen meddelar inget avvikande.

Armada meddelar ett stabilt och friskt läge. Några ansökningar om hyresrabatter har inkommit – generellt med bristande underlag redovisande Coronakoppling.Man har haft styrelsemöte via videolänk. Härnäst kommer årsmöte att hållas, också det via nätet. 

Roslagsvatten meddelar ett stabilt personalläge.  

Ekonomi

Global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över.

· Betydande ovisshet råder vad som väntar framöver kopplat till nedanstående,
– smittspridning
– vårdbehov,
– ekonomiskpolitiska krisinsatser för att stötta konjunkturen
– hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken

· BNP väntas sjunka med 4,1 procentenheter 2020, dock snabb återhämtning under kvartal tre 2020.        

· BNP väntas öka med 3,3 procentenheter 2021, men dock är den totala BNP-tillväxten för 2021 fortfarande ca en procentenhet lägre än den beräknades innan krisen.

· Arbetslösheten beräknas till ca. 9 procent 2020 och kommer hålla den siffran under 2021 för att gradvis sjunka 2022 och framåt

· Lägsta skatteunderlagstillväxten på 30 år

· Beräknad skatteunderlagstillväxt för 2020 är 0,9 %

· Beräknad skatteunderlagstillväxt för 2021 är 3,3 %

Avslutningsvis
Det traditionella Nationaldagsfirandet på Ekbacken är inställt och kommer att ersättas av ett mer digitalt nationaldagsfirande vilket meddelas inom kort hur och när. 

Lägesrapporterna har haft till syfte att löpande informera om den ögonblicksbild Österåker har befunnits sig i med anledning av Coronaviruset. Kommunens verksamheter och organisation har nu ett mer stabilt och våra samhällsviktiga funktioner fungerar bra trots att det ännu inte är ett normalläge. 

Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt då ny information och nya direktiv meddelas och länkar till myndigheter och sjukvården finns.

Jag ser fram emot att få återkomma med information kring åtgärder som vidtas för återhämtning och återgång till det nya normalläge och de nya förutsättningar som gäller för Österåker med allt vad det innebär av effekterna av pandemin.

I vanlig ordning har vi Budget-, Ekonomi- och Kvalitetsdialog, om än i annan form än tidigare år, där inbjudan går ut till presidier i nämnder styrelser och bolag, kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inför budgetdirektiven som normalt tas i kommunfullmäktige i juni.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 24 den 28 april 2020

Lägesrapport nr 24 till förtroendevalda 28 april 2020

Totalt har i landet identifierats 19 621 smittade. Av dessa är 1 388 intensivvårdade. Per idag har 2 355 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget


Inga stora förändringar, men viktigt att påminna om allvarligt läge i samhället och att fortsätta efterleva myndigheters beslut.

Fortsatt stort fokus på smittspridningen på många boenden i länet samt en ökning av unga (under 40) som blir allvarligt sjuka.

I takt med ökad smittspridning beläggs IVA-platser vilket lett till att Post-IVA behovet ökat, dvs. stort eftervårdsbehov.

Smittutvecklingen på en platå, men inte minskande. 

Region Stockholm

Totalt smittade i länet är 7 326 vilket ger ett snitt om 30 per 10 000 invånare. Österåker har 65 smittade innebärande 11 per 10 000 invånare. 

Med hänsyn till patientsekretessen redovisar Region Stockholm inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdelsområde. Dessa markeras endast med färre än tio. Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 26 och 27 april och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet.

Siffrorna redovisas veckovis och kumulativt (succesivt adderade). För att se den veckovisa förändringen för respektive kommun eller stadsdel, jämför denna rapport med föregående rapportering (länk i senaste Lägesrapporten).

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/28-april-antal-smittade-och-avlidna-med-covid-19-per-kommun-och-stadsdel/

Faran är inte över – håll i, håll ut. Det är viktigt att fortsatt följa råd och rekommendationer. 

 • Håll två meters avstånd även om du är utomhus. 
 • Sjukvården är fortsatt hårt ansträngd i Stockholms län. 
 • Stanna hemma om du är sjuk, vänta två dagar efter du blivit symtomfri. Arbeta hemifrån om du har möjlighet. 
 • Besök inte äldreboenden eller äldre släktingar. 
 • Håll avstånd till andra, ta personligt ansvar och var uthållig.
 • Undvik folksamlingar och större sociala sammankomster. 
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter med andra, undvik kollektivtrafik. Ta hjälp med att handla och göra ärenden. Följ myndigheternas råd.
 • Undvik alla onödiga resor, både inom Sverige och utomlands.
 • Hjälp till att minska trängsel i kollektiv- och tågtrafik.
 • Hjälp varandra. Du kan vara ett stöd för någon annan!
 • Följ bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Om du inte hittar information på nätet, kan du ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information. 


Länsstyrelsens ekonomirapport vecka 17 

Över 66 000 anställda i länet är permitterade. Totalt omfattas 66 767 anställda i länet av stöd för korttidsarbete (permittering). Tillväxtverket har under de första två ansökningsveckorna mottagit 14 095 ansökningar från näringsidkare i Stockholms län. Totalt beviljades 3,82 miljarder kronor.

Under mars månad varslades 23 595 personer i Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. Under den första halvan av april har antalet varsel minskat men antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter öka.

Svenska hushålls disponibla inkomster prognosticeras att minska under 2020 jämfört med året innan. Den senaste gången det hände var under 1990-talet. 

 • Totalt omfattas 66 767 anställda i länet av stöd för korttidsarbete (permittering). Tillväxtverket har under de första två ansökningsveckorna mottagit 14 095 ansökningar från näringsidkare i Stockholms län. Totalt beviljades 3,82 miljarder kronor. 
 • Under mars månad varslades 23 595 personer i Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. Under den första halvan av april har antalet varsel minskat men antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter öka. 
 • Oron för konsekvenserna av coronaviruset har minskat den senaste veckan och färre personer bedömer det som sannolikt att bli smittad. Andelen personer som ändrar sina vardagliga beteenden till följd av smittan blir fler, men ökar i lägre takt än tidigare. 

Konjunkturinstitutet prognosticerar att coronakrisen medför en procentuell förändring av hushållens disponibla inkomster som är negativ under 2020. Detta har inte skett i Sverige sedan 1990-talet, varken efter att IT-bubblan sprack eller under finanskrisen. Det innebär i sin tur att hushållens reala köpkraft minskar, vilket späder på den svaga efterfrågan som redan råder i ekonomin och förvärrar konjunkturläget ytterligare. Uppskattningen är osäker för 2020 och framåt då den bygger på flera antaganden om coronavirusets spridning och dess ekonomiska konsekvenser. Siffrorna bör därför tolkas med stor försiktighet. 

Makroekonomi 

 • Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) minskade under mars, 0,6 procent jämfört med 1,0 procent under februari. Jämfört med samma månad förra året var prisnedgången som störst för drivmedel samt rekreation och kultur (SCB). 
 • Svenska inköpschefsindex hade i mars det största månatliga fallet i indexets historia, både för industrisektorn (till 43,2) och tjänstesektorn (till 46,9). Ett indextal över 50 indikerar tillväxt, ett tal under 50 tyder på nedgång i konjunkturen. De största fallen finns inom orderingång och produktion (SILF & Swedbank). 
 • Bostadspriserna fortsätter falla i Stockholms län. Det veckovisa genomsnittspriset per kvadratmeter för lägenheter har fallit med cirka 6 procent mellan den 1 mars–19 april, från 63 250 kr/kvm till 59 598 kr/kvm (enligt data från Booli). 
 • Den fallande globala efterfrågan på olja har lett till en överproduktion som orsakat kraftigt fallande priser och bidrar till instabilitet på världens finansmarknader. 

Österåker

Säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder under valborgshelgen 30 april – 2 maj

Valborgshelgen i Österåker har under de senaste åren generellt varit en helg som inte avviker särskilt mycket avseende säkerhet och trygghet i jämförelse med andra helger och andra kommuner. Varje år och helg är dock unik och allvarliga händelser kan inträffa, oavsett om förebyggande åtgärder vidtas eller inte. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer begränsar allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och påverkar allmänhetens rörelsemönster och nöjeslivet generellt i stor utsträckning. Vissa former av brottslighet påverkas också av pandemin och myndigheters beslut, t ex. våld i nära relationer bedöms öka medan ordningsstörningar, våld mot okänd på allmän plats, narkotikabrott samt brott i och runt kollektivtrafik bedöms av länsstyrelsen att minska. 

I år är kommunens traditionella valborgsfirande inställt, vissa aktiviteter i skolan genomförs inte och andra aktiviteter som engagerar ungdomar genomförs inte som vanligt, t ex. inom idrotts- och andra föreningar. Ett uppdämt behov av att träffas kan finnas hos ungdomar generellt och elever i vissa årskurser där distansundervisning bedrivits en längre tid. 

Det finns tydliga indikationer på att allmänheten inte följer regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i tillräckligt stor utsträckning, nationellt, regionalt och lokalt i Österåker. 

Det rådande läget gör det därför svårare än vanligt att bedöma vilka säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder i Österåker som är proportionerliga och effektiva (reell effekt i förhållande till kostnader) under valborgshelgen. 

Inför valborgshelger genomförs alltid ett planeringsarbete av säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder. Inför valborg i år har ett flertal avstämningar genomförts med berörda aktörer internt och externt för att utifrån rådande lägesbild besluta om vilka säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder som ska vidtas under valborgshelgen, t ex. av kommunens två trygghetssamordnare, säkerhetschef, kommunpolis, fältansvarig, Armada, bevakningsbolag samt räddningstjänsten.

Nattvandring
Nattvandrare i helgen torsdag, fredag och lördag söker Trygg i Österåker förening/klass eller privatpersoner som vill göra en insats kontakta då nattvandring@osteraker.se Fyrens lokal, Folkets Hus kl. 20.30 – ca 23:30.

Studentfirande blir småskaligt i år
Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden. Folkhälso-myndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/studentfirandet-blir-smaskaligt-i-ar/

Ögonblicksbild

Kommunikationsenheten har intensifierat kommunikationen i slutet av förra veckan. Bland annat har information kommunicerats till föräldrar/vårdnadshavare med barn i tonåren om valborg via Trygg i Österåker samt via annons.
http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/pratameddinungdomomvarforvarensfesterblirannorlundaiar.5.7b9fa543170f697709511516.html

Med anledning initiativet och uppdraget (15 mars) att tillhandahålla snabbutbildning av permitterad personal kommer SVT till PF Bemanning för att göra ett reportage om den utbildning som sker av personer för vikariepoolen. Lokalmedia i övrigt har också visat intresse för vårt Covid-team samt Covid-boende.

Närvaro i förskola och skola:
10 % av eleverna i skolan är frånvarande. 
30 % av barnen är frånvarande på förskolan. 

Skyddsutrustning finns. Näringsliv 
Stockholms handelskammare har genomför en analys och beräkning där det konstateras att den minskade turismen ger en inkomstförlust om 36 miljarder kronor i länet vilket också påverkar Österåkersföretagare i skärgården.

Nyhetsbrev har skickats till företagarna i slutet av förra veckan och ett nytt nyhetsbrev kommer att skickas den här veckan. 

Armada överväger hyressänkning för vissa verksamheter. Bedömningen kommer att ske individuellt. I helgen genomfördes ett antal inspektioner av restauranger i enlighet med smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens direktiv. Det finns anmärkningar men inspektörerna har inte sett situationer som innebär skäl för stängning. 

Avslutningsvis
Trots att sköna maj är i antågande är vädret kyligt vilket i sig kan vara bra för att följsamheten till FHMs direktiv kanske kan underlättas. Från olika myndigheter läggs ett stort ansvar på föräldrar/vårdnadshavare under valborgshelgen och vi kan alla hjälpa till att stötta föräldrar och ungdomar i vår närhet. 

Fortsatt gäller uthållighet för att:
Minska smittspridning – Skydda utsatta grupper – Avlasta sjukvården

Håll i och håll ut – inte bara för din egen skull utan också för dina medmänniskor.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 23 den 21 april

Lägesrapport nr 23 till förtroendevalda 21 april 2020

Totalt har i landet identifierats 15 322 (+3 395 jmf med 16 april) smittade. Av dessa är 
1 152 (+204) intensivvårdade. Per idag har 1 765 (+562) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget

Region Stockholm uppmanar att Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer följs i högre utsträckning. 

Region Stockholm delar inte Folkhälsomyndighetens uppfattning om att man uppnått en platå i kurvan. 

Sjukvården har genomfört en enormt krävande omdisponering med personal som arbetar mer än heltid. 

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar det ackumulerat antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. 

Ökningen av konstaterade fall fortsätter i hela länet. Den avtagande takt av antalet smittade per dag som man hade hoppats att se den här veckan har uteblivit. Det är en allvarlig situation varför invånarna uppmanas fortsätta att avhålla sig från restaurangbesök, middagar och sammankomster som skulle medföra att avståndet på två meter inte upprätthålls.

Totalt smittade i länet är 5 917 vilket ger ett snitt om 25 per 10 000 invånare. Österåker har 57 innebärande 12 per 10 000 invånare. 

Inom Region Stockholm ska man påbörja provtagning av vård- och omsorgspersonal. 

SL har noterat att det är fler resenärer inom kollektivtrafiken än tidigare veckor vilket tyder på en felaktig uppfattning att läget är lugnt.

Regionen har förstärkt antalet bårhusplatser då begravningar av olika anledningar inte förrättas. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört tester på personer i Stockholms län. 773 personer 2 till 86 år deltog i studien genom provtagning i hemmet. Den visar att 2,5 % av individerna bar på viruset vid det aktuella provtillfället. Studien kommer skalas upp i hela landet under vecka 17. Myndigheten har nu analyserat undersökningen. Den visar bland annat att just milda symptom är vanliga bland bekräftade fall vilket gör att det är oerhört viktigt att beakta nuvarande direktiv att stanna hemma vid symptom. 

Myndigheter

Säkerhetspolisen meddelar att det finns de som utnyttjar det rådande läget för nya typer av kriminalitet. Exempel på detta kan vara försäljning av materiel, tillskansande av lösenord etc. som används vid distansarbete eller distansmöten m.m.  

Statistik från Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, visar att antal konkurser och antal anställda som berörs av konkursen fördubblades under de två första veckorna i april jämfört med samma period 2019. 

Konkurserna ökade främst inom hotell och restaurang samt i transport- och kommunikationssektorn. 


Riksidrottsförbundet presenterar hur de 500 miljoner kronor som regeringen tidigare aviserat för idrottsrörelser ska fördelas. Idrottsföreningar kommer att kunna ta del av medlen runt midsommar. 


Finansutskottet enas om att sänka räntan för företag som har fått skjuta upp sina skatteinbetalningar på grund av coronakrisen till 3,14 procent. De första sex månaderna kommer att bli räntefria.

Inflationen faller och var i mars 0,6 procent, jämfört med 1,0 procent i februari. Statistiska Centralbyrån meddelar att lägre priser på drivmedel, el och olika hushållsvaror pressade den allmänna prisbilden samtidigt som främst matpriser ökade. Myndighetens bedömning är att krisen, än så länge, inte har påverkat priserna särskilt mycket. 


EU

EU framhäver att en återgång till normalitet efter coronaperioden kommer att kräva en noggrant samordnad strategi mellan medlemsstaterna, baserad på vetenskap och i en anda av solidaritet. 

Den 15 april presenterade kommissionen, tillsammans med ordförande för Europeiska Rådet, en färdplan för att fasa ut de temporära begränsande åtgärderna som vidtagits inom EU med anledning av Coronavirusutbrottet. 16 april meddelade kommissionen att EU har utvecklat funktioner för användning av mobila applikationer för kontaktspårning och varning för coronasmitta. Detta är en del av det samordnade tillvägagångssättet för att gradvis lätta på restriktionerna inom EU. 

Österåker – ögonblicksbild

Produktionsförvaltningen rapporterar om ett bra läge. I nuläget har vi ett lägre sjuktal än för motsvarande period förra året. 

Förskolor och skolor är fullt operativa.

Information har idag gått ut till skolelever om skolplikt. 

Föräldrar som hämtar/lämnar barn, uppmanas att göra detta utomhus.  

Inom vård- och omsorg startar ett andra tre-dagars utbildningstillfälle nästa vecka. Även denna gång kommer utbildningsplatser att få nyttjas av Vaxholms kommun. 30 personer finns i dag på bemanningsenheten.

Covidplatser, avsedda för patienter som skrivits ut från sjukhus men inte är medicinskt redo att komma hem, driftas av Attendo och öppnar inom kort (eventuellt den 24 april).

Materieltillgången bedöms som fortsatt god, undantaget skyddsrockar. 

Tillsammans med frivilligorganisationer har en överenskommelse träffats för att hjälpa till med inköp (företrädesvis till äldre). Detta ska nu närmast kommuniceras ut till invånarna.

Österåkers gymnasium tillverkar fortfarande handsprit.

I nyhetsbrev till rektorer har man informerat om att det går bra att lämna och hämta elever utomhus.

Facklig samverkan med Kommunal sker angående inköp av framför allt testkit för vård-och omsorgspersonal för att se om det finns Corona-Covid-19 bland personalen. 

Covid-teamet, som är särskilt utbildade för att ta hand om utskrivna från sjukhus, ska vara igång i nästa vecka.


Från och med idag finns möjlighet för privata utförare att använda personal från bemanningsenheten.Högsta närvaron av barn och elever i våra förskolor och skolor registrerades under gårdagen och dagen sedan coronakrisen startade. 

Elevhälsa – Vaccinationer och hälsosamtal pågår enligt plan. Vårdnadshavare deltar på distans.

Näringsliv 
I slutet av förra veckan lades en nyhet upp på hemsidan om den digitala mötesplatsen ”Företag för Företag” har startat där det är möjligt för lokala företag som på något sätt vill hjälpa andra företag i coronatider informera om sitt erbjudande.. Där har hjälpinsatser kommit in från företag till andra företag. Erbjudandet måste ha en koppling till den nu rådande situationen och inte vara riktad till slutkonsument utan till andra företag. Det finns verkligen en särskild ”Österåkersanda” hos de lokala företagen.

http://www.osteraker.se/naringsliv/arkiv/nyhetsarkiv2020naringsliv/foretagforforetagosteraker.5.7b9fa543170f6977095f208.html

Återgång – Coronaviruset och dess effekter enligt flera myndigheter kommer att leva kvar i flera år, även om tidigare statsepidemiologen förväntat sig ett normalläge framåt juni. Tjänstemännen förbereder för återgång till ett normalläge, eller ett nytt normalläge. 

Avslutningsvis


Begränsningen till inte större folksamlingar än 50 personer gör att Valborgsfirande inte bedöms aktuellt. Kommunens eget arrangerande är sedan tidigare inställt. Föräldrar uppmanas att prata med sina ungdomar inför Valborg. 
Även om våren idag har visat sig med sol och värme och kan ge en känsla av förtjusning och viljan att umgås. Vår egen uthållighet att fortsatt följa de direktiv FHM lämnat är avgörande för den fortsatta smittspridningen. Håll ut och håll i!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 22 den 15 april

Lägesrapport nr 22 till förtroendevalda 15 april 2020

Totalt har i landet identifierats 11 927 (+482 jmf med 14 april) smittade. Av dessa är 954 (+39) intensivvårdade. Per idag har 1 203 (+170) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 224 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill vårdas 884 patienter på sjukhus med covid-19.

Myndigheter
Folkhälsomyndigheten ser en försiktig bestående nedgång i antalet smittade i Sverige men det är fortfarande osäkert. 

Socialstyrelsen ser att läget inom landets socialtjänster är ansträngt, framförallt när det gäller personella resurser. Flera kommuner arbetar nu genom samarbete och teambaserade insatser, någonting som ligger i linje med WHO:s rekommendationer. 
Av de 4 806 bekräftade fallen i Stockholms län är 1 022 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Av totalt 313 SÄBO i länet är det 168 som har någon boende med positiv diagnos av Covid-19. 


Beslut och information på EU-nivå
Den 15 april presenterade kommissionen, tillsammans med ordförande för Europeiska Rådet, en färdplan för att fasa ut de temporära begränsande åtgärderna som vidtagits inom EU på grund av koronavirusutbrottet. EU framhäver att en återgång till normalitet efter coronaperioden kommer att kräva en noggrant samordnad strategi mellan medlemsstaterna, baserad på vetenskap och i en anda av solidaritet. 

Lägesbild omvärld USA:s president Donald Trump stoppar utbetalningarna till Världshälsoorganisationen, WHO. Trump menar att beslutet kommer då Vita huset anser att WHO inte hanterade smittspridningen på ett bra sätt, och särskilt avseende smittans spridning i och från Kina. USA är organisationens enskilt största givarland med cirka 450 miljoner USD. 
Idag öppnar danska grundskolor och förskolor igen efter att ha varit stängda sedan den 11 mars. I ett första skede kommer barn fram tills årskurs fem att kunna gå tillbaka till skolan. Finland lyfter idag rörelsebegränsningarna till och från huvudstadsregion Nyland. 
Interpol och Europol stoppar ett bedrägeriförsök riktat mot den Tyska staten. Tyska hälsomyndigheter skulle köpa 10 miljoner skyddsmasker till ett värde av 15 miljoner euro, men leverantören visade sig vara bedragare. Interpol har tidigare varnat för omfattande bedrägerier vad gäller skyddsutrustning i krisens spår. 

Ekonomi Internationella valutafonden (IMF) sänker kraftigt sina prognoser för världsekonomin. IMF räknar nu med att den globala ekonomin krymper med tre procent under 2020 på grund av pandemin. Det är den största negativa förändringen sedan 30-talets depression. 


Flera Europeiska länders regeringar presenterar sina dystra ekonomiska prognoser för resten av året. Bland annat bedömer Storbritanniens myndigheter att nedstängning till följd av coronavirusets spridning i landet kan orsaka den största recessionen sedan år 1709. 

Österåker – ögonblicksbild

Alla samhällsviktiga funktioner fungerar.

Valborgsfirande är inställt. Vi avvaktar med besked om Nationaldasfirandet på Ekbacken än så länge.

Studenter – Tidigare aviserat ”förbud” mot utspring i samband med studentexamen kan komma att nyanseras. Utspring kan eventuellt möjliggöras i särskilt ordnad form. 

Elevhälsan erbjuder stöd för elever i behov av detta. Bifogar ppt om Elevhälsan.

Vi undersöker möjlighet till test av personal i hemtjänst efter information från Region Stockholm.

Generellt gott läge i verksamheterna, dock är hemtjänsten fortsatt hårt belastad.

God tillgång på skyddsutrustning, nu även skyddsrockar med lång ärm på väg att levereras.

Avslutningsvis
Från och med nu skickas dessa Lägesrapporter ut mer oregelbundet under veckorna som kommer.

Aldrig tidigare har jag upplevt något likande detta, aldrig tidigare har vi uppmärksammats på hur många som avlider varje dag. Vi läser om vänners vänner, bekantas familjemedlemmar, kanske egna familjemedlemmar, om medarbetare och folkkära profiler som blivit smittade av Covid-19 och vilka följderna av viruset lämnat oss. Det är en sällsynt, och högst oönskad, vardag vi tvingas leva med. Med gemensamma ansträngningar kan vi alla bidra till en återgång till mer normalt liv.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 21 den 14 april

Lägesrapport nr 21 till förtroendevalda 14 april 2020

Totalt har i landet identifierats 11 445 (+2304 jmf med 9 april) smittade. Av dessa är 915 (+196 jmf med 9 april) intensivvårdade. Per idag har 1033 (+240 jmf med 9 april) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 218 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill är det 855 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Smittade per kommun

Region Stockholm rapporterar varje tisdag antal smittade per kommun. I Österåker har vi 46 smittade vilket är 10 per 10 000 invånare i jämförelse med regionens snitt 19 per 10 000 invånare.

Rapporten från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Eftersom det som redovisas är det samlade antalet smittade så kommer alla siffror att öka, men jämfört med förra veckan syns en minskning av smittspridningen i relation till antalet invånare i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Sundbyberg. Däremot ökar spridningen i södra delarna av länet, främst i Södertälje och Skärholmen.

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/14-april-antal-personer-med-covid-19-per-kommunstadsdel/

Över påskhelgen har endast mindre förändringar inträffat.

 • RSSL rapporterar kontinuerligt ökande antal inskrivna både i slutenvård och på IVA. Kapacitet finns fortfarande.

 • Smittspridningen på SÄBO är bekymmersam.
 • Sjukvårdsmateriel är fortsatt en bristvara.
 • Sjukfrånvaro påverkar samhällets funktionalitet, men alla samhällsviktiga verksamheter upprätthålls om än med vissa begränsningar. 

Norrvatten

Branschorganisation Svenskt Vatten har gått ut med följande information med anledning av MSBs uttalande att riks föreligger risk för brist på kemikalier. De tydliggör bland annat att det finns en dialog med regeringen och berörda myndigheter om att dricksvattenproduktion ska prioriteras i händelse av brist: https://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/dricksvattenfoersoerjningen-aer-trygg/

Norrvatten har i dagsläget god tillgång till kemikalier och vi har en löpande dialog med vår leverantör. I nuläget ser vi ingen anledning till oro för brist på kemikalier. På vår webbplats har vi uppdaterat följande nyhet med information om tillgång till kemikalier: https://www.norrvatten.se/Press/Nyhetsarkiv/nyheter-2020/norrvattens-verksamhet-fungerar-som-vanligt/

MSB gick senare i går ut med information där de korrigerar tidigare uttalande, men det var olyckligt att de kommunicerade som de gjorde under presskonferensen.

Österåker – ögonblicksbild

Påskhelgen har fungerat bra inom vård- och omsorg såväl personal och bemanning som skyddsutrustning.

Leverans av skyddsutrustning till Produktion (egen beställning) och har lagrats. En mindre mängd sänd till Norrtälje Kommun efter förfrågan.

Samtidigt har leverans av skyddsutrustning från Region Sthlm/Länsstyrelsen anlänt under helgen.

Under helgen har Färghuset i Åkersberga (Colorama) donerat skyddsutrustning till våra verksamheter inom vård- och omsorg.

Påsklov i våra skolor. Kom Vux och förskolor öppna, liksom fritids och fritidsgårdar.

Sjukskrivning av nyckelpersoner gör att i enlighet med Pandemiplanen ersättare engageras. 

Då samlingspunkt Fyren är stängd föreslår vi att samordnaren genomför några eftermiddagar i veckan med något man kan kalla ”Fika med Betina*” med livesändning på Facebook för den grupp som redan har en etablerad kontakt med sociala media. 

*) Samordnare Betina


Frivilligsamordning Österåker

För att kunna möta upp och samordna behov av hjälp till gruppen äldre och riskgrupper som inte själva via kanaler som Facebook, grannsamverkan, nära och kära kan lösa till exempel handling av mat och medicin föreslås att kommunen tillsätter en samordningsfunktion via servicecenter. Funktionen ska vidarebefordra samtal / inkommande behov till frivilliginsatser hos Svenska Kyrkan Österåker och Diakon Ulla Karin Westin. Förfrågningar kommer fortfarande i ganska begränsat antal både in till kommun och till Svenska kyrkan varför detta är en snabb och bra lösning. Svenska kyrkan har en redan organiserad frivilligorganisation.

Avslutningsvis


Varje dag och varje natt arbetar våra medarbetare för kommunens alla invånare som har behov – alla gör enastående insatser i denna kris. Krisen har ännu inte nått sin topp och den uthållighet vi ser hos såväl gamla som nya anställda i kommunal och privat regi är beundransvärd. Dessa människor, i olika verksamheter, visar hopp för mänskligheten och hopp för Österåker. 

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Förklaring från Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M)

På kommunfullmäktige måndag den 20 april kommer årsredovisningen för 2019 upp för antagande.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet. Dvs de anser att i allt väsentligt har kommun skötts i enlighet med kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning.

Däremot har en oenig revision lagt fram två revisionsberättelser. En där man riktar kritik mot oss i alliansen och en där revisorerna riktar anmärkning mot mig för att utan beslutsgrund ha attesterat arvoden till den dåvarande alliansberedningen och alliansens arbetsutskott. 

Nedan följer min förklaring till kommunfullmäktiges presidium. 

Bakgrund

Kommunrevisionen tillskrev i höstas Kommunstyrelsen och efterfrågade ett klargörande för att kunna utreda den gällande situationen vad avser vissa av våra mötesorgan i Österåkers kommun.

Revisionsfirman PwC har sedan – på kommunrevisionens uppdrag – granskat vilka förtroendevalda som erhållit arvoden samt kommunens interna styrdokument med beröring på ärendet.

I sin utredning kommer PwC fram till att det saknas ett formellt beslut att inrätta utskott eller beredning under Kommunstyrelsen.

Utgångspunkt för bemötande av revisorernas slutsatser

Ett grundläggande beaktande när man bedömer vilka eventuella felaktigheter som kan ha begåtts är uppsåtet och vilka rekvisit som eventuellt föreligger. I det aktuella fallet torde det inte föreligga några som helst meningsskiljaktigheter kring de inblandades uppsåt. Ingen har handlat i ond tro, ingen ledamot har agerat i syfte att berika sig själv på felaktiga grunder.

Det saknas alltså direkta, indirekta eller eventuella uppsåt och det är min fromma förhoppning att Kommunfullmäktige har detta i åtanke, när det blir dags för Kommunfullmäktige att ta ställning till vad revisorerna framfört i Revisionsberättelsen för år 2019.

Jag vill understryka att de ledamöter som deltagit i de ifrågasatta mötesorganen har kallats till dessa möten i syfte att fullgöra sina uppgifter i Kommunstyrelsen. Berörda ledamöter har fått betalt för det arbete de har genomfört vid beredningarnas sammanträden.

Jag har attesterat enligt gällande Attestpolicy och gällande Attestförteckning. Jag har inte mottagit några arvoden och därför på intet sätt haft någon ekonomisk vinning av det.

Ett demokratiskt perspektiv

Ett enhälligt fullmäktige godkände arvodesbestämmelserna, senast 2017 och sedan 2013, har de först nu ifrågasatta mötesorganen funnits.

Mötesorganen har tjänat sitt syfte väl och handlat om att öka den demokratiska spridningen för de partier som fått väljarnas förtroende att styra Österåker. Alternativet hade varit att vi tillsatt kommunalråd, men det hade blivit både dyrare och gett en mindre demokratisk bredd. Denna beredning har möjliggjort ett professionellt arbetssätt. Med hög delaktighet. Alternativet hade varit att mer makt koncentrerats till KSO och vice KSO vilket är till men för de mindre partierna. Vi vill ha full transparens inom den styrande Alliansen.

Framåtblick

Det är en självklarhet för mig att lagar och formella regler ska följas. Så snart systemet blev ifrågasatt av de förtroendevalda revisorerna agerade jag. Samtidigt kan jag inte undgå att notera att man under sex år inte haft några som helst synpunkter på upplägget. Icke desto mindre kan vi självfallet inte ha ett system som så kraftfullt ifrågasätts, vilket nu framkommit i och med PwC:s arbete.

Jag avser självfallet att agera i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Jag vill inte att en kommun ska styras på ett sätt som kan uppfattas tveksamt av somliga, därför välkomnar jag att den här frågan har retts ut även om det har inneburit ett visst ifrågasättande av mitt agerande.

Nu är det viktigt att vi enas om hur vi ska bereda frågor framöver. Vi ska ha ett system som är tillfyllest – oavsett vilka politiska partier som får väljarnas förtroende att styra Österåkers kommun. 

I dessa tider av viruspandemi är det extra viktigt att det inte får råda några tveksamheter hur vi hanterar vår parlamentarism. Det är i stunder av kris vi behöver ett system som fungerar och som inte kan ifrågasättas. Formfrågor ska inte vara föremål för diskussion, därför är det viktigt och bra att vi nu kan hitta en modell som alla kan omfamna.

Österåker 2020-04-08

Michaela Fletcher

Kommunen fortsätter att utvecklas – Nyheter från veckan utöver Corona

Österåkers skolor får toppresultat i matematik

Elever i årskurs 9 i Österåkers kommun har återigen förbättrat resultatet på nationella provet i matematik. Siffrorna för år 2019 ger kommunen en 6:e i hela länet. Långsiktig matematikutveckling och unika satsningar bidrar till toppresultatet. Sedan 2012 har vi genomfört extra satsningar på matematikkunskaper och det ger resultat.

Andelen elever i årskurs 9 i Österåker som godkändes på det senaste nationella provet i matematik är fler än genomsnittet i länet. I Österåker blev 92 procent godkända på nationella provet, medan 87 procent blev godkända i länet, och 82 procent i riket som helhet. 

Vårt politiska beslut att ha de bästa lärarna genom bland annat att se till att ha de högst betalda lärarna i riket som ger eleverna de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen.

Kommunen arbetar också aktivt med de elever som vill ta sitt matematikintresse vidare. Pi-enheten är en spetsgrupp för elever i årskurs 9 från samtliga skolor i kommunen som träffas varje vecka på Österåkers gymnasium. Dessutom finns Matteklubben för årskurs 8 i de kommunala skolorna. Matteklubben ses varje vecka på Pedagogcentrum och arbetar med extra utmanande matematikövningar. Elever som vill gå med i Pi-enheten eller Matteklubben, pratar med matematikläraren på sin skola.

Unik matematiksatsning i årskurs 8 nu även i årskurs 5

Unikt för Österåker är att samtliga elever i årskurs 8 varje år gör ett stort matteprov- Österåkersprovet- som rättas och bedöms centralt. Varje rektor får med Österåkersprovet en tydlig bild av kunskaperna i skolan ett år före det är dags för det nationella provet i årskurs 9.Vi är unika i kommunsverige med denna satsning. Satsningen introduceras nu också i mellanstadiet med Österåkersprovet för elever i årskurs 5 i Österåkers fristående och kommunala skolor. Planen är att genomföra Österåkersproven under våren 2020.

TÖP:en (Tematiska tillägget till översiktsplanen)

Inför den tidiga dialogen kommer här en statusuppdatering av arbetet med det tematiska tillägget.

Vi arbetar just nu med att planera in det sista inför den tidiga dialogen om det tematiska tillägget med fokus på kust och skärgård och som börjar i maj och pågår till sista juni. Planeringen handlar bland annat om att ta fram material i form av affischer, tidningsannonser mm.

Tidplan
Den 6 maj kommer den tidiga dialogen att börja och fram till sista juni kommer det finnas möjlighet att lämna sina tankar och idéer om kust och skärgårdens utveckling.

Mer information finns på kommunens hemsida där även mer om exakta datum och tid för de olika inplanerade aktiviteterna kommer att finnas. Information kommer också att publiceras i olika tidningar, däribland Skärgårdstidningen och Kanalen. Hoppas vi ses under maj och juni måna

Företagsakuten

Lokala företagare står inför stora utmaningar med anledning av covid-19. Vi startar därför upp en företagsakut som ska kunna hjälpa lokala företag.

Företagsakuten erbjuder:
Kostnadsfri rådgivning och lotsning till andra aktörer.
Möjligheten att tillsammans med oss och våra samarbetspartners ta fram en handlingsplan för hur du kan gå vidare.
Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på problemen i ditt företag.
Stöd med arbetscoachning med att ge information om hur den anställde kan gå vidare samt vara ett stöd om du är i behov av en praktikant.

Nya infarten under Roslagsbanan

I dag har jag kört på den nyöppnade infarten under Roslags­banan mellan Rallarvägen och Sågvägen öppnat för trafik. Infarten beräknas färdigställas helt i sommar. Det innebär att spåröverfarten vid Båthamnsvägen stängs för gott den 14 april. 

Infarten kommer att få sin slutliga utformning under sommaren, bland annat med utsmyckningar av två konstnärer i två nya rondeller. Samtliga konstverk relaterar till Österå­kers läge vid kust och sjö.

Det är inte allt som händer i områ­det. Den 14 april inleds ett arbete med att förlänga Stationsvägen hela vägen till Rallarvägen och den nya infarten. Det innebär att Stationsvägens anslutning till Kanalrondellen kommer att vara avstängd under några veckor. När Stationsvä­gens anslutning till Kanalrondellen åter öppnar för trafik i maj kommer vägen att ha en ny sträckning längs med Roslagsbanan från Rallarvägen till dagens Stationsvägen.

Provisorisk väg mellan Industribron och Hjulvägen

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-08 beslut om att tidigarelägga byggnationen av den så kallade Södra Boulevarden numera Hjulvägen.

Den nya vägen kommer att avlasta Sågvägen som får ökade trafikflöden i samband med att Båthamnsvägens spårövergång stängs under april i år. En detaljplan för den permanenta utformning av Södra Boulevarden tas fram parallellt med anläggandet av den provisoriska vägen.

Inom projektet för den tillfälliga vägen ingår att bygga en provisorisk väg för persontransporter. Den kommer i och med det inte att ha gång- och cykelmöjligheter i det här skedet. Tunga transporter samt gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas via Båthamnsvägen och Sågvägen.

Den provisoriska vägen kommer att gå parallellt med Sågvägen, söder om industriområdet. I öster kommer den befintliga vägen Hjulvägen att användas för att få till den nya vägkopplingen till Båthamnsvägen/Industribron. Bara enklare justeringar krävs. För den resterande sträckan kommer en ny väg och en provisorisk vägbro anläggas och ansluta till Sågvägen/Näsvägen i väster. 

På mindre än en månad….

På mindre än en månad har Österåker byggt upp en snabbutbildning inom vård- och omsorg. bland går det fort i kommunal verksamhet. Söndagen den 15 mars gav jag ett uppdrag (se pressmeddelande från måndagen den 16 mars här och här och P4 Stockholm reportage ) till kommundirektören och produktionsdirektören att rekrytera permitterad SAS personal och lokala företagares medarbetare i syfte att dels kunna få fler händer och fötter i verksamheterna och dels se till att permitterade kan få arbete och lön.

I går var 18 nyrekryterade snabbutbildade för att stärka upp i vård- och omsorg. Tack vare kommundirektör, produktionsdirektör och deras medarbetare blev detta verklighet!

Arbetet med utbildningarna fortsätter för de nära 200 som anmält sitt intresse till vår bemanningsenhet.

Stäng meny