Budget 2021 med plan för 2022-23

Jag och Liberalernas Mathias Lindow med det färdiga budgetförslaget.
P.g.a. Coronapandemin saknas Anne-Li Hilbert (C) och Arne Ekstrand (Kd) på bilden.

Idag läggs Alliansens budgetförslag för 2021 med plan för 2022-23 på Kommunstyrelsens bord. Österåkers starka ekonomi ger utrymme att förstärka verksamheterna med drygt 90 miljoner kronor, samtidigt som skatten sänks med ytterligare tio öre. Den nya skatten hamnar på 17:00 kronor per intjänad hundralapp, vilket ytterligare befäster Österåkers position som kommunen med landets lägsta kommunalskatt.

De viktigaste delarna i budgeten redovisas område för område nedan.

Trygghet för alla medborgare i Österåker
Trygghet för medborgarna är grundläggande och en fundamental del av samhällskontraktet. En kommun där alla kan känna trygghet, mötas över generationsgränserna och röra sig i offentliga miljöer är en självklarhet. I Österåker ska man trivas, utvecklas och finna en balans i tillvaron, oavsett ålder eller bakgrund.

Trygghetsskapande åtgärder kombineras med långsiktiga och främjande insatser som ger resultat. Här finns trygghet genom hela livet.

Under 2021 görs flera förstärkningar inom området trygghet, både vad gäller det förebyggande arbetet och det åtgärdande arbetet för att öka tryggheten i kommunen.

En väl fungerande skola med hög grad av valfrihet och kvalitet
Österåker ska erbjuda en hög kvalitet i förskola och skola, där barn och elever utmanas, utvecklas och lär. Goda studieresultat och upplevd nöjdhet, trygghet och delaktighet, både för barn, elever och vårdnadshavare är viktigt för kommunen. Av de drygt 90 miljoner kronor ytterligare tillförs i verksamheten går 43 miljoner till skolan, vilket är en tydlig illustration av hur viktig och prioriterad skolan är.

En av de viktigaste förutsättningarna för barn och elevers lärande är pedagogerna, så behörig personal både i förskolan och i skolan är ett prioriterat område som kommunen satsar på, bland annat genom en uppdragsutbildning för förskollärare, förste förskollärartjänster på förskolan, samt en treårig satsning på undervisning i fritidshem. Flera av insatserna sker i samverkan med högskolor och universitet.

En upprustning av kommunens skolor och förskolor pågår och ska vara klar till augusti 2022. Vid varje ombyggnad av en skola ska ett tillagningskök inrättas för att kunna erbjuda eleverna bästa möjliga kost.

Högsta kvalitet på äldrevård och omsorg
Österåker har som mål att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Brukarna ska uppleva nöjdhet och en hög kvalitet och tillgänglighet i kommunens verksamheter. Den fysiska miljön, både i verksamheten och den offentliga miljön, ska vara tillgänglig och attraktiv.

Vård- och omsorgsnämndens nettobudgetram har fastställts till 664,1 Mkr för 2021. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 19 Mkr jämfört med budget 2020, vilket främst kan härledas till indexuppräkning och ökade volymer. 

Det är speciella tider vi lever i som en följd av Coronapandemin. De äldre i vårt samhälle har drabbats extra hårt och för Österåkers kommun har omsorgen om de äldre ända sedan dag ett varit prioriterad. Även om läget just nu är akut får vi inte heller tappa fokus på lite längre sikt. Givet den demografiska utvecklingen kommer behoven öka vilket vi tagit höjd för i budgeten.

Attraktiva offentliga miljöer och vårt kulturarv
Åkersberga ska utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Centrumområdet är ett av Åkersbergas mest strategiska stadsutvecklingsområden där det finns potential för utveckling i centrala lägen intill centrum, kanalen och Åkersberga station. När det kommer till utformningen av offentliga miljöer och hur vi förvaltar vårt kulturarv är medborgardialog ett viktigt verktyg. Österåkers invånare har givits möjlighet att lämna sina tankar och idéer om den långsiktiga utvecklingen av Österåkers kust och skärgård.

Biskopstuna borgruin i Österskär är föremål för fortsatta insatser för att säkra ett långsiktigt bevarande, men att också utveckla platsen till att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen. En förstärkning om 0,5 Mkr har gjorts för 2021 för att möjliggöra en fortsättning av projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått sedan 2018.

Den offentliga miljön påverkas självfallet även av behovet av nya bostäder och i takt med att kommunens befolkning växer måste antalet nya bostäder öka. Som en följd av att vi blir fler kommer även behovet av friluftsområden, friluftsbad, motionsspåren, vandringsleder, ridstigar m.m. att öka.

Multihallen – en gigantisk satsning på idrotten och föreningslivet 
Första spadtaget har äntligen skett och i Österåkers nya multihall kommer det att finnas plats för en mängd olika idrotter. Här ryms bland annat basket, bordtennis, cheerleading, friidrott, gymnastik och trampolin.

Flera skolor kommer dessutom kunna använda hallen under dagtid, vilket möjliggör för fler unga kan testa på idrotter och aktiviteter. Multihallen beräknas öppna för allmänheten augusti 2022.

För Österåker innebär Multihallen inte bara att vi erbjuder utökade möjligheter till olika former av träning. Multihallen är också en framåtskridande satsning i linje med vår vision om att Österåker ska vara en attraktiv kommun med ett gott serviceutbud.

Österåker tillför verksamheterna 90 miljoner kronor mer och ökar friheten ytterligare med en skattesänkning.
Österåker ska ha en ekonomi i balans. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet och förverkliga våra politiska visioner. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att kommunens invånare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel, och utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommuninvånare kan försäkras samma servicenivå som dagens kommuninvånare. 

Kommunen har med stöd av finansiella mål och god ordning på ekonomin haft starka resultat under de senaste åren. Österåkers kommun har reserverat cirka 180 Mkr inom resultatutjämningsreserven (RUR) för att använda i sämre tider till följd av exempelvis en lågkonjunktur.

Den starka ekonomin ger oss utrymme att förstärka verksamheterna med ytterligare drygt 90 miljoner kronor, samtidigt som vi sänker skatten med tio öre. Den nya skatten hamnar på 17:00 kronor per intjänad hundralapp, vilket ytterligare befäster Österåkers position som kommunen med landets lägsta kommunalskatt.

Att ta ut skatt får aldrig bli ett egenvärde i sig. Tack vare vår välskötta ekonomi har Österåker möjlighet att sänka skatten och öka den individuella friheten. Sedan 2010 har medelinkomsttagaren fått behålla 650 kr mer av sin lön i vår kommun.

En kommun med en låg skattesats blir attraktiv för nyinflyttning, det genererar värde i bostadsmarknaden och det faktiska skatteunderlaget växer därmed.

Alliansen i Österåker består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Budgeten behandlas och fastställs slutgiltigt av Kommunfullmäktige den 23 november.

Angående familjehemsplacering

Det har den senaste tiden samlats ett stort engagemang kring ett familjehemsplacerat barn som rör Österåkers kommun. 

Precis som kommunen beskriver på hemsidan så är att flytta ett barn från en invand miljö alltid den sista utvägen och aldrig ett beslut som fattas lättvindigt. Jag har fått bekräftat av socialförvaltningen att de beslut som är fattade har följt lagen och varit korrekta. Jag har inte rätt att göra något annat i ärendet.

De svåraste besluten som finns

Beslut som berör barn är några av de absolut svåraste besluten man kan fatta i en kommun, men besluten sker alltid med barnens bästa för ögonen. Kommunen arbetar enligt gällande lagar, regler och den senaste forskningen för att kunna ta väl underbyggda beslut. Underlag för beslut tas fram av socialförvaltningen och beroende på vilket beslut som ska fattas tas beslutet därefter på delegation av ordförande eller av socialutskottet i socialnämnden. Socialutskottet består av ordförande och första och andre vice ordförande i socialnämnden, i det här fallet två ledamöter från M och en från V.

Jag varken kan eller får ha en djupare insikt i socialnämndens beslut och kan därmed inte heller kommentera enskilda ärenden. *

Jag tycker dock att det är viktigt att kommunens bild och arbetssätt tydliggörs, då det är lätt att förfasas över enskilda beskrivningar.

Jag vill samtidigt beklaga att det via sociala medier inkommit hat och hot mot både kommunens anställda och förtroendevalda med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i detta ärende.

Relevant kritik och synpunkter är alltid välkommet men det får aldrig accepteras att människor som jobbar för att ta tillvara barnens bästa får motta hot och hat genom sitt arbete eller uppdrag.

*)  6 kap. Kommunallagen

1 §   Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2019:835).

8 §   Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

Österåker har de minsta barngrupperna i förskolan i länet!

Den 2 april 2020 släpptes Skolverkets årliga statistik om antalet barn i barngrupperna. I genomsnitt har förskolans barngrupper minskat ytterligare från 15,4 (2018) till 15,0 (2019) barn. Nu på hösten har Lärarförbundet i en stor enkät kartlagt arbetsvillkoren för landets förskollärare.

Österåkers kommun har med god marginal de minsta barngrupperna i länet. Endast 24% av förskolorna i kommunen har fler barn per grupp än Skolverkets rekommendationer, vilket ska jämföras med länets snitt på 61%. Det är glädjande, att vårt långsiktiga och målmedvetna arbete gett resultat. De 24% som ligger över rekommenderad barngruppsstorlek kommer vi att arbeta för att få ner ytterligare.

Vi gör återkommande undersökningar av både hur nöjda vårdnadshavare och barn är med våra förskolor som personalens bild av verksamhetens kvalitet. Vi har haft glädjande höga siffror under ett antal år. Det hindrar inte att vi jobbar med ständiga förbättringar, och en del i detta har varit en översyn av personaltät och utifrån tydliga mål följa de rekommendationer som finns. Baserat på både egen kommunal satsning och de statliga medel som funnits att tillgå för alla kommuner, har vi uppnått målet lite tidigare, redan i slutet av förra året. Målet har funnits under de senaste tre åren, och det har varit tydligt uttryckt från alliansen i Österåker.

Förskolans roll med den nya läroplanen och tydliga rektorsbefattningar har blivit allt viktigare. Våra professionella förskolerektorer har kompletterat åtgärder runt personaltäthet med deltagande i forsknings och utvecklingsprogram runt undervisning i förskolan, under namnet UndiF.  Vi ser rapporten som ett bra kvitto på att vi är på rätt väg, men att det är en mätpunkt i en långsiktig målsättning för kommunens förskolor. En viktig del just för Österåker är att tillgodose en snabbväxande kommuns behov av platser, och det har vi hittills klarat på ett bra sätt. Man har fått plats inom garantitiden, det händer dock i undantagsfall att man inte får sitt förstahandsval.  

Uppdatering till arbetsförmedlingen och dess uppdragsgivare

I februari, innan pandemin drog in över Sverige med besked, tillskrev jag arbetsförmedlingen med synpunkter på hur deras arbete bedrevs, eller inte bedrevs, samt med förslag på förbättringar. Nu gör jag en uppföljning på den kontakten från i februari. Även här med både beskrivning av vårt nuläge och med, i en optimistisk anda, förslag till förbättringar för våra medborgare.

Dessvärre kan vi i Österåker konstatera att läget inte har blivit bättre, snarare värre. Viss förståelse har vi såklart med tanke på pandemin. 

I hela landet ökar arbetslösheten. För Österåkers del innebär det att antal arbetslösa i Österåker i juli var 1715 personer motsvarande för juli 2019 då siffran var 1296 vilket är en ökning med 57%. Antalet ungdomar som är arbetslösa har ökat med 70%.

Regeringens stödpaket används i långt lägre utsträckning än beräknat (se grafik och artikel i dagens DN). Den enkla slutsatsen att dra är inte att det beror på att företagen i år så mycket bättre utan att det är svårt att söka och att det är fel jämförelseperioder i stöden samt att fokus är på de stora företagen snarare än mikroföretagen som vi har gått om hos oss i Österåker. (Drygt 6000 registrerade företag, tjänsteproducerande).

Vi har tidigare haft en utpekad handläggare från arbetsförmedlingen som regelbundet suttit på kommunen. Denna handläggare blev omplacerad i våras och har inte ersatts. Det innebär att vi i dagsläget är hänvisade till en funktionsbrevlåda. Vi har inte ens ett namn på en person som vi kan kontakta.

Handläggningen av olika stödåtgärder fortsätter att ta mycket lång tid i anspråk. För lång tid! Kommunen har gjort platsbesök, arbetstagaren vill börja jobba och arbetsgivaren behöver arbetskraft. Ändå går det veckor innan vi får någon form av återkoppling.

De privata alternativen har vi ännu inte sett några spår av. Om och när de etablerar sig i kommunen kommer de också vara beroende av att samarbetet med arbetsförmedlingen fungerar och arbetsförmedlingen fattar beslut om tex anställningsstöd inom rimlig tid.

Politiskt har vi givit ett uppdrag att se över möjligheterna att inom befintlig ram arbeta mer flexibelt och målinriktat med arbetsmarknads- och matchningsfrågor (pop-upverksamhet). 

Våra företag behöver arbetskraft och får inte hjälp av arbetsförmedlingen. Ett antal av våra invånare har blivit arbetslösa och vill jobba. Vi har i kommunen ännu inte sett effekter i form av ökat försörjningsstöd men jag bedömer att det är än för tidigt att sia om.

Mitt i sommaren kom regeringens utredning om kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen. Kort sammanfattat kan kommuner inom ramen för nuvarande lagstiftning göra en hel del men att vissa lagar behöver förändras. Det kommer alltså att ta tid innan förändringar sker. Vissa lagar är man från regeringens håll väldigt snabba på att besluta om (tex nya gymnasielagen).

(https://www.regeringen.se/49e9ec/contentassets/63959c1fc5a8449dac7b7b8600ca77f0/kommuner-som-utforare-av-tjanster-at-arbetsformedlingen–en-analys-av-de-rattsliga-forutsattningarna-sou-2020-41.pdf)

I den nuvarande akuta situationen är förbättringsförslagen ur Österåkers perspektiv:

Prioritera att arbetsförmedlingen fattar snabba beslut där de litar på kommunernas bedömningar.

Ge kommunerna medel för att göra den del av arbetsförmedlingens jobb som inte är myndighetsutövning. Det är vi som känner våra invånare och det lokala näringslivet, arbetsförmedlingen har inte längre örat mot marken, och att vi de facto inte ens har någon kontaktperson utan hänvisas till en funktionsbrevlåda.

Se till att alla kommuner har en kontaktperson på arbetsförmedlingen.

Underlätta/snabba på för de privata aktörerna MEN då måste arbetsförmedlingens myndighetsutövning fungera, annars kommer de att få ett ogörligt uppdrag.

Lägesrapport nr 1 (hösttermin) 14 augusti 2020

Lägesrapport nr 1 (hösttermin) till förtroendevalda 14 augusti 2020

Totalt har i landet identifierats 84 294 smittade. Av dessa är 2 541 intensivvårdade. Per idag har 5 783 avlidit till följd av Covid-19. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa 

Allmänna läget
Pandemin pågår fortfarande och budskapen består dvs det är viktigt att vi håller i och håller ut! Stanna hemma stanna hemma vid symtom, tvätta händerna och håll avstånd.  

Region Stockholm

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik
Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, även om det kan variera mellan olika verksamheter.

Gott om tider för test vid misstänkt covid-19
Det finns fortfarande goda möjligheter att testa sig för att se om man är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Det går att göra på flera sätt, bland annat på drive in-enheterna där man kan boka en vecka framåt i tiden. Torsdagen 13 augusti var det 438 bokade tider och 3 760 lediga tider. Det finns tider på alla enheter imorgon.

Regionen erbjuder också självtest som skickas med taxi till dem som misstänks vara smittade. Det finns kapacitet för att skicka 2000 tester per dag. Det levereras cirka 600 prover om dagen så kapaciteten är god. För mer info om hur du gör om du misstänker att du är sjuk hittar du på https://www.1177.se/Stockholm/

Statistik för vecka 32 Österåker

https://experience.arcgis.com/experience/a6d20c1544f34d33b60026f45b786230

Kollektivtrafiken

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/20202/08/vad-gors-for-att-minska-trangseln-i-kollektivtrafiken/

Österåker
I dag har produktionsutskottet fattat beslut om åtgärder på Österåkers Gymnasium för att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Rektor tillsammans med samtliga medarbetare på Österåkers Gymnasium har tagit fram underlaget för beslutet vilka också har samverkats med de fackliga organisationerna.

1. Uppdra till rektor på Österåkers Gymnasium att organisera undervisningen
    innebärande delvis fjärrundervisning och delvis närundervisning.

2. Varje undervisningsgrupp delas och hälften av eleverna undervisas på plats
    och hälften på distans. Detta sker i realtid och eleverna deltar i samma
    lektion. 

3. Lärare finns på plats i skolan med undantag för lärare som med lindriga 
    symtom ges möjlighet att undervisa på distans.

4. Elever på Introduktionsprogram (IM) och program för elever inom autismspektrat undervisas i skolan.
5. Elever som har svårigheter att arbeta hemma deltar i undervisningen i skolan.
6. Elever som studerar i hemmet ges möjlighet till skollunch.
7. Under en vecka i början av terminen har årskurs 2 och 3 enbart fjärrundervisning.

Ekonomi


Konjunkturläget 
Coronapandemin har försatt världsekonomin i en djup kris och allt tyder på att också den svenska ekonomin går allt djupare in i en lågkonjunktur. Olika länders BNP-utveckling ger en första indikation på krisens omfattning. Första kvartalet föll BNP i EU som helhet med 3,2 procent och i de hårdast drabbade länderna Italien, Spanien och Frankrike föll BNP med 5 procent. 

En tidig preliminär sammanställning av BNP visar att Sveriges ekonomi krympt med 8,6 procent under årets andra kvartal. Fallet i BNP beror främst på fallande export och minskad hushållskonsumtion. Nedgången är dramatisk men väntad och är den största för ett enskilt kvartal på minst 40 år. Det är en någon mindre nedgång än vad Konjunkturinstitutet förutsåg i sin juniprognos.  KI håller kvar sin juniprognos om uppgång om strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft. 

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på ekonomin publicerar SCB en aktivitetsindikator för ekonomi som bygger på månadsstatistik till skillnad från BNP-beräkningar som publiceras kvartalsvis. Aktivitet i ekonomin ökade i juni med 2,4 procent jämfört med maj. Uppgången sker efter negativ utveckling de föregående fyra månaderna.

Preliminär statistik över Euroområdet visar att BNP föll med 12,1 procent kvartal 2 jämfört med kvartalet innan. KI:s juniprognos förutsåg dock kraftigare nedgångar om ca 15 procent. I USA föll BNP något mindre än väntat. I Kina där nedstängningarna av samhället skedde tidigare ökade BNP kraftigt i andra kvartalet och till en något högre nivå än sista kvartalet 2019. 

Återhämtningen i ekonomin kan ta tid eftersom osäkerheten väntas dämpa hushållens konsumtion och företagens investeringar. 

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer visade i april på en historisk nedgång, men har sedan dess vänt uppåt upp från 60 i april till 83 i juli, vilket visar att stämningsläget i svensk ekonomi är något mindre pessimistiskt, även om indikatorn fortfarande är på en låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrog till ökningen. 

Arbetsmarknad
Arbetslösheten låg i juli på 9,2 procent jämfört med 6,9 procent samma tid 2019, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen (AF). Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var 13,4 procent i juli. Ökningstakten har bromsat in och var enligt Arbetsförmedlingen på samma nivå i juni och juli. Långtidsarbetslösheten ökar dock i en allt snabbare takt, det är 16 procent fler som varit utan arbete i 12 månader eller mer jämfört med juli förra året. 

I Österåker har under de senaste månaderna framförallt de öppet arbetslösa[1] ökat. I jämförelse mellan vecka 32 år 2019 och samma vecka 2020 har de öppet arbetslösa ökat med närmare 400 personer, och är nu 886. 

Löneöversyn
Med anledning av covid-19 har avtalsrörelsen för de två av de största förbunden som är representerade i kommunen (Vision och LO) skjutits till hösten 2020, vilket har medfört att en faktisk avstämning av löneöversynen inte är möjlig att göra per juni. För närvarande beräknas en preliminär löneuppräkning, för de anställda som inte har varit med i årets löneöversyn, enligt budget. Respektive förvaltning ansvarar för att de preliminära löneökningarna bokförs månadsvis.

Statsbidrag för kommunens merkostnader på grund av covid-19
Regeringen har aviserat att 5 Mdkr kan sökas hos Socialstyrelsen för kommuners och regioners merkostnader till följd av hanteringen av covid-19. Förändringar inom förordningen har gjorts vid två tillfällen och ligger i linje med SKR:s tidigare hemställan till regeringen. Ansökan kan göras vid två tillfällen: 31 augusti och 30 november. Socialförvaltningen samordnar arbetet med att sammanställa och återsöka dessa medel från Socialstyrelsen, både från externa utövare och för de kostnader kommunen, primärt produktionsförvaltningen, har haft. För närvarande har kommunen (exklusive externa utövare) haft merkostnader med anledning av covid-19 motsvarande 14,7 Mkr. Vilket belopp som kan återsökas enligt Socialstyrelsens kriterier arbetar förvaltningarna med och dessa underlag har levererats till Socialförvaltningen för den första sökomgången. Återrapportering av vilka medel som sökts i den första sökomgången kommer att ske i månadsuppföljningen per september.

Trygghet och säkerhet i Österåker och Polisområde nord senaste veckan.

Områdespoliser i alla i fem kommunerna har varit i tjänst varje vecka hittills under sommaren. De har både åkt bil och cyklat i alla kommunerna med fokus att föra dialog med medborgarna och samverkansaktörer. Områdespoliserna har vittnat om att de i sommar haft förmånen att ha haft mycket god samverkan med kommunernas brottsförebyggande verksamheter, allt från ordningsvakter/väktare, fältare och kvälls- och nattvandring.

De orosmoln som fanns i början av sommaren kring öppen droghandel i centrumanläggningar, ungdomssamlingar med risk för bråk & brott mm, har polisen hittills haft kontroll över och det generella läget är just nu lugnt i alla fem kommunerna.

Rapport v.31 
Trafiken
Buskörningar/Street-racing bland annat kring Tråsätravägen/ Margretelundsskolan och väg 276, där det finns raksträckor. Efter det att medborgare har uppmärksammat undertecknad har polis och kommun vidtagit åtgärder med resultat att förbättring skett under den gånga helgen.

Parkering vid badplatser
Trångt för räddningstjänsten som inte kommer fram till Sjöräddningen. Förstärkt från Trafikenheten för att bötfälla de som felparkerar/försvårar framfart för räddningstjänsten. Till helgen startar arbetet kl.10:00. Info kring detta går ut före helgen på kommunens socialmedier.

Polisen – rapport v. 31
Inbrotten ökar i kommunen. En hel del tips om trafiken och de höga hastigheterna samt bangers kommer in. 

Ökning av cykelstölder

Grov våldtäkt natten till fredag. Utredningen pågår och en person häktad. Genom de hot som riktas via sociala medier har kommunen, räddningstjänsten, polisen vidtagit åtgärder.

1 personrån i veckan. 

Försök till mord – en person frihetsberövad.

Vid olika tillslag har polisen hittat narkotika och vapen i kommunen.
Polisen har ett gott samarbete med mobila väktarna och ser gärna att de fortsätter sitt arbete tillsammans. 

Polisen fortsätter att ha Åkersberga som ett prioriterat område med flera olika insatser allt från synlighet till riktade insatser med tillslag och ev. gripande av misstänkta personer.

Nyheter från regeringen och de statliga myndigheterna

Regeringen

3 augusti: UD gör ytterligare en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringen innebär att den som är bosatt i Algeriet inte längre ska undantas från inreseförbudet. Ändringen trädde i kraft den 5 augusti. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/andring-i-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige/

Universitets- och högskolerådet 

6 augusti: UHR meddelar att man kommit fram till att höstens högskoleprov inte kan genomföras på ett säkert sätt med anledning av Coronaläget. 

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2020/hostens-hogskoleprov-bor-inte-genomforas/

Eftersom vårens högskoleprov ställts in beslutade regeringen om förlängd giltigheten för resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år för att ge fler en möjlighet att bli antagna till universitets- och högskoleutbildningar med hjälp av högskoleprovet. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangd-giltighetstid-for-resultat-pa-hogskoleprovet/

EU-kommissionen

31 juli: EU-kommissionen meddelar att man har avslutat de sonderande samtalen med ett läkemedelsföretag om att få köpa ett potentiellt vaccin mot covid-19. Det planerade avtalet med företaget Sanofi-GSK ger alla EU-länder möjlighet att få köpa vaccinet. När vaccinet väl visat sig vara säkert och effektivt mot covid-19 planeras att kommissionen ska ha ett ramavtal om inköp av 300 miljoner doser för EU-ländernas räkning. Kommissionen fortsätter diskussioner med andra vaccintillverkare.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1439

Skolverket

6 augusti: Skolverket har uppdaterad information och stöd inför skolstart på sin webbplats, bland annat ett diskussionsunderlag om pandemin för elever på gymnasiet. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/diskussionsfragor-om-pandemin-for-elever-pa-gymnasiet

MSB

4 augusti: MSB:s mätning av allmänhetens inställning till olika frågor fortsätter och den senaste redovisningen visar inga större förändringar från tidigare undersökningar. Precis som förra veckan tror färre att de kommer att bli smittade. Samtidigt följer åtta av tio rekommendationerna.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/augusti/atta-av-tio-fortsatter-att-folja-rekommendationerna/

Avslutningsvis
Det är fortfarande avgörande att vi alla respekterar och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Håll i – Håll ut!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande


[1] De öppet arbetslösa definieras som arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Mycket allvarligt brott

Jag har informerats om att det inträffat en fruktansvärd och mycket allvarlig händelse i form av en misstänkt våldtäkt i Österåker natten mellan torsdag och fredag. Det misstänkta brottet är ett polisiärt ärende och alla frågor kring det misstänkta brottet hänvisar jag till Polisen i polisområde Nord (i Täby).

Mina tankar går i första hand till offret med familj. Offret är, enligt den information som inkommit, inte bosatt i Österåkers kommun.

De akuta åtgärder som kommunen vidtar är:
o   Väktarbevakning dygnet runt
o   Muntlig information till samtliga boende i området med uppmaningen att lämna eventuella tips och observationer till Polisen
o   Förhöjd beredskap inom kommunen hos Socialförvaltningen

Jag har informerat kommunstyrelsens ledamöter kring det misstänkta brottet och vilka åtgärder vi som kommun vidtar på kort och längre sikt.

Svar på insändare i lokaltidningarna

Svar till Hans Hellberg (Rp) och hans insändare ”Hur svårt kan det vara?” i Kanalen nr 32 – 2020.

Jag vill till att börja med ge Hans Hellberg ett lugnande besked; jag är minst lika angelägen att sträckan mellan Margretelundsvägen och Söralidskorset får en ökad framkomlighet. Behovet är uppenbart och otåligheten är delad. Trafikverket har dock ändrat förutsättningarna under den tid som förflutit sedan kommunen beslutade om full finansiering av nämnd sträcka. Man har i elfte timmen insett att en vägplan behövs, man har inkommit med ett nytt avtalsförslag som skulle innebära en fördubblad kostnad för kommunens skattebetalare om vi accepterade det. 

Hans Hellberg tycker att vi ska skriva på. In blanco. Det är ren populism från läktarplats.  Själv föredrar jag att hantera kommunens invånare och deras pengar med större respekt än så. Självfallet måste TRV:s avtalsförslag förhandlas så vi får ett avtal som är acceptabelt. Vägsträckan ska förbättras, men till så bra villkor för oss österåkersbor som möjligt. 

Hjulvägen, som Hans Hellberg vidare refererar till i insändaren, tillkom genom ett förslag från den styrande Alliansen. Detta efter dialog och möte mellan undertecknad, berörda företagare och kommunens väg- och trafikförvaltning. Roslagspartiets motion hade inget med tillkomsten av Hjulvägen att göra. Rätt ska vara rätt.

Svar till Glenn Viklund (S) och dennes debattartikel i Mitti nr 32 – 2020

Debattartikeln är både spretig och diffus, varför det är en aning komplicerat att på ett enkelt sätt besvara den och få in allt från Åsättra förskola till att Förskole- och grundskolenämnden ställer in ett sammanträde och att det sammanfaller med Vetenskapliga skolans nedläggning (vilket inte är beslutsärende för FGN, min anm.)

Det svåraste som finns i kommunal politik är nedläggning av skolor och förskolor, vilket dock kan vara nödvändigt i vissa fall av olika skäl. Detta är ett exempel på det, och upprör många känslor. Att blanda samman ett rationellt beslut med en bedömning av intern arbetskultur gör det hela svårt att bemöta. Vi har som alla arbetsgivare en löpande dialog och mätning av trivsel och engagemang på våra arbetsplatser i kommunen. Vi känner inte igen bilden av tystnadkultur och det finns inte heller belägg för detta i våra mätningar som medarbetare anonymt besvarar. Vad gäller Österåkers utbud av förskolortäcks behovet av nuvarande kapacitet. Vi värderar löpande kommunens egen verksamhet och ansökningar från privata initiativ.

Avslutningsvis – att kalla demokratiskt fattade beslut för tystnadskultur är felaktigt. Uppsägning av hyreskontrakt har följt reglementen och kommunallagsrättsliga processer och beslutet fattades av Kommunstyrelsen, där samtliga partier finns representerade.

Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen i Österåker får rätt av Förvaltningsrätten om arvodesfrågan.

PRESSMEDDELANDE Österåker 24-07-2020

Kommunstyrelsen i Österåker får rätt av Förvaltningsrätten om arvodesfrågan.

Österåkers kommunstyrelse beslutade den 9 december 2019 bl.a. om inrättande av kommunstyrelseberedning, val av ledamöter till kommunstyrelseberedning (tidigare Alliansberedning/utskott), samt om svar till den kommunala revisionen med anledning av anmälan till kommunstyrelsen.

I december 2019 skickade Socialdemokraterna i Österåker in en anmälan till Förvaltningsrätten där man begärde att Kommunstyrelsens beslut skulle stoppas.

Socialdemokraterna, med Ann-Christine Furustrand (S) i spetsen, ville att förvaltningsrätten skulle pröva om arvodena är lagliga samt om det har förekommit jäv när kommunstyrelsen fattat beslut i arvodesfrågan.

Nu har domen från Förvaltningsrätten kommit:
”Sammanfattningsvis framgår inte några omständigheter som klargör att de överklagade §§ 14:3 – 5 skulle vara olagliga enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Något skäl att upphäva något av de överklagade besluten föreligger således inte. Överklagandet ska därför avslås.”, skriver Chefsrådman Lars-Åke Johansson bland annat i domen. I höstas gjorde även en polisanmälan avseende arvodesutbetalningarna men ärendet lades ner utan att en förundersökning inleddes.

– Kommunstyrelsens beslut var demokratiskt fattat och jag välkomnade att Förvaltningsrätten skulle göra en bedömning när det stod klart att Socialdemokraterna hade skickat in en anmälan. Nu när ärendet är avgjort och jag är inte överraskad att domstolen delar min bild av att allting har gått rätt till, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

– Min förhoppning är nu att Ann-Christine Furustrand och Socialdemokraterna försöker ägna sig mer åt politik i sin roll som opposition. En väl fungerande opposition är alltid av vikt i en demokrati och det är min övertygelse att det kan komma medborgarna i Österåker till gagn om vi får en bättre fungerande opposition som försöker fokusera på det politiska sakinnehållet, säger Michaela Fletcher.

Förvaltningsrätten har även avkunnat en dom i ett annat ärende som rör Österåkers kommunstyrelse, även i det överklagandet gav domstolen Kommunstyrelsen rätt.

Roslagspartiets Hans Hellberg hade klagat på Kommunstyrelsens beslut i delarna som avsåg protokollsanteckningar angående inställning i frågor som rör svar till den kommunala revisionen.

”Förvaltningsrätten kan inte finna att Hans Hellberg anfört något som påvisar att sådana protokollsanteckningar skulle vara olagliga på någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.”, skriver chefsrådman Lars-Åke Johansson.

Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0854081069 / 0736443562
michaela.fletcher@osteraker.se

Hjulvägen invigd

Idag hade jag den stora glädjen att få inviga den nya Hjulvägen. Det är en 1 100 meter lång väg som möjliggör genomfartstrafik mellan Näsvägen och Österskärsvägen och avlastar därigenom Sågvägen. Samtidigt underlättas trafiksituationen till och från Österskär, Tuna och Östra Kanalstaden.

Alliansens beslutsförslag om att bygga vägen togs i Kommunstyrelsen i januari i år och den är färdigställd och farbar den 1 juli. Ett knappt halvår således från beslut till färdig väg. Ett imponerande arbete!

Det är i huvudsak en provisorisk väg intill dess att Västra kanalstaden och Näsängen byggts och att den i och med det får sin permanenta sträckning.

Det var en väldigt trevlig och välorganiserad invigning som några av de som förverkligat denna väg stod bakom. Jag själv fick nöjet att genomföra premiärturen i en av bilarna på plats. En Studebaker närmare bestämt. Se bilder nedan.

Ett stort tack till alla som genomfört byggnationen på så kort tid och till alla som stod bakom dagens invigning!

Nedan återfinns bilder från dagen samt kommunens film från invigningen.

Jag fick äran att premiärköra vägen i en Studebaker.
Se kommunens film från invigningen på Österåkers kommuns Facebooksida!

Sommarhälsning

Sommaren är här, med besked. Soligt väder och temperaturer på 30 grader får man väl kalla en ordentlig rivstart på sommaren. Efter en minst sagt påfrestande vår i coronapandemins tecken kan man äntligen passa på att njuta av sol och värme.

Ett år som detta kommer många fler än vanligt att ”hemestra” och vi som bor i möjligheternas skärgårdskommun har mycket att välja på. Det gäller fortfarande att iaktta försiktighet och att hålla avstånd, men vi har en stor kommun med över 90 mils strandlinje så det borde gå utmärkt att med hänsyn och sunt förnuft kunna aktivera sig utomhus i stort sett som vore det en normal sommar.

I kölvattnet av pandemin påverkas ekonomin och skattekraften runt om i landet. Ännu så länge ser det, trots en instabil omvärld, jämförelsevis ljust ut i Österåkers kommun. Det ekonomiska läget för 2020 är gott. 2021 och 2022 är ännu osäkert, men med måttfullhet som ledstjärna och beaktandes att vi har en buffert känner jag ingen stor oro. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar en återgång till det normala i ekonomin 2023.

I budgetdirektiven gör vi en uppräkning med 1% i de pengade kärnverksamheterna, utan effektiviseringskrav. Det kan vi göra tack vare vår goda ekonomi. Det är unikt för Österåker att vi kan göra det, då de flesta andra kommunerna tvingas marschera på stället när ekonomin dippar.

Under en kris, som ju en pandemi är, är det viktigt att prioritera. Det vardagliga politiska käbblandet måste en sådan gång stå tillbaka för att fokus ska ligga på rätt saker. Tyvärr har inte oppositionen agerat hovsamt och man har valt att fullt ut driva frågor som inte har med krisen att göra. Det är klart att oppositionen ska vara opposition, men jag kan tycka att var sak har sin tid. Jag har i krisen fokuserat på kommunikation. I en kris är information a och o.  I inledningsskedet av krisen skrev jag dagliga lägesrapporter till kommunens samtliga förtroendevalda för att upprätthålla en hög grad av kommunikation. Dessa lades sedermera ut på kommunens hemsida så att även allmänheten fick tillgång till dem. Jag har även via ett antal filmer kommunicerat det aktuella läget.

Tjänstemännen bildade redan i slutet av februari en styrgrupp under ledning av kommundirektören, som träffats varje dag för att hantera både akuta och strategiska frågor rörande pandemin och dess konsekvenser på verksamheten. Jag är stolt och tacksam över det arbete som man lagt ner för att lösa en stundtals riktigt kaotisk situation.

Vi har försökt på alla sätt att hålla nere antalet fysiska möten till ett absolut minimum för att hindra smittspridning. Digitala möten på distans har slagit igenom ordentligt och använts flitigt, vilket mestadels fungerat bra. I många lägen har det varit rationellt och tidsbesparande, framförallt i externa sammankomster, att inte behöva förflytta människor kors och tvärs.

Sommar är inte alltid enbart synonymt med sol, sköna bad, ett lättsammare sätt att leva. Det innebär också ett ökat busliv i kommunerna när inresande gäng och även lokala dito bidrar till stök, droghandel och annan kriminell verksamhet. Polisen gör vad de kan för att stävja och lagföra, men Polisens resurser är inte optimalt fördelade och man har inte alltid möjlighet att vara så synliga på stan som man borde. Vi som kommun var tidigt ute för några år sedan med upphandlade ronderande väktare i Åkersbergas centrala delar, vilket gav en ökad trygghet. Nu har detta utökats till upphandlade ronderande ordningsvakter i lov 2 och 3-områden, som vi fått godkänt för. Ordningsvakter har utökade befogenheter vad gäller bl.a. omhändertagande och vi bedömer att detta kommer att ha en effekt på stök och öppen droghandel i centrum. Behovet av en Moderatledd regering är stort. Inom lag och ordning i synnerhet.

Även om det akuta läget krävt sin tid av organisationen har inte det långsiktiga arbetet stannat av. Under våren satte arbetet med multihallen igång och den beräknas stå klar i halvårsskiftet 2022. Ett inriktningsbeslut om framtidens avloppshantering fattades, där ett nytt reningsverk på befintlig plats i Margretelund kommer att byggas. Den s.k. Södra Boulevarden, eller Hjulvägen invigs den första juli och kommer att vara den nya vägen till Österskär när Båthamnsvägens plankorsning stängs. Det är en provisorisk väg intill dess att Västra kanalstaden byggs.  Planarbetet fortsätter i övrigt för att tillskapa nya bostäder i en expansiv kommun. Det finns all anledning att se ljust på framtiden.

Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare i kommunen som slitit för att upprätthålla en god service och kvalitet i våra verksamheter under en vår som inte liknat någon annan vår. Jag vill tacka mina partivänner och mina vänner i Alliansen för ett gott samarbete och ett fokus på viktiga strategiska frågor och att ta kommunen genom krisen. Vi kommer att komma igenom den och Österåkers förutsättningar att göra det är långt mycket bättre än många andra kommuners.

Jag avslutar där jag började med att slå ett slag för ”hemester” i år. Vår kommun har många möjligheter till aktiviteter. På osteraker.se kan man få tips om vad man kan göra och vilka smultronställen som finns.

Trevlig sommar! Håll ut, håll i och håll avstånd!

Stäng meny