På mindre än en månad….

På mindre än en månad har Österåker byggt upp en snabbutbildning inom vård- och omsorg. bland går det fort i kommunal verksamhet. Söndagen den 15 mars gav jag ett uppdrag (se pressmeddelande från måndagen den 16 mars här och här och P4 Stockholm reportage ) till kommundirektören och produktionsdirektören att rekrytera permitterad SAS personal och lokala företagares medarbetare i syfte att dels kunna få fler händer och fötter i verksamheterna och dels se till att permitterade kan få arbete och lön.

I går var 18 nyrekryterade snabbutbildade för att stärka upp i vård- och omsorg. Tack vare kommundirektör, produktionsdirektör och deras medarbetare blev detta verklighet!

Arbetet med utbildningarna fortsätter för de nära 200 som anmält sitt intresse till vår bemanningsenhet.

Lägesrapport nr 20 den 9 april

Lägesrapport nr 20 till förtroendevalda 9 april 2020

Totalt har i landet identifierats 9141 (+722 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 719 (+41 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 793 (+115 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 203 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Därtill är det 766 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Det kommer att bli större påfrestningar på oss både i kommun, region och rike under de närmsta veckorna. Österåker har sedan tidigare planerat för ett 60-procentigt personalbortfall och har därmed en hög beredskap inför de kommande veckorna. Genom PF Bemanning och de nu snabbutbildade nyrekryteringarna har vi en vikariepool som stärker bemanningen i våra kärnverksamheter. Kommunens tjänstemän har delat upp påskhelgen och finns både på plats och är tillgängliga enligt ett jourschema, särskilt inom vård- och omsorg och biståndsbedömning för att kunna ta emot hemtjänstkunder utskrivna från sjukhus under helgen. 

Österåker – ögonblicksbild

Generellt god personalsituation och vid personalfrånvaro fyller vi på från PF Bemanning. Vi har nu en bra tillgång av skyddsutrustning. Beräkning pågår löpande av merkostnader inom förvaltningarna med anledning av Covid-19. Skolorna har påsklov nästa vecka, ej kom-vux. Från nästa vecka får vi varje tisdag information om antalet konstaterat smittade per kommun.

Region Stockholm 

Regionens sjukhus är inne i så kallat förstärkningsläge. 

RSSL (Regional särskild sjukvårdsledning) arbetar med den katastrofmedicinska beredskapen med hälso- och sjukvårdslagen som stöd till smittskyddet och smittskyddslagen. 

Inriktningsbeslut

Regionens sjukhus arbetar för att upprätthålla akut och obligatorisk vård med största möjliga kvalitet och för att minimera smittspridning i vårdmiljöer. Expandering av antalet vårdplatser i hela sjukvårdssystemet sker de närmaste veckorna. Älvsjö sjukhus startas vid behov. Maximera transportkapacitet för samtliga patientgrupper och minimera smittspridning inom SÄBO.

Näringsliv

Stockholm står inför en ny lågkonjunktur och med största sannolikhet inför en recession. Dagens situation är exceptionell. Läget och effekterna på arbetsmarknaden och i ekonomin i stort är svårbedömd. Precisa beskrivningar av effekter på 1–3 månaders sikt är i dagsläget omöjligt att klä i termer av meningsfulla (kvantitativa) regionala prognoser. Under överskådlig framtid arbetas det med olika kvalitativa scenarier. Med anledning av Coronaviruset startar Region Stockholm regelbundna nyhetsuppdateringar till samarbetspartners i regionen. 

Kraftig ökning av varsel och konkurser i Stockholms län. Med nära 50 000 varslade i Sverige sedan 1 mars, varav 26 862personer i Stockholms län, är effekterna av coronaviruset extremt stora för näringslivet. LO spår en arbetslöshet på nära 10 procent redan i maj. 100 000 nya medlemmar anslöt sig till a-kassan under mars månad i Sverige. Många av dem som blivit korttidspermitterade riskerar även att inte ha något jobb att komma tillbaka till och dessa ingår inte i arbetslöshetsstatistiken.

En kraftig ökning av antalet konkurser och företagsrekonstruktioner sker nu. 239konkurser för aktiebolag rapporterades mellan 1 mars och 7 april i Stockholmsregionen och betydligt fler är att vänta. Konkurserna sker främst inom restaurang, byggande av bostadshus och andra byggnader samt konsulttjänster.

Avslutningsvis

Om inget särskilt händer under påskhelgen tar Lägesrapporerna en paus och återkommer 14 april. 

Med tillönskan om en stillsam påsk som förhoppningsvis kan spenderas i något av kommunens natursköna områden.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 19 den 8 april

Lägesrapport nr 19 till förtroendevalda 8 april 2020

Totalt har i landet identifierats 8419 (+726 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 6780 (+38 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 678 (+87 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 
198 patienter med Covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill är det 758 patienter som vårdas på sjukhus med Covid-19.

Allmänna läget

Stockholmsregionen visar en nedåtgående tendens av inlagda med Covid-19. Trots det är FHM tydliga med att visa hur kurvorna ser ut i våra närmaste grannländer där det varierar dag för dag. Fortfarande gäller att förhålla oss till FHMs direktiv och det är på intet läge att ”andas ut”. 

Regionens sjukvård är hårt ansträngd och belastningen bedöms öka kommande tid, och genom att kapaciteten har byggts ut kraftigt (mer än 3 ggr så många IVA-platser som normalt) finns fortfarande lediga platser i Stockholm både på IVA och övrig slutenvård. Vårdplatser har därför erbjudits Region Sörmland som har ett mycket ansträngt läge. 

Smitta på SÄBO är bekymmersam, särskild arbetsgrupp jobbar på frågan för att skyndsamt ta fram förbättrade riktlinjer och även utökad provtagning. Sjukhuset i Älvsjö är färdigt men har ännu inte behövt driftsättas då kapaciteten på ordinarie sjukhus ännu räcker.

I år rekommenderar smittskyddsläkare att så många som möjligt ska uppmärksamma Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samla släkt och vänner för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna.

Övrig samhällspåverkan

Samhällsviktig verksamhet fungerar men med vissa begränsningar, hård påfrestning i vård- och omsorg både beroende på utökat vårdbehov och hög sjukfrånvaro. Hög ansträngning på nyckelfunktioner som även är utsatta för risk att smittas. 

Information om regelverk avseende statsbidrag till kommuner
Medel kommer att fördelas i enlighet med Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Ansökan ska vara inne senast 30 nov 2020 och kommer att behandlas av Socialstyrelsen.

SKR, genom Anders Knape och Anders Henriksson, har skickat en hemställan till regeringen med anledning av förordningen och oro för kommunernas ersättning och utbetalningar som härrör från coronarelaterade merkostnader. Se bilaga.

Materielförsörjning
Nationellt arbete pågår att tillsammans med SKR få till en starkare position på den globala marknaden och kunna lägga större beställningar. En överenskommelse har träffats mellan Länsstyrelsen och Region Stockholm avseende gemensam regional hantering av sjukvårdsmateriel. Kanalen till Socialstyrelsens fördelning kvarstår, men ska inte ses som en total försörjningskanal utan endast komplement. 

Österåker – ögonblicksbild

Fortsatt god närvaro i för-och grundskola

God situation vad gäller skyddsutrustning, leverans idag på egen beställning. Vi kommer att se över om vi kan hjälpa grannkommuner med utrustning som har kontaktat oss när vi tillsett att samtliga omsorgsaktörer, såväl kommunala som fria, får sitt behov tillgodosett.

Rekommendation har inkommit från husläkare om stängning av daglig verksamhet på grund av svårighet att hålla avstånd mellan besökare. För att göra detta måste vi först arrangera tillsyn så vårdnadshavare kan fortsätta arbeta (gäller de besökare som bor med vårdnadshavare). 

Bättre personalsituation generellt idag.

Måltidsenheten ombesörjer utkörning av matlådor till hemtjänstkunder– även till externa utövare.

Skolan lägger plan för 6-månadersperiod med coronarelaterade restriktioner.

Kommunikationsenheten tydliggör inskärpande av ansvaret att stoppa smittspridningen, den kommunikativa inriktningen är bl.a. en prioritering/utmaning för att nå ungdomar, friska 70-plussare samt gruppen med annat huvudsakligt språk än svenska. Den regionala inriktningen ligger fast. 

Omvärld

Polisen ser en ökning av internetrelaterade sexualbrott mot barn som en följd av de beteendeförändringar som skett bland befolkningen med anledning av covid-19. Förövare har i högre utsträckning än tidigare kontakt med barn och unga och förövarna delar också mer övergreppsmaterial på nätet. Det är en följd av att fler barn är hemma och online.

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit två överenskommelser med civilsamhällesorganisationer som kan genomföra olika hjälpinsatser för personer som tillhör riskgrupp, exempelvis med matinköp och hämtning av mediciner. Civilförsvarsförbundet respektive Svenska Röda korset är nationella samordnare. Samtliga svenska kommuner kan nyttja dessa överenskommelser.

Regeringen inför temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland för att säkra transporter för gods och personer

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) aviserar att Sveriges bönder och gröna näringar på landsbygden kan erbjuda 8 000 personer arbete. De stängda gränserna i Europa försvårar för branscherna att ta in utländsk arbetskraft till sommaren och höstens skörd.

Avslutningsvis

Det är ingen vanlig påsk vi har framför oss i år. En tid där vi alla ska lära oss social distansering, att hålla avstånd till varandra, en än större hänsyn och omtanke om vår nästa, att ringa det där samtalet man tänkt på, att hjälpa en annan i den direkta närheten eller någon lite längre ifrån. Det här är en tid när österåkersborna visar stor omtanke och förtänksamhet – det både värmer och ger hopp om framtiden.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 18 den 7 april

I dag en något längre Lägesrapport innehållande en lite bredare omvärldsbevakning.

Lägesrapport nr 18 till förtroendevalda 7 april 2020

Totalt har i landet identifierats 7693 (+487 jmf med måndag) smittade. Av dessa är 640 (+50 jmf med måndag) intensivvårdade. Per idag har 591 (+114 jmf med måndag) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00).

Allmänna läget

Läget är fortfarande mycket allvarligt och ansträngt. Stockholmsregionen är hårdast drabbad och såväl sjukvården som kommunernas verksamheter har ett pressat läge. Dessvärre måste vi ha med i våra beräkningar att det kommer att bli än värre. Uthållighet och att följa myndigheternas rekommendationer är avgörande.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

Veckan började med jämförelsevis många fler barn och elever som är tillbaka i för- och grundskola. Endast 16% frånvaro grundskola, och 42% frånvaro förskola under gårdagen.

Betygssättandet för årskurs tre på Österåkers Gymnasium påverkas ej av Covid-19 utan klaras av enligt vanliga rutiner. Mösspåtagning med litet firande klassvis är planerat. Koordination av riktlinjer för firande på gång inom region StorSthlm.

Vetenskapliga skolan öppnar helt – Fredsborgskolan öppnar lågstadiet samt fritidsverksamheten (viss flexibilitet gällande syskon finns också).

För gymnasieskolan gäller fortsatt tidigare riktlinjer dvs distansundervisning. Särskilt stöd kan dock ordnas för grupper i behov av sådant.   

Lagerlokal på plats för inleverans från Socialstyrelsen/Länsstyrelsen av skyddsutrustning. I dag har det levererats beställd handsprit och ytterligare materielleveranser väntas även under morgondagen.

Uppstart i dag för tre-dagarskursen inom vård- och omsorg. 18 personer deltar, varav fyra från Vaxholm. Bred kompensrepresentation bland deltagarna.

PF Bemanning förbereder för att hjälpa externa företag/organisationer med vikarier.

Sedan tidigare lämnat uppdrag att leta platser för medicinskt färdigbehandlade Covid-19 patienter, har vi i kommunen funnit ett äldreboende med kapacitet om tio platser för hemkommande.

PF Bemanning har startat en kommunövergripande hemtjänstgrupp med specialutbildning för att vårda färdigbehandlade Covid-19 patienter.

Våra kontakter med vårdcentraler tyder på ett relativt rådande lugn. Även inom hemtjänsten rapporteras läget vara under kontroll. Vi har hittills ingen bekräftad smitta på särskilda boenden i Österåker. 

Lokala näringslivet

Det finns många frågor och stor oro bland våra lokala företag när kunder och intäkter försvinner.

Näringslivsenheten arbetar med att lansera en ”företagsakut” som kommer att vara på plats till påsk. Samtidigt utreder Näringslivsenheten hur vi lokalt skapar möjligheter för kompetens inom exempelvis arbetsrätt, konkurser och rekonstruktioner och beträffande de statliga stödpaket som lanserats för att kunna besvara inkommande frågor.

Många av de lokala enmansbolagen vitnar om att de behöver pengar omedelbart för att kunna betala löner, hyra och andra fasta kostnader.

Kommunen har också stärkt upp vår verksamhet inom budget- och skuldrådgivningen till privatpersoner i kommunen. http://www.osteraker.se/omsorgstod/arkiv/nyhetsarkiv2020omsorgstod/ardettufftmedprivatekonomintahjalpavbudgetochskuldradgivaren.5.7b9fa543170f6977095c606.html

Region Stockholm
Förra söndagen meddelade Region Stockholm att provtagning av Covid-19 ska ske på Särskilt boende, SÄBO, och vid behov på LSS-boenden. Information hur detta ska ske har skickats till samtliga SÄBO i kommunen. Se bilaga.

Omvärldsbevakning

Riksdag, regering och myndigheter

Regeringen har lagt fram en ny krislag som ger dem utökade möjligheter att agera för att stoppa spridningen av Covid-19.

Folkhälsomyndigheten ser en stor utmaning i och med att smittan har kommit in på flera av landets äldreboenden. Övriga nordiska länder har inte sett en liknande utveckling, men vad detta kan bero på är än så länge oklart. Myndigheten kommer arbeta för att det ska bli enklare att testa personal på våra vård- och omsorgsboenden.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad testning för Covid-19. Under en intervju i Agenda den 5 april aviserade Folkhälsomyndigheten att de avser att inom kort utöka kapaciteten så att det är möjligt att genomföra upp till 100 000 tester i veckan.

Flera verksamheter gör egen skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket meddelar att de inte kommer utfärda sanktionsavgifter för den verksamhet som använder icke godkänd utrustning, exempelvis visir utan rätt CE-märkning. Även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar att man kommer att ta hänsyn till det rådande läget vid kommande tillsynsärenden.

ringsliv och ekonomi 

SEB presenterar sin årliga boprisindikator som visar att de svenska hushållens syn på bostadspriserna är betydligt mer pessimistisk än under de 17 år som undersökningen har genomförts. Det handlar om en nedgång på 67 enheter i boprisindikatorn till minus 20, någonting som banken menar kommer få stor påverkan på bostadsmarknaden.

Enligt Svenskt Näringslivs analys riskerar 30 000 företag att gå i konkurs och 300 000 – 350 000 personer att bli arbetslösa som direkt följd av konkurserna.

EU

Europeiska rådet har godkänt kommissionens förslag att tillgängliggöra €37 miljarder inom ramen för sammanhållningspolitiken för att hantera de socioekonomiska effekterna av coronakrisen samt utveckla EUs solidaritetsfond så att denna även kan nyttjas vid hälsokriser. Beslutet vann därmed laga kraft 2020-04-01.

2020-04-02 föreslog Kommissionen bildandet av SURE, ett nytt stödsystem för att skydda jobb och arbetstagare. SURE ska ge finansiellt stöd till EU:s medlemsländer för att t.ex. täcka nya utgifter för ersättning för korttidsarbeten i syfte att undvika uppsägningar. Initiativet mobiliserar lån till medlemsländerna på upp till €100 miljarder till fördelaktiga villkor.

Kommissionen föreslår även att €3 miljarder från EU:s budget görs disponibelt för att stötta nationella hälso- och sjukvårdssystem. Förslaget möjliggör för kommissionen att direktupphandla krisstöd å medlemsländernas vägnar samt distribuera medicinsk utrustning, stödja uppbyggnad av fältsjukhus och ekonomiskt samordna och stödja akuta behov, t.ex. transport av medicinsk utrustning.

EU-kommissionen har också publicerat vägledande underlag till medlemsländerna om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationer. Vägledningen ska bistå medlemsländerna att nyttja flexibiliteten i existerande regelverk för att kunna agera skyndsamt.

Trycket vid EUs yttre gränser är stort. De första fallen av Covid-19 har rapporterats i flyktinglägren. Grekland ger plats åt alla nyanlända i separata anläggningar, tillhandahåller fler sjukvårdsenheter till lägren och informerar lägerbefolkningen om virus- och hygienåtgärder på olika språk. Europeiska kommissionen avsätter €350 miljoner för att öka mottagningskapaciteten, utöka gränshantering samt stärka Frontex och EASO i Grekland. Stöd ges även till arbetet med att stödja de flyktingar som frivilligt vill återvända till sitt hemland. Samtidigt diskuteras frågan om fördelningen av inkommande flyktingar mellan EUs medlemsländer.

Lägesbild smittstatus omvärld

I flera europeiska länder ser trenden kring antal nya fall och avlidna ut att vända. Italien rapporterar det lägsta antalet avlidna på två veckor och för tredje dagen i rad rapporterades färre avlidna i Spanien än dagen innan. Även Tyskland rapporterar att man där för tredje dagen i rad rapporterade färre antal bekräftade nya fall.

I USA har av såväl antalet fall som antalet avlidna ökat kraftigt.

Sydamerika rapporterar ökande antal fall.

Allt fler företag ställer om sin produktion för att möta ett behov av vårdmateriel, bland annat Apple som avser att leverera en miljon ansiktsmasker i veckan. Företaget ska ställa om produktionen från bland annat Ipads och Iphones till att istället göra ansiktsmasker för sjukvården.

Interpol avslöjar omfattande försäljning av falska läkemedel, som sägs kunna förebygga eller bota Covid-19. Vid en räd i 90 länder upptäcktes över 2000 webbsidor eller länkar till sociala medier där falska preparaten fanns till salu. Sajterna har nu stängts och 120 personer gripits.

Avslutningsvis
Jag fäster stor förhoppning vid att det i några länder i Europa finns tecken på en långsammare smittspridning. Det finns således skäl till att fortsätta de kraftfulla åtgärderna dvs: stanna hemma vid minsta symptom, tvätta händerna och håll avstånd till andra människor.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 17 den 6 april

Totalt har i landet identifierats 7206 (+1128 jmf med fredagen) smittade. Av dessa är 590 (+121 jmf med fredagen) intensivvårdade. Per idag har 477 (+144 jmf med fredagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00).

Allmänna läget

Läget är fortfarande mycket allvarligt och ansträngt. Stockholmsregionen är hårdast drabbad och såväl sjukvården som kommunernas verksamheter har ett pressat läge. Den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke säger till SVT att han bedömer att Stockholm kan komma att se kulmen för Corona-epidemin om tre veckor. Även om kapacitet i dag finns på både IVA-platser och vårdplatser är det avgörande vad vi som enskilda individer gör för att minska smittspridningen.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

Österåkers kommun inrättade tidigt i krisen, under kommundirektörens ledning, en operativ styrgrupp i vilken det ingår tjänstemän i nyckelfunktioner. Kommundirektören har i sitt arbete fyra konkreta inriktningsmål att utgå från:

 1. Begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper
 2. Upprätthåll prioriterade verksamheter
 3. Ha beredskap för en eskalerande situation
 4. Verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap 

Detta sker genom: 

• Fortsatt aktiv samverkan inom kommunen och med aktörer i länet.
• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.
• Fortlöpande följa expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.
• Säkerställa nödvändiga leveranser till prioriterade verksamheter, särskilt personlig skyddsutrustning.
• Säkerställa personalförsörjning i händelse av stor sjukfrånvaro.
• Skapa beredskap för en eventuell händelseutveckling där hela eller delar av skolor och förskolor behöver stängas. 

En första kompletterande leverans av skyddsutrustning från Länsstyrelsen har anlänt i helgen. 

Vad gäller personalförsörjningen har den nyligen inrättade vikariepoolen nu fått 180 sökande. Vikarier har börjat komma ut i verksamheterna, samtidigt som flera ur den ordinarie personalen successivt kommer tillbaka, vilket gör att läget just nu känns relativt ljust i samtliga delar av verksamheten.

Skolläkarföreningen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten utarbetat ett dokument som innebär riktlinjer vad gäller prioriteringar. Fokus är på tidigare planerade vaccinationsprogram och hälsosamtal. Information om detta kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Hälsosamtal kan ske med vårdnadshavare per telefon/distans för att minimera kontakter.

Frånvarande elever i grundskolan var 25% och barn i förskola 50% i fredags.

Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler. Detta efter ett beslut av regeringen. I första hand är förändringen tänkt som en särskild lösning för elever som går sista året i gymnasieskolan och som behöver komma till skolan för att utföra vissa moment som krävs för att bli klar med sin utbildning. Det kan handla om praktiska moment på yrkesprogram eller examinationer. Vad som avses med en mindre andel elever ska enligt den nya bestämmelsen tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Enligt SKR kan ytterligare vägledning i den frågan krävas.

SKR

·      Diskuterar med utbildningsdepartementet om problemet med att vuxenutbildningen inte omfattas av förordningen om begränsad öppenhet för elever med särskilda behov eller för särskilda moment.

·      Har börjat analysera förordningen som reglerar att kommuner och regioner ska kunna söka ersättning för merkostnader de haft till följd av Corona.

Omvärld

 • Över 125 000 svenskar gick med i a-kassan under årets första kvartal, de flesta under mars månad. Ökningen är markant jämfört med samma period 2019 då 5 700 nya medlemmar gick med i en a-kassa. 
 • Avtalsrörelsen flyttas fram till den 31 oktober.
 • Polisen varnar att Europas stängda gränser kan få negativa effekter gällande gängkriminaliteten. Begränsade transportvägar för bland annat droger och vapen medför minskade intäktsmöjligheter för kriminella gäng, vilket på sikt kan komma att öka antalet personrån och stölder. Även andra brottsmönster ändras med anledning av covid-19, bland annat har Polisen sett en ökning bland bedrägeribrott mot äldre samt en minskning av villa- och lägenhetsinbrott. Inom stockholmregionen är denna förändring tydligast i hela landet och enligt polisen kan detta bero på att allt fler personer arbetar hemifrån.
 • Google presenterar en sammanställning över användarnas mobildata som visar hur pandemin har förändrat människors rörelsemönster. I Sverige är den tydligaste trenden en stor ökning av besök i parker och andra rekreationsområden (+43 %) och en minskning av besöken av knytpunkter inom kollektivtrafiken (-36 %).
 • Undersökningar från bl.a. Novus visar att 83% av de tillfrågade Stockholmarna planerar för att stanna inom sin kommuns gränser under påskhelgen.
 • Inköpschefsindex (PMI) i Sverige visar en kraftig nedgång för den privata tjänstesektorn med 10 % under mars månad. Det är den snabbaste nedgången sedan indexet började mätas för 15 år sedan och den lägsta noteringen på åtta år. Inköpschefsindex inom Euroområdet uppmäter de lägsta nivåerna sedan indexet startades.

Avslutningsvis
Påsken närmar sig och så även våren. Det är fortfarande mycket viktigt att vi alla tänker på våra medmänniskor och ser till att hålla nere smittspridningen. Det enskilt viktiga varje individ kan göra är att visa hänsyn, stanna hemma vid minsta symptom – allt för att underlätta för sjukvården. De ideella insatserna, flödet in till kommunen med förslag och idéer ökar – Österåkersborna visar  sammanhållning och gemenskap i denna pandemi.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 16 den 3 april

Totalt har i landet identifierats 6078 (+612 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 469 (+40 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 333 (+51 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). I Region Stockholm intensivvårdas 157 patienter med covid-19 vid akutsjukhus. Förutom dem som får intensivvård är det 578 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Regionen

Kurvan pekar fortfarande rakt uppåt. Var 4:e till var 5:e dag har antalet smittade fördubblats i landet. Det är fortfarande inte nära någon ”peak” varför det är avgörande hur varje individ tar eget ansvar.

Regionala särskilda sjukvårdsledningen har beslutat att omedelbart ta fältsjukhuset i Älvsjö i bruk. De första patienterna ska tas emot inom de närmaste dagarna. Sjukhuset ska endast vårda patienter med covid-19 och ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att på fältsjukhuset ta hand om patienter som plötsligt försämras. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser.

SKR

SKR:s och Sobonas styrelser fattade idag beslut att aktivera krislägesavtalet med anledning av Region Stockholms begäran från gårdagen. SKR har publicerat en Ekonomiblogg om stödpaketet till kommuner och regioner, Räcker gårdagens aviserade stödpaket till kommunsektorn?

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/rackergardagensaviseradestodpakettillkommunsektorn.32702.html

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

·      Mycket tufft läge på tre av våra grundskolor, lärare sjukskrivna i allt större utsträckning.

·      Administrativ personal på skolor är också drabbade av sjukskrivningar. Plan tas fram för att förstärka.

·      PF Bemanning har kandidater inom alla kategorier i verksamheterna vi behöver; skola, vård & omsorg och måltid ca 150 per idag.

·      Utskrivna patienter med mycket stort vårdbehov på väg hem kommer att få hemtjänst. Påverkar alla hemtjänstutövare.

  ·      Leverans av skyddsutrustning skall komma från Socialstyrelsen/Länsstyrelsen.

·      Plan och rutiner för jouröppet i våra förskolor och fritidshem på plats om det blir aktuellt.

·       I och med det aktiverade krislägesavtalet erbjuder vi temporärt utökade omsorgstider för barn med vårdnadshavare inom intensivvården. Se länk: http://www.osteraker.se/forskolaskola/arkivforskolaskola/nyhetsarkiv2020forskolaskola/utokadomsorgforbarnmedvardnadshavaresomarbetarinomintensivvarden.5.7b9fa543170f6977095bb36.html 

Gruppledarmöte

I dag har kommunfullmäktiges gruppledare skrivit på en överenskommelse om att tillfälligt minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige i syfte att minska smittspridning. Det är ett frivilligt tillfälligt kvittningssystem. Se bilaga med överenskommelsen. (En signatur saknas och beror endast på att man inte hade möjlighet att närvara på plats).

Avslutningsvis

Vi är i en situation och prövning vi aldrig tidigare har stått inför, som ställer exceptionella krav på var och en i samhället. Det kommer behöva göra svåra prioriteringar som handlar om liv och död och att alla bör förbereda sig på detta.

Och vi ska vara medvetna om att vi alla behöver bidra till samhällets funktionalitet genom vårt agerande och genom att hjälpa andra.

Mina tankar är med alla dem som förlorat någon i sin familj och dem som förnärvarande har någon nära som är svårt sjuk.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 15 den 2 april 2020

Totalt har i landet identifierats 5466 (+519 jmf med gårdagen) smittade (kvinnor: 2658 män: 2808). Av dessa är 429 (+36 jmf med gårdagen) intensivvårdade (kvinnor: 106 män: 323). Per idag har 282 (+43 jmf med gårdagen) (kvinnor: 118 män: 164) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00)

Regionen

Kurvan pekar rakt uppåt. Varje dag är ett nytt läge –ökad smittspridning och ökat antal insjuknande och avlidna.

Fortsatt mycket pressat läge i Region Stockholm. Regionen har fortfarande kapacitet trots stor ökning av antalet smittade, inlagda på sjukhus, IVA-vårdade patienteroch avlidna. Smittspridningen uppges av såväl myndigheter som av kommuner ha ökat kraftigt på äldreboenden, särskilt i storstadsområdena. 
Region Stockholm har vid 18-tiden ikväll fattat beslut om att begära att krislägesavtalet aktiveras hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.Beslutet fattades av regionstyrelsen vid 18-tiden i dag och gäller de medarbetare som arbetar i regionens intensivvårdsverksamhet. Regionen fortsätter också att rekrytera personal. 

SKR

Förhandlingsdelegationen sammanträdet i morgon för att besluta om aktivering av avtalet. Beslutet fattas av SKR:s och Sobonas styrelser. Se bilaga för mer information.

SKR har skickat hemställan till regeringen om tillfällig utökning av färdtjänstlagen till att även gälla för personer med samhällsviktiga arbeten samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa. 

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

 • Nära 150 sökande till PF Bemanning
 • Tre dagars vårdutbildning upplagd hela våren vecka 15-26 med tre vårdlärare och 5 deltagare i varje grupp. Start måndag. Vaxholms Kommun har ställt fråga om att sända 4 deltagare till vår 3 dagars vårdkurs vilket godkänts mot självkostnadspris.
 • Förbättrat läge i vår måltidsenhet. Meny enklare rätter med färre komponenter infört.
 • Mycket tuff personalsituation inom några verksamheter i kommunen. Vikarier sattes in igår, men viss specialistkompetens saknas på grund av sjukskrivningar.
 • Med anledning av Region Stockholms beslut att till SKR begära aktivering av krislägesavtalet får det konsekvenser för bland annat elevhälsans personal då en sjuksköterska med IVA kompetens lånas ut till regionen. Information går ut till rektorer.
 • Servicecenter och bibliotek monteras en genomskinlig plast/plexiglasskiva mellan besökarna och medarbetarna.
 • Österåker säkerställer förmåga att mottaga och förvara eventuella leveranser av skyddsutrustning under kommande helg. Den skyddsutrustning vi får tillgång till, om egen upphandlad eller fördelad av socialstyrelsen, delar vi också med oss till alla offentligt finansierade verksamheter inom vård- och omsorg.
 • Särskild information till befolkningen i skärgården kan behövas för att beskriva hur sjuktransporter fungerar, i syfte att skapa trygghet.

Kollektivtrafik
Utifrån ett smittbegränsade arbete återgår SL till normaltidtabell för buss och lokalbanor så snart det är möjligt, plan måndag. Budskapen:

 • Res inte med oss om du verkligen inte behöver 
 • Personligt ansvar 
 • www.sl.se för trafikinformation 
 • Stödjer sjukvård med resurser för sjuktransport/personaltransporter 

Avslutningsvis

Österåkers invånare har ordet omtankesom ledord – vilket enormt engagemang, vilken kraft i civilsamhället! Varje dag får jag mail och meddelanden om idéer, förslag och erbjudande om volontärarbete. Det ger hopp om framtiden trots den förhållandevis annorlunda tillvaro vi tvingas leva i idag. 

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 14 den 1 april 2020

Totalt har i landet identifierats 4947 smittade (kvinnor: 2389 män: 2558). Av dessa är 393 intensivvårdade (kvinnor: 99 män: 294). Per idag har 239 (kvinnor: 99 män: 140) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00)

Detta är bara början på början. Det kommer ställas stora krav på oss alla i samhället, inte minst i alla våra verksamheter och framför allt de medarbetare som arbetar inom vård- och omsorg – och detta under en längre tid!

Inom kort kommer alla som har någon slags sjukvårdsutbildning att behöva bidra i många verksamheter, dels för att täcka upp för sjukvårdspersonal som själva blir sjuka och dels för att belastningen av vårdbehövande ökar.

Nya direktiv

Folkhälsomyndigheten har idag kommit med än mer skarpa direktiv.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

·      Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

·      Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

·      Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

·      Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.

·      I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

·       Mer ansträngt läge vad gäller personal i våra kök, och några av våra förskolor.

·       Nya riktlinjer vad gäller besöksförbud inom äldreboenden (särskilt boende) berör inte kommunen då vi inte har några särskilda boenden i egen regi.

·       På våra LSS boende undanber vi oss besök, men rekommenderar för närstående som vill träffas, att man hämtar besök vid entrén och tar en promenad utomhus och kommer således inte in på boendet.

·       Vi överför del av förråd av handsprit från vård- och omsorg till Måltidsenhet.

·       Stor kommungemensam order på skyddsutrustning lagd av socialstyrelsen där vi har anmält behov.

·       PF Bemanning: En tredagars Vård- och omsorgsutbildning startar måndag 6 april genom komvux. Utbildningen omfattar tre grupper med 5 deltagare i varje grupp. Löpande kursstarter planeras under våren beroende på efterfrågan. Vi har per idag 13 personer klara för anställning inom vård och omsorg. Utöver dessa har 5 personer som gått direkt till omsorgsverksamheten LSS samt nattpatrull. Medarbetare inom skolan ges utbildning löpande genom utsedda handledare på sin arbetsplats. Vi har idag 4 personer klara för anställning inom förskola/skola, dock fortfarande långa väntetider (1vecka) för att få utdrag ur belastningsregister. 

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat en ny prognos. KI’s bild är att ”En synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren”. Svensk BNP bedöms minska med 3.2 procent 2020, och bilden är relativt lik den som finansdepartementet presenterade igår. Båda bedömningarna innebär en mer negativ bild av samhällsekonomin än den som låg till grund för SKR:s prognosindikation för utvecklingen av skatteunderlaget 20 mars.

Avslutningsvis

Det svåra läge vårt samhälle står inför ställer allas våra prestationer på sin spets de kommande 4-8 veckorna, eller kanske längre. Tålamod, omtanke och omsorg präglar alla verksamheter, även om kvalitén i vissa verksamheter inte alltid är möjlig att upprätthålla med anledning av personalbrist. Men….trots det ställer civilsamhället upp – Det är Österåker!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 13. 31 mars 2020


Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  

Totalt har i landet identifierats 4 435 smittade varav (kvinnor: 2 107 och män: 2 328)

Av dessa är 358 intensivvårdade (kvinnor: 89 / män: 269)

180 personer har avlidit (kvinnor: 75 / män: 105) (FHM kl.14:00)

Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvar för att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.

Region Stockholm

Kapaciteten att provta och testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Viktigast är att patienter och vårdpersonal fortsatt kan prioriteras.

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag och ska samordna arbetet på nationell nivå med att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning för covid-19. Myndigheten ska också leda arbetet med att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska kunna utökas med bibehållen kvalitet. Ett negativt testresultat kan dock snabbt bli inaktuellt så länge det är en samhällsspridning av covid-19.

Fältsjukhuset på Stockholmsmässan i Älvsjö står nu klart. Senare i veckan kommer sjukhuset kunna ta emot de första patienterna med covid-19. Ett intensivt arbete pågår för att sätta in resten av utrustningen tillsammans med förbrukningsartiklar samt att bemanna så att vårdpersonalen kan komma in och bekanta sig med det färdigställda sjukhuset. 
Fältsjukhuset ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser för att i ett andra steg öka till 600 vårdplatser med möjlighet till en fördubbling i ett tredje steg om behov uppstår. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att ta hand om patienter som plötsligt försämras, de byggs ut stegvis i moduler om tio. De flesta vårdplatserna kommer vara vanliga vårdplatser för patienter med covid-19.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

 • Mer ansträngt personalläge idag, både inom vård- och omsorg och förskola.
 • Första vårdutbildningen för PF Bemanning genomförs på måndag nästa vecka.
 • Skyddsutrustning kritiskt, vi har idag ett litet lager – men beräknar inom kort komma upp i större behov. Stora leverantörer prioriterar endast sjukvård/regioner. Ingen konkret informations finns från region/länsstyrelse om leverans till kommuner. 
 • Skolans personal och vår Måltidsenhet har genomfört en rad aktiviteter för att säkerställa avstånd vid måltider.
 • Riktlinjer för barn/elever med astma/allergi finns nu framtagna av FHM.
 • SAS har publicerat på sitt Intranät: ”Österåkers kommun har öppnat upp en rekrytering för oss med erfarenhet från SAS till akuta behov inom äldreomsorg, skola och kantin.

Kommunfullmäktige
Många frågor kommer från förtroendevalda kring nästa kommunfullmäktige. Fullmäktiges ordförande har kallat gruppledarna till möte på fredag den 3 april för förankring av det uppdrag gruppledarna gav på senaste sammanträdet. Detta avser ett frivilligt kvittningssystem vilket innebär en tillfällig minskning av antalet ledamöter. Återkommer med information efter fredagens sammanträde.

Avslutningsvis

Det kan inte nog påtalas att alla har ett ansvar, inte bara för sin egen hälsa, utan också för sina medmänniskors.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 12. 30 mars 2020

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  

Dagens rapport visar att 149 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4028 (1 806 Stockholm) personer är konstaterat smittade. 

146 (89 Stockholm) personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. 
Cirka 9 400 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset. 
306 (108 Stockholm) patienter med covid-19 vårdades på måndagen i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 488 patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i Region Stockholm.

Länet
Det är ett mycket ansträngt läge och vi kan räkna med att detta inte är ”peaken”. Dagliga avstämningar görs mellan kommuner, Länsstyrelsen (SamverkanStockholmsregionen), Region Stockholm, MSB med fler aktörer för att uppnå en välorganiserad struktur för samordning i det mer akuta läge framförallt för sjukvården och kommunerna vi nu går in i. Den påverkan i det dagsaktuella; i närtid och längre tidsperspektiv analyseras. Påverkan på hur samhället i övrigtkan komma att se ut i samma tidsperspektiv bedöms.

För att underlätta för alla berörda tas särskilda vårdrutiner fram i samarbete mellan kommun och region samt hur materielförsörjningen ser ut. 

Region Stockholm meddelade under gårdagen att egen provtagning för covid-19 nu är möjlig på SÄBO (Särskilt boende/Äldreboende).

För att öka provtagningskapaciteten i regionen utökas Samariten ambulans till att omfatta nio provtagningsbilar. Telefonbemanningen hos Samariten ambulans utökas med extra personal och provtagningsflödena optimeras för att öka antalet provtagningar. Samtidigt kommer Samariten ambulans att tillsammans med personal från SLSO kunna utbilda sjuksköterskor på SÄBO så att de själva kan ta prov för covid-19.

Vi ska räkna med att våra verksamheter, framförallt inom vård- och omsorg, kommer att få en större omfattning än vad vi behövt hantera tidigare. 

Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvarför att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.

Österåker – Dagens statusrapport 

Vi har något bättre driftläge i förskolor och skolor, dvs elever och pedagogers närvaro följer samma linje. Gymnasiets distansundervisning fungerar fortsatt bra. En E-tjänst för att beställa matlåda för elever i gymnasiet är framtagen. 

Tillgången på skyddsutrustning ökar, dock har vi inte fått någon leverans 
idag på vår beställda order av munskydd. Socialstyrelsen har på Regeringens uppdrag till uppgift att samordna skyddsutrustning. Socialstyrelsen/regionen har hittills levererat mycket små leveranser, som inte täcker vårt behov. Vi har själva valt att upphandla och leverans förväntas onsdag/torsdag denna vecka och vi har ett lager i en av kommunens fastigheter.

Kommunen inventerar samtidigt hur behovet och tillgång av skyddsutrustning ser ut hos samtliga utövare för att kunna hjälpa till.

Ca 24 korttidsplatser finns tillgängliga efter löpande biståndsbeslut, dvs efter utskrivning från sjukhusen. Dessa korttidsplatser kommer att finnas hos privata utförares särskilda boenden initialt och en fortsatt inventering sker för att hitta fler.

Intervjuer av kandidater för bemanning, ca 15 personer, planeras för introduktion av vårdutbildning. Drygt 110 sökande finns per idag.

I dag har Krisledningsnämnden utökats med en representant från de partier som inte ingår i krisledningsnämnden. Ledamöterna kallades för en mer detaljerad information och avstämning. 

Avslutningsvis

Vi har en fantastisk kommun på många sätt. Kommunen definieras av våra invånare och så många som vill vara med och bidra! Nu känner jag inte till alla krafter och erbjudanden men det som kommit mig till del är donation av 500 skyddsglasögon, en sjuksköterska som erbjuder sin hjälp, skolklasser som tillverkar skyddsvisir och mycket mer. Vi har alla Österåker i våra hjärtan.  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Stäng meny