Viktiga beslut för Österåkers fortsatta utveckling!

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden klart!

I går avhölls kommunfullmäktige och ett antal viktiga beslut fattades. Bland annat faställdes den nya skattesatsen till 18:65, vilket är en sänkning med 25 öre. Exploateringsavtalet för Kanalstaden klubbades och en justering av skolpengen för 2012 kommer att göras.

Från det ordinarie budgetfullmäktige den 5/11 återstod kommunstyrelsens del i vilken bland annat fastställande av skattesatsen ingår. Skatten kommer för 2013 att sänkas med 25 öre. För en genomsnittsfamilj i Österåkers kommun som har en samlad inkomst per månad på 55 000 kronor innebär det ca 1 700 kronor mer i plånboken att förfoga över per år. I sig kanske inget jättekliv, men det är en viktig principmarkering för oss moderater och övriga i alliansen att ge tillbaka utrymme till de som pengarna i grunden tillhör – skattebetalarna. Under mandatperioden har skatten sammantaget sänkts med 58 öre och sett över en tioårsperiod är Österåker den kommun som sänkt skatten mest.

Kattrakandet kring Kanalstaden är nu äntligen över. Exploateringsavtalet är nu godkänt och arbetena med den första etappen av Östra Kanalstaden kan inledas! Förhoppningsvis kan det första spadtaget tas redan innan årsskiftet. 300 lägenheter byggs i den första etappen och fullt utbyggt kommer Kanalstaden att bestå av ca 2 500 lägenheter.

Området kommer att få en attraktiv kvartersstads-karraktär med hus i 3-5 våningar och trädplanterade gator. En unik kombination av närhet till  kulturhistoriska Åkers kanal och på samma gång gångavstånd till centrum och kollektiva färdmedel.

Vidare beslutades att en justering av skolpengen kommer att göras även för 2012 vad gäller läraravtalet, d.v.s en justering av indexuppräkningen där lärarna kompenseras för mellanskillnaden. Det gäller kommunala såväl som privata utförare. Detta är utöver de 10 miljoner som avsatts för 2013.

Näringslivsdagen i Österåker. Tillväxt & Ekonomi.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) talar om vikten av god infrastruktur som en förutsättning för tillväxt.

Jag hade i dag den stora äran att inledningstala på Näringslivsdagen som för sjätte gången hålls i Österåker. Man kan nu med råge hävda att en tradition är etablerad! Det är Lotta Holmgren vid kommunens näringslivsenhet som hållit praktiskt i trådarna och sett till att bland annat få till ett starkt startfält på talarlistan även i år. Well done!

Bland talarna återfinns bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) och chefsekonomen vid Svenskt Näringsliv Stefan Fölster.

Utan ett starkt näringsliv står sig landet och kommunerna slätt. Satsningar inom den offentliga sektorn är helt beroende av ett stabilt skatteunderlag – ett underlag som genereras av att företag startas, utvecklas och blomstrar. Samtidigt som företagen genererar möjligheten för oss att tillhandahålla god kvalitet inom kärnverksamheterna är det viktigt att vi från vårt håll också levererar tillbaka förutsättningar för dem att lyckas. Det kan handla om infrastruktursatsningar av olika slag, bostäder med mera.

Österåkers vision är att bli den attraktivaste skärgårdskommunen som flest väljer att bosätta sig i, leva i, men också starta företag och verka i. Vår näringslivsenhet har genom idogt arbete och i lyhörd dialog med näringslivet i allra högsta grad varit bidragande till att vi som kommun klättrat i rankingen vad gäller bästa näringslivskommun; från plats 100 till plats 55 i senaste rankningen. Vi är glada att ha tagit ett rejält skutt med 45 platser, men slår oss inte till ro med det. Målet är satt betydligt högre än så.

Ser fram mot många intressanta föreläsningar under dagen och trevliga kontakter med olika företrädare för det lokala näringslivet!

Mycket stort intresse för Näringslivsdagen hos de lokala företagarna. Alla platser fulltecknade.
Jag inledningstalar.

Österåker News lanserad!

Nu är nyhetsprogrammet Österåker News sjösatt! Korta nyhetsinslag om vad som händer i vår kommun. Tanken är att programmet ska uppdateras med jämna mellanrum och belysa det senaste.

I det första programmet rapporterar man från det senaste kommunfullmäktige och de satsningar vi i alliansen gör för 2013. Man gör även reportage om bland annat den nya återvinningsanläggningen vid Brännbacken, om yogabolagets verksamhet, Club 96-revyn och det nya hotellet i centrum.

Österåker News 1/2012

Dagen efter kvällen före

I går avhölls budgetfullmäktige och budgetarna för respektive nämnds verksamhetsområde debatterades och klubbades. Utom kommunstyrelsen, som dessvärre inte hanns med innan den av fullmäktiges arbetsordning satta deadlinen 23:00. Nu hade jag och fler med mig hoppats att allt hade hunnits med igår – och det hade det säkert gjort om debatten hållits något mer stringent och det inte varit glidningar från huvudämnet här och var i debatten etc. Nåväl, nu är det som det är.

Kommunstyrelsens budget, i vilken bland annat skattesatsen ligger, kommer att komma upp på nästa ordinarie kommunfullmäktige den 26/11.

En iakttagelse som slog mig under gårdagens debatt är att oppositionen, och då framför allt socialdemokraterna, inte verkar tagit hänsyn till något annat än att för 2013 kortsiktigt överglänsa den borgerliga alliansens budget. Och det är ju lätt att göra som opposition om man inte behöver ta något ansvar för helheten. Ingen hänsyn verkar vara tagen till åren som kommer efter nästa år, 2014 och 2015, där en rätt enkel matematik visar att balanskravet om två procent spricker redan 2014 om t.ex. (s) budget skulle följas. Oppositionsrådet svävade betänkligt på frågan vad som skulle prioriteras i (s) ögon för att klara balanskravet – nedskärningar eller skattehöjningar? Det svaret lär (s) bli väljarkåren skyldigt!

Det gläder mig att möjligheten till lönespridning på 10 miljoner över vad läraravtalet redan gett i alla fall är klubbad. Bra för lärarna och i förlängningen den viktigaste resursen vi har; våra barn. Glädjande också att satsningarna som ligger inom övriga nämnders områden också nu är klubbade och klara.

 

Alliansens budget – för kvalitet, lärande och valfrihet!

Då var den överlägset längsta dagen på året här i den kommunala politikervärlden. Dagen med stort B som i budgetfullmäktige. Den lär med största sannolikhet ta slut först vid 23:00…

Som jag tidigare skrivit om är den en alliansbudget som innehåller en historisk satsning på lärarna, där vi utöver redan avtalade löneökningar avsätter 10 miljoner extra till lönespridning. Våra barn är vår framtid och lärande är nyckeln till livet. Vi vill premiera de som utför det otroligt viktiga arbetet att utbilda våra barn. IT-miljonen fördubblas till två miljoner för att bland annat kunna utrusta fler med datorer i undervisningssyfte. Vi genomför även satsningar på äldreliv med bl.a. fler trygghetsboenden.

Vi gör en större satsning på grönområden och parker och framförallt tar vi ett grepp om området kring kanalen. Åkers kanal är en relativt outnyttjad resurs och vi vill därför lyfta denna pärla genom att anlägga gång- och cykelvägar, planteringar, belysning, sittbänkar med mera längs hela kanalen. Miljöarbetet fortsätter och vi kommer bland annat att successivt införa elbilar i den kommunala fordonsparken.

Totalt 70 miljoner mer än föregående år avsätts till satsningar på kvalitetshöjande åtgärder. Därutöver vill vi ge tillbaka lite av det goda ekonomiska resultatet till de pengarna i grunden tillhör. Vi föreslår en skattesänkning på 25 öre till den nya skattesatsen 18:65. I nivå med Nacka och Lidingö. Totalt har vi under mandatperioden sänkt skatten med 58 öre!

Jag ser med intresse och tillförsikt fram mot debatten! Mot en enad Allians, som tar ansvar står en splittrad vänsteropposition där det på sina håll inte går ihop räknemässigt. Bland annat underskrids balanskravet om 2% redan 2014 om man skulle gå på socialdemokraternas förslag….

Mina tidigare inlägg om budget 2013:

Budgetförord

Historisk satsning på lärarna

Lyssna på direktsändningen kl 15:00-23:00!


Österåker i täten för bredbandsutbyggnad i skärgården!

Tidningen Skärgården uppmärksammar Österåkers kommuns offensiva satsning på bredbandsutbyggnad i skärgården i en artikel idag.

Vi i alliansen är positiva till detta och är glada att Ingmarsö, Brottö och Finnhamn i ett första läge kan ha ett utbyggt nät klart 2014. Nästa steg blir Lagnö och Ljusterö. Det är det kommunala stadsnätsbolaget som med hjälp från Post- och telestyrelsen genomför arbetet.

Vår strävan är att Österåker ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen att bo, leva och arbeta i och då ingår så klart även en bra IT-infrastruktur. Det som vid en första anblick möjligen kan tyckas omständigt och dyrt, vägs enligt vårt förmenande upp av den långsiktiga vinningen med tillförlitlig och snabb internetuppkoppling. Det gynnar befolkningstillväxten och är bra för företagandet på öarna.

Vårt långsiktiga mål är att 90% av de boende i kommunen ska ha tillgång till bredband år 2020.

Österåker föredöme i effektivitet!

Kommunexperten är en analystidning,  som normalt kommer ut med tolv nummer per år (utgivare Svensk Kommunrating AB), där man med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analyserar Sveriges samtliga 290 kommuner.  I nummer 9/2012 framhåller man att sänkt skatt ökar det framtida handlingsutrymmet, vilket kanske känns som en paradox om man utgår från uppfattningen som vissa har att stora överkostnader som någon sorts naturlag innebär hög kvalitet, när det de facto är tvärtom. Det finns istället ett starkt samband mellan kostnads- och kvalitetseffektivitet.

Österåkers kommun framställs som ett föredömligt exempel på just kostnadseffektivitet där Kommunexperten i sin analys kommer fram till att en årlig skattesänkning på 0,25%  i hela 16 år i rad är möjligt!

Läs utdraget och deras rekommendationer ur deras tidning (s 66 samt 67) nedan.

Nationaldagen 2012

För andra gången var det, numera traditionsenligt, Nationaldagsfirande på Ekbacken. Jag  fick återigen förmånen att hålla Nationaldagstalet vilket följer nedan. Texten lästes inte ordagrant, blev möjlighet för spontanitet :-). Vill du lyssna på talet i sin helhet går det bra via webben radio.osteraker.se eller 103,7 på fredag den 8/6 kl.15-17.

Popskolans elever, Musikhuset och Österåkers Musiksskola fanns på plats tillsammans  med Svenska Lyxorkestern och inte minst Nanne Grönvall som fick publiken att le och svänga med.

_______________________________________________

Välkomna till Ekbacken!

GRATULERAR MED DAGEN!

Måste ju bara säga något så otippat som: VILKET VÄDER VI HAR IDAG!

Det är så vackert med alla svenska flaggor som svajar, Nationaldagen gör mig extra mycket patriot, får rysningar av allt det vackra.
Likt OS invigningar när Sveriges trupp tågar in på arenan med fanan högt…. Fast i vanlig ordning brukar jag bli blödig redan när Danmark kommer in, klarar liksom inte att vänta till bokstaven S…… det är ju så många länder – Det är mäktigt, det är mäktigt med alla svenska flaggor!

Under lång tid var Sverige i stort sett det enda landet utan Nationaldag. Vi är helt enkelt lite ovana att manifestera vår patriotism. Men å andra sidan är det få länder i världen som har så många egna flaggstänger på sina tomter som Sverige.

Nationaldagen är också numera en helgdag. Svenska Flaggans dag var en dag för samling och samförstånd mellanalla svenskar och så upplever jag att det är ännu mer nu som Nationaldag.

Att fira Nationaldagen här på Ekbacken ger förhoppningsvis både en sammanhållning och Nationalkänsla och en Österåkerskänsla som också är grunden för demokratin.

Att vi firar Nationaldagen beror bland annat på att Gustav Vasa den 6 juni för snart 500 år sedan kröntes till Sveriges kung. Tänkte inte tala särskilt mycket historia nu, det gör säkert Sören Norrby från Hembygdsföreningen bättre.

Och att det sedan är en särskild anknytning till Österåker att Gustav Vasa….kanske föddes på Rydboholms slott men säkert är att det var hans barndomshem. Så vi kanske kan hävda, åtminstone för oss själva att Österåker är den egentligtriktiga plasten för Nationaldagen….

Det är något vi som Österåkersbor kan vara stolta över.

Jag är en mycket stolt svensk och jag är också en mycket stolt Österåkersbo. Trots att jag, likt den större delen av alla Österåkersbor, är inflyttad har jag under mina år här kommit att känna en mycket stark hemortskänsla här.

_________________

Österåker har mycket att fira och vara stolta över  – snart når vi 40.000 invånare, vi växer i varsam takt, det byggs i kommunen och planeras för att ta del av den expension som länet står inför med en full SL Buss om dagen med människor som vill flytta hit.

Slussen i Åkers kanal firar 100 år

Vi firar 150 år som kommun

och om man nu tycker att skilsmässan från Vaxholm är något att fira är det 30 år sedan, vem vet de kanske kommer och knackar på vår dörr igen….Då kan vi fira det också.

Vi kan vara stolta över att vi har fler alternativa utövare inom förskola, skolan och omsorgen, det är en mångfald i Österåker där vi som bor här kan välja fritt efter eget önskemål.

Österåker är valfrihetens kommun!

Vi kan vara stolta över den sammanhållning som finns inom våra egna bostadsområden, ansvar och delaktighet för att öka vår egen trygghet. Vi är lite av en ”nybyggarkommun” och då är det särskilt lätt att ansluta sig till nya traditioner, nya vänner och nya sammanslutningar.
Jag är stolt över att Rotary första frukostklubb har tagit ett stort ansvar genom att samordna nattvandring på helgerna. Rotary är den drivande förening som ger trygghet och stabilitet för ungdomarna. Ni som vill nattvandra har alla möjligheter, det är både givande och roligt att få tillfälle att träffa de ungdomar som är ute på stan som i sin tur känner en ökad trygghet att det finns vuxna ute samtidigt.

Vi ökar transparensen, gör det tydligt att man kan påverka få full insyn i det arbete som görs av oss för dig som boende i Österåker.

Det går bra för Österåker, för boende och för företagare. Vi har en stabil ekonomi, likt hela Sverige, där Österåker igen har fått en A-licens för god ekonomi,
Österåkers företagsklimat genomgick en rakethöjning för ett par veckor sedan, fler nystartade företag och en av de lägsta arbetslöshetssiffrorna i landet.

Som sagt, vi har mycket att vara stolta över i Österåker!

____________________________________

Ja,  nu är det ju en tradition att fira Nationaldagen på Ekbacken, andra året nu, eller kanske tredje då kommunen fick stå värd för kungaparets besök 2010, Österåkers kommun,  tillsammans med Hembygdsföreningen har valt att Nationaldagen firas här på anrika och vackra Ekbacken.

Österåkers kommun har, genom Carl Oscar Törnros som kulturstrateg, valt att satsa också på kulturen resten av året. Närmast står evenemang som Wiraspelen, även om man sett Wiraspelen tidigare är det varje år en förändring – till det bättre, det är Musik på varvet – på Ramsmora varv på Ljusterö -med bland annat Salem al Fakir, Titiyo och Augustifamiljen för att nämna några och inte minst Operafestivalen i augusti som startade till minne av Jussi Björling.

Denna dag har nu fått ett särskilt evenemang för oss som Österåkersbor och besökare där både lokala och celebra artister står på scen.

———–

Jag har nu haft förmånen och förtroendet att få vara med och forma Österåker idag och för framtiden och det är det, ojämförbart, roligaste och mest givande uppdrag jag någonsin haft och jag vill återigen tacka för förtroendet.

Nu återstår för mig att tillönska alla en trevlig Nationaldag i skärgårdskommunen Österåker och här på Ekbacken.

Med varm och tacksam hand lämnar jag över till Carl Oscar Törnros som än en gång sytt ihop dagens evenemang –och jag vill tillsammans med er ge en varm applåd som tack för det arbete Carl Oscar  och alla de frivilligafunktionärer har lagt ner för att denna dag ska kunna genomföras.

________________________________________________________________________________

Förutom arrangemanget på Ekbacken fick jag också förmånen att ”Flagga iväg” 70 st veteranbilar från Domarudden. Upplandsrundan genom Motorhistoriska Riksförbundet, går varje år och i år hade de valt Österåker för sin dag. Glädjande eftersom motorintresset i Österåker är stort. Många riktigt tjusiga bilar fanns på plats. HÄR kan du se mer av bilar och arrangemanget.

Rakethöjning för Österåkers företagsklimat!

I dag kl. 10:00 presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking för företagsklimat i kommunerna. Österåker har återigen klättrat på listan och denna gång gjort en rejäl ompositionering jämfört med andra kommuner. Österåkers företagare placerar kommunens Näringslivsenhet och kommunen på plats 55 av 290. Vi har förflyttat oss 45 platser i år och 2011 steg vi 23 platser.

Sedan kommunen startade Näringslivsenheten med Lotta Holmgren och Göran Oscarsson har vi varje år stigit i ranking. Det arbete Lotta och Göran gjort och gör har visat sig i de faktiska undersökningarna. Genom den populära årliga Näringslivsdagen, företagsbesök, branschmöten, information om hur man som företagere kan vara med i kommunens upphandlingar, informationsbrev om vad som är på gång i kommunen och företagsbesök på på plats har företagarna i Österåker noterat att Österåker älskar företagarna i kommunen.

För oss i majoriteten är det avgörande för tillväxten och säkerställande av vår välfärd att fler företagare etablerar sig i kommunen, skapar fler arbetstillfällen och har goda kontakter med oss och de tjänster man som företagare kan behöva nyttja. På bygglovsenheten finns numera en tjänsteman som är speciellt utsedd att handha företagarärenden för bästa service. Alla behandlas naturligtvis lika men som företagare har man oftast inte bara bygglovsrelaterade frågor utan också miljö- och hälsofrågor mm.

Det är riktigt roligt och välkommet att våra ansträngningar noterats av företagare i Österåker. Vi fortsätter på den inslagna banan med fler branschträffar, större och innehållsrika Näringslivsdagar, informationsbrev och företagsbesök.

Pressmeddelande 2012-04-23

Österåker stiger kraftigt i mätning av företagsklimat
Idag släpper Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Den innebär att Österåkers kommun går från plats 100 till plats 55 av landets 290 kommuner. Österåkers företagsklimat fortsätter att utvecklas positivt, särskilt när det gäller företagande, upphandling och skolans arbete med näringslivsfrågor. 

– Företagsklimatet är viktigt eftersom företagandet är en förutsättning för vår välfärd, säger Michaela Fletcher Sjöman, Kommunstyrelsens ordförande i Österåker. Näringsidkare i kommunen som anställer är betydelsefulla och behövs för att utveckla vår kommun. Därför vill vi fortsätta driva företagsfrågor. Till exempel vill jag att vi fortsätter att utveckla kommunens kundval och valfrihetssystem. Vi verkar för att på en hel rad områden förbättra och bli en av de bästa kommunerna att vara företagare i, säger Michaela Fletcher Sjöman. 

Österåkers kommun är en skärgårdskommun tre mil nordost om Stockholm med snart 40 000 invånare. Företagandet ökar kraftigt och i takt med utvecklingen satsar kommunen tid och resurser för att möta företagens behov. 

– Det är ett otroligt lyft och mycket glädjande, säger näringslivschef Göran Oscarsson. Vi är ett team som arbetar hårt och målmedvetet för att öka företagsklimatet i kommunen. Vi försöker ge den service man som företagare efterfrågar, och strävar hela tiden efter att vara lyhörda mot näringslivet. Vi har också ett högt nyföretagande vilket är viktigt och samverkar med Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum.

En av de saker kommunen gjort är att samla all administration på ett ställe. Idag finns bygglov, näringslivsservice, kommunkansli med flera samlade i det moderna Alceahuset för att företagare och kommuninvånare på ett enkelt sätt ska nå den service de behöver.

– Det är väldigt positivt att allt det arbete som Österåkers kommun lägger ner på att skapa ett bättre företagsklimat nu ger resultat. Beskedet är att många företagare tycker att kommunen gör rätt saker. Ett exempel på sådant som Österåker gör bra är att skapa mötesplatser mellan företagare och med kommunen. En annan sak är att kommunen vill förbättra den kommunala servicen till företag, till exempel när det gäller bygglovsansökningar, säger Stefan Holm, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Hela rankinglistan och mycket annat material om företagsklimatmätningen når du här:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/osteraker-tar-ett-rejalt-kliv_158944.html  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagsklimat_12595.html

Kontaktpersoner Österåkers kommun:
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman, 073-644 35 62
Näringslivschef Göran Oscarsson, 073-625 22 00
Kommunikationschef Anna Carin Johansson, 073-625 22 15
Arbetsmarknadsansvarig Lotta Holmgren, 073-625 21 88
k
ontaktperson Svenskt Näringsliv: Regionchef Stefan Holm, 08-762 70 03

Mer fakta:
Svenskt Näringslivs syfte med rankingen är att bedöma ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren och entreprenören i vardagen. Det mäter man årligen med en attitydundersökning bland 200 företag per kommun. Därutöver sammanställs statistiskt material från SCB.

Rätten till heltid

I dag skriver moderaternas nye partisekreterare, Kent Persson HÄR om rätten till heltid och att han anser att moderatledda kommuner ska gå före och stå för trygghet och rättvisa som arbetsgivare. Jag håller med.
I Österåker har vi genomfört en undersökning om antalet deltidsanställda och hur många av dem som önskar gå upp i tid eller till heltid. Av de knappa 400 berörda vill knappt 100 personer få ökad arbetstid. Undersökningen visar att några av dessa 100 vill gå ner ytterligare i tid med bibehållen lön. Dessa 400 personerna idag arbetar inom förskola, skola och omsorgen.
Presic som Kent Persson varit ute på besök i verksamheter har också jag i mitt tidigare liv arbetat inom sjukvården och äldreomsorgen. jag vet att det är ett tungt arbete, men som alla vet handlar det om att klara sig på sin lön, kunna påverka sin egen situation. Vad som är bra för den ena är inte alltid bra för den andra. För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver vi titta på många olika delar, få in förslag från de som arbetar inom dessa ovan nämda yrken på vad som skulle passa dem och utifrån det också kunna genomföra och erbjuda mer eller mindre tid, allt för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Vår personalenhet arbetar med att erbjuda, så långt som möjligt, heltid. Ibland på samma enhet där man redan arbetar men också inom andra eneheter. Arbetet fortgår och resultat av detta kommer att redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott under våren där analyser och kostnadsbedömningar också görs. Med de jobbskatteavdrag regeringen genomfört har också de disponibla inkomsterna ökat och mest för de som låg eller medelinkomsttagare, Österåkers kommun vill att människor ska kunna påverka sin egen livssituation och ta eget ansvar och vi ska också använda oss av våra skatteintäkter effektivt och klokt.
Michaela Fletcher Sjöman 2012-04-22

Stäng meny