Lägesrapport nr 21 den 14 april

Lägesrapport nr 21 till förtroendevalda 14 april 2020

Totalt har i landet identifierats 11 445 (+2304 jmf med 9 april) smittade. Av dessa är 915 (+196 jmf med 9 april) intensivvårdade. Per idag har 1033 (+240 jmf med 9 april) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 218 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill är det 855 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Smittade per kommun

Region Stockholm rapporterar varje tisdag antal smittade per kommun. I Österåker har vi 46 smittade vilket är 10 per 10 000 invånare i jämförelse med regionens snitt 19 per 10 000 invånare.

Rapporten från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Eftersom det som redovisas är det samlade antalet smittade så kommer alla siffror att öka, men jämfört med förra veckan syns en minskning av smittspridningen i relation till antalet invånare i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Sundbyberg. Däremot ökar spridningen i södra delarna av länet, främst i Södertälje och Skärholmen.

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/14-april-antal-personer-med-covid-19-per-kommunstadsdel/

Över påskhelgen har endast mindre förändringar inträffat.

 • RSSL rapporterar kontinuerligt ökande antal inskrivna både i slutenvård och på IVA. Kapacitet finns fortfarande.

 • Smittspridningen på SÄBO är bekymmersam.
 • Sjukvårdsmateriel är fortsatt en bristvara.
 • Sjukfrånvaro påverkar samhällets funktionalitet, men alla samhällsviktiga verksamheter upprätthålls om än med vissa begränsningar. 

Norrvatten

Branschorganisation Svenskt Vatten har gått ut med följande information med anledning av MSBs uttalande att riks föreligger risk för brist på kemikalier. De tydliggör bland annat att det finns en dialog med regeringen och berörda myndigheter om att dricksvattenproduktion ska prioriteras i händelse av brist: https://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/dricksvattenfoersoerjningen-aer-trygg/

Norrvatten har i dagsläget god tillgång till kemikalier och vi har en löpande dialog med vår leverantör. I nuläget ser vi ingen anledning till oro för brist på kemikalier. På vår webbplats har vi uppdaterat följande nyhet med information om tillgång till kemikalier: https://www.norrvatten.se/Press/Nyhetsarkiv/nyheter-2020/norrvattens-verksamhet-fungerar-som-vanligt/

MSB gick senare i går ut med information där de korrigerar tidigare uttalande, men det var olyckligt att de kommunicerade som de gjorde under presskonferensen.

Österåker – ögonblicksbild

Påskhelgen har fungerat bra inom vård- och omsorg såväl personal och bemanning som skyddsutrustning.

Leverans av skyddsutrustning till Produktion (egen beställning) och har lagrats. En mindre mängd sänd till Norrtälje Kommun efter förfrågan.

Samtidigt har leverans av skyddsutrustning från Region Sthlm/Länsstyrelsen anlänt under helgen.

Under helgen har Färghuset i Åkersberga (Colorama) donerat skyddsutrustning till våra verksamheter inom vård- och omsorg.

Påsklov i våra skolor. Kom Vux och förskolor öppna, liksom fritids och fritidsgårdar.

Sjukskrivning av nyckelpersoner gör att i enlighet med Pandemiplanen ersättare engageras. 

Då samlingspunkt Fyren är stängd föreslår vi att samordnaren genomför några eftermiddagar i veckan med något man kan kalla ”Fika med Betina*” med livesändning på Facebook för den grupp som redan har en etablerad kontakt med sociala media. 

*) Samordnare Betina


Frivilligsamordning Österåker

För att kunna möta upp och samordna behov av hjälp till gruppen äldre och riskgrupper som inte själva via kanaler som Facebook, grannsamverkan, nära och kära kan lösa till exempel handling av mat och medicin föreslås att kommunen tillsätter en samordningsfunktion via servicecenter. Funktionen ska vidarebefordra samtal / inkommande behov till frivilliginsatser hos Svenska Kyrkan Österåker och Diakon Ulla Karin Westin. Förfrågningar kommer fortfarande i ganska begränsat antal både in till kommun och till Svenska kyrkan varför detta är en snabb och bra lösning. Svenska kyrkan har en redan organiserad frivilligorganisation.

Avslutningsvis


Varje dag och varje natt arbetar våra medarbetare för kommunens alla invånare som har behov – alla gör enastående insatser i denna kris. Krisen har ännu inte nått sin topp och den uthållighet vi ser hos såväl gamla som nya anställda i kommunal och privat regi är beundransvärd. Dessa människor, i olika verksamheter, visar hopp för mänskligheten och hopp för Österåker. 

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Förklaring från Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M)

På kommunfullmäktige måndag den 20 april kommer årsredovisningen för 2019 upp för antagande.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet. Dvs de anser att i allt väsentligt har kommun skötts i enlighet med kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning.

Däremot har en oenig revision lagt fram två revisionsberättelser. En där man riktar kritik mot oss i alliansen och en där revisorerna riktar anmärkning mot mig för att utan beslutsgrund ha attesterat arvoden till den dåvarande alliansberedningen och alliansens arbetsutskott. 

Nedan följer min förklaring till kommunfullmäktiges presidium. 

Bakgrund

Kommunrevisionen tillskrev i höstas Kommunstyrelsen och efterfrågade ett klargörande för att kunna utreda den gällande situationen vad avser vissa av våra mötesorgan i Österåkers kommun.

Revisionsfirman PwC har sedan – på kommunrevisionens uppdrag – granskat vilka förtroendevalda som erhållit arvoden samt kommunens interna styrdokument med beröring på ärendet.

I sin utredning kommer PwC fram till att det saknas ett formellt beslut att inrätta utskott eller beredning under Kommunstyrelsen.

Utgångspunkt för bemötande av revisorernas slutsatser

Ett grundläggande beaktande när man bedömer vilka eventuella felaktigheter som kan ha begåtts är uppsåtet och vilka rekvisit som eventuellt föreligger. I det aktuella fallet torde det inte föreligga några som helst meningsskiljaktigheter kring de inblandades uppsåt. Ingen har handlat i ond tro, ingen ledamot har agerat i syfte att berika sig själv på felaktiga grunder.

Det saknas alltså direkta, indirekta eller eventuella uppsåt och det är min fromma förhoppning att Kommunfullmäktige har detta i åtanke, när det blir dags för Kommunfullmäktige att ta ställning till vad revisorerna framfört i Revisionsberättelsen för år 2019.

Jag vill understryka att de ledamöter som deltagit i de ifrågasatta mötesorganen har kallats till dessa möten i syfte att fullgöra sina uppgifter i Kommunstyrelsen. Berörda ledamöter har fått betalt för det arbete de har genomfört vid beredningarnas sammanträden.

Jag har attesterat enligt gällande Attestpolicy och gällande Attestförteckning. Jag har inte mottagit några arvoden och därför på intet sätt haft någon ekonomisk vinning av det.

Ett demokratiskt perspektiv

Ett enhälligt fullmäktige godkände arvodesbestämmelserna, senast 2017 och sedan 2013, har de först nu ifrågasatta mötesorganen funnits.

Mötesorganen har tjänat sitt syfte väl och handlat om att öka den demokratiska spridningen för de partier som fått väljarnas förtroende att styra Österåker. Alternativet hade varit att vi tillsatt kommunalråd, men det hade blivit både dyrare och gett en mindre demokratisk bredd. Denna beredning har möjliggjort ett professionellt arbetssätt. Med hög delaktighet. Alternativet hade varit att mer makt koncentrerats till KSO och vice KSO vilket är till men för de mindre partierna. Vi vill ha full transparens inom den styrande Alliansen.

Framåtblick

Det är en självklarhet för mig att lagar och formella regler ska följas. Så snart systemet blev ifrågasatt av de förtroendevalda revisorerna agerade jag. Samtidigt kan jag inte undgå att notera att man under sex år inte haft några som helst synpunkter på upplägget. Icke desto mindre kan vi självfallet inte ha ett system som så kraftfullt ifrågasätts, vilket nu framkommit i och med PwC:s arbete.

Jag avser självfallet att agera i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Jag vill inte att en kommun ska styras på ett sätt som kan uppfattas tveksamt av somliga, därför välkomnar jag att den här frågan har retts ut även om det har inneburit ett visst ifrågasättande av mitt agerande.

Nu är det viktigt att vi enas om hur vi ska bereda frågor framöver. Vi ska ha ett system som är tillfyllest – oavsett vilka politiska partier som får väljarnas förtroende att styra Österåkers kommun. 

I dessa tider av viruspandemi är det extra viktigt att det inte får råda några tveksamheter hur vi hanterar vår parlamentarism. Det är i stunder av kris vi behöver ett system som fungerar och som inte kan ifrågasättas. Formfrågor ska inte vara föremål för diskussion, därför är det viktigt och bra att vi nu kan hitta en modell som alla kan omfamna.

Österåker 2020-04-08

Michaela Fletcher

Kommunen fortsätter att utvecklas – Nyheter från veckan utöver Corona

Österåkers skolor får toppresultat i matematik

Elever i årskurs 9 i Österåkers kommun har återigen förbättrat resultatet på nationella provet i matematik. Siffrorna för år 2019 ger kommunen en 6:e i hela länet. Långsiktig matematikutveckling och unika satsningar bidrar till toppresultatet. Sedan 2012 har vi genomfört extra satsningar på matematikkunskaper och det ger resultat.

Andelen elever i årskurs 9 i Österåker som godkändes på det senaste nationella provet i matematik är fler än genomsnittet i länet. I Österåker blev 92 procent godkända på nationella provet, medan 87 procent blev godkända i länet, och 82 procent i riket som helhet. 

Vårt politiska beslut att ha de bästa lärarna genom bland annat att se till att ha de högst betalda lärarna i riket som ger eleverna de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen.

Kommunen arbetar också aktivt med de elever som vill ta sitt matematikintresse vidare. Pi-enheten är en spetsgrupp för elever i årskurs 9 från samtliga skolor i kommunen som träffas varje vecka på Österåkers gymnasium. Dessutom finns Matteklubben för årskurs 8 i de kommunala skolorna. Matteklubben ses varje vecka på Pedagogcentrum och arbetar med extra utmanande matematikövningar. Elever som vill gå med i Pi-enheten eller Matteklubben, pratar med matematikläraren på sin skola.

Unik matematiksatsning i årskurs 8 nu även i årskurs 5

Unikt för Österåker är att samtliga elever i årskurs 8 varje år gör ett stort matteprov- Österåkersprovet- som rättas och bedöms centralt. Varje rektor får med Österåkersprovet en tydlig bild av kunskaperna i skolan ett år före det är dags för det nationella provet i årskurs 9.Vi är unika i kommunsverige med denna satsning. Satsningen introduceras nu också i mellanstadiet med Österåkersprovet för elever i årskurs 5 i Österåkers fristående och kommunala skolor. Planen är att genomföra Österåkersproven under våren 2020.

TÖP:en (Tematiska tillägget till översiktsplanen)

Inför den tidiga dialogen kommer här en statusuppdatering av arbetet med det tematiska tillägget.

Vi arbetar just nu med att planera in det sista inför den tidiga dialogen om det tematiska tillägget med fokus på kust och skärgård och som börjar i maj och pågår till sista juni. Planeringen handlar bland annat om att ta fram material i form av affischer, tidningsannonser mm.

Tidplan
Den 6 maj kommer den tidiga dialogen att börja och fram till sista juni kommer det finnas möjlighet att lämna sina tankar och idéer om kust och skärgårdens utveckling.

Mer information finns på kommunens hemsida där även mer om exakta datum och tid för de olika inplanerade aktiviteterna kommer att finnas. Information kommer också att publiceras i olika tidningar, däribland Skärgårdstidningen och Kanalen. Hoppas vi ses under maj och juni måna

Företagsakuten

Lokala företagare står inför stora utmaningar med anledning av covid-19. Vi startar därför upp en företagsakut som ska kunna hjälpa lokala företag.

Företagsakuten erbjuder:
Kostnadsfri rådgivning och lotsning till andra aktörer.
Möjligheten att tillsammans med oss och våra samarbetspartners ta fram en handlingsplan för hur du kan gå vidare.
Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på problemen i ditt företag.
Stöd med arbetscoachning med att ge information om hur den anställde kan gå vidare samt vara ett stöd om du är i behov av en praktikant.

Nya infarten under Roslagsbanan

I dag har jag kört på den nyöppnade infarten under Roslags­banan mellan Rallarvägen och Sågvägen öppnat för trafik. Infarten beräknas färdigställas helt i sommar. Det innebär att spåröverfarten vid Båthamnsvägen stängs för gott den 14 april. 

Infarten kommer att få sin slutliga utformning under sommaren, bland annat med utsmyckningar av två konstnärer i två nya rondeller. Samtliga konstverk relaterar till Österå­kers läge vid kust och sjö.

Det är inte allt som händer i områ­det. Den 14 april inleds ett arbete med att förlänga Stationsvägen hela vägen till Rallarvägen och den nya infarten. Det innebär att Stationsvägens anslutning till Kanalrondellen kommer att vara avstängd under några veckor. När Stationsvä­gens anslutning till Kanalrondellen åter öppnar för trafik i maj kommer vägen att ha en ny sträckning längs med Roslagsbanan från Rallarvägen till dagens Stationsvägen.

Provisorisk väg mellan Industribron och Hjulvägen

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-08 beslut om att tidigarelägga byggnationen av den så kallade Södra Boulevarden numera Hjulvägen.

Den nya vägen kommer att avlasta Sågvägen som får ökade trafikflöden i samband med att Båthamnsvägens spårövergång stängs under april i år. En detaljplan för den permanenta utformning av Södra Boulevarden tas fram parallellt med anläggandet av den provisoriska vägen.

Inom projektet för den tillfälliga vägen ingår att bygga en provisorisk väg för persontransporter. Den kommer i och med det inte att ha gång- och cykelmöjligheter i det här skedet. Tunga transporter samt gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas via Båthamnsvägen och Sågvägen.

Den provisoriska vägen kommer att gå parallellt med Sågvägen, söder om industriområdet. I öster kommer den befintliga vägen Hjulvägen att användas för att få till den nya vägkopplingen till Båthamnsvägen/Industribron. Bara enklare justeringar krävs. För den resterande sträckan kommer en ny väg och en provisorisk vägbro anläggas och ansluta till Sågvägen/Näsvägen i väster. 

På mindre än en månad….

På mindre än en månad har Österåker byggt upp en snabbutbildning inom vård- och omsorg. bland går det fort i kommunal verksamhet. Söndagen den 15 mars gav jag ett uppdrag (se pressmeddelande från måndagen den 16 mars här och här och P4 Stockholm reportage ) till kommundirektören och produktionsdirektören att rekrytera permitterad SAS personal och lokala företagares medarbetare i syfte att dels kunna få fler händer och fötter i verksamheterna och dels se till att permitterade kan få arbete och lön.

I går var 18 nyrekryterade snabbutbildade för att stärka upp i vård- och omsorg. Tack vare kommundirektör, produktionsdirektör och deras medarbetare blev detta verklighet!

Arbetet med utbildningarna fortsätter för de nära 200 som anmält sitt intresse till vår bemanningsenhet.

Lägesrapport nr 20 den 9 april

Lägesrapport nr 20 till förtroendevalda 9 april 2020

Totalt har i landet identifierats 9141 (+722 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 719 (+41 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 793 (+115 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 203 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Därtill är det 766 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Det kommer att bli större påfrestningar på oss både i kommun, region och rike under de närmsta veckorna. Österåker har sedan tidigare planerat för ett 60-procentigt personalbortfall och har därmed en hög beredskap inför de kommande veckorna. Genom PF Bemanning och de nu snabbutbildade nyrekryteringarna har vi en vikariepool som stärker bemanningen i våra kärnverksamheter. Kommunens tjänstemän har delat upp påskhelgen och finns både på plats och är tillgängliga enligt ett jourschema, särskilt inom vård- och omsorg och biståndsbedömning för att kunna ta emot hemtjänstkunder utskrivna från sjukhus under helgen. 

Österåker – ögonblicksbild

Generellt god personalsituation och vid personalfrånvaro fyller vi på från PF Bemanning. Vi har nu en bra tillgång av skyddsutrustning. Beräkning pågår löpande av merkostnader inom förvaltningarna med anledning av Covid-19. Skolorna har påsklov nästa vecka, ej kom-vux. Från nästa vecka får vi varje tisdag information om antalet konstaterat smittade per kommun.

Region Stockholm 

Regionens sjukhus är inne i så kallat förstärkningsläge. 

RSSL (Regional särskild sjukvårdsledning) arbetar med den katastrofmedicinska beredskapen med hälso- och sjukvårdslagen som stöd till smittskyddet och smittskyddslagen. 

Inriktningsbeslut

Regionens sjukhus arbetar för att upprätthålla akut och obligatorisk vård med största möjliga kvalitet och för att minimera smittspridning i vårdmiljöer. Expandering av antalet vårdplatser i hela sjukvårdssystemet sker de närmaste veckorna. Älvsjö sjukhus startas vid behov. Maximera transportkapacitet för samtliga patientgrupper och minimera smittspridning inom SÄBO.

Näringsliv

Stockholm står inför en ny lågkonjunktur och med största sannolikhet inför en recession. Dagens situation är exceptionell. Läget och effekterna på arbetsmarknaden och i ekonomin i stort är svårbedömd. Precisa beskrivningar av effekter på 1–3 månaders sikt är i dagsläget omöjligt att klä i termer av meningsfulla (kvantitativa) regionala prognoser. Under överskådlig framtid arbetas det med olika kvalitativa scenarier. Med anledning av Coronaviruset startar Region Stockholm regelbundna nyhetsuppdateringar till samarbetspartners i regionen. 

Kraftig ökning av varsel och konkurser i Stockholms län. Med nära 50 000 varslade i Sverige sedan 1 mars, varav 26 862personer i Stockholms län, är effekterna av coronaviruset extremt stora för näringslivet. LO spår en arbetslöshet på nära 10 procent redan i maj. 100 000 nya medlemmar anslöt sig till a-kassan under mars månad i Sverige. Många av dem som blivit korttidspermitterade riskerar även att inte ha något jobb att komma tillbaka till och dessa ingår inte i arbetslöshetsstatistiken.

En kraftig ökning av antalet konkurser och företagsrekonstruktioner sker nu. 239konkurser för aktiebolag rapporterades mellan 1 mars och 7 april i Stockholmsregionen och betydligt fler är att vänta. Konkurserna sker främst inom restaurang, byggande av bostadshus och andra byggnader samt konsulttjänster.

Avslutningsvis

Om inget särskilt händer under påskhelgen tar Lägesrapporerna en paus och återkommer 14 april. 

Med tillönskan om en stillsam påsk som förhoppningsvis kan spenderas i något av kommunens natursköna områden.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 19 den 8 april

Lägesrapport nr 19 till förtroendevalda 8 april 2020

Totalt har i landet identifierats 8419 (+726 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 6780 (+38 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 678 (+87 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 
198 patienter med Covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill är det 758 patienter som vårdas på sjukhus med Covid-19.

Allmänna läget

Stockholmsregionen visar en nedåtgående tendens av inlagda med Covid-19. Trots det är FHM tydliga med att visa hur kurvorna ser ut i våra närmaste grannländer där det varierar dag för dag. Fortfarande gäller att förhålla oss till FHMs direktiv och det är på intet läge att ”andas ut”. 

Regionens sjukvård är hårt ansträngd och belastningen bedöms öka kommande tid, och genom att kapaciteten har byggts ut kraftigt (mer än 3 ggr så många IVA-platser som normalt) finns fortfarande lediga platser i Stockholm både på IVA och övrig slutenvård. Vårdplatser har därför erbjudits Region Sörmland som har ett mycket ansträngt läge. 

Smitta på SÄBO är bekymmersam, särskild arbetsgrupp jobbar på frågan för att skyndsamt ta fram förbättrade riktlinjer och även utökad provtagning. Sjukhuset i Älvsjö är färdigt men har ännu inte behövt driftsättas då kapaciteten på ordinarie sjukhus ännu räcker.

I år rekommenderar smittskyddsläkare att så många som möjligt ska uppmärksamma Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samla släkt och vänner för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna.

Övrig samhällspåverkan

Samhällsviktig verksamhet fungerar men med vissa begränsningar, hård påfrestning i vård- och omsorg både beroende på utökat vårdbehov och hög sjukfrånvaro. Hög ansträngning på nyckelfunktioner som även är utsatta för risk att smittas. 

Information om regelverk avseende statsbidrag till kommuner
Medel kommer att fördelas i enlighet med Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Ansökan ska vara inne senast 30 nov 2020 och kommer att behandlas av Socialstyrelsen.

SKR, genom Anders Knape och Anders Henriksson, har skickat en hemställan till regeringen med anledning av förordningen och oro för kommunernas ersättning och utbetalningar som härrör från coronarelaterade merkostnader. Se bilaga.

Materielförsörjning
Nationellt arbete pågår att tillsammans med SKR få till en starkare position på den globala marknaden och kunna lägga större beställningar. En överenskommelse har träffats mellan Länsstyrelsen och Region Stockholm avseende gemensam regional hantering av sjukvårdsmateriel. Kanalen till Socialstyrelsens fördelning kvarstår, men ska inte ses som en total försörjningskanal utan endast komplement. 

Österåker – ögonblicksbild

Fortsatt god närvaro i för-och grundskola

God situation vad gäller skyddsutrustning, leverans idag på egen beställning. Vi kommer att se över om vi kan hjälpa grannkommuner med utrustning som har kontaktat oss när vi tillsett att samtliga omsorgsaktörer, såväl kommunala som fria, får sitt behov tillgodosett.

Rekommendation har inkommit från husläkare om stängning av daglig verksamhet på grund av svårighet att hålla avstånd mellan besökare. För att göra detta måste vi först arrangera tillsyn så vårdnadshavare kan fortsätta arbeta (gäller de besökare som bor med vårdnadshavare). 

Bättre personalsituation generellt idag.

Måltidsenheten ombesörjer utkörning av matlådor till hemtjänstkunder– även till externa utövare.

Skolan lägger plan för 6-månadersperiod med coronarelaterade restriktioner.

Kommunikationsenheten tydliggör inskärpande av ansvaret att stoppa smittspridningen, den kommunikativa inriktningen är bl.a. en prioritering/utmaning för att nå ungdomar, friska 70-plussare samt gruppen med annat huvudsakligt språk än svenska. Den regionala inriktningen ligger fast. 

Omvärld

Polisen ser en ökning av internetrelaterade sexualbrott mot barn som en följd av de beteendeförändringar som skett bland befolkningen med anledning av covid-19. Förövare har i högre utsträckning än tidigare kontakt med barn och unga och förövarna delar också mer övergreppsmaterial på nätet. Det är en följd av att fler barn är hemma och online.

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit två överenskommelser med civilsamhällesorganisationer som kan genomföra olika hjälpinsatser för personer som tillhör riskgrupp, exempelvis med matinköp och hämtning av mediciner. Civilförsvarsförbundet respektive Svenska Röda korset är nationella samordnare. Samtliga svenska kommuner kan nyttja dessa överenskommelser.

Regeringen inför temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland för att säkra transporter för gods och personer

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) aviserar att Sveriges bönder och gröna näringar på landsbygden kan erbjuda 8 000 personer arbete. De stängda gränserna i Europa försvårar för branscherna att ta in utländsk arbetskraft till sommaren och höstens skörd.

Avslutningsvis

Det är ingen vanlig påsk vi har framför oss i år. En tid där vi alla ska lära oss social distansering, att hålla avstånd till varandra, en än större hänsyn och omtanke om vår nästa, att ringa det där samtalet man tänkt på, att hjälpa en annan i den direkta närheten eller någon lite längre ifrån. Det här är en tid när österåkersborna visar stor omtanke och förtänksamhet – det både värmer och ger hopp om framtiden.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 18 den 7 april

I dag en något längre Lägesrapport innehållande en lite bredare omvärldsbevakning.

Lägesrapport nr 18 till förtroendevalda 7 april 2020

Totalt har i landet identifierats 7693 (+487 jmf med måndag) smittade. Av dessa är 640 (+50 jmf med måndag) intensivvårdade. Per idag har 591 (+114 jmf med måndag) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00).

Allmänna läget

Läget är fortfarande mycket allvarligt och ansträngt. Stockholmsregionen är hårdast drabbad och såväl sjukvården som kommunernas verksamheter har ett pressat läge. Dessvärre måste vi ha med i våra beräkningar att det kommer att bli än värre. Uthållighet och att följa myndigheternas rekommendationer är avgörande.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

Veckan började med jämförelsevis många fler barn och elever som är tillbaka i för- och grundskola. Endast 16% frånvaro grundskola, och 42% frånvaro förskola under gårdagen.

Betygssättandet för årskurs tre på Österåkers Gymnasium påverkas ej av Covid-19 utan klaras av enligt vanliga rutiner. Mösspåtagning med litet firande klassvis är planerat. Koordination av riktlinjer för firande på gång inom region StorSthlm.

Vetenskapliga skolan öppnar helt – Fredsborgskolan öppnar lågstadiet samt fritidsverksamheten (viss flexibilitet gällande syskon finns också).

För gymnasieskolan gäller fortsatt tidigare riktlinjer dvs distansundervisning. Särskilt stöd kan dock ordnas för grupper i behov av sådant.   

Lagerlokal på plats för inleverans från Socialstyrelsen/Länsstyrelsen av skyddsutrustning. I dag har det levererats beställd handsprit och ytterligare materielleveranser väntas även under morgondagen.

Uppstart i dag för tre-dagarskursen inom vård- och omsorg. 18 personer deltar, varav fyra från Vaxholm. Bred kompensrepresentation bland deltagarna.

PF Bemanning förbereder för att hjälpa externa företag/organisationer med vikarier.

Sedan tidigare lämnat uppdrag att leta platser för medicinskt färdigbehandlade Covid-19 patienter, har vi i kommunen funnit ett äldreboende med kapacitet om tio platser för hemkommande.

PF Bemanning har startat en kommunövergripande hemtjänstgrupp med specialutbildning för att vårda färdigbehandlade Covid-19 patienter.

Våra kontakter med vårdcentraler tyder på ett relativt rådande lugn. Även inom hemtjänsten rapporteras läget vara under kontroll. Vi har hittills ingen bekräftad smitta på särskilda boenden i Österåker. 

Lokala näringslivet

Det finns många frågor och stor oro bland våra lokala företag när kunder och intäkter försvinner.

Näringslivsenheten arbetar med att lansera en ”företagsakut” som kommer att vara på plats till påsk. Samtidigt utreder Näringslivsenheten hur vi lokalt skapar möjligheter för kompetens inom exempelvis arbetsrätt, konkurser och rekonstruktioner och beträffande de statliga stödpaket som lanserats för att kunna besvara inkommande frågor.

Många av de lokala enmansbolagen vitnar om att de behöver pengar omedelbart för att kunna betala löner, hyra och andra fasta kostnader.

Kommunen har också stärkt upp vår verksamhet inom budget- och skuldrådgivningen till privatpersoner i kommunen. http://www.osteraker.se/omsorgstod/arkiv/nyhetsarkiv2020omsorgstod/ardettufftmedprivatekonomintahjalpavbudgetochskuldradgivaren.5.7b9fa543170f6977095c606.html

Region Stockholm
Förra söndagen meddelade Region Stockholm att provtagning av Covid-19 ska ske på Särskilt boende, SÄBO, och vid behov på LSS-boenden. Information hur detta ska ske har skickats till samtliga SÄBO i kommunen. Se bilaga.

Omvärldsbevakning

Riksdag, regering och myndigheter

Regeringen har lagt fram en ny krislag som ger dem utökade möjligheter att agera för att stoppa spridningen av Covid-19.

Folkhälsomyndigheten ser en stor utmaning i och med att smittan har kommit in på flera av landets äldreboenden. Övriga nordiska länder har inte sett en liknande utveckling, men vad detta kan bero på är än så länge oklart. Myndigheten kommer arbeta för att det ska bli enklare att testa personal på våra vård- och omsorgsboenden.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad testning för Covid-19. Under en intervju i Agenda den 5 april aviserade Folkhälsomyndigheten att de avser att inom kort utöka kapaciteten så att det är möjligt att genomföra upp till 100 000 tester i veckan.

Flera verksamheter gör egen skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket meddelar att de inte kommer utfärda sanktionsavgifter för den verksamhet som använder icke godkänd utrustning, exempelvis visir utan rätt CE-märkning. Även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar att man kommer att ta hänsyn till det rådande läget vid kommande tillsynsärenden.

ringsliv och ekonomi 

SEB presenterar sin årliga boprisindikator som visar att de svenska hushållens syn på bostadspriserna är betydligt mer pessimistisk än under de 17 år som undersökningen har genomförts. Det handlar om en nedgång på 67 enheter i boprisindikatorn till minus 20, någonting som banken menar kommer få stor påverkan på bostadsmarknaden.

Enligt Svenskt Näringslivs analys riskerar 30 000 företag att gå i konkurs och 300 000 – 350 000 personer att bli arbetslösa som direkt följd av konkurserna.

EU

Europeiska rådet har godkänt kommissionens förslag att tillgängliggöra €37 miljarder inom ramen för sammanhållningspolitiken för att hantera de socioekonomiska effekterna av coronakrisen samt utveckla EUs solidaritetsfond så att denna även kan nyttjas vid hälsokriser. Beslutet vann därmed laga kraft 2020-04-01.

2020-04-02 föreslog Kommissionen bildandet av SURE, ett nytt stödsystem för att skydda jobb och arbetstagare. SURE ska ge finansiellt stöd till EU:s medlemsländer för att t.ex. täcka nya utgifter för ersättning för korttidsarbeten i syfte att undvika uppsägningar. Initiativet mobiliserar lån till medlemsländerna på upp till €100 miljarder till fördelaktiga villkor.

Kommissionen föreslår även att €3 miljarder från EU:s budget görs disponibelt för att stötta nationella hälso- och sjukvårdssystem. Förslaget möjliggör för kommissionen att direktupphandla krisstöd å medlemsländernas vägnar samt distribuera medicinsk utrustning, stödja uppbyggnad av fältsjukhus och ekonomiskt samordna och stödja akuta behov, t.ex. transport av medicinsk utrustning.

EU-kommissionen har också publicerat vägledande underlag till medlemsländerna om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationer. Vägledningen ska bistå medlemsländerna att nyttja flexibiliteten i existerande regelverk för att kunna agera skyndsamt.

Trycket vid EUs yttre gränser är stort. De första fallen av Covid-19 har rapporterats i flyktinglägren. Grekland ger plats åt alla nyanlända i separata anläggningar, tillhandahåller fler sjukvårdsenheter till lägren och informerar lägerbefolkningen om virus- och hygienåtgärder på olika språk. Europeiska kommissionen avsätter €350 miljoner för att öka mottagningskapaciteten, utöka gränshantering samt stärka Frontex och EASO i Grekland. Stöd ges även till arbetet med att stödja de flyktingar som frivilligt vill återvända till sitt hemland. Samtidigt diskuteras frågan om fördelningen av inkommande flyktingar mellan EUs medlemsländer.

Lägesbild smittstatus omvärld

I flera europeiska länder ser trenden kring antal nya fall och avlidna ut att vända. Italien rapporterar det lägsta antalet avlidna på två veckor och för tredje dagen i rad rapporterades färre avlidna i Spanien än dagen innan. Även Tyskland rapporterar att man där för tredje dagen i rad rapporterade färre antal bekräftade nya fall.

I USA har av såväl antalet fall som antalet avlidna ökat kraftigt.

Sydamerika rapporterar ökande antal fall.

Allt fler företag ställer om sin produktion för att möta ett behov av vårdmateriel, bland annat Apple som avser att leverera en miljon ansiktsmasker i veckan. Företaget ska ställa om produktionen från bland annat Ipads och Iphones till att istället göra ansiktsmasker för sjukvården.

Interpol avslöjar omfattande försäljning av falska läkemedel, som sägs kunna förebygga eller bota Covid-19. Vid en räd i 90 länder upptäcktes över 2000 webbsidor eller länkar till sociala medier där falska preparaten fanns till salu. Sajterna har nu stängts och 120 personer gripits.

Avslutningsvis
Jag fäster stor förhoppning vid att det i några länder i Europa finns tecken på en långsammare smittspridning. Det finns således skäl till att fortsätta de kraftfulla åtgärderna dvs: stanna hemma vid minsta symptom, tvätta händerna och håll avstånd till andra människor.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 17 den 6 april

Totalt har i landet identifierats 7206 (+1128 jmf med fredagen) smittade. Av dessa är 590 (+121 jmf med fredagen) intensivvårdade. Per idag har 477 (+144 jmf med fredagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00).

Allmänna läget

Läget är fortfarande mycket allvarligt och ansträngt. Stockholmsregionen är hårdast drabbad och såväl sjukvården som kommunernas verksamheter har ett pressat läge. Den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke säger till SVT att han bedömer att Stockholm kan komma att se kulmen för Corona-epidemin om tre veckor. Även om kapacitet i dag finns på både IVA-platser och vårdplatser är det avgörande vad vi som enskilda individer gör för att minska smittspridningen.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

Österåkers kommun inrättade tidigt i krisen, under kommundirektörens ledning, en operativ styrgrupp i vilken det ingår tjänstemän i nyckelfunktioner. Kommundirektören har i sitt arbete fyra konkreta inriktningsmål att utgå från:

 1. Begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper
 2. Upprätthåll prioriterade verksamheter
 3. Ha beredskap för en eskalerande situation
 4. Verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap 

Detta sker genom: 

• Fortsatt aktiv samverkan inom kommunen och med aktörer i länet.
• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.
• Fortlöpande följa expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.
• Säkerställa nödvändiga leveranser till prioriterade verksamheter, särskilt personlig skyddsutrustning.
• Säkerställa personalförsörjning i händelse av stor sjukfrånvaro.
• Skapa beredskap för en eventuell händelseutveckling där hela eller delar av skolor och förskolor behöver stängas. 

En första kompletterande leverans av skyddsutrustning från Länsstyrelsen har anlänt i helgen. 

Vad gäller personalförsörjningen har den nyligen inrättade vikariepoolen nu fått 180 sökande. Vikarier har börjat komma ut i verksamheterna, samtidigt som flera ur den ordinarie personalen successivt kommer tillbaka, vilket gör att läget just nu känns relativt ljust i samtliga delar av verksamheten.

Skolläkarföreningen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten utarbetat ett dokument som innebär riktlinjer vad gäller prioriteringar. Fokus är på tidigare planerade vaccinationsprogram och hälsosamtal. Information om detta kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Hälsosamtal kan ske med vårdnadshavare per telefon/distans för att minimera kontakter.

Frånvarande elever i grundskolan var 25% och barn i förskola 50% i fredags.

Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler. Detta efter ett beslut av regeringen. I första hand är förändringen tänkt som en särskild lösning för elever som går sista året i gymnasieskolan och som behöver komma till skolan för att utföra vissa moment som krävs för att bli klar med sin utbildning. Det kan handla om praktiska moment på yrkesprogram eller examinationer. Vad som avses med en mindre andel elever ska enligt den nya bestämmelsen tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Enligt SKR kan ytterligare vägledning i den frågan krävas.

SKR

·      Diskuterar med utbildningsdepartementet om problemet med att vuxenutbildningen inte omfattas av förordningen om begränsad öppenhet för elever med särskilda behov eller för särskilda moment.

·      Har börjat analysera förordningen som reglerar att kommuner och regioner ska kunna söka ersättning för merkostnader de haft till följd av Corona.

Omvärld

 • Över 125 000 svenskar gick med i a-kassan under årets första kvartal, de flesta under mars månad. Ökningen är markant jämfört med samma period 2019 då 5 700 nya medlemmar gick med i en a-kassa. 
 • Avtalsrörelsen flyttas fram till den 31 oktober.
 • Polisen varnar att Europas stängda gränser kan få negativa effekter gällande gängkriminaliteten. Begränsade transportvägar för bland annat droger och vapen medför minskade intäktsmöjligheter för kriminella gäng, vilket på sikt kan komma att öka antalet personrån och stölder. Även andra brottsmönster ändras med anledning av covid-19, bland annat har Polisen sett en ökning bland bedrägeribrott mot äldre samt en minskning av villa- och lägenhetsinbrott. Inom stockholmregionen är denna förändring tydligast i hela landet och enligt polisen kan detta bero på att allt fler personer arbetar hemifrån.
 • Google presenterar en sammanställning över användarnas mobildata som visar hur pandemin har förändrat människors rörelsemönster. I Sverige är den tydligaste trenden en stor ökning av besök i parker och andra rekreationsområden (+43 %) och en minskning av besöken av knytpunkter inom kollektivtrafiken (-36 %).
 • Undersökningar från bl.a. Novus visar att 83% av de tillfrågade Stockholmarna planerar för att stanna inom sin kommuns gränser under påskhelgen.
 • Inköpschefsindex (PMI) i Sverige visar en kraftig nedgång för den privata tjänstesektorn med 10 % under mars månad. Det är den snabbaste nedgången sedan indexet började mätas för 15 år sedan och den lägsta noteringen på åtta år. Inköpschefsindex inom Euroområdet uppmäter de lägsta nivåerna sedan indexet startades.

Avslutningsvis
Påsken närmar sig och så även våren. Det är fortfarande mycket viktigt att vi alla tänker på våra medmänniskor och ser till att hålla nere smittspridningen. Det enskilt viktiga varje individ kan göra är att visa hänsyn, stanna hemma vid minsta symptom – allt för att underlätta för sjukvården. De ideella insatserna, flödet in till kommunen med förslag och idéer ökar – Österåkersborna visar  sammanhållning och gemenskap i denna pandemi.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 16 den 3 april

Totalt har i landet identifierats 6078 (+612 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 469 (+40 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 333 (+51 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). I Region Stockholm intensivvårdas 157 patienter med covid-19 vid akutsjukhus. Förutom dem som får intensivvård är det 578 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Regionen

Kurvan pekar fortfarande rakt uppåt. Var 4:e till var 5:e dag har antalet smittade fördubblats i landet. Det är fortfarande inte nära någon ”peak” varför det är avgörande hur varje individ tar eget ansvar.

Regionala särskilda sjukvårdsledningen har beslutat att omedelbart ta fältsjukhuset i Älvsjö i bruk. De första patienterna ska tas emot inom de närmaste dagarna. Sjukhuset ska endast vårda patienter med covid-19 och ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att på fältsjukhuset ta hand om patienter som plötsligt försämras. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser.

SKR

SKR:s och Sobonas styrelser fattade idag beslut att aktivera krislägesavtalet med anledning av Region Stockholms begäran från gårdagen. SKR har publicerat en Ekonomiblogg om stödpaketet till kommuner och regioner, Räcker gårdagens aviserade stödpaket till kommunsektorn?

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/rackergardagensaviseradestodpakettillkommunsektorn.32702.html

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

·      Mycket tufft läge på tre av våra grundskolor, lärare sjukskrivna i allt större utsträckning.

·      Administrativ personal på skolor är också drabbade av sjukskrivningar. Plan tas fram för att förstärka.

·      PF Bemanning har kandidater inom alla kategorier i verksamheterna vi behöver; skola, vård & omsorg och måltid ca 150 per idag.

·      Utskrivna patienter med mycket stort vårdbehov på väg hem kommer att få hemtjänst. Påverkar alla hemtjänstutövare.

  ·      Leverans av skyddsutrustning skall komma från Socialstyrelsen/Länsstyrelsen.

·      Plan och rutiner för jouröppet i våra förskolor och fritidshem på plats om det blir aktuellt.

·       I och med det aktiverade krislägesavtalet erbjuder vi temporärt utökade omsorgstider för barn med vårdnadshavare inom intensivvården. Se länk: http://www.osteraker.se/forskolaskola/arkivforskolaskola/nyhetsarkiv2020forskolaskola/utokadomsorgforbarnmedvardnadshavaresomarbetarinomintensivvarden.5.7b9fa543170f6977095bb36.html 

Gruppledarmöte

I dag har kommunfullmäktiges gruppledare skrivit på en överenskommelse om att tillfälligt minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige i syfte att minska smittspridning. Det är ett frivilligt tillfälligt kvittningssystem. Se bilaga med överenskommelsen. (En signatur saknas och beror endast på att man inte hade möjlighet att närvara på plats).

Avslutningsvis

Vi är i en situation och prövning vi aldrig tidigare har stått inför, som ställer exceptionella krav på var och en i samhället. Det kommer behöva göra svåra prioriteringar som handlar om liv och död och att alla bör förbereda sig på detta.

Och vi ska vara medvetna om att vi alla behöver bidra till samhällets funktionalitet genom vårt agerande och genom att hjälpa andra.

Mina tankar är med alla dem som förlorat någon i sin familj och dem som förnärvarande har någon nära som är svårt sjuk.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lägesrapport nr 15 den 2 april 2020

Totalt har i landet identifierats 5466 (+519 jmf med gårdagen) smittade (kvinnor: 2658 män: 2808). Av dessa är 429 (+36 jmf med gårdagen) intensivvårdade (kvinnor: 106 män: 323). Per idag har 282 (+43 jmf med gårdagen) (kvinnor: 118 män: 164) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00)

Regionen

Kurvan pekar rakt uppåt. Varje dag är ett nytt läge –ökad smittspridning och ökat antal insjuknande och avlidna.

Fortsatt mycket pressat läge i Region Stockholm. Regionen har fortfarande kapacitet trots stor ökning av antalet smittade, inlagda på sjukhus, IVA-vårdade patienteroch avlidna. Smittspridningen uppges av såväl myndigheter som av kommuner ha ökat kraftigt på äldreboenden, särskilt i storstadsområdena. 
Region Stockholm har vid 18-tiden ikväll fattat beslut om att begära att krislägesavtalet aktiveras hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.Beslutet fattades av regionstyrelsen vid 18-tiden i dag och gäller de medarbetare som arbetar i regionens intensivvårdsverksamhet. Regionen fortsätter också att rekrytera personal. 

SKR

Förhandlingsdelegationen sammanträdet i morgon för att besluta om aktivering av avtalet. Beslutet fattas av SKR:s och Sobonas styrelser. Se bilaga för mer information.

SKR har skickat hemställan till regeringen om tillfällig utökning av färdtjänstlagen till att även gälla för personer med samhällsviktiga arbeten samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa. 

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

 • Nära 150 sökande till PF Bemanning
 • Tre dagars vårdutbildning upplagd hela våren vecka 15-26 med tre vårdlärare och 5 deltagare i varje grupp. Start måndag. Vaxholms Kommun har ställt fråga om att sända 4 deltagare till vår 3 dagars vårdkurs vilket godkänts mot självkostnadspris.
 • Förbättrat läge i vår måltidsenhet. Meny enklare rätter med färre komponenter infört.
 • Mycket tuff personalsituation inom några verksamheter i kommunen. Vikarier sattes in igår, men viss specialistkompetens saknas på grund av sjukskrivningar.
 • Med anledning av Region Stockholms beslut att till SKR begära aktivering av krislägesavtalet får det konsekvenser för bland annat elevhälsans personal då en sjuksköterska med IVA kompetens lånas ut till regionen. Information går ut till rektorer.
 • Servicecenter och bibliotek monteras en genomskinlig plast/plexiglasskiva mellan besökarna och medarbetarna.
 • Österåker säkerställer förmåga att mottaga och förvara eventuella leveranser av skyddsutrustning under kommande helg. Den skyddsutrustning vi får tillgång till, om egen upphandlad eller fördelad av socialstyrelsen, delar vi också med oss till alla offentligt finansierade verksamheter inom vård- och omsorg.
 • Särskild information till befolkningen i skärgården kan behövas för att beskriva hur sjuktransporter fungerar, i syfte att skapa trygghet.

Kollektivtrafik
Utifrån ett smittbegränsade arbete återgår SL till normaltidtabell för buss och lokalbanor så snart det är möjligt, plan måndag. Budskapen:

 • Res inte med oss om du verkligen inte behöver 
 • Personligt ansvar 
 • www.sl.se för trafikinformation 
 • Stödjer sjukvård med resurser för sjuktransport/personaltransporter 

Avslutningsvis

Österåkers invånare har ordet omtankesom ledord – vilket enormt engagemang, vilken kraft i civilsamhället! Varje dag får jag mail och meddelanden om idéer, förslag och erbjudande om volontärarbete. Det ger hopp om framtiden trots den förhållandevis annorlunda tillvaro vi tvingas leva i idag. 

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Stäng meny