Viktiga beslut för Österåkers fortsatta utveckling!

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden klart!

I går avhölls kommunfullmäktige och ett antal viktiga beslut fattades. Bland annat faställdes den nya skattesatsen till 18:65, vilket är en sänkning med 25 öre. Exploateringsavtalet för Kanalstaden klubbades och en justering av skolpengen för 2012 kommer att göras.

Från det ordinarie budgetfullmäktige den 5/11 återstod kommunstyrelsens del i vilken bland annat fastställande av skattesatsen ingår. Skatten kommer för 2013 att sänkas med 25 öre. För en genomsnittsfamilj i Österåkers kommun som har en samlad inkomst per månad på 55 000 kronor innebär det ca 1 700 kronor mer i plånboken att förfoga över per år. I sig kanske inget jättekliv, men det är en viktig principmarkering för oss moderater och övriga i alliansen att ge tillbaka utrymme till de som pengarna i grunden tillhör – skattebetalarna. Under mandatperioden har skatten sammantaget sänkts med 58 öre och sett över en tioårsperiod är Österåker den kommun som sänkt skatten mest.

Kattrakandet kring Kanalstaden är nu äntligen över. Exploateringsavtalet är nu godkänt och arbetena med den första etappen av Östra Kanalstaden kan inledas! Förhoppningsvis kan det första spadtaget tas redan innan årsskiftet. 300 lägenheter byggs i den första etappen och fullt utbyggt kommer Kanalstaden att bestå av ca 2 500 lägenheter.

Området kommer att få en attraktiv kvartersstads-karraktär med hus i 3-5 våningar och trädplanterade gator. En unik kombination av närhet till  kulturhistoriska Åkers kanal och på samma gång gångavstånd till centrum och kollektiva färdmedel.

Vidare beslutades att en justering av skolpengen kommer att göras även för 2012 vad gäller läraravtalet, d.v.s en justering av indexuppräkningen där lärarna kompenseras för mellanskillnaden. Det gäller kommunala såväl som privata utförare. Detta är utöver de 10 miljoner som avsatts för 2013.

Nyhetsbrev 2012-04-11

Nyhetsbrev Michaela Fletcher Sjöman 2012-04-11

Ekonomi
Det går bra för Österåker. Likt tidigare år har också 2011 års bokslut visat ett överskott, denna gång 127 mkr, vilket är 69 mkr mer än budgeterat. Det goda resultatet beror bland annat på ökad tillväxt i hela landet fram till det sista kvartalet 2011. En annan anledning är, samma för hela Sverige, färre barn i förskola och skola. Dessutom har markförsäljning bidragit till det goda resultatet i kommunen. Österåker tillämpar sk god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen vilket innebär att det ska budgeteras med ett överskott om minst 2%.  Österåkers fullmäktige har tidigare beslutat att också göra avsättningar för pensionsskulden med det överskott som överskrider 2%, då Österåker har ett högt pensionsåtagande jämförelsevis. Utmaningen framöver är Sveriges tillväxttakt som också påverkar Österåker i hög grad. Vi har den lägsta arbetslösheten i riket men även vi kommer att påverkas av omvärldsfaktorer kommande år.
När andra kommuner behöver effektivisera och göra besparingar har Österåker hittills kunna satsa mer än andra. Vi är den kommun som ökat ”pengen” mest. Vi ligger högre i pris- och löneökning utan att ha haft några besparings- eller effektiviseringskrav. Vi har under 2012 gjort en särskild satsning på att öka lönespridningen inom alla verksamheter för att dels bli en attraktiv arbetsgivare men också för att behålla våra duktiga medarbetare. Förhoppningen är att satsningar liknande denna fortsätter till särskilt riktade arbetsgrupper.

Skola
Länets bästa skola vill vi ha. Vad innebär länets bästa skola egentligen? Övergripande är att våra skolor i kommunen ska ligga i framkant när det gäller pedagogik men det överordnade är tre mål.
•    Andel som uppnått godkänt i alla ämnen
•    Genomsnittligt meritvärde (betyg)
•    Andel behöriga till gymnasieskolan
Här är tre enkelt mätbara mål för att veta var vi står i förhållande till tidigare år och andra kommuner. Dessa bryts ner till andra delmål som påverkar de övergripande målen. Att skolan i vår kommun är bäst i länet ger ringar på vattnet för andra verksamheter, påverkar inflyttningen och i förlängningen också företagandet. Våra lärares kompetens och vilja att varje elev når målen är den avsevärt viktigaste resursen. Utöver den satsning som gjorts för 2012 är förhoppningen att vi kan satsa på lärarna och öka lönespridningen. Jag vill också instifta ett stipendium om 50.000 kr till en eller flera lärare som gjort unika, speciella och särskilda insatser för eleverna.

Fritid och Kultur
Vi satsar stort inom kulturen och fritiden i Österåker. Nu senast i mars invigdes nya kulturknuten, Berga Teater, som rustats upp för att kunna ge fler föreställningar åt fler besökare. Ytterligare en scen möjliggör för mindre uppsättningar, t.ex. för skolklasser att ta de av olika kulturella evenemang. Ny friidrottsarena vid Österåkers sportcentra projekteras för fullt. Vi vill gärna ha en friidrottsarena av SM-standard och det sker i etapper. För att använda ett välkänt uttryck: Rom byggdes inte på en dag.
Det arbetas också med ett förslag på att lyfta fram fördelarna med vår geografiska placering. Åkers kanal är en förbisedd och outnyttjad pärla. Möjligheterna är oändliga för att öka tillgängligheten vid och runt kanalen som är pulsådern i centrala Åkersberga. Vatten har vi mycket av i Österåker – både sjöar och hav. Nyligen beslutades att vi rustar upp fem badplatser runt om i kommunen lagom till sommaren. Det är i led med att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Kvalitet
Kvalitet är ett ord som nämns ofta i media nuförtiden. Kvalitet har för våra verksamheter alltid varit högt prioriterat. Hög och god kvalitet i omsorgen om äldre och funktionshindrade där Österåker ständigt genomför kund-, eller så kallade brukarundersökningar. Dvs hur är den service, den vård och omsorg vi levererar både inom kommunalregi och i alternativ regi? Dessa undersökningar visar på höga resultat. Länk kommer snart. Man är som kund mycket nöjd med de tjänster som levereras. Men allt kan bli bättre. Vi strävar hela tiden efter att vara så produktiva som möjligt och är lyhörda för vad man som kund/brukare vill ha.

Service, påverkan, insyn
Att som invånare, skattebetalare, företagare och besökare få en bra service är självklart. Vi vill dock gå ett steg längre. Vi vill att alla möten, samtal, brev och e-post ska ge lite mer än du förväntar dig. Man ska ha möjlighet att vara med och påverka och det kan ske på många olika sätt. Antingen genom partierna eller genom att det vi förtroendevalda tar beslut om ska vara transparent så att man lätt kan förstå varför och på vilka grunder besluten tas. I en demokrati kan alla inte få exakt som man själv vill, men man ska uppleva att man fått säga sin mening. Därför startar nu ett intensivt arbete med att tydliggöra att man kan påverka. Vi vill självklart höra dina synpunkter och önskemål!

Trygghet
Att uppleva trygghet i sin vardag är viktigt. Känslan av att man fritt kan gå från tåg eller buss när det är mörkt, känslan av att ens hem är säkert från inbrottstjuvar. Vi som kommun kan arbeta med förebyggande åtgärder. Det handlar om många åtgärder men den viktigaste uppgiften vi har är att se till att alla elever når sina mål i skolan. Möjligheterna eller riskerna att hamna utanför är avsevärt mindre om man klarar sin skolgång. Det är vår uppgift som förtroendevalda, det är föräldrars ansvar för sina barn och det är skolans uppgift att alla elever når målen och har en fullgod utbildning. Polisens arbete består av att dels arbeta förebyggande dels att fånga dessa människor som begår brott och gör andra människors vardag otrygg. Det är samtidigt ett eget ansvar vi som boende, vare sig du har barn eller ej, och företagare har att öka tryggheten. Här kan kommunen vara samordnare och ”kittet” mellan skola, föräldrar, företagare och föreningar.

Framtid
Alliansen i Österåker arbetar för alla invånare i Österåker, vi har fått ditt förtroende att förbättra Österåker nu och i morgon. Det är både en fördel och en förutsättning att vi tycker om att arbeta ihop i alliansen. Vi tar ansvar för ekonomin, förbättrar våra egna verksamheter och den utveckling vi står inför. Vi har uppfattat att du som invånare i Österåker vill kunna ta dina egna beslut, kunna välja mellan olika utövare inom skola, äldreomsorg, hemtjänst och ge dig valuta för dina skattepengar. En stor fråga för de som har barn i förskolan är möjligheten att när barn nr två, (tre, fyra eller fem) kommer kan de äldre barnen gå kvar på förskolan under längre tid än de tidigare 15 tim/vecka. Nu finns möjligheten till 30 timmar / vecka om man så önskar.
Valfrihet och en mångfald av utövare och entreprenörer är viktigt för att öka konkurrensen. I dagarna pågår det en upphandling av driften på Söra simhall. Det har inkommit ett flertal anbud från utförare som är intresserade av att driva simhallen och öka tillgängligheten, kvalitén och aktiviteterna. Sedan ett par år tillbaka har vi också beslutat om att ha möjlighet att utmana någon av våra kommunala verksamheter. Avknoppning av skolor är som känt inte klargjort om och framför allt hur det är tillåtet, men jag är fortfarande övertygad om att avknoppningar av verksamheter är till gagn för kunderna, eleverna och konkurrensen.

Den 16 april kl. 18:30 är det kommunfullmäktige och då diskuteras Årsredovisningen för 2011. Från min sida kommer det handla om framtid. Givetvis också om vad vi kan dra nytta av lärdomar från vad som gjorts, men huvudfokus på hur och vad som ska göras framöver. HÄR är handlingarna till fullmäktigesammanträdet.
Lyssna gärna på plats eller via radio.osteraker.se eller 103,7 MHz.
Kontakta mig direkt på telefon, mail eller på något av de öppna hus som hålls på biblioteket i centrum.

Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Senaste kommunfullmäktige

Först, det var mycket länge sedan jag skrev, bättring på väg?

Senaste kommunfullmäktige blev till två dagar eftersom det var många ärenden som inte hanns med under måndagens ordinarie sammanträde.

Delårsbokslutet som visar en prognos för årets resultat med ett överskott. Här ville oppositionspartierna att vi skulle ta av överskottet för att öka driftkostnaderna. Vårt svar är att majoriteten tar ansvar för nutid och framtid. Att tillskapa sig ökade driftskostnader för att man råkar ha överskott i kassan ett år ger inte en långsiktig och hållbar ekonomi och för verksamheterna resulterar det i att gasa ena året för att behöva bromsa nästa år. Det ger inte verksamheterna en ekonomi i balans. Med den stora osäkerheten ibland många länders ekonomier ser också vi att våra prognoser för 2013 och 2014 inte ser lika gynnsamma ut som för 2011.

Andra frågor som debatterades var att skapa ett gemensamt överförmynderikansli tillsammans med Täby, Vallentuna och Norrtälje där sätet kommer att vara Täby. Detta var de alla emot. Vi å andra sidan vill tillse att det finns både kvalitet och kompetens i en mycket sårbar, mycket liten verksamhet och framförallt en så viktig verksamhet. Av diskussionerna att döma var det även problem med att verksamheten kommer att förläggs till Täby. Att de gode männen fortsatt kommer att vara verksamma i Österåker spelade visst ingen roll.

Vi biföll (med glädje) också en motion från socialdemokraterna där de yrkade på att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att besluta om arvoden för förtroendevalda till nästa mandatperiod. Arbetsgruppen kommer att väljas den 7 november på kommunstyrelsen för att vara klara med sitt arbete senast juni 2013 då ingen har beslutat om vem som kommer att kandidera eller ens vet vilka som blir valda. Bra motion. Utan att ta ifrån socialdemokraterna initiativet så hade detta tillkommit i alla fall.

Ett viktigt ärende var också att kommunen nu förvärvat marken där vi ÄNTLIGEN kan starta arbetet att ta fram detaljplan och exploateringsavtal för Kanalstaden. Förhoppningsvis kan vi i början av året sätta spaden i marken för att påbörja denna utveckling av centrala Åkersberga med sjönära och modernt boende.

Vi har också haft förmånen att besluta om en Klimat- och Energistrategi för kommunens verksamheter och bolag. Det är det första steget för att arbeta med hållbarhet och minskade utsläpp. Höga mål för detta är satt men också nåbara.

Vi tog också beslut om nämndsförändring som sjösätts den 1/1 2012 med nygamla nämnder som Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden. Finns att läsa mycket om denna förändring i våra lokala tidningar Kanalen, Mitti Södra Roslagen och Skärgården amt ett inslag på ABC.

Närmast på dagordningen kommer budget för 2012 som skall upp till beslut den 28 november.
En Näringslivsdag som anordnas av Näringslivsenheten den 10 november då vi får nöjet att välkomna Handelsminister Ewa Björling (M). Denna dag tilldelas också  miljödiplomering till något företag verksamt i Österåker. Återkommer om detta.

Stäng meny