Österåker – Kommunen där friheten och tryggheten är större!

Visste Du att det går bra för Österåker – på riktigt!


Österåkers invånare är inte bara skattevinnare i den kommun där skatten sänkts mest under mandatperioden. Sedan 2011 har vi sänkt skatten med 1 krona och 90 öre vilket leder till att skattebetalarna får större frihet i vardagen att bestämma mer över sina egna pengar.
Tryggheten ligger i det faktum att vi per 2017 års slut är i balans med pensionsskulden och vi har fyllt fonden (RUR/ Resultatutjämningsreserven) som kan användas vid konstaterad lågkonjuktur. Detta ger våra kärnverksamheter stor trygghet att även vid en lågkonjunktur kommer de kunna få kompensation för pris- och löneökningar. Verksamheternas kontinuitet är tryggad. Har man inte medel i fonden vid en lågkonjunktur är det vanligt att kommunens ansvariga politiker måste ”frysa” eller dra ned på ”pengen” till förskola, skola och äldreomsorg. Här är österåkersborna trygga.
Vi har inga lån och vi har pengar på banken.
Välkommen till Österåker – där friheten och tryggheten är större!
 

Trygghet, effektivitet och ny tf. kommundirektör

Trygghet

I dagarna har en trygghetsenkät distribuerats till över 2000 hushåll i Österåkers kommun. Det är en kartläggning av hur man som medborgare uppfattar tryggheten i kommunen. Känner jag oro att utsättas för brott? Hur ser jag på nedskräpning, klotter m.m?

Det är av största vikt om så många som möjligt vill ta sig tiden att besvara denna enkät. Mycket har gjorts – inte minst från polisens håll – att stävja busliv och kriminalitet. Förra sommaren valdes Österåker ut som polisiärt fokusområde vilket minskade ner just busliv och kriminalitet till mycket låga nivåer. Ett exempel som nu tillämpas även i andra kommuner. Men vi kan inte slå oss till ro. Upplever man att något inte känns bra – det kan vara dålig belysning i någon gångtunnel, upplevd stökighet på nattimmarna i centrum, oansade buskage utmed någon cykelväg….  är enkäten ett sätt att meddela det och för kommunen att fånga upp och åtgärda.

Österåker placerar sig på plats 11 av landets 290 kommuner i kostnadeseffektivitet vad gäller skolresultat i förhållande till resurser. Detta enligt en granskning som Dagens Samhälle gjort. Detta visar på att det finns otroligt många kompetenta medarbetare i verksamheterna – en stor eloge till Er!

Ny tillförordnad kommundirektör efter Staffan Enquist är Sören Karlsson. En person med gedigen ledarbakgrund som tidigare bland annat varit  kommundirektör i Norrtälje, ordförande i styrelsen för vårdbolaget Tiohundra, VD för moderbolaget för Norrtäljes kommunala bolag, samt VD för Norrtelje Tidning. Sörens förordnande sträcker sig fram tills dess vi har en ny permanent kommundirektör på plats. Vi hälsar Sören varmt välkommen!

Slutligen vill jag slå ett slag för Radio Österåker 103,7 MHz och moderaternas eget program Radio Moderat som sänds lördagar kl 11-12. I morgon gästar jag studion.

Trevlig helg!

2012 – Ett bra år som möjliggör frisk satsning framåt!

2012 t ända

2012 är till ända och det har varit ett givande och lärorikt år på många sätt. Det är ett mycket variationsrikt och spännande arbete jag har som kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun. Visst är det ofta en hög arbetsbelastning och visst kan det vara tuffa tag emellanåt, men det är ändå det bästa och mest intressanta och inspirerande uppdrag jag kan tänka mig att ha! Då vi lägger 2012 bakom oss läggs också ett andra år som kommunalråd till handlingarna för mig och jag ser med tillförsikt fram mot kommande utmaningar 2013!

Österåker har som ett resultat av en klok politik och kompetenta medarbetare i organisationen en ekonomi som är i synnerligen gott skick. Resultatet för 2012 ser ut att landa på 152 miljoner. Soliditeten är historiskt hög. Det gör att kommunen kan satsa friskt framåt. 70 miljoner mer än i tidigare års budget läggs på kvalitetshöjningar i kärnverksamheterna nästa år, främst skolorna, men även områden som t.ex. äldreliv, kultur, miljö och infrastruktur. Dessutom satsas resurser på att försköna och öka attraktionskraften i de centrala delarna med bland annat tillskapandet av Stadspark Åkers Kanal, där ambitionen är att på ett bättre sätt utnyttja den unika Åkers kanal och dess möjligheter.

Kommunalskatten sänks med 25 öre till 18:65, vilket placerar oss på en åttonde plats i länet. I nivå med kommuner som t.ex. Nacka och Lidingö. Det är den största sänkningen i riket i år. När ca hälften av landets kommuner höjer skatten är det ett gott betyg åt vår kommun att vi har råd att kunna gå mot strömmen och sänka. De senaste 10 åren har skatten sänkts med totalt 1:58.

Österåker är en ”ung” kommun med en medelålder på 38 år. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela landet. Vi är en kommun i tillväxt och gränsen 40 000 invånare är passerad under året. Invånarantalet under de kommande åren beräknas öka med i snitt 485 personer per år. Tillväxt och ett ökat skatteunderlag är absolut nödvändigt för att kunna erbjuda högkvalitativ välfärdsverksamhet med en så låg kommunalskatt som möjligt även i framtiden.

Vi har ställt oss och kommer fortsatt ställa oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning. Mot utveckling står stagnation och vår ledstjärna i alliansen är utveckling. Det är i sammanhanget extra glädjande att det högintressanta projektet Kanalstaden äntligen kan komma igång. Sjönära, attraktiva lägenheter med gångavstånd till Åkersberga centrum och kollektivtrafik. Den första etappen rör ca 300 lägenheter och fullt utbyggt kommer Kanalstaden att utgöras av 2500 lägenheter.

Vårt övergripande mål är att bli den mest attraktiva skärgårdskommunen. Om vi inte redan är det…? Det genomförs, emellanåt med hjälp av EU-stöd, stora satsningar på serviceutveckling, bredbandsutbyggnad, upprustning av badstränder och flera andra utvecklingsprojekt i skärgården.

Jag avslutar som jag inledde. Med tillförsikt och glädje ser jag fram mot ytterligare ett år i österåkersbornas tjänst! Jag vill tacka för storartade insatser ute i verksamheterna under det år som gått! Det är alla Ni som gjort vårt ljusa läge möjligt! Jag vill också tacka mina vänner och kollegor i moderaterna och alliansen för ett riktigt gott samarbete!

God jul och ett gott nytt och framgångsrikt 2013!

God jul

Viktiga beslut för Österåkers fortsatta utveckling!

Exploateringsavtalet för Östra Kanalstaden klart!

I går avhölls kommunfullmäktige och ett antal viktiga beslut fattades. Bland annat faställdes den nya skattesatsen till 18:65, vilket är en sänkning med 25 öre. Exploateringsavtalet för Kanalstaden klubbades och en justering av skolpengen för 2012 kommer att göras.

Från det ordinarie budgetfullmäktige den 5/11 återstod kommunstyrelsens del i vilken bland annat fastställande av skattesatsen ingår. Skatten kommer för 2013 att sänkas med 25 öre. För en genomsnittsfamilj i Österåkers kommun som har en samlad inkomst per månad på 55 000 kronor innebär det ca 1 700 kronor mer i plånboken att förfoga över per år. I sig kanske inget jättekliv, men det är en viktig principmarkering för oss moderater och övriga i alliansen att ge tillbaka utrymme till de som pengarna i grunden tillhör – skattebetalarna. Under mandatperioden har skatten sammantaget sänkts med 58 öre och sett över en tioårsperiod är Österåker den kommun som sänkt skatten mest.

Kattrakandet kring Kanalstaden är nu äntligen över. Exploateringsavtalet är nu godkänt och arbetena med den första etappen av Östra Kanalstaden kan inledas! Förhoppningsvis kan det första spadtaget tas redan innan årsskiftet. 300 lägenheter byggs i den första etappen och fullt utbyggt kommer Kanalstaden att bestå av ca 2 500 lägenheter.

Området kommer att få en attraktiv kvartersstads-karraktär med hus i 3-5 våningar och trädplanterade gator. En unik kombination av närhet till  kulturhistoriska Åkers kanal och på samma gång gångavstånd till centrum och kollektiva färdmedel.

Vidare beslutades att en justering av skolpengen kommer att göras även för 2012 vad gäller läraravtalet, d.v.s en justering av indexuppräkningen där lärarna kompenseras för mellanskillnaden. Det gäller kommunala såväl som privata utförare. Detta är utöver de 10 miljoner som avsatts för 2013.

Alliansens budget – för kvalitet, lärande och valfrihet!

Då var den överlägset längsta dagen på året här i den kommunala politikervärlden. Dagen med stort B som i budgetfullmäktige. Den lär med största sannolikhet ta slut först vid 23:00…

Som jag tidigare skrivit om är den en alliansbudget som innehåller en historisk satsning på lärarna, där vi utöver redan avtalade löneökningar avsätter 10 miljoner extra till lönespridning. Våra barn är vår framtid och lärande är nyckeln till livet. Vi vill premiera de som utför det otroligt viktiga arbetet att utbilda våra barn. IT-miljonen fördubblas till två miljoner för att bland annat kunna utrusta fler med datorer i undervisningssyfte. Vi genomför även satsningar på äldreliv med bl.a. fler trygghetsboenden.

Vi gör en större satsning på grönområden och parker och framförallt tar vi ett grepp om området kring kanalen. Åkers kanal är en relativt outnyttjad resurs och vi vill därför lyfta denna pärla genom att anlägga gång- och cykelvägar, planteringar, belysning, sittbänkar med mera längs hela kanalen. Miljöarbetet fortsätter och vi kommer bland annat att successivt införa elbilar i den kommunala fordonsparken.

Totalt 70 miljoner mer än föregående år avsätts till satsningar på kvalitetshöjande åtgärder. Därutöver vill vi ge tillbaka lite av det goda ekonomiska resultatet till de pengarna i grunden tillhör. Vi föreslår en skattesänkning på 25 öre till den nya skattesatsen 18:65. I nivå med Nacka och Lidingö. Totalt har vi under mandatperioden sänkt skatten med 58 öre!

Jag ser med intresse och tillförsikt fram mot debatten! Mot en enad Allians, som tar ansvar står en splittrad vänsteropposition där det på sina håll inte går ihop räknemässigt. Bland annat underskrids balanskravet om 2% redan 2014 om man skulle gå på socialdemokraternas förslag….

Mina tidigare inlägg om budget 2013:

Budgetförord

Historisk satsning på lärarna

Lyssna på direktsändningen kl 15:00-23:00!


Österåker föredöme i effektivitet!

Kommunexperten är en analystidning,  som normalt kommer ut med tolv nummer per år (utgivare Svensk Kommunrating AB), där man med ekonomiska fundamenta som faktabas löpande analyserar Sveriges samtliga 290 kommuner.  I nummer 9/2012 framhåller man att sänkt skatt ökar det framtida handlingsutrymmet, vilket kanske känns som en paradox om man utgår från uppfattningen som vissa har att stora överkostnader som någon sorts naturlag innebär hög kvalitet, när det de facto är tvärtom. Det finns istället ett starkt samband mellan kostnads- och kvalitetseffektivitet.

Österåkers kommun framställs som ett föredömligt exempel på just kostnadseffektivitet där Kommunexperten i sin analys kommer fram till att en årlig skattesänkning på 0,25%  i hela 16 år i rad är möjligt!

Läs utdraget och deras rekommendationer ur deras tidning (s 66 samt 67) nedan.

Historisk satsning på lärarna i alliansens budget 2013!

Det ser ljust ut för Österåkers kommun. Överskottet för 2012 prognostiseras till 160 miljoner. I den kommande alliansbudgeten för 2013 satsas drygt 70 miljoner mer än budget 2012 på kvalitetshöjningar i verksamheterna. Samtidigt som skatten sänks med 25 öre.

Det blir en historiskt stor satsning på i första hand skolan och lärarna i den borgerliga
alliansens budget för 2013. Utöver satsningar på bland annat IT, kompetenshöjningar och
elever i behov av extra stöd tillskjuts medel för lönespridning, utöver höjningen i det centrala läraravtalet. Allt i linje med målet att Österåker ska ha länets bästa skola. Jämfört med 2012 ökar anslaget för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet med 30 miljoner. Totalt omsluter kultur- och utbildningsverksamheten i denna budget drygt en miljard kronor brutto.

Vi i alliansen är glada att kunna presentera en så offensiv budget, där extra medel för att höja kvaliteten inom skolan och omsorgen nu läggs in. Det handlar om resurshöjningar inom en rad områden med extra fokus på förskole- och grundskolelärarnas löner.

Utöver skolans område görs en satsning på äldreliv genom bland annat tillskapandet av fler trygghetsboenden. Förstudie inleds om särskilt boende även på Ljusterö.

Åkers kanals fulla potential ska utnyttjas och ett förskönande av dess centrala delar görs
genom projektet Stadspark Åkers Kanal. Nya gång- och cykelvägar anläggs längs kanalen jämte nya planteringar, bänkar, belysning m.m.

Skatten sänks med 25 öre vilket ger en kommunal utdebitering på 18:65 per skattekrona. Detta ger ca 1 650 kronor mer för en genomsnittsfamilj i kommunen per år.

Det är viktigt att i alla sammanhang komma ihåg vems pengarna i grunden är. Nu när
kommunens ekonomi är god finns det förutsättningar att även ge tillbaka i form av
skattesänkningar och det gör vi.

Budgeten behandlas i Kommunfullmäktige den 5 november.

Kontaktuppgifter:
Michaela Fletcher Sjöman (m), Kommunstyrelsens ordförande, 073-644 35 62
Elisabeth Gunnars (fp), 073-625 20 47
Björn Pålhammar (c) , 0733-372 636
Mikael Ottosson (kd), 073-644 35 46
Rolf Granström (öp), 08-540 240 11

Nyhetsbrev 2012-04-11

Nyhetsbrev Michaela Fletcher Sjöman 2012-04-11

Ekonomi
Det går bra för Österåker. Likt tidigare år har också 2011 års bokslut visat ett överskott, denna gång 127 mkr, vilket är 69 mkr mer än budgeterat. Det goda resultatet beror bland annat på ökad tillväxt i hela landet fram till det sista kvartalet 2011. En annan anledning är, samma för hela Sverige, färre barn i förskola och skola. Dessutom har markförsäljning bidragit till det goda resultatet i kommunen. Österåker tillämpar sk god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen vilket innebär att det ska budgeteras med ett överskott om minst 2%.  Österåkers fullmäktige har tidigare beslutat att också göra avsättningar för pensionsskulden med det överskott som överskrider 2%, då Österåker har ett högt pensionsåtagande jämförelsevis. Utmaningen framöver är Sveriges tillväxttakt som också påverkar Österåker i hög grad. Vi har den lägsta arbetslösheten i riket men även vi kommer att påverkas av omvärldsfaktorer kommande år.
När andra kommuner behöver effektivisera och göra besparingar har Österåker hittills kunna satsa mer än andra. Vi är den kommun som ökat ”pengen” mest. Vi ligger högre i pris- och löneökning utan att ha haft några besparings- eller effektiviseringskrav. Vi har under 2012 gjort en särskild satsning på att öka lönespridningen inom alla verksamheter för att dels bli en attraktiv arbetsgivare men också för att behålla våra duktiga medarbetare. Förhoppningen är att satsningar liknande denna fortsätter till särskilt riktade arbetsgrupper.

Skola
Länets bästa skola vill vi ha. Vad innebär länets bästa skola egentligen? Övergripande är att våra skolor i kommunen ska ligga i framkant när det gäller pedagogik men det överordnade är tre mål.
•    Andel som uppnått godkänt i alla ämnen
•    Genomsnittligt meritvärde (betyg)
•    Andel behöriga till gymnasieskolan
Här är tre enkelt mätbara mål för att veta var vi står i förhållande till tidigare år och andra kommuner. Dessa bryts ner till andra delmål som påverkar de övergripande målen. Att skolan i vår kommun är bäst i länet ger ringar på vattnet för andra verksamheter, påverkar inflyttningen och i förlängningen också företagandet. Våra lärares kompetens och vilja att varje elev når målen är den avsevärt viktigaste resursen. Utöver den satsning som gjorts för 2012 är förhoppningen att vi kan satsa på lärarna och öka lönespridningen. Jag vill också instifta ett stipendium om 50.000 kr till en eller flera lärare som gjort unika, speciella och särskilda insatser för eleverna.

Fritid och Kultur
Vi satsar stort inom kulturen och fritiden i Österåker. Nu senast i mars invigdes nya kulturknuten, Berga Teater, som rustats upp för att kunna ge fler föreställningar åt fler besökare. Ytterligare en scen möjliggör för mindre uppsättningar, t.ex. för skolklasser att ta de av olika kulturella evenemang. Ny friidrottsarena vid Österåkers sportcentra projekteras för fullt. Vi vill gärna ha en friidrottsarena av SM-standard och det sker i etapper. För att använda ett välkänt uttryck: Rom byggdes inte på en dag.
Det arbetas också med ett förslag på att lyfta fram fördelarna med vår geografiska placering. Åkers kanal är en förbisedd och outnyttjad pärla. Möjligheterna är oändliga för att öka tillgängligheten vid och runt kanalen som är pulsådern i centrala Åkersberga. Vatten har vi mycket av i Österåker – både sjöar och hav. Nyligen beslutades att vi rustar upp fem badplatser runt om i kommunen lagom till sommaren. Det är i led med att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Kvalitet
Kvalitet är ett ord som nämns ofta i media nuförtiden. Kvalitet har för våra verksamheter alltid varit högt prioriterat. Hög och god kvalitet i omsorgen om äldre och funktionshindrade där Österåker ständigt genomför kund-, eller så kallade brukarundersökningar. Dvs hur är den service, den vård och omsorg vi levererar både inom kommunalregi och i alternativ regi? Dessa undersökningar visar på höga resultat. Länk kommer snart. Man är som kund mycket nöjd med de tjänster som levereras. Men allt kan bli bättre. Vi strävar hela tiden efter att vara så produktiva som möjligt och är lyhörda för vad man som kund/brukare vill ha.

Service, påverkan, insyn
Att som invånare, skattebetalare, företagare och besökare få en bra service är självklart. Vi vill dock gå ett steg längre. Vi vill att alla möten, samtal, brev och e-post ska ge lite mer än du förväntar dig. Man ska ha möjlighet att vara med och påverka och det kan ske på många olika sätt. Antingen genom partierna eller genom att det vi förtroendevalda tar beslut om ska vara transparent så att man lätt kan förstå varför och på vilka grunder besluten tas. I en demokrati kan alla inte få exakt som man själv vill, men man ska uppleva att man fått säga sin mening. Därför startar nu ett intensivt arbete med att tydliggöra att man kan påverka. Vi vill självklart höra dina synpunkter och önskemål!

Trygghet
Att uppleva trygghet i sin vardag är viktigt. Känslan av att man fritt kan gå från tåg eller buss när det är mörkt, känslan av att ens hem är säkert från inbrottstjuvar. Vi som kommun kan arbeta med förebyggande åtgärder. Det handlar om många åtgärder men den viktigaste uppgiften vi har är att se till att alla elever når sina mål i skolan. Möjligheterna eller riskerna att hamna utanför är avsevärt mindre om man klarar sin skolgång. Det är vår uppgift som förtroendevalda, det är föräldrars ansvar för sina barn och det är skolans uppgift att alla elever når målen och har en fullgod utbildning. Polisens arbete består av att dels arbeta förebyggande dels att fånga dessa människor som begår brott och gör andra människors vardag otrygg. Det är samtidigt ett eget ansvar vi som boende, vare sig du har barn eller ej, och företagare har att öka tryggheten. Här kan kommunen vara samordnare och ”kittet” mellan skola, föräldrar, företagare och föreningar.

Framtid
Alliansen i Österåker arbetar för alla invånare i Österåker, vi har fått ditt förtroende att förbättra Österåker nu och i morgon. Det är både en fördel och en förutsättning att vi tycker om att arbeta ihop i alliansen. Vi tar ansvar för ekonomin, förbättrar våra egna verksamheter och den utveckling vi står inför. Vi har uppfattat att du som invånare i Österåker vill kunna ta dina egna beslut, kunna välja mellan olika utövare inom skola, äldreomsorg, hemtjänst och ge dig valuta för dina skattepengar. En stor fråga för de som har barn i förskolan är möjligheten att när barn nr två, (tre, fyra eller fem) kommer kan de äldre barnen gå kvar på förskolan under längre tid än de tidigare 15 tim/vecka. Nu finns möjligheten till 30 timmar / vecka om man så önskar.
Valfrihet och en mångfald av utövare och entreprenörer är viktigt för att öka konkurrensen. I dagarna pågår det en upphandling av driften på Söra simhall. Det har inkommit ett flertal anbud från utförare som är intresserade av att driva simhallen och öka tillgängligheten, kvalitén och aktiviteterna. Sedan ett par år tillbaka har vi också beslutat om att ha möjlighet att utmana någon av våra kommunala verksamheter. Avknoppning av skolor är som känt inte klargjort om och framför allt hur det är tillåtet, men jag är fortfarande övertygad om att avknoppningar av verksamheter är till gagn för kunderna, eleverna och konkurrensen.

Den 16 april kl. 18:30 är det kommunfullmäktige och då diskuteras Årsredovisningen för 2011. Från min sida kommer det handla om framtid. Givetvis också om vad vi kan dra nytta av lärdomar från vad som gjorts, men huvudfokus på hur och vad som ska göras framöver. HÄR är handlingarna till fullmäktigesammanträdet.
Lyssna gärna på plats eller via radio.osteraker.se eller 103,7 MHz.
Kontakta mig direkt på telefon, mail eller på något av de öppna hus som hålls på biblioteket i centrum.

Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Pensionär?

Är du pensionär, och hoppas du /räknar du med att bli pensionär. Ja jag räknar i alla fall med att bli så gammal att jag får pension. Med Moderaterna och Alliansens politik blir det sänkt skatt även för pensionärer. I första hand främst för kvinnor med de allra lägsta pesnionerna. Det rör sig om en skattelättnad om ca 1.200–1.400 kronor per år beroende på vilken kommunalskatt man har. Alltså är det viktigt för pensionärer var man bor eller om du vill, vilken majorietet som styr i kommunen. SCB har säkert undersökningar om var det är bäst att bo som pensionär och var man få den bästa möjliga kvalitén för sina skattepengar. Österåker står sig bra i de Öppna jämförelser som SKL redovisar varje år.
DN skriver om Alliansens vårpropositioon som kommer innehålla den ovan nämnda skattesänkningen för pensionärer och fortsatt kommer jobbskatteavdraget gälle eftersom enkel matematik säger att ju fler som arbetar desto mer kommer in i statskassan.
Också med tanke på hur demografin i Svergie ser ut framöver. Vi blir fler och fler äldre, och fler som ska få pension, fler som kan behöva hjälp. En god vän formulerade sig så här: ”Antigen föds man med ett funktionshinder eller så har man turen att leva så länge att man får ett funktionshinder, i båda fallen ska man fåp den hjälp man behöver”.  Håller helt med och hur den hjälpen finansieras vet inte jag annta än att jag tror att de 30- och 40-talister som nu går i pension inte kommer att nöja sig med vad som erbjuds idag. De vill ha mer och de vill ha annat och framförallt de vill kunna välja!
Ser fram emot en lycklig pension om många år.

Stäng meny