Kammarrätten avslår S överklagande

Kammarrättens dom är nu klar vad gäller Ann-Christine Furustrands (S) överklagande av att hon inte förbehållslöst fick ta del av de sekretessbelagda värderingar som gjorts inför förhandlingarna om en försäljning av Berga 6:35

Kammarrätten avslår föga förvånande S öveklagande och instämmer i Österåkers kommuns bedömning att uppgifterna i värderingarna omfattas av sekretess. Ann-Christine Furustrand har redan tidigare, med förbehåll om att inte sprida informationen vidare, fått ta del av handlingarna.

Man kan konstatera att S återigen fått fel. Återigen försöker man via sociala media framställa Alliansen i dålig dager, eller att vi skulle agera i strid med gällande lag när vi de facto gjort helt rätt. Det är bra att möjligheten att överklaga finns, men förvaltningsrätten verkar användas allt oftare av lokala S som både juristbyrå och propagandastöd. I det förstnämnda fallet för att täcka upp egen bristande kompetens på det juridiska området och/eller noll förtroende för kommunens tjänstemän? Som propagandastöd faller det ju ganska platt då i stort sett allt man överklagar avslås.

Möte med Trafikverket idag

Idag träffade jag – tillsammans med Kommunstyrelsens presidium och berörda tjänstemän – Trafikverket med regionchef Helena Sundberg i spetsen för en diskussion om länsplanen och infrastrukturprioriteringar som berör vår kommun.

Vi var väl förberedda inför mötet och våra prioriteringar står klara. Bland annat att hela Norrortsleden ska vara fyrfilig, att arbetena med den med kommunala medel finansierade delen av väg 276 mellan Margretelundsvägen och Söralidskorset snarast sätts igång samt att en planskild gångpassage på väg 274 vid Kulla vägskäl kommer till stånd.

Under flera år har vi via olika påtryckningar på Trafikverket försökt få till en säker gångpassage vid Kulla vägskäl. Det är en populär bytespunkt från bil till buss. På eftermiddagarna är dock passagen från avstigningen över till infartsparkeringen på andra sidan vägen livsfarlig. Beskedet från TRV är att tidplanen för planläggning är framskjuten! Jag ställde frågan till TRV: OM en planskild passage kommer med i länsplanen, när är den klar? 2026? Vad görs innan det? Provisorisk lösning (t.ex. en provisorisk gångbro)? Övergångsställe? Trafikljus? Det korta svaret löd: ”Trafiksäkerhet ställs mot framkomlighet”.

Jag kommer inte släppa den här frågan. Att tillskapa en planskild passage (bro eller tunnel) ökar trafiksäkerheten markant och framkomligheten för trafiken på väg 274 blir opåverkad. Det här måste prioriteras högre innan en allvarlig incident inträffar vid denna bytespunkt!

Vidare diskuterades samarbets- och delaktighetsformer. Vi anser bland annat att det är önskvärt att motiv till prioriteringar kommuniceras tydligare till berörda kommuner. Vi som kommun bör involveras i ett tidigt skede med  information om utredningar och åtgärder som ligger i angränsande kommuner.  Med en tydlig ambition om samordning och samarbete skapas möjligheter till effektivare produktion, mindre trafikstörningar och bättre användning av resurser.

Det finns alltför många projekt där kommunens insyn och deltagande är mer att betrakta som en remissinstans vilket försvårar alla faser och kan även innebära onödiga kostnader då kommunen ofta har god kunskap om platsens förutsättningar. 

Skuggministrar gästar Radio Moderat i Österåker

Kristina Axén Olin(M), utbildningspolitisk talesperson och Johan Forssell(M), rättspolitisk talesperson har gästat vår studio.

Kristina är Moderaternas utbildningspolitiska talesperson i riksdagen och sitter i det omfattande utbildningsutskottet. 

Kristina Axén Olin driver utbildningsfrågor med stort fokus på att skolan rustar eleverna för att nå kunskapsmålen. Mycket kunnig och erfaren att man inte vill missa ett ord hon säger! Dessutom intressant att höra lite bakgrund om människan bakom/framför/i politiken. Som vanligt med musik vald av vår gäst, denna gång endast svenska artister. 

Johan Forssell är Moderaternas rättspolitiska talesperson och berättar medryckande, initierat och inger både förtroende och framtidshopp för Sveriges möjligheter med ett regeringsskifte.

Vi får lära känna Johan lite mer personligt bland annat genom det musikval som alla gäster får presentera.

Två mycket intressanta intervjuer man med fördel kan ta del av. Först ut är Kristina Axén Olin lördag 22/5 kl.11-12 och Johan Forssell 29/5 kl.11-12 på lokalradion 103,7 eller precis när du vill via länkar Kristina HÄR och Johan HÄR.

Sverige behöver en omstart!

Kraften finns i Moderaterna för;

Ⓜ️ jobben

Ⓜ️ ekonomin

Ⓜ️ lag, ordning och trygghet

Ⓜ️ ledarskapet 

Radio Moderat i Österåker med Maria Stockhaus (M)

Radio Moderat i Österåker gästas i morgondagens sändning / podd av Maria Stockhaus (M) som är infrastrukturpolitisk talesperson och med vilken kraft och driv som hon för medborgarna arbetar med dessa så viktiga frågor!
Som vanligt, personligt, positivt och politiskt blandat med spellista vald av Maria.

103,7 MHz lokalradion lördag 11-12 eller via webben i morgonbitti. Länk HÄR.

Trevlig helg!

Nästa vecka gästas vi av Kristina Axén Olin och Johan Forssell i var sitt program.

Dagens Radio Moderat i Österåker

Dagens gäst i Radio Moderat i Österåkers podd via länk HÄRFinansregionråd Irene Svenonius.

Lördag kl.11-12 på lokalradion 103,7 MHz eller via webben.

Personligt, politiskt och positivt samtal blandat med musik valt av Irene. Samtalet var lätt att hålla igång med Irenes stora kunskap och driv för sitt uppdrag som finansregionråd i Sveriges största län.

Tidigare podd finns HÄR Med Kjell Jansson, Riksdagsledamot och Länsförbundsordförande.

Kommande gäster i studion är:

15 maj Johan Forssell, Riksdagsledamot och Moderaternas rättspolitiske talesman.

Kristina Axén Olin, Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson.

Tobias Billström, Riksdagsledatmot tillika gruppledare.

Mycket nöje!

Fullmäktige och årsredovisning 2020

Förord

Under 2019 antog Kommunfullmäktige en ny vision: ”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun”.

All vår verksamhet tar avstamp i visionen.

När Österåkers kommun gick in i år 2020 hade vi aldrig kunnat ana vilket speciellt år det skulle bli. Den pågående pandemin har påverkats oss alla.

Trots det kan Österåkers kommun för tolfte året i rad uppvisa ett plusresultat. Ett fokuserat arbete i linje med kommunens vision, i viss kombination med ökade statsbidrag med anledning av pandemin, har lett fram till plusresultatet och en ekonomi i balans.

För 2020 uppgår det totala resultatet för Österåkers kommun till 220,7 mnkr exklusive dekommunala bolagen. 197,8 mnkr är årets balanskravsresultat. Koncernens resultat är 270,9 mnkr. Där ingår förutom kommunen även 100 procent av Armadas resultat om 43,3 mnkr samt 43,9 procent av Roslagsvattens resultat om 15,9 mnkr.

Det är många företag i länet som har begärts i konkurs under det turbulenta coronaåret 2020. Men Österåker går mot trenden. Här har omsättningen ökat med 15 procent, visar en nygjord undersökning från Stockholms Handelskammare.

Arbetsmarknaden har dock påverkats i en viss negativ riktning som en följd av pandemin, om än i mindre utsträckning jämfört med andra kommuner i länet.

Allt fler upptäcker hur attraktivt Österåker är. Under 2020 har vi haft en befolkningsökning som främst kan härledas till en stor inflyttning.

Det flyttade in omkring 3 750 personer och flyttade ut omkring 2 750 personer – det ger ett inflyttningsnetto om drygt 1 000 personer.

Ytterligare en indikator på kommunens popularitet går att spåra i bostadsmarknaden med ökad efterfrågan på attraktiva bostäder. För åren 2021–2022 beräknas årligen ungefär 500 bostäder stå klara, sedan väntas ett år med lite lägre nybyggnation under 2023 med knappt 300 bostäder. Därefter ökar nybyggnationen successivt fram till 2030.

Österåker har under 2020 bibehållit skattesatsen på 17:10 och ligger därmed kvar på lägst skattesats i landet. Det innebär att kommunen uppfyllt även den delen av de finansiella målen för 2020. 

I framtiden kan vi räkna med Österåkers kommun fortsätter växa. De påbörjade infrastrukturella förändringarna i kommunens centralort är ett led i kommunens åtagande inom Sverigeförhandlingen om att verka för cirka 7 000 nya bostäder och arbetsplatser fram till 2035.

Jag vill avsluta med att framföra ett stort tack till alla våra kompetenta medarbetare, dels för det arbete som ni alla dagligdags utför, dels också de extraordinära insatser som gjorts och görs under den kris med pandemin som vi befinner oss i.

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Arvoden och beredningsprocess formaliseras

Pwc har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Österåkers kommun gjort en granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, samt Kommunstyrelsens beredningsprocess med Kommunstyrelseberedningen.

Det är med tillfredsställelse jag tagit del av Pwc granskning. Det kan noteras att det inte någonstans konstateras att vi brutit mot kommunallagen, vilket tidigare påstods. För 1,5 år riktades mycket grova anklagelser från revisionen. Det har nu kokat ner i en rekommendation om en högre grad av formalisering av arbetet.

Granskningen visar att Kommunstyrelsens och nämndernas hantering av arvoden kan göras mer ändamålsenlig och med högre grad av intern kontroll. Den visar också att Kommunstyrelsens nya beredningsprocess med Kommunstyrelseberedning kan göras mer ändamålsenlig i förhållande till kommunens interna styrdokument samt gällande lagstiftning.

Pwc rekommenderar bland annat att kommunen upprättar skriftliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt belopp betalas ut avseende arvoden och ersättningar, att skriftlig dokumentation upprättas för hur arvoden och ersättningar ska kontrolleras, samt att styrdokument upprättas för hur den nya beredningsprocessen och Kommunstyrelsen ska fungera.

Det är glädjande att vi nu, med förbättrade och formaliserade rutiner, kan fortsätta styra kommunen med stöd av Kommunstyrelsens beredningsgrupp. Vi har valt den lösningen för att den innebär att fler folkvalda företrädare kan involveras i beslutsprocessen vilket ökar demokratin. Alternativet hade varit att anställda ett större antal kommunalråd, men det hade ökat kostnaden för skattebetalarna betydligt.

Lägesrapport till förtroendevalda 25 mars 2021

Lägesrapport till förtroendevalda 25 mars 2021

Totalt har i landet identifierats 773 690 smittade. Av dessa är 
5 795 vårdade på IVA. Per idag har 13 373 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 


Allmänna läget
Region Stockholm är inne i en tredje våg av covid-19 med hög smittspridning i samhället. Under vecka 11 bekräftades drygt 8000 nya fall. Sjukvården är mycket hårt ansatt, och då särskilt intensivvården. Läget bedöms således som mycket allvarligt. Utifrån regeringens beslut om att Folkhälsomyndighetens rekommendation om viss distansundervisning för gymnasieskolorna upphör har smittskyddsläkaren följande rekommendationer.  

SkolornaDistans/närundervisning
Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning gäller till och med den 1 april 2021.

I dag, 25 mars, har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas. Smittskyddsläkaren ser gärna att gymnasieungdomarna kan komma åter till skolorna den 12 april.  För att undvika trängsel när eleverna kommer tillbaka från och med den 12 april vill Smittskyddsläkaren i Stockholm därför betona nödvändigheten av att samtliga huvudmän för skolor, gymnasie- såväl som grundskolor, återigen bedömer vad som kan göras för att minska alla former av trängsel i skolan, och använda de möjligheter som finns i förordningen 2020:115 11 b och 11 c §§ om att använda dels möjligheten till olika skolstarter på dagen för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och dels möjligheten till partiell distansundervisning.  

Anitgentestning i skolmiljö 
Folkhälsomyndigheten planerar att om några veckor komma med riktlinjer för hur antigentester kan användas i skolmiljön. Region Stockholm kommer att tillsammans med Smittskydd Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset efter det att i god ordning se över hur detta kan användas i regionen. Detta ställningstagande (punkt 1 och 2) kan komma att ändras snabbt utifrån förändringar i det epidemiologiska läget. 

Provtagning av nära kontakter vid covid-19Nyhet, publicerad 23 mars 2021
Sedan tidigare rekommenderas alltid testning av personer med symtom på covid-19. Vid smittspårning informeras kontakterna om att vara uppmärksamma på symtom, vid symtom stanna hemma och beställa test om symtomen varar mer än 24 timmar. Dessutom rekommenderas man som kontakt att ha så få fysiska kontakter som möjligt under inkubationstiden (14 dagar efter exposition), arbeta hemma om möjligt, samt avstå fritidsaktiviteter. Provtagning av asymtomatiska personer i smittspårning har hittills endast rekommenderats för hushållskontakter och i vissa situationer inom vård och omsorg enligt särskilda riktlinjer.Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. De som träffat indexpatienten då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta. Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition. I praktiken blir det oftast aktuellt med endast ett prov. Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.  De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. Rekommendationen om provtagning för personer med symtom som varar mer än 24 timmar gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt. Även mindre barn kan provtas i en smittspårning, t ex i en utbrottssituation.De nära kontakter som provtas i en smittspårning (t ex arbetskamrater, vänner, lagkamrater mm) ska träffa så få personer som möjligt under inkubationstiden, men kan gå till jobbet om de har ett arbete de måste utföra på plats, även om de inte fått testresultat. Förhållningsregler enligt smittskyddslagen ges ej till dessa kontakter.För smittspårning inom vård, på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden, var god se särskilda regionala riktlinjer. De riktlinjerna ses nu över och kommer att uppdateras. https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/mars/provtagning-av-nara-kontakter-vid-covid-19/

Kommunstatistik på bekräftade fall av covid-19.

Det framgår tydligt en allvarlig utveckling i Österåker, dvs. från ett mycket gott läge under lång tid, men de senaste veckornas trend har hållit i sig och vi har nu ett väsentligt högre smittläge.Under förra veckan (vecka 11) ökade smittotalen kraftigt till att bli den kommun med högst smittotal. Jag kan inte nog vädja till alla att följa rekommendationerna och till och med vara extra försiktiga de kommande veckorna.

  

Vaccinationsläget i Österåker vs övriga länet
För Österåkers del ligger andelen vaccinerade näst lägst i länet med 42% efter Vaxholm som ligger lägst med 41%. Se bifogad bild.

Vaccinationssamordnare i länet, Magnus Thyberg meddelade i går vid ett möte där vi var kallade av Landshövdingen att fördelningen av vaccin sker enligt socioekonomiska faktorer i enlighet med FHM och regeringens tidigare beslut.   

Näringsliv
Stockholms Handelskammare har presenterat näringslivets omsättning under 2020 där Österåkers företagare har ökat omsättningen med 15%, i reella pengar en ökning av företagens omsättning med 2,2 miljarder kronor. Restaurangbranschen har ökat sin omsättning med 18% under 2020. Siffrorna är glädjande för företagarna. Företagarna bekräftar det Veckans Affärer konstaterade efter globala finansiella krisen 2008, ”Österåkers företagare har bäst förutsättningar att återhämta sig efter en lågkonjunktur.”

Avslutningsvis

I och med den kraftigt ökade smittspridningen i Österåker är det av yttersta vikt att följa rekommendationerna.

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19,
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

  1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
  2. med fördel umgås utomhus.
  3. Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
  4. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.
Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

Vill man påminna sig själv eller kunna ge andra rätt råd finns Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Angående min medverkan i Swebb-tv

I förra veckan deltog jag i en intervju i kanalen Swebb-tv, efter att ha blivit ombedd att berätta om hur vi i Österåker lyckats kombinera låg skatt och hög kvalitet i våra välfärdsverksamheter. 

Jag hade inte särskilt bra koll på kanalen sedan tidigare men har förstått att det av flera skäl är en kontroversiell kanal och något som jag borde ha kollat upp bättre innan jag tackade ja.

I går morse fick jag frågor från tidningen ETC om bakgrunden till min medverkan och har förstått att det kan te sig utifrån mina svar där som att jag tycker att det är oproblematiskt att delta. Så är inte fallet.

Med detta sagt inser jag nu att jag inte borde ha medverkat i det sammanhanget, även om jag alltid är angelägen om att få berätta om hur bra det går för Österåker så förstår jag nu att kanalen i sig inte är ett lämpligt forum.

Positivt med valfrihet – och tidig insyn

I dag har vi första kommunstyrelsen för 2021 och i vanlig ordning är dagordningen gedigen vid årets början. Alla ärenden går att läsa HÄR.

Tidigt ute i processen=transparens och insyn. Ett ärende som handlar om en rekommendation till vårt kommunala fastighetsbolag om försäljning av en skolfastighet som i dag står halvtom då en friskola gick i konkurs.

Glädjen var stor hos många kommuninvånare – Vi är för valfrihet
För nära fyra år sedan fick Internationella Engelska skolan tillstånd av Skolinspektionen att bedriva sin verksamhet i Österåker med start höstterminen -22. Glädjen var stor hos många kommuninvånare som ville säkra en plats för sina barn i skolan. De har sedan dess haft dialog med kommunens förvaltning om lokalisering. Initialt, vilket var helt transparent för alla förtroendevalda, var planen att det skulle byggas en grundskola för F-9 på gamla IP, dessvärre försenades detta då alla kommuner ålades att ta fram klimatanpassningsplaner och för oss specifikt med våra geografiska förutsättningar. Sedan dess har Internationella Engelska Skolan letat möjlig placering i samråd med vår förvaltning.

Dagens ärenden – en rekommendation
Med en tom skollokal tappar fastighetsbolaget intäkter varför Armada har fått in anbud från två exploatörer för stadsutveckling. Dessa två anbud med planritningar, övergripande, är bifogade handlingarna för samtliga förtroendevalda att ta del av. I dagens ärende är vår rekommendation att Armada arbetar vidare med en av exploatörernas anbud som är det i förvaltningens och våra ögon det bästa för området. Det finns i dag inga summor presenterade då detta är mycket tidigt i processen – just för att jag önskar att det ska vara så mycket transparens som bara är möjligt i detta tidiga skede.

Det finns nu inget förslag att sälja tomten/fastigheten – transparens och insyn i tidigt skede.
Det som finns är ett förslag till rekommendation inför en process som ligger hos Armada. Först när och om Armada återkommer till kommunen med en önskan om att sälja kommer kommunen att ta ställning till försäljningen. Risker och konsekvenser ska då värderas med alla utredningar och förutsättningar klara. Det är inte affärsmässigt möjlig att ha full transparens i alla led av en försäljningsprocess. Detta till trots vill vi naturligtvis ha så stor transparens som möjligt. Att vi väljer att lägga en rekommendation på kommunstyrelsens bord är ett exempel på transparens och insyn. Det vanliga är ju annars att försäljning av en kommunal fastighet som Armada gör hamnar hos kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige först när Armada vill slutföra en försäljningsprocess.

På fastigheten Berga 6:35 har inte kommunal grundskoleverksamhet bedrivits på flera år. Just nu står kommunens fastighetsbolag med tomma lokaler på fastigheten och gör hyresförluster. Vår uppfattning är att fastigheten är lämplig för fortsatt fristående aktör av skolverksamhet. Att nyttiggöra det centrala läget till något annat ändamål bedömer vi inte aktuellt. Om ett privat fastighetsbolag önskar utveckla platsen för en utvecklad modern skolverksamhet välkomnar vi detta. Om förutsättning för detta är en försäljning av fastigheten kommer vi inte att motsätta oss en sådan. En förutsättning för en sådan försäljning är självklart att kommunen äger planläggningsinstrumentet och därmed också kan styra den framtida verksamheten på fastigheten. Vi ser således gärna en fortsättning av en fristående skoloperatör som bedriver verksamhet, gärna Internationella Engelska Skolan, utifrån kommunens nuvarande och framtida behov av grundskolor.

Kvarstår många frågor att utreda.
I vår tidigare process finns även frågeställningar som måste utredas. Tex hur idrottshallen kommer att användas i framtiden är en av de frågor som återstår att utreda innan slutlig ställning kan tas till en försäljning. Beslutet på måndag handlar om att vi behöver se 10 år fram, inom en 10 årsperiod måste den hallen renoveras, om 10 år kommer vi behöva minst två hallar till, utöver vår fina Multihall med 13.000 kvm. som öppnar juli/augusti 2022. Även kök och matsal innan en faktiskt försäljning kan slutföras.

Stort behov av platser i grundskolan de kommande tio åren.
Med vår, i kommunfullmäktige antagna, plan för förskolor och skolor behöver vi två till tre nya grundskolor i kommunen under de kommande tio åren. Vi har en inflyttning på ca 1000 personer varje år. I majoriteten vill vi att invånarna ska ha valfrihet, därför välkomnar vi att friskolor etablerar sig i kommunen.
Den skola som skulle kunna komma etableras på fastigheten Berga 6:35 planeras för 600 elever. Idag finns totalt 7141 elever årskurs F-9 i Österåker varav 882 går i skolor utanför kommunen. Redan till 2025 prognosticeras det totala antalet elever F-9 att öka med 939.  Östeteråker står inför ett behov av nya grundskolor. Varje ny skola kommer självklart minska trycket på övriga skolor. Hänsyn måste dock också tas till att en ny skola delvis kommer att fyllas succesivt. Man startar inte med alla klasser samtidigt. Då det specifikt gäller IES så tror jag att man också kommer att fånga upp elever som annars hamnat i andra kommuners skolor.Stäng meny