Lägesrapport nr 7 till förtroendevalda den 18 december 2020

Lägesrapport nr 7 till förtroendevalda den 18 december 2020Totalt har i landet identifierats 367 120 smittade. Av dessa är 
3 713 intensivvårdade. Per idag har 7 993 avlidit till följd av Covid-19

Regeringens nya restriktioner fredag 18/12:
Kl. 16:15 genomförde regeringens presskonferens då flera nya och hårdare restriktioner meddelades. Vissa nya restriktioner gäller omedelbart och vissa gäller från och med den 24 december. Vissa restriktioner har en bortre tidsgräns (den 24 januari) och vissa har inte en bortre tidsgräns. Exempel på några av restriktionerna som påverkar kommunens verksamhet är:

 • All statlig, regional och kommunal icke nödvändig verksamhet skall stängas. Exempel är: simhallar, idrottshallar, bibliotek, museer
 • All personal som kan skall arbeta på distans.
 • Gymnasieskolans undervisning skall ske på distans till och med 24 januari, undantaget gymnasiesärskolan.
 • Max antal sittande gäster i samma sällskap begränsas från 8 personer till 4 personer.
 • Förbud att servera alkohol på serveringsställe efter kl. 2000

Fler restriktioner som berör allmänheten har också meddelats, t ex. gällande munskydd i kollektivtrafik, trängsel på köpcentrum och gym.Regeringens nya restriktioner kan t ex. tas del av via länken: SVT Play – Nya besked om coronarestriktionerInternt arbete:
Med anledning av de nya restriktionerna pågår redan arbete. Under kvällen har avstämning skett mellan kommundirektör och vissa förvaltningschefer och avdelningschefer. Berörda nämndordföranden informerade.Aktivt arbete pågår redan med att verkställa vissa av restriktionerna, t ex. stängningen av idrottshallar i form av kultur- och fritid affischerar under helgen i hallarna och har redan kontakt med idrottsföreningar. Arbetet sker i samverkan med Produktionsförvaltningen. Kultur- och fritid har en dialog med simhallens utförare.   

Övrigt

 • Cirka 11 000 bekräftade fall senaste veckan, detta är mycket. Befinner oss på en platå i smittspridningen.
 • Mycket ansträngt läge i sjukvårdenRegionen uppmanar alla med tidigare sjukvårdsutbildning att anmäla sig.
 • Provtagningskapaciteten i länet är god.
 • Smittspridning på särskilda boenden på grund av samhällsspridning av covid-19. God samverkan med kommunerna. En minskning av antalet bekräftade fall sista veckan men svårt att avgöra om det är en trend även om det är positivt. 
 • Gällande vaccination i Fas 1 finns etablerad kontakt mellan region och MAS nätverket. 
 • Särskild hantering avseende förlängt besöksstopp Säbo har genomförts.

Avslutningsvis

Ord är inte tillräckliga – Handling är avgörande för hur vi minskar spridningen. Håll i – Håll ut!  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

S ändrar sig och lägger NY budget…

Socialdemokraterna i Österåker har efter kommunstyrelsen i måndags – då samtliga budgetförslag presenterades – upptäckt efter de läst Alliansens budget, att de fördelat mindre än alliansen i sin budget. Socialdemokraternas budgetförslag har bland annat en skattehöjning om 75 öre vilket kommunicerats medialt och därefter också fastställts av kommunstyrelsen. Detta i enlighet med beredningskravet i kommunallagen för att vara föremål att behandlas i kommunfullmäktige.

Nu ändrar man sig och har tagit fram ett helt nytt budgetförslag med bland annat en skattehöjning om 50 öre (den första budgetens förslag om 75 öre skattehöjning) och påstår att det handlar om felaktiga budgetförutsättningar (återkommer till detta längre ner). Den nya budgeten kan inte ses som ”en redaktionell ändring” som Socialdemokraterna vill påstå då den, efter genomläsning, har betydande ändringar. Det kan omöjligen ses som en redaktionell ändring när skattesatsen ändras, när olika budgetposter i nämnder ändras eller när alla siffror ändras.

Felaktiga förutsättningar” påstås det av Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna menar att de har fått ”fel” förutsättningar av vår ekonomienhet. Alla kan göra fel och alla har rätt att ändra sig men det är rätt magstarkt att skylla på tjänstemän. Tjänstemän har hela tiden varit kristallklara i ord och skrift vilka förutsättningarna varit, vilka egna bedömningar som måste göras mm. 

Det har i alla våra månadsrapporter under året, som behandlas av kommunstyrelsen, tydligt framgått hur befolkningsprognosen ser ut, hur skatteintäkter prognostiseras osv. Dessa har Socialdemokraterna inte tagit del av, eller valt att notera, i sina bedömningar i den första budgeten.

Lika information för alla
Det har varit en gemensam information/presentation (1/10) där samtliga oppositionspartier har varit inbjudna och där informerades om att respektive parti t ex behöver göra egna bedömningar angående befolkningen som i sin tur får konsekvenser på skatteintäkter inkomst- och kostnadsutjämning, dvs pengar.

Det har funnits alla möjligheter att ställa frågor före/under/efter informationsmötet till vilket endast två partier från oppositionen kom, RP och S.

Underlag och presentationer har skickats ut när den har efterfrågats.

Svar på frågor i form av ett exceldokument där det framgår att respektive parti behöver göra sina egna bedömningar framförallt avseende befolkningen. Det har tydligt framgått att siffrorna som har skickats ut är från SKRs skatteunderlagsprognos från 1/10 inte från kommunen. SKR har räknat på riksprognosen för befolkningen och påtalat att partierna behöver göra egna bedömningar (som påverkar utjämningssystemet).

Det material som lämnats ut har varit lika för samtliga.

I alla våra budgetförslag från Alliansen, sedan jag tillträdde, har vi använt oss av den så kallade försiktighetsprincipen och av egna bedömningar. Vi har alltid omvärldsbevakning, dvs vi tar del av SKR, ESV, Finansdepartementets mm prognoser – och vi har alltid gjort egna bedömningar. Jättelätt faktiskt att se i alla våra tidigare budgetförslag, månadsuppföljningar, delårsrapporter och bokslut.

Nya S-budgeten(!)
Socialdemokraterna har sedan måndagens fastställande av samtliga budgetförslag nu presenterat en ny budget. Den nya ska nu tydligen bytas ut, ersätta den som kommunstyrelsen redan formellt har fastställt. (Alliansen, eller jag, skulle aldrig drömma om att att byta ut handlingar i fastställda, beslutade och protokolljusterade handlingar).

Rätt ska vara rätt – Den nya budgeten måste först, enligt kommunallagen, formellt hanteras av kommunstyrelsen för att vara föremål för behandling av kommunfullmäktige. Jag är av uppfattningen att vi ska följa kommunallagen, även när det gäller Socialdemokraterna. 

Socialdemokraterna har alla möjligheter att på vårt extra sammanträde i kommunstyrelsen yrka på att ett nytt ärende tas upp på dagordningen, innan dess är deras nya budget bara en registrerad och inkommen handling. Samma regler gäller för alla som har eventuella ändringsbudgetar.

Jag har ingen annan avsikt än att tillåta att ärendet tas upp efter yrkande.

Skillnader…..

I måndags presenterades Alliansens förslag till budget. Till det presenterades budgetförslag av fem oppositionspartier; S, RP, SD, V och MP.

En budget handlar om så mycket mer än ekonomi, siffror och resultat. 
En budget handlar om att översätta vår vision för Österåker till praktisk handling. Samtidigt utgör ekonomin ett fundament för att vi verkligen kan genomföra våra visioner och därför är det lämpligt att ha resonemang kring ekonomin. 

Jag kommer löpande, dels berätta och beskriva vår egen – Alliansens, budget men också kommentera övriga partiets förslag med mest fokus på S, V och MP. RP och SDS budgetförslag innehåller många bra förslag och är snarlika Alliansens varför jag avstår i detta inlägg att kommentera i övrigt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Varje år presenterar partierna sin vision och handling för Österåkers verksamheter och konsekvenserna av förslagen är många gånger otydliga i vilket resultat det avser ge. Jag inleder det ideologiska kring synen på vems pengarna är. Politiker eller den som tjänat pengarna?

Denna gång höjer Socialdemokraterna kommunalskatten med 75 öre. Till skillnad från Alliansens förslag om -10 öre, en skillnad på 85 öre således.

Denna gång har Miljöpartiet tagit i och föreslår en skattehöjning med 95 öre.

Vad innebär då det för en medelinkomsttagare i Österåker?

Det är en enorm skillnad för låg och medelinkomsttagare och friheten att använda de egna intjänade pengarna för eget val.

Alliansen har sedan 2011 sänkt skatten med 2,25kr vilket innebär +7 800kr/år för en medelinkomsttagare. I kommande inlägg beskrivs hur vi samtidigt höjt kvalitén och hur skolresultaten ökat genom åren.

Frihet, kvalitet och trygghet

Fortsättning följer…

Budgetfullmäktige 23/11 i en pandemi

Det kommande fullmäktigemötet är ett av de viktigaste på hela året. Nu ska budgeten formellt behandlas – det sker en gång per år och mötet brukar bli det längsta av alla våra möten under ett kalenderår.

Det är ett avgörande möte, nu får partierna chansen att inte bara lägga fram sina respektive budgetar utan även redogöra för sina visioner för Österåker. Som politiker har vi ett ansvar att hantera skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. Den politiska viljan och visionen kan förverkligas genom en budget – därför är budgetfullmäktige så viktigt.

Årets möte blir dock annorlunda.
Den pågående pandemin påverkar oss alla och vad vi kan företa oss, så även i politiken. Då Österåkers kommun inte har möjlighet att arrangera en helt digital budgetdebatt har vi inom Moderaterna föresatt oss att göra det bästa av situationen med hänsyn tagen till den pågående smittan.

För att minimera tiden vi spenderar tiden fysiskt tillsammans har vi beslutat oss för att inte opponera oss, i lika stor utsträckning som år då vi inte haft en pandemi, på de olika budgetförslagen från oppositionspartierna i talarstolen – våra tankar, invändningar och argument kommer vi istället att lägga fram i skriftlig form här på bloggen och sociala medier.

Hur andra än Moderaterna, Alliansen och RP, SD (som sedan tidigare har förmedlat samma syn) avser minimera tiden i denna pandemi får måndagens fullmäktige visa.

Jag inser att det kommer krävas ett stort mått av självbehärskning och disciplin av mig och övriga att avstå från att replikera på varje utspel. Det blir tufft att stillatigande lyssna på felaktigheter och påståenden som är orimliga – för så brukar det vara.

Men för mig och mina kolleger är det viktigare att vi tar hänsyn till den rådande pandemin och ur ett demokratiskt perspektiv kommer ändå allas argument att läggas fram, stötas och blötas om än i skrift – därmed uppfyller vi kriterierna för en debatt i demokratisk anda.

Fullmäktige är denna gång planerad i två block.
I block 1 är vi som mest 26 ledamöter på plats i kommunfullmäktiges plenisal. Övriga ledamöter är utspridda på samma våningsplan i olika rum medan icke tjänstgörande ersättare sitter i konferensavdelningen i olika rum.
Då inga yrkanden eller voteringar sker i block 1 är det inte nödvändigt att ha full besättning.

Blocket inleds med övergripande inlägg från varje parti där Alliansen inleder och därefter följer (i storleksordning) S, RP, SD, V och till sist MP. Normalt sett sker här en livlig debatt, min förhoppning är att det inte blir någon längre debatt den här gången. Givetvis ska vi kommentera varandras olika budgetförslag men förhoppningsvis i mindre utsträckning än tidigare. Synpunkter kan med fördel redovisas skriftligt i likhet med hur Moderaterna och Alliansen avser agera.

I block 2 läggs yrkanden fram och därefter sker votering
I block 2 är det nödvändigt att samtliga tjänstgörande ledamöter befinner sig i lokalerna anvisade för fullmäktige. Om alla förhåller sig till den rådande situationen på ett omdömesgillt sätt bör inte yrkanden och voteringarna ta mer än 20-30 min.

Bakgrunden till att vi väljer att agera på det här sättet är en följd av regeringens beslut att från och med 24 november är det förbjudet med sällskap om fler än åtta personer i allmänna sammankomster. Förbudet gäller dock ej demokratiska församlingar, icke desto mindre vill vi ändå minimera tiden vi är samlade fysiskt och ta till oss de allmänna råden utan att demokratin åsidosätts.

Med hopp om förståelse,
Michaela Fletcher

Budget 2021 med plan för 2022-23

Jag och Liberalernas Mathias Lindow med det färdiga budgetförslaget.
P.g.a. Coronapandemin saknas Anne-Li Hilbert (C) och Arne Ekstrand (Kd) på bilden.

Idag läggs Alliansens budgetförslag för 2021 med plan för 2022-23 på Kommunstyrelsens bord. Österåkers starka ekonomi ger utrymme att förstärka verksamheterna med drygt 90 miljoner kronor, samtidigt som skatten sänks med ytterligare tio öre. Den nya skatten hamnar på 17:00 kronor per intjänad hundralapp, vilket ytterligare befäster Österåkers position som kommunen med landets lägsta kommunalskatt.

De viktigaste delarna i budgeten redovisas område för område nedan.

Trygghet för alla medborgare i Österåker
Trygghet för medborgarna är grundläggande och en fundamental del av samhällskontraktet. En kommun där alla kan känna trygghet, mötas över generationsgränserna och röra sig i offentliga miljöer är en självklarhet. I Österåker ska man trivas, utvecklas och finna en balans i tillvaron, oavsett ålder eller bakgrund.

Trygghetsskapande åtgärder kombineras med långsiktiga och främjande insatser som ger resultat. Här finns trygghet genom hela livet.

Under 2021 görs flera förstärkningar inom området trygghet, både vad gäller det förebyggande arbetet och det åtgärdande arbetet för att öka tryggheten i kommunen.

En väl fungerande skola med hög grad av valfrihet och kvalitet
Österåker ska erbjuda en hög kvalitet i förskola och skola, där barn och elever utmanas, utvecklas och lär. Goda studieresultat och upplevd nöjdhet, trygghet och delaktighet, både för barn, elever och vårdnadshavare är viktigt för kommunen. Av de drygt 90 miljoner kronor ytterligare tillförs i verksamheten går 43 miljoner till skolan, vilket är en tydlig illustration av hur viktig och prioriterad skolan är.

En av de viktigaste förutsättningarna för barn och elevers lärande är pedagogerna, så behörig personal både i förskolan och i skolan är ett prioriterat område som kommunen satsar på, bland annat genom en uppdragsutbildning för förskollärare, förste förskollärartjänster på förskolan, samt en treårig satsning på undervisning i fritidshem. Flera av insatserna sker i samverkan med högskolor och universitet.

En upprustning av kommunens skolor och förskolor pågår och ska vara klar till augusti 2022. Vid varje ombyggnad av en skola ska ett tillagningskök inrättas för att kunna erbjuda eleverna bästa möjliga kost.

Högsta kvalitet på äldrevård och omsorg
Österåker har som mål att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Brukarna ska uppleva nöjdhet och en hög kvalitet och tillgänglighet i kommunens verksamheter. Den fysiska miljön, både i verksamheten och den offentliga miljön, ska vara tillgänglig och attraktiv.

Vård- och omsorgsnämndens nettobudgetram har fastställts till 664,1 Mkr för 2021. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 19 Mkr jämfört med budget 2020, vilket främst kan härledas till indexuppräkning och ökade volymer. 

Det är speciella tider vi lever i som en följd av Coronapandemin. De äldre i vårt samhälle har drabbats extra hårt och för Österåkers kommun har omsorgen om de äldre ända sedan dag ett varit prioriterad. Även om läget just nu är akut får vi inte heller tappa fokus på lite längre sikt. Givet den demografiska utvecklingen kommer behoven öka vilket vi tagit höjd för i budgeten.

Attraktiva offentliga miljöer och vårt kulturarv
Åkersberga ska utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Centrumområdet är ett av Åkersbergas mest strategiska stadsutvecklingsområden där det finns potential för utveckling i centrala lägen intill centrum, kanalen och Åkersberga station. När det kommer till utformningen av offentliga miljöer och hur vi förvaltar vårt kulturarv är medborgardialog ett viktigt verktyg. Österåkers invånare har givits möjlighet att lämna sina tankar och idéer om den långsiktiga utvecklingen av Österåkers kust och skärgård.

Biskopstuna borgruin i Österskär är föremål för fortsatta insatser för att säkra ett långsiktigt bevarande, men att också utveckla platsen till att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen. En förstärkning om 0,5 Mkr har gjorts för 2021 för att möjliggöra en fortsättning av projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått sedan 2018.

Den offentliga miljön påverkas självfallet även av behovet av nya bostäder och i takt med att kommunens befolkning växer måste antalet nya bostäder öka. Som en följd av att vi blir fler kommer även behovet av friluftsområden, friluftsbad, motionsspåren, vandringsleder, ridstigar m.m. att öka.

Multihallen – en gigantisk satsning på idrotten och föreningslivet 
Första spadtaget har äntligen skett och i Österåkers nya multihall kommer det att finnas plats för en mängd olika idrotter. Här ryms bland annat basket, bordtennis, cheerleading, friidrott, gymnastik och trampolin.

Flera skolor kommer dessutom kunna använda hallen under dagtid, vilket möjliggör för fler unga kan testa på idrotter och aktiviteter. Multihallen beräknas öppna för allmänheten augusti 2022.

För Österåker innebär Multihallen inte bara att vi erbjuder utökade möjligheter till olika former av träning. Multihallen är också en framåtskridande satsning i linje med vår vision om att Österåker ska vara en attraktiv kommun med ett gott serviceutbud.

Österåker tillför verksamheterna 90 miljoner kronor mer och ökar friheten ytterligare med en skattesänkning.
Österåker ska ha en ekonomi i balans. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet och förverkliga våra politiska visioner. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att kommunens invånare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel, och utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommuninvånare kan försäkras samma servicenivå som dagens kommuninvånare. 

Kommunen har med stöd av finansiella mål och god ordning på ekonomin haft starka resultat under de senaste åren. Österåkers kommun har reserverat cirka 180 Mkr inom resultatutjämningsreserven (RUR) för att använda i sämre tider till följd av exempelvis en lågkonjunktur.

Den starka ekonomin ger oss utrymme att förstärka verksamheterna med ytterligare drygt 90 miljoner kronor, samtidigt som vi sänker skatten med tio öre. Den nya skatten hamnar på 17:00 kronor per intjänad hundralapp, vilket ytterligare befäster Österåkers position som kommunen med landets lägsta kommunalskatt.

Att ta ut skatt får aldrig bli ett egenvärde i sig. Tack vare vår välskötta ekonomi har Österåker möjlighet att sänka skatten och öka den individuella friheten. Sedan 2010 har medelinkomsttagaren fått behålla 650 kr mer av sin lön i vår kommun.

En kommun med en låg skattesats blir attraktiv för nyinflyttning, det genererar värde i bostadsmarknaden och det faktiska skatteunderlaget växer därmed.

Alliansen i Österåker består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Budgeten behandlas och fastställs slutgiltigt av Kommunfullmäktige den 23 november.

Angående familjehemsplacering

Det har den senaste tiden samlats ett stort engagemang kring ett familjehemsplacerat barn som rör Österåkers kommun. 

Precis som kommunen beskriver på hemsidan så är att flytta ett barn från en invand miljö alltid den sista utvägen och aldrig ett beslut som fattas lättvindigt. Jag har fått bekräftat av socialförvaltningen att de beslut som är fattade har följt lagen och varit korrekta. Jag har inte rätt att göra något annat i ärendet.

De svåraste besluten som finns

Beslut som berör barn är några av de absolut svåraste besluten man kan fatta i en kommun, men besluten sker alltid med barnens bästa för ögonen. Kommunen arbetar enligt gällande lagar, regler och den senaste forskningen för att kunna ta väl underbyggda beslut. Underlag för beslut tas fram av socialförvaltningen och beroende på vilket beslut som ska fattas tas beslutet därefter på delegation av ordförande eller av socialutskottet i socialnämnden. Socialutskottet består av ordförande och första och andre vice ordförande i socialnämnden, i det här fallet två ledamöter från M och en från V.

Jag varken kan eller får ha en djupare insikt i socialnämndens beslut och kan därmed inte heller kommentera enskilda ärenden. *

Jag tycker dock att det är viktigt att kommunens bild och arbetssätt tydliggörs, då det är lätt att förfasas över enskilda beskrivningar.

Jag vill samtidigt beklaga att det via sociala medier inkommit hat och hot mot både kommunens anställda och förtroendevalda med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i detta ärende.

Relevant kritik och synpunkter är alltid välkommet men det får aldrig accepteras att människor som jobbar för att ta tillvara barnens bästa får motta hot och hat genom sitt arbete eller uppdrag.

*)  6 kap. Kommunallagen

1 §   Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2019:835).

8 §   Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

Österåker har de minsta barngrupperna i förskolan i länet!

Den 2 april 2020 släpptes Skolverkets årliga statistik om antalet barn i barngrupperna. I genomsnitt har förskolans barngrupper minskat ytterligare från 15,4 (2018) till 15,0 (2019) barn. Nu på hösten har Lärarförbundet i en stor enkät kartlagt arbetsvillkoren för landets förskollärare.

Österåkers kommun har med god marginal de minsta barngrupperna i länet. Endast 24% av förskolorna i kommunen har fler barn per grupp än Skolverkets rekommendationer, vilket ska jämföras med länets snitt på 61%. Det är glädjande, att vårt långsiktiga och målmedvetna arbete gett resultat. De 24% som ligger över rekommenderad barngruppsstorlek kommer vi att arbeta för att få ner ytterligare.

Vi gör återkommande undersökningar av både hur nöjda vårdnadshavare och barn är med våra förskolor som personalens bild av verksamhetens kvalitet. Vi har haft glädjande höga siffror under ett antal år. Det hindrar inte att vi jobbar med ständiga förbättringar, och en del i detta har varit en översyn av personaltät och utifrån tydliga mål följa de rekommendationer som finns. Baserat på både egen kommunal satsning och de statliga medel som funnits att tillgå för alla kommuner, har vi uppnått målet lite tidigare, redan i slutet av förra året. Målet har funnits under de senaste tre åren, och det har varit tydligt uttryckt från alliansen i Österåker.

Förskolans roll med den nya läroplanen och tydliga rektorsbefattningar har blivit allt viktigare. Våra professionella förskolerektorer har kompletterat åtgärder runt personaltäthet med deltagande i forsknings och utvecklingsprogram runt undervisning i förskolan, under namnet UndiF.  Vi ser rapporten som ett bra kvitto på att vi är på rätt väg, men att det är en mätpunkt i en långsiktig målsättning för kommunens förskolor. En viktig del just för Österåker är att tillgodose en snabbväxande kommuns behov av platser, och det har vi hittills klarat på ett bra sätt. Man har fått plats inom garantitiden, det händer dock i undantagsfall att man inte får sitt förstahandsval.  

Uppdatering till arbetsförmedlingen och dess uppdragsgivare

I februari, innan pandemin drog in över Sverige med besked, tillskrev jag arbetsförmedlingen med synpunkter på hur deras arbete bedrevs, eller inte bedrevs, samt med förslag på förbättringar. Nu gör jag en uppföljning på den kontakten från i februari. Även här med både beskrivning av vårt nuläge och med, i en optimistisk anda, förslag till förbättringar för våra medborgare.

Dessvärre kan vi i Österåker konstatera att läget inte har blivit bättre, snarare värre. Viss förståelse har vi såklart med tanke på pandemin. 

I hela landet ökar arbetslösheten. För Österåkers del innebär det att antal arbetslösa i Österåker i juli var 1715 personer motsvarande för juli 2019 då siffran var 1296 vilket är en ökning med 57%. Antalet ungdomar som är arbetslösa har ökat med 70%.

Regeringens stödpaket används i långt lägre utsträckning än beräknat (se grafik och artikel i dagens DN). Den enkla slutsatsen att dra är inte att det beror på att företagen i år så mycket bättre utan att det är svårt att söka och att det är fel jämförelseperioder i stöden samt att fokus är på de stora företagen snarare än mikroföretagen som vi har gått om hos oss i Österåker. (Drygt 6000 registrerade företag, tjänsteproducerande).

Vi har tidigare haft en utpekad handläggare från arbetsförmedlingen som regelbundet suttit på kommunen. Denna handläggare blev omplacerad i våras och har inte ersatts. Det innebär att vi i dagsläget är hänvisade till en funktionsbrevlåda. Vi har inte ens ett namn på en person som vi kan kontakta.

Handläggningen av olika stödåtgärder fortsätter att ta mycket lång tid i anspråk. För lång tid! Kommunen har gjort platsbesök, arbetstagaren vill börja jobba och arbetsgivaren behöver arbetskraft. Ändå går det veckor innan vi får någon form av återkoppling.

De privata alternativen har vi ännu inte sett några spår av. Om och när de etablerar sig i kommunen kommer de också vara beroende av att samarbetet med arbetsförmedlingen fungerar och arbetsförmedlingen fattar beslut om tex anställningsstöd inom rimlig tid.

Politiskt har vi givit ett uppdrag att se över möjligheterna att inom befintlig ram arbeta mer flexibelt och målinriktat med arbetsmarknads- och matchningsfrågor (pop-upverksamhet). 

Våra företag behöver arbetskraft och får inte hjälp av arbetsförmedlingen. Ett antal av våra invånare har blivit arbetslösa och vill jobba. Vi har i kommunen ännu inte sett effekter i form av ökat försörjningsstöd men jag bedömer att det är än för tidigt att sia om.

Mitt i sommaren kom regeringens utredning om kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen. Kort sammanfattat kan kommuner inom ramen för nuvarande lagstiftning göra en hel del men att vissa lagar behöver förändras. Det kommer alltså att ta tid innan förändringar sker. Vissa lagar är man från regeringens håll väldigt snabba på att besluta om (tex nya gymnasielagen).

(https://www.regeringen.se/49e9ec/contentassets/63959c1fc5a8449dac7b7b8600ca77f0/kommuner-som-utforare-av-tjanster-at-arbetsformedlingen–en-analys-av-de-rattsliga-forutsattningarna-sou-2020-41.pdf)

I den nuvarande akuta situationen är förbättringsförslagen ur Österåkers perspektiv:

Prioritera att arbetsförmedlingen fattar snabba beslut där de litar på kommunernas bedömningar.

Ge kommunerna medel för att göra den del av arbetsförmedlingens jobb som inte är myndighetsutövning. Det är vi som känner våra invånare och det lokala näringslivet, arbetsförmedlingen har inte längre örat mot marken, och att vi de facto inte ens har någon kontaktperson utan hänvisas till en funktionsbrevlåda.

Se till att alla kommuner har en kontaktperson på arbetsförmedlingen.

Underlätta/snabba på för de privata aktörerna MEN då måste arbetsförmedlingens myndighetsutövning fungera, annars kommer de att få ett ogörligt uppdrag.

Lägesrapport nr 1 (hösttermin) 14 augusti 2020

Lägesrapport nr 1 (hösttermin) till förtroendevalda 14 augusti 2020

Totalt har i landet identifierats 84 294 smittade. Av dessa är 2 541 intensivvårdade. Per idag har 5 783 avlidit till följd av Covid-19. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa 

Allmänna läget
Pandemin pågår fortfarande och budskapen består dvs det är viktigt att vi håller i och håller ut! Stanna hemma stanna hemma vid symtom, tvätta händerna och håll avstånd.  

Region Stockholm

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik
Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, även om det kan variera mellan olika verksamheter.

Gott om tider för test vid misstänkt covid-19
Det finns fortfarande goda möjligheter att testa sig för att se om man är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Det går att göra på flera sätt, bland annat på drive in-enheterna där man kan boka en vecka framåt i tiden. Torsdagen 13 augusti var det 438 bokade tider och 3 760 lediga tider. Det finns tider på alla enheter imorgon.

Regionen erbjuder också självtest som skickas med taxi till dem som misstänks vara smittade. Det finns kapacitet för att skicka 2000 tester per dag. Det levereras cirka 600 prover om dagen så kapaciteten är god. För mer info om hur du gör om du misstänker att du är sjuk hittar du på https://www.1177.se/Stockholm/

Statistik för vecka 32 Österåker

https://experience.arcgis.com/experience/a6d20c1544f34d33b60026f45b786230

Kollektivtrafiken

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/20202/08/vad-gors-for-att-minska-trangseln-i-kollektivtrafiken/

Österåker
I dag har produktionsutskottet fattat beslut om åtgärder på Österåkers Gymnasium för att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Rektor tillsammans med samtliga medarbetare på Österåkers Gymnasium har tagit fram underlaget för beslutet vilka också har samverkats med de fackliga organisationerna.

1. Uppdra till rektor på Österåkers Gymnasium att organisera undervisningen
    innebärande delvis fjärrundervisning och delvis närundervisning.

2. Varje undervisningsgrupp delas och hälften av eleverna undervisas på plats
    och hälften på distans. Detta sker i realtid och eleverna deltar i samma
    lektion. 

3. Lärare finns på plats i skolan med undantag för lärare som med lindriga 
    symtom ges möjlighet att undervisa på distans.

4. Elever på Introduktionsprogram (IM) och program för elever inom autismspektrat undervisas i skolan.
5. Elever som har svårigheter att arbeta hemma deltar i undervisningen i skolan.
6. Elever som studerar i hemmet ges möjlighet till skollunch.
7. Under en vecka i början av terminen har årskurs 2 och 3 enbart fjärrundervisning.

Ekonomi


Konjunkturläget 
Coronapandemin har försatt världsekonomin i en djup kris och allt tyder på att också den svenska ekonomin går allt djupare in i en lågkonjunktur. Olika länders BNP-utveckling ger en första indikation på krisens omfattning. Första kvartalet föll BNP i EU som helhet med 3,2 procent och i de hårdast drabbade länderna Italien, Spanien och Frankrike föll BNP med 5 procent. 

En tidig preliminär sammanställning av BNP visar att Sveriges ekonomi krympt med 8,6 procent under årets andra kvartal. Fallet i BNP beror främst på fallande export och minskad hushållskonsumtion. Nedgången är dramatisk men väntad och är den största för ett enskilt kvartal på minst 40 år. Det är en någon mindre nedgång än vad Konjunkturinstitutet förutsåg i sin juniprognos.  KI håller kvar sin juniprognos om uppgång om strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft. 

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på ekonomin publicerar SCB en aktivitetsindikator för ekonomi som bygger på månadsstatistik till skillnad från BNP-beräkningar som publiceras kvartalsvis. Aktivitet i ekonomin ökade i juni med 2,4 procent jämfört med maj. Uppgången sker efter negativ utveckling de föregående fyra månaderna.

Preliminär statistik över Euroområdet visar att BNP föll med 12,1 procent kvartal 2 jämfört med kvartalet innan. KI:s juniprognos förutsåg dock kraftigare nedgångar om ca 15 procent. I USA föll BNP något mindre än väntat. I Kina där nedstängningarna av samhället skedde tidigare ökade BNP kraftigt i andra kvartalet och till en något högre nivå än sista kvartalet 2019. 

Återhämtningen i ekonomin kan ta tid eftersom osäkerheten väntas dämpa hushållens konsumtion och företagens investeringar. 

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer visade i april på en historisk nedgång, men har sedan dess vänt uppåt upp från 60 i april till 83 i juli, vilket visar att stämningsläget i svensk ekonomi är något mindre pessimistiskt, även om indikatorn fortfarande är på en låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrog till ökningen. 

Arbetsmarknad
Arbetslösheten låg i juli på 9,2 procent jämfört med 6,9 procent samma tid 2019, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen (AF). Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var 13,4 procent i juli. Ökningstakten har bromsat in och var enligt Arbetsförmedlingen på samma nivå i juni och juli. Långtidsarbetslösheten ökar dock i en allt snabbare takt, det är 16 procent fler som varit utan arbete i 12 månader eller mer jämfört med juli förra året. 

I Österåker har under de senaste månaderna framförallt de öppet arbetslösa[1] ökat. I jämförelse mellan vecka 32 år 2019 och samma vecka 2020 har de öppet arbetslösa ökat med närmare 400 personer, och är nu 886. 

Löneöversyn
Med anledning av covid-19 har avtalsrörelsen för de två av de största förbunden som är representerade i kommunen (Vision och LO) skjutits till hösten 2020, vilket har medfört att en faktisk avstämning av löneöversynen inte är möjlig att göra per juni. För närvarande beräknas en preliminär löneuppräkning, för de anställda som inte har varit med i årets löneöversyn, enligt budget. Respektive förvaltning ansvarar för att de preliminära löneökningarna bokförs månadsvis.

Statsbidrag för kommunens merkostnader på grund av covid-19
Regeringen har aviserat att 5 Mdkr kan sökas hos Socialstyrelsen för kommuners och regioners merkostnader till följd av hanteringen av covid-19. Förändringar inom förordningen har gjorts vid två tillfällen och ligger i linje med SKR:s tidigare hemställan till regeringen. Ansökan kan göras vid två tillfällen: 31 augusti och 30 november. Socialförvaltningen samordnar arbetet med att sammanställa och återsöka dessa medel från Socialstyrelsen, både från externa utövare och för de kostnader kommunen, primärt produktionsförvaltningen, har haft. För närvarande har kommunen (exklusive externa utövare) haft merkostnader med anledning av covid-19 motsvarande 14,7 Mkr. Vilket belopp som kan återsökas enligt Socialstyrelsens kriterier arbetar förvaltningarna med och dessa underlag har levererats till Socialförvaltningen för den första sökomgången. Återrapportering av vilka medel som sökts i den första sökomgången kommer att ske i månadsuppföljningen per september.

Trygghet och säkerhet i Österåker och Polisområde nord senaste veckan.

Områdespoliser i alla i fem kommunerna har varit i tjänst varje vecka hittills under sommaren. De har både åkt bil och cyklat i alla kommunerna med fokus att föra dialog med medborgarna och samverkansaktörer. Områdespoliserna har vittnat om att de i sommar haft förmånen att ha haft mycket god samverkan med kommunernas brottsförebyggande verksamheter, allt från ordningsvakter/väktare, fältare och kvälls- och nattvandring.

De orosmoln som fanns i början av sommaren kring öppen droghandel i centrumanläggningar, ungdomssamlingar med risk för bråk & brott mm, har polisen hittills haft kontroll över och det generella läget är just nu lugnt i alla fem kommunerna.

Rapport v.31 
Trafiken
Buskörningar/Street-racing bland annat kring Tråsätravägen/ Margretelundsskolan och väg 276, där det finns raksträckor. Efter det att medborgare har uppmärksammat undertecknad har polis och kommun vidtagit åtgärder med resultat att förbättring skett under den gånga helgen.

Parkering vid badplatser
Trångt för räddningstjänsten som inte kommer fram till Sjöräddningen. Förstärkt från Trafikenheten för att bötfälla de som felparkerar/försvårar framfart för räddningstjänsten. Till helgen startar arbetet kl.10:00. Info kring detta går ut före helgen på kommunens socialmedier.

Polisen – rapport v. 31
Inbrotten ökar i kommunen. En hel del tips om trafiken och de höga hastigheterna samt bangers kommer in. 

Ökning av cykelstölder

Grov våldtäkt natten till fredag. Utredningen pågår och en person häktad. Genom de hot som riktas via sociala medier har kommunen, räddningstjänsten, polisen vidtagit åtgärder.

1 personrån i veckan. 

Försök till mord – en person frihetsberövad.

Vid olika tillslag har polisen hittat narkotika och vapen i kommunen.
Polisen har ett gott samarbete med mobila väktarna och ser gärna att de fortsätter sitt arbete tillsammans. 

Polisen fortsätter att ha Åkersberga som ett prioriterat område med flera olika insatser allt från synlighet till riktade insatser med tillslag och ev. gripande av misstänkta personer.

Nyheter från regeringen och de statliga myndigheterna

Regeringen

3 augusti: UD gör ytterligare en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringen innebär att den som är bosatt i Algeriet inte längre ska undantas från inreseförbudet. Ändringen trädde i kraft den 5 augusti. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/andring-i-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige/

Universitets- och högskolerådet 

6 augusti: UHR meddelar att man kommit fram till att höstens högskoleprov inte kan genomföras på ett säkert sätt med anledning av Coronaläget. 

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2020/hostens-hogskoleprov-bor-inte-genomforas/

Eftersom vårens högskoleprov ställts in beslutade regeringen om förlängd giltigheten för resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år för att ge fler en möjlighet att bli antagna till universitets- och högskoleutbildningar med hjälp av högskoleprovet. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangd-giltighetstid-for-resultat-pa-hogskoleprovet/

EU-kommissionen

31 juli: EU-kommissionen meddelar att man har avslutat de sonderande samtalen med ett läkemedelsföretag om att få köpa ett potentiellt vaccin mot covid-19. Det planerade avtalet med företaget Sanofi-GSK ger alla EU-länder möjlighet att få köpa vaccinet. När vaccinet väl visat sig vara säkert och effektivt mot covid-19 planeras att kommissionen ska ha ett ramavtal om inköp av 300 miljoner doser för EU-ländernas räkning. Kommissionen fortsätter diskussioner med andra vaccintillverkare.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1439

Skolverket

6 augusti: Skolverket har uppdaterad information och stöd inför skolstart på sin webbplats, bland annat ett diskussionsunderlag om pandemin för elever på gymnasiet. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/diskussionsfragor-om-pandemin-for-elever-pa-gymnasiet

MSB

4 augusti: MSB:s mätning av allmänhetens inställning till olika frågor fortsätter och den senaste redovisningen visar inga större förändringar från tidigare undersökningar. Precis som förra veckan tror färre att de kommer att bli smittade. Samtidigt följer åtta av tio rekommendationerna.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/augusti/atta-av-tio-fortsatter-att-folja-rekommendationerna/

Avslutningsvis
Det är fortfarande avgörande att vi alla respekterar och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Håll i – Håll ut!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande


[1] De öppet arbetslösa definieras som arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Mycket allvarligt brott

Jag har informerats om att det inträffat en fruktansvärd och mycket allvarlig händelse i form av en misstänkt våldtäkt i Österåker natten mellan torsdag och fredag. Det misstänkta brottet är ett polisiärt ärende och alla frågor kring det misstänkta brottet hänvisar jag till Polisen i polisområde Nord (i Täby).

Mina tankar går i första hand till offret med familj. Offret är, enligt den information som inkommit, inte bosatt i Österåkers kommun.

De akuta åtgärder som kommunen vidtar är:
o   Väktarbevakning dygnet runt
o   Muntlig information till samtliga boende i området med uppmaningen att lämna eventuella tips och observationer till Polisen
o   Förhöjd beredskap inom kommunen hos Socialförvaltningen

Jag har informerat kommunstyrelsens ledamöter kring det misstänkta brottet och vilka åtgärder vi som kommun vidtar på kort och längre sikt.

Stäng meny