Lägesrapport nr 8. 24 mars 2020

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge inom sjukvården varför FHMs rekommendationer bör hörsammas. Vi har samhällsspridning stora delar av Sverige. Totalt har ca 2286 personer (kl 17.00) påvisats smittade med covid-19 i Sverige. Nationellt har 36 personer rapporterats avlidna.Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. 

Smittspridningen kommer framöver inte vara begränsat till något särskilt område varför största möjliga försiktighet fortfarande ska vidtas.

Folkhälsomyndigheten meddelar begränsningar för restauranger, baren och caféer.
Folkhälsomyndigheten meddelade vid dagens presskonferens att enbart bordsservering nu är tillåtet på restauranger, barer och caféer. Detta gäller tills vidare och ska träda i kraft ”så snart som möjligt”. Inga personer ska tillåtas stå och trängas. (Försäljningen av hämtmat kommer fortfarande att tillåtas.) Frågan är ställd till förvaltningarna hur kommunerna ska agera. Naturligtvis har detta renderat i en mängd telefonsamtal till oss inom politiken och tjänstemän. Vi fortsätter att söka vilka lättnader vi kan bidra med för såväl restauranger som små tjänsteproducerande företag.

Samverkan Regionstockholm
Från fullt fokus på att skolorna ska vara förberedda att genomföra hem-fjärr- och distansundervisning har fokus flyttats till sjukvård. I takt med att fler blir smittade och har behov av intensivvård och sjukhusens kapacitet finns stort behov av samordning. 
SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, har med anledning av kommande påfrestning av sjukvårdsapparaten under eskalerande förlopp av Covid-19 säkrat att följande funktioner uppnås:

 1. Förmåga att kvarhålla sjukare patienter än vanligt i kommunal omsorg
 2. Förmåga i kommuner att ta emot ej färdigbehandlade patienter från sjukhus
 3. Förmåga att flytta patienter, personal och materiel mellan kommuner.
 4. Systemet ska vara operativt, från beslut till verkställighet mäts tiden i timmar.

Kommunens tjänstemän bidrar till att dessa funktioner säkras från Österåkers sida. Svårigheten framöver, i takt med att våra medarbetare insjuknar, är att finna vikarier. 

Tredagarsutbildning via Komvux 
Under veckan startar vår snabbutbildning av medarbetare inom vården. 

Samverkan med civilsamhället
Kyrkoherde Staffan Hellgren i Svenska kyrkan har i dag kontaktat oss för att erbjuda kyrkans hjälp. Deras egen verksamhet har minskat i omfattning de senaste dagarna och har hörsammat att civilsamhället och frivilliga verksamheter inom kort kan komma att behövas. 

Tankesmedja
En analysgrupp har tagit form för att kunna ta tillvara på kreativa idéer och lösningar och för att se om dessa är genomförbara. Tips och råd mottas gladligen via mail vilken kommuniceras i morgondagens Lägesrapport.

Förtydligande om sekretess
Avslutningsvis vill jag göra ett förtydligande av sekretessförbindelsen för samtliga förtroendevaldasamt anställda i Österåkers kommun. Patientsekretessen gäller inte enbart individärenden utan omfattar även generella siffror för exempelvis antal smittade i kommunen eller vart/i vilken verksamhet smittade påträffats. 

Ekonomistyrningsverket, ESV
Har publicerat prognos mars 2020 över statens budget och de offentliga finanserna med alternativa scenarion. I det första scenariot beräknas BNP minska med 1% i år, i det andra med 3%. För att kommunsektorn ska kunna upprätthålla sin verksamhet kompenseras kommunsektorn med 12 miljarder i scenario 1 och med 17 miljarder i scenario 2.

 

Jag kan inte nog påtala vikten av att följa FHMs rekommendationer. 

Det är ingalunda lugnt eller läge att släppa på försiktigheten!

Ta hand om Er, tänk på vårdpersonalen som i dag arbetar hårt och endast med våra individuella insatser, genom att stanna hemma vid minsta symptom, kan vi bidra till att en tyngd sjukvård får det ännu tyngre. Vi närmar oss ett avsevärt mycket mer pressat läge för sjukvården och kommunerna.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Ⓜ️ Moderaternas digitala SverigE-möte i dag kl.10:00-11:15

Det årliga Sverigemötet har ställts in med anledning av Coronavirus Covid-19. Normalt samlas ca 2000 moderater från hela landet. 

Istället genomförs i dag ett digitalt seminarium via länk kl.10:00-11:15.

Medverkade:

Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson, Gunnar Strömmer samt Irene Svenonius Regionstyrelsens ordförande Region Stockholm, Johnny Magnusson Regionstyrelsens ordförande Region Västa Götaland, Carl Johan Sonesson Regionstyrelsens ordförande Region Skåne och jag.

Följ gärna seminariet direkt via länk

Lägesrapport 2020-03-20

I orostider som vi verkligen har nu är det av största vikt att i möjligaste mån lägga partipolitik åt sidan. I min egenskap av ordförande i Kommunstyrelsen är det mitt ansvar att allt skall fungera efter bästa förmåga och att kreativiteten är stor på alla nivåer. Jag kommunicerar under dessa dagar just som Kommunstyrelsens ordförande, inte moderat. Detta för att markera att det är allvar nu och att det i och med detta bör vara borgfred!

Det går inte att komma ifrån att vår omvärld och situationen just nu hela tiden förändras och vi med den och det är snabba puckar som oftast.

Vi i politiken skall vara glada att vi har så professionella tjänstemän som jobbar 24/7. Det uppmärksammas, med rätta, alla som arbetar inom vården och jag vill rikta ett stort och innerligt TACK till alla medarbetare i verksamheter och alla i kommunhuset! Trots ibland en minimerad skala på plats och arbetandes hemifrån fungerar både arbetet med Covid-19 och även det framåtsyftande arbetet med det normala, det som görs och måste göras även utan Covid-19,
Min roll som KSO är att agera utåt, och inåt i de politiska leden, berätta, beskriva, organisera, initiera, peppa, lyssna, lugna o.s.v.

Här nedan följer några FAQ utifrån den situation som råder.

Varför har inte kommunala förskolor och skolor stängt?

Svar: Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Den nya förordningen, SFS 2020:115, som börjar gäller 2020-03-21 ger regeringen möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation, i det fall den innebär stängning av förskola och grundskola. Lagen ger huvudman möjlighet att i vissa fall besluta om att tillfälligt stänga en förskola, en skola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. För att skapa beredskap i händelse av stängning beslutas om denna tillämpning.
Vi ligger i framkant i vår planering och är redo att direkt övergå till fjärr- och distansundervisning för årskurserna F-9 så fort regeringen, utifrån rekommendation från berörda myndigheter, så beslutar.

Hur underlättar Ni för företagen?

Svar: Vi har presenterat ett företagspaket med olika lättnader för våra företag. Varje föreslagen åtgärd/lättnad är samordnad och kvalitetssäkrad.

Dessa är:

 • Betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn förlängs till 90 dagar
 • Betalningstider på hyror i kommunägda verksamhetslokaler förlängs till 90 dagar.
 • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där så är möjligt.
 • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.
 • Tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till näringslivet är prioriterat.
 • Kommunen har inrättat en särskild vikariepool för att säkerställa bemanningen inom samhällskritisk verksamhet. Det ger en möjlighet för vissa personalgrupper att under en tid ha en annan anställning.
 • Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago
 • Vi planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
 • Snabbutbildning av personal från bland annat det lokala näringslivet som friställs på grund av Covid-19 för att kunna arbeta inom kommunens kärnverksamheter.

Vad gäller den sista punkten gav jag Kommundirektören redan i söndags ett uppdrag att initiera arbetet med att snabbutbilda och rekrytera permitterad personal från olika företag som i rådande situation riskerar att hamna på obestånd – detta med uppenbara spinoff-effekter. Redan nu har verksamheter nappat på mitt pressmeddelande från i måndags och är redan igång att rekrytera fler händer till sin verksamhet.

Är krisledningsnämnden aktiverad?

Krisledningsnämnden aktiveras vid en större kris och man om man behöver kunna flytta pengar från en förvaltning till en annan för att klara av ett akut krisläge. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs. Min bedömning är att vi inte där än, men situationen kan komma att förändra sig. Krisnämndens ledamöter är informerade om läget redan 2 mars och vi var då överens om att nämnden inte behöver sammankallas utan information till hela kommunstyrelsen. Den samlade informationen har utvidgats till samtliga förtroendevalda i kommunen som fortlöpande får information via mail om aktuellt läge och vidtagna åtgärder På tjänstemannasidan finns en styrgrupp som består av ett antal tjänstemän i nyckelpositioner. De har avstämningsmöten 2 gånger per dag måndag-fredag.

Fungerar omsorgen – t.ex. hemtjänsten?

Svar: Hemtjänsten fungerar och förvaltningen har en planering för större personalbortfall. Likaså övrig omsorg fungerar och även för dessa finns motsvarande planering. Det bör poängteras att besök till äldreboenden undanbedes, då våra äldre och äldre-äldre är en riksgrupp.

Finns det skyddsutrustning för medarbetare i hemtjänsten?

Sparsamt, mycket sparsamt. Våra tjänstemän har själva fått söka och köpa, efterlysa hos olika leverantörer. Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att samordna skyddsutrustning till de mest ansträngda regionerna.

Bifogar den lägesrapport som skickas till samtliga förtroendevalda (175 st) i Österåker.

Samarbetet har redan gett resultat

I söndags lämnade jag uppdrag till kommundirektören att kontakta arbetsgivare som riskerar behöva permittera personal för att hindra en varselvåg med efterföljande uppsägningar, och även konkurser, med målet att snabbutbilda den berörda personalen till att kunna bistå i våra kärnverksamheter och samtidigt få lön.

Redan nu har våra kompetenta och vakna medarbetare i verksamheterna agerat. Nedan är ett exempel där vår måltidsenhet söker personal som har tidigare restaurangerfarenhet för att upprätthålla servicegraden gentemot kommunens omsorgsverksamheter även om personalfrånvarons skulle vara hög. Det hela bottnar i att en kreativ och framsynt anställd på måltidsenheten nappade på mitt pressmeddelande igår och tog det vidare till sin chef som i sin tur tyckte det var en bra idé och lade fram det till ledningen för Produktionsförvaltningen. Resultatet lät inte vänta på sig. Verkligen glädjande och snabbt marscherat!

Genom samarbete och goda idéer och krafter kommer vi att ta oss igenom detta!

I vågorna av Covid-19 och kommunstyrelsens sammanträde idag.

❎ Igår lämnade jag uppdrag till kommundirektören att kontakta arbetsgivare som riskerar behöva permittera personal. För att hindra en varselvåg med efterföljande uppsägningar och även konkurser vill vi kunna erbjuda att snabbutbilda berörd personal inom kommunens kärnverksamheter.

Virusets spridning har redan lett till påtagliga konsekvenser för Sveriges ekonomi och slår nu särskilt hårt mot småföretagen. I Österåker är var sjunde invånare egen företagare och detta gör kommunen till en av de mest företagartäta i landet.

Småföretagen är väldigt viktiga för vår kommun och det är ytterst angeläget att vi nu samverkar och bistår så gott vi kan. Det gäller att vara steget före och med denna åtgärd hjälper vi företagen och de anställda att klara av det ovanliga läget som nu råder.

Vi får på så sätt fler välbehövliga händer i vården och omsorgen samtidigt som personalen kan fortsätta arbeta med lön.

Det viktigt att vi alla i Österåker gör vad vi kan för att stötta våra lokala småföretagare. Annars är risken att de stänger för gott.

❎ På kommunstyrelsen i dag har vi också beslutat att öka bidraget till Brottsofferjouren.

Som ett led i att ytterligare värna brottsoffren beviljade idag Kommunstyrelsen ett utökat bidrag till Brottsofferjouren Roslagen. Dagens nivå på en krona per invånare höjs till tre kronor per invånare för Österåkers del.
Vi vill flytta fokus från förövarna till de som utsatts för brott och med denna höjning stärker vi upp Brottsofferjourens möjligheter att bistå de drabbade.

Kommuner + Arbetsförmedlingen= Arbete först?

I går fick jag, tillsammans med övriga KSO i Stockholms län möjlighet att både lyssna och både komma med frågor och inspel i hur Arbetsförmedlingens omorganisation slår på den enskilde, på kommunen och kommunens skattebetalare och därmed hela samhället. 

Nedan beskriver jag mer utförligt det jag förmedlade muntligt och sedermera skriftligt till AF.

I Österåker arbetar vi målmedvetet och med ”Arbete först”. Vi, kommunens tjänstemän och många gånger civilsamhället med förutsättningar och politisk drivkraft, rustar både nyanlända och andra personer som står långt från arbetsmarknaden för ett framtida liv.  

Som nyanländ lär man sig språket och kulturen och får möjlighet att skaffa sig en bostad. Våra lokala företag får arbetskraft vilket är viktigt eftersom det råder kompetensförsörjningsbrist inom många sektorer. Vi menar att vi på kort tid uppnått goda resultat men tyvärr kan vi inte säga att det är tack vare AF utan snarare trots AF. Jag vill säga detta med respekt för medarbetarna på AF genom den omorganisation de har att hantera.

Handläggningstiderna för anställningsstöd är extremt långa vilket drabbar verksamheten, den enskilde men även kommunen som i vissa fall tvingas betala ut försörjningsstöd istället för att få en skatteintäkt. Vi har idag 9 personer som väntar på beslut om Extratjänst där allt underlag är klart. Den som väntat längst har väntat i tre månader. Detta trots att vi på handläggarnivå har ett bra och upparbetat samarbete med AF och mycket god kännedom om hur AF fungerar i kommunen. Varför tar det sådan tid?

Vi har 3 ärenden om anställningsstöd där beslut inte kan tas för att arbetsplatsbesök inte genomförts av AF. Det är en ny rutin som AF infört att det enbart är de egna handläggarna som kan bedöma om en arbetsplats är lämplig. Varför kan AF inte lita på kommunen som har mycket närmare kontakt med de lokala näringslivet om en arbetsplats är lämplig eller ej? Det gick bra tidigare.

Vid årsskiftet stängde kontoret i Täby. Österåker är en stor skärgårdskommun med långa avstånd. Vi har personer bosatta på Ljusterö som behöver lämna bostaden kl 8 för att vara på plats i Sollentuna kl 14 för ett möte. Det är mycket tal i media, och från AF centralt, om att servicenivån måste öka i glesbygden. Länet är stort och kollektivtrafiken är inte alltid väl fungerande i alla delar. Och Ljusterö är ändå en ö med bilfärja, för personer bosatta på öar utan bil är situationen än värre.

Andelen kvotflyktingar bli allt större och många av dem är analfabeter eller lågutbildade. Samtidigt talar AF om en ökad digitalisering för bättre tillgänglighet och mer tid över för de ”svåra” fallen. Resultatet har istället blivit en ökad arbetsbelastning på kommunerna som tvingas hjälpa de som är språksvaga att registrera sig eftersom det inte går att komma i kontakt med AF på annat sätt än just digitalt. Syftet med digitaliseringen var väl ändå inte att kommunen skulle ta över arbetsuppgiften?

Tillsammans med övriga StoNo-kommuner arbetar vi fram en ny regional överenskommelse med fokus på en tydligare regional samverkan. AF talar ofta om samverkan och samarbete men i praktiken innebär det att vi lokalt (delvis) tvingas göra AF:s arbete medan det är AF som den statliga finansieringen. Det är vi i kommunerna som sitter med Svarte Petter eftersom det är vi som får ta kostnaderna för försörjningsstöd och det arbete AF får finansiering för men inte gör.

De privata aktörerna som skulle ersätta delar av AF:s verksamhet har hittills lyst med sin frånvaro. De kommuner som ingår i försöksverksamheten är, så vitt jag förstår, ffa glesbygdskommuner. Varför inte också ha med någon storstadskommun i försöket?

Vi märker också att det, bara inom Stockholmsregionen, finns skillnader i tolkningen av regelverket vilket skapar en godtycklighet. Det som fungerar i en kommun är ett omöjligt arbetssätt i en grannkommun. 

Återigen, medarbetarna på AF gör säkert allt de kan utifrån deras givna förutsättningar. Jag vill gärna tro att det blir bättre.

Kubenprojektet invigt

Kubenprojektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokratiuppdrag, samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm

I fredags var det 75 år sedan Raoul Wallenberg senast sågs i livet. En kall januaridag träffade han den sovjetiske militäre befälhavaren i Budapest och sedan dess är han förvunnen. 

Hans gärning lever än idag och är inspirationskälla över hela världen. Det han gjorde i Budapest som diplomat kommer aldrig och får aldrig glömmas bort.

Österåker har fått hela två kuber tilldelade tack vare initiativrika lärare. I fredags invigdes en kub på Solskiftesskolan och idag var det Österåkers gymnasiums tur. Jag hade förmånen att få invigningstala vid båda tillfällena. Kuberna har tilldelats varsin mänsklig rättighet från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som eleverna ska arbeta med under våren.

Solskiftesskolans kub handlar om artikel 29, som statuerar att var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig och Österåkers gymnasium handlar om artikel 19 där var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. En rätt som innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

För ett par år sedan turnerade utställningen ”One Man Can Make a Difference” över hela världen. Jag tycker att det är ett citat som är väl värt att reflektera över. Ja, vi har alla ett ansvar och vi kan alla göra skillnad. Var och en av oss. I stort som smått. Vissa engagerar sig i politiska partier eller i föreningar men det kan även vara att säga ifrån när man ser något som inte är okej eller att vara en god medmänniska.

Ur mitt tal på Österåkers gymnasium i morse:

Ni har tilldelats artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – yttrandefrihet.

Så här står det att läsa om den:

”Vi har alla rätten att fatta våra egna beslut, att tänka vad vi vill, att säga vad vi tänker och att dela våra åsikter med andra människor”.

Detta är en av grundbultarna i en fri demokrati – vår rätt till åsikter och att uttrycka dem. Det är värden som vi i Sverige sedan länge kommit att ta för givna, men så ser det tyvärr inte ut överallt i världen.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Men ord tryckta i en lagbok blir verkningslösa om inte friheter som yttrandefriheten och åsiktsfriheten värnas och upprätthålls av var och en.  Det finns krafter som vill begränsa och kväsa friheter, som genom olika metoder vill tysta människor som har åsikter som inte passar. Det får aldrig accepteras!

President John F. Kennedy: ”Vi har behov av fri information. Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanning och lögn, är ett land som är rädd för sina medborgare”

Kunskap är styrka! En okunnig befolkning blir lättledd boskap för maktfullkomliga politiker och då har vi lämnat demokratin bakom oss.

Föreställ Er motsatsen, att leva under diktatur och förtryck, där endast en förutbestämd åsikt får finnas. Visst är det en skrämmande tanke?

Vår uppgift, som äldre generation, är att ge Er förutsättningar för att bli bättre versioner av oss – uppgradering 2.0, eller kanske 10.0. Jag hoppas att arbetet med detta projekt kommer att bli givande.

Jag hoppas att många, inte minst politiker kommer att ta del av Ert arbete.  Det ska bli riktigt spännande att följa projektet på både ÖG och Solskiftesskolan. Jag önskar både elever och lärare lycka till!   

Stäng meny