Vi vill vara Din röst de kommande 1463 dagarna

Nattkampanj utanför restaurang Public där hemgående festande gästerna bjöds på korv med bröd, festis och moderat politik. Lyckad och som vanligt uppskattad kampanj.


Bild: Förberedelser vid 23:0″-02:00 utanför Public)
I dag mellan 08:00 och 20:00 står moderata företrädare i Österåkers 15 vallokaler och delar ut valsedlar.
Vi hoppas att Du vill ge oss förtroendet att fortsätta den positiva utvecklingen av Österåker de kommande 1463 dagarna.

Vi tar ansvar för HELA Österåker

När stridslystna är igång kan inte ens fakta bita på dem.
Till skillnad från dessa möjliggör istället den moderatleddaalliansen för 20 elever MED BEHÖRIGHET till gymnasiet, som inte annars skulle fått en gymnasieplats. Vi startar resursskola, vi startar pedagogisk omsorg på Ingmarsö, vi ger kompetensutveckling till skolledare och lärare, vi stärker lärarnas möjligheter så alla barn kan nå sin fiulla potential. Vi nyttjar skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt (näst bäst i landet!), fokuserar på kunskapsmålen.
Vi har visat att vi kan: 2014-plats 130, 2015-plats 78, 2016-plats 56 och 2017-plats 14 (av 290 kommuner). Vem kan visa att mer pengar ger bättre resultat? Svar: Ingen! Det handlar om vad man gör med pengarna. Mer än halva vår budget i Österåker läggs på utbildning (en miljard kronor!).
Vi har bland de högst betalda lärarna i landet, ett politiskt beslut. Vi har skickliga pedagoger, rektorer och medarbetare.


Gå gärna in på kommunens skattekoll för att se hur Dina skattepengar fördelas.
Välj själv, rösta på det parti som möjliggör istället för att klaga.
#meddrivkraftattförbättra

Tidningen Österåkersmoderaten


Moderaterna i Österåker har drivkraften att ständigt förbättra. Vi vet på vems uppdrag vi finns. Vi talar om den politik vi vill föra, vad vi vill åstadkomma och hur vi tänker oss den bästa vägen dit när det är andras pengar vi hanterar. Vi har och vill fortsätta att ta ansvar för helheten. Vi livar inte allt åt alla – Det vi lovar håller vi.
Skola, omsorg, vård, infrastruktur, stärka företagarnas möjligheter till etablering, underlätta företagarnas vardag genom att förenkla i företagarnas vardag.
Alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Målet är fortfarande Länets bästa skolor.
Genom Pedagogcentrum vidareutbildar de barnskötare som vill till förskollärare, de lärare som saknar behörighet i ämnen de undervisar i får möjlighet i samarbete med Uppsala universitet uppnå behörighet. Mer finns att läsa HÄR.
I senaste numret av Österåkersmoderaten presenteras ett antal av våra moderata kommunfullmäktige kandidater.
God läsning HÄR!
http://www.osterakersmoderaterna.se/wp-content/uploads/2018/08/Österåkersmoderaten-nr-2-2018.pdf

Skolungdomar💙I valrörelsen och i valstugan får vi många besök. Under dagtid är det skolklasser som med sina frågeformulär i högsta hugg kommer med sina vetgiriga och kloka frågor. Vi har förstärkt bemanningen valstugan under dessa tider för att kunna lyssna och svara ungdomarnas tankar och frågor.
En klass kom tillbaka med ett tackkort. 💙

Moderaternas Miljö och Klimatpolitik

Teknik för minskade utsläpp
De svenska växthusgasutsläppen kommer i huvudsak från transporter och basindustrin. De står vardera för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Här behövs stora insatser.
För att minska basindustrins utsläpp krävs betydande teknisk utveckling. Det kan exempelvis handla om att producera fossilfritt stål eller fossilfri betong. Stödet till investeringar i ny teknik ska öka. Sådana innovationer ger effekt både i Sverige och globalt.
En förutsättning för grön omställning i transportsektorn är att den vilar på flera ben. El, biodrivmedel, vätgas och andra miljövänliga tekniker måste få konkurrera på likvärdiga villkor. Infrastrukturen för att ladda bilar och lastbilar ska byggas ut och stöd till denna utbyggnad ska vara teknikneutralt. En snabbare omställning inom sjöfart och flyg är också nödvändig. Eftersom Sverige är ett stort land ska skatter och regler straffa utsläpp, inte avstånd eller resande i sig.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Klimatavdrag för industriföretag för att radikalt minska utsläppen.
Ⓜ️ Statlig forskningspolitik med riktade medel för att varaktigt minska utsläppen i basindustrin.
Ⓜ️ Investera i infrastruktur för koldioxidfria vägtransporter, till exempel laddstolpar, med ett teknikneutralt stöd.
Ⓜ️ Verkningsfulla åtgärder för en grön omställning av flyget.
Ⓜ️ Trappa av nedsättningen av koldioxid- och energiskatt för gruvnäringen.
En klimatpolitik som ger tydliga resultat
Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland inom klimatpolitiken. Vi ska vara det genom ett starkt internationellt engagemang som får direkt globalt genomslag. Men vi ska också vara det genom att visa ledarskap och vara bäst. Här finns ingen motsättning.
Genom internationella överenskommelser och inom EU-samarbetet kan Sverige påverka andra länder att ta sitt ansvar i kampen mot klimatförändringarna. EU:s utsläppshandel är central i unionens klimatarbete. Hur handelsavtal utformas har också stor betydelse.
Under mandatperioden har det blivit tydligt att verktyg behöver utvecklas för att kunna bedöma om klimatpolitiken når sina mål. Därför behövs bättre modeller för att kunna visa vilka insatser som ger mest effekt. Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta. Också det är en fråga om ledarskap. Ska Sverige vara ett föredöme på klimatområdet handlar det om vår förmåga att driva en klok politik – som ger resultat och visar vägen.
Kunniga konsumenter gör stor skillnad för miljön och klimatet genom att använda sin konsumentmakt. Information om produkters miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv behöver bli tydligare och mer tillgänglig. Ett exempel är information om fordonets totala klimat- och
Växthusgasutsläpp och miljöpåverkan vid nybilsförsäljning. Offentliga upphandlingar kan skapa förutsättningar för mer klimatsmarta tjänster och produkter.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ EU:s handel med utsläppsrätter ska utvecklas och kopplas ihop med andra länders handelssystem.
Ⓜ️ Tydligare klimatfokus i biståndet.
Ⓜ️ Prioritera största klimatnytta per krona. Effekten ska redovisas i regeringens budget.
Ⓜ️ Tydligare konsumentinformation om produkters klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv
Hållbar energi
Sveriges välfärd och svenska jobb är beroende av en stabil energiförsörjning. Vårt elsystem är i dag nästan helt koldioxidfritt. Det är en viktig tillgång i klimatpolitiken som ska värnas. Den svenska energipolitikens uppgift är därför att säkra el till konkurrenskraftiga priser. Elen ska finnas där när vi behöver den. Varje kraftslag har sina egna för- och nackdelar och kan inte ställas mot varandra. Det är mixen som ger en robust och hållbar energiförsörjning. Kärnkraft och vattenkraft fyller båda viktiga roller som bas- och reglerkraft i systemet, medan förnybar energi behöver fortsätta utvecklas för att nå miljömålen.
Sveriges el är i stort sett koldioxidfri och ger stora möjligheter att sänka utsläppen genom elektrifiering. Det skapar också nya jobb och exportmöjligheter. Industrin och transportsektorn bör i största möjliga mån dra nytta av att vi har ren el. Samtidigt ställer ökad efterfrågan på el större krav på stabil kraftproduktion och hög överföringskapacitet. Därför behöver bland annat tillståndsprövningar gå snabbare. Byråkrati får inte stå i vägen för klimatsmarta investeringar.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Kärnkraften ska fortsatt vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning.
Ⓜ️ Förbättra villkoren för svensk vattenkraft.
Ⓜ️ Korta handläggningstiderna för nätinvesteringar.
Ⓜ️ Fortsätt exportera koldioxidsnål energi.
Ⓜ️ Sverige ska verka för en gemensam energimarknad i EU.
Ren natur och biologisk mångfald
Miljöförstöring måste förhindras och bekämpas. Att ta hand om vår natur och omgivning är egentligen en självklarhet. Förvaltarskapstanken – att man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer – är kärnan i den moderata miljöpolitiken. Sverige har miljöproblem som måste lösas.
Vi ser exempelvis i Östersjön hur döda havsbottnar breder ur sig, och övergödningen skapar stora problem. Läkemedelsrester skadar fisk och mikroplaster sprids i våra hav. Investeringar i avancerad reningsteknik i de kommunala reningsverken kan rena läkemedelsrester ur vattnet, men även exempelvis mikroplast.
För att värna den biologiska mångfalden är äganderätten central. De värdefulla marker som undantas från bruk existerar ofta som en följd av ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande. Därför är det allvarligt att se hur äganderätten och rätten för markägare att bruka sin skog och mark har angripits under mandatperioden. Äganderätten behöver stärkas.
Effektivare och utökad återvinning är bra för både ekonomin och miljön. Avfall ska i första hand förebyggas och minskas, och därefter återanvändas eller återvinnas. Genom bland annat modern växtförädling och bättre datummärkning kan matsvinnet minska. Samtidigt behövs god hantering av det avfall som ändå uppstår, särskilt farligt avfall som kan göra stor skada under lång tid.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Stöd kommuner som investerar i läkemedelsrening.
Ⓜ️ Skärp återvinningsmålen.
Ⓜ️ Tillsynen av farligt avfall ska förbättras och göras riskbaserad.
Ⓜ️ Inför ett nationellt mål för fosforåterföring.
Vi vill vara Din röst den 9 september för en långsiktig och genomförbar klimat- och miljöpolitik.

Österåkers skolverksamhet av hög kvalitet och effektiv


Österåkers skolverksamhet är effektiv och av hög kvalitet
Österåker har som mål att bli länets bästa skolkommun. Tidigare undersökningar visar att Österåkers kommun har en av de mest effektiva skolorna i Sverige, samtidigt som kommunen förbättrar kvaliteten i verksamheten. Fackförbundet Lärarförbundet har nu gjort en analys som visar att Österåker är den kommun som satsar minst på skolan.
Analysen bygger på statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL och jämför den så kallade standardkostnaden med den faktiska kostnaden för skolan. Standardkostnaden är ett mått på vad skolan borde kosta i kommunen utifrån lokala förutsättningar, och påverkas bland annat av hur många barn i skolålder det bor i kommunen.
– I fackförbundet Lärarförbundets analys hamnar även övriga storstadskommuner lågt. Det är lättare för en kommun att vara effektiv när ett stort elevunderlag finns, jämfört med mindre kommuner i glesbygd. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att höga kostnader inte är likställt med goda resultat. Det finns kommuner som trots höga kostnader inte når goda resultat. Kommunens skolpeng för 2018 är högre än i jämförbara kommuner och flera friskolor vill etablera sig här, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsen ordförande.
Allt bättre resultat
En betygsjämförelse som har gjorts av SKL visar att eleverna i Österåkers grundskolor förbättrar sina resultat. På fyra år har Österåkers kommun klättrat från plats 130 upp till plats 14 i landet. I Stockholms län placerar sig Österåker på en femte plats. Jämförelsen utgår från betygen i årskurs 6 och 9, samt resultaten i nationella proven i årskurs 3, i landets kommuner. 
I en ranking som gjorts av Svenskt näringsliv av effektiva grundskolor med goda resultat placerar sig Österåker på plats 6 av landets 290 kommuner. Rankingen väger samman meritvärde (genomsnittligt betyg), andelen som nått målen i alla ämnen i årskurs 9, samt kommunernas kostnader för grundskolan. Den utgår från resultaten år 2014/2015 och mäter även hur effektiviteten har utvecklats från 2007/2008 till 2014/2015.
Mot länets bästa skolkommun
Österåker arbetar för att bli länets bästa skolkommun, genom att följa upp och förbättra kvaliteten i skolan. Bland annat genomförs kundundersökningar och uppföljning av till exempel betygsresultat och personalens utbildning. Genom Pedagogcentrum får rektorer och pedagoger stöd och kompetensutveckling, och elever utveckling genom digitalisering och satsningar inom matematik, programmering, läsande och skrivande. Särskilda satsningar görs också på elever med särskilda behov och på elever med särskild begåvning.
Vi har bland landets högst betalda lärare. Vi vet att läraren är avgörande för elevernas resultat och studiemotivation.

Här är fakta. Österåkers tydliga och kraftigt ökade resultat och kvalitet genom åren. Fackförbundet Lärarförbundet levererar annars sin ranking i början av november – men just i år kommer denna partsinlaga nu. Det är en vinklad analys som inte säger hela sanningen, det är en partsinlaga beställd indirekt av ett parti att levereras just nu.
Läs mer
Effektiv grundskola med hög kvalitet 
Kraftig förbättring av grundskoleelevernas resultat
Satsning på matte ger resultat
Läs om hur Österåker arbetar med kvalitet i skolan

Moderaterna om: Utrikes-,säkerhets-och försvarspolitik

En historisk försvarssatsning
Sveriges försvar ska säkra vårt land, vår territoriella integritet och vår demokrati, och därmed vårt sätt att leva. Det säkerhetspolitiska läget ökar kravet på att Sverige tar tag i att stärka sin krishanterings- och försvarsförmåga. Försvarsmakten behöver ökade ekonomiska resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för ett starkare försvar. Totalförsvaret behöver byggas upp, inklusive ett effektivt civilt försvar som säkerställer att Sverige fungerar även i händelse av kris och krig.
Moderaternas politik kommer innebära ett historiskt trendbrott där Försvarsmaktens anslag som andel av BNP ökar kraftigt för första gången sedan 1960-talet. Våra förband ska vara fullt utrustade, bemannade, övade och användbara.
Många hot är gränsöverskridande och det finns mycket att vinna på mer samarbete med likasinnade. Sverige har steg för steg lämnat neutralitetspolitiken till förmån för dagens solidaritetspolitik. Ett fullt medlemskap i Nato är det naturliga nästa steget i Sveriges valda säkerhetspolitiska linje.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Sverige bör gå med i Nato. Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet och säkerheten i Östersjöregionen som helhet.
Ⓜ️ Öka försvarsanslagen så att de på tio års sikt uppgår till 2 procent av BNP.
Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd i Statsrådsberedningen.
Ⓜ️ Stärk armén, marinen och flygvapnet. Bland annat med en tredje mekaniserad armébrigad, fler ubåtar och fler operativa stridsflygplan genom ökad krigsduglighet i Jas Gripen-systemet.
Ⓜ️ Gör hemvärnet till en egen försvarsgren, med fler personer, bättre utrustning och högre kvalifikationer.
Aktiv europapolitik för Sveriges intressen
Svensk säkerhet, handel och våra liberala demokratiska värderingar är nära kopplat till vårt medlemskap i EU. I och med Eurokrisen, Brexit, populistpartiers framgångar, ökad migration och externa påverkansoperationer är EU-samarbetet satt under press. Makten inom EU ska fortsatt utgå från medlemsstaterna. Men Sverige behöver ett EU som klarar av att hantera gemensamma europeiska problem. Därför ska Sverige vara en aktiv, pådrivande och konstruktiv kraft i EU. EU-samarbetets legitimitet bygger på att EU är relevant och bidrar med lösningar på viktiga frågor för medlemsstaterna och dess medborgare.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Sverige ska driva en aktiv EU-politik och vara mer närvarande i det europeiska samarbetet och i säkerhetsarbetet i Östersjöregionen.
Ⓜ️ Sverige ska vara en aktiv deltagare i europeiskt försvarssamarbete. EU behöver en starkare utrikespolitik.
Ⓜ️ EU:s inre marknad ska vidareutvecklas och fördjupas, särskilt för tjänster och den digitala ekonomin.
Ⓜ️ Sverige ska vara pådrivande i att utveckla EU:s miljö- och klimatarbete.
Ⓜ️ Arbetet mot terrorism samt gränsöverskridande och organiserad brottslighet ska förbättras.
Ⓜ️ EU ska fullt ut kontrollera sina yttre gränser. Frontex måste fungera.
Tydliga utrikespolitiska prioriteringar
Sverige är ett litet land. För att kunna göra skillnad och vara trovärdiga måste vi välja våra utrikespolitiska arenor och prioriteringar med stor omsorg. Vår utrikespolitik ska främja svenska intressen, svensk säkerhet och handel, men också bidra till fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Det uppnås genom diplomati i form av förhandlingar, koalitionsbyggande, konfliktlösning, konfliktförebyggande och främjandeinsatser. I en tid av ökad globalisering ska vi värna den regelbaserade världsordningen, den globala frihandeln, samt ordning och reda i världens migrationsflöden och att en rättssäker asylpolitik upprätthålls. Dagens biståndspolitik tillkom i en tid då världen såg dramatiskt annorlunda ut mot i dag, och måste därför moderniseras med tydligt resultatfokus.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Prioritera upp Östersjöregionen, inklusive Tyskland och det nordisk-baltiska samarbetet, genom ökad och breddad diplomatisk närvaro.
Ⓜ️ Utveckla en långsiktig strategi för fred och demokrati i vårt närområde, som också inkluderar en utökad diplomatisk närvaro i länderna i det Östliga partnerskapet, på Balkan, i Turkiet, Mellanöstern samt Nordafrika.
Ⓜ️ Värna den transatlantiska länken med ett fördjupat och breddat politiskt kontaktnät med USA.
Ⓜ️ Driv på, både bilateralt och inom EU, för att få till ett fungerande återvändande av de människor som sökt sig till Sverige men inte får stanna här.
Ⓜ️ Säkerställ ett effektivt och resultatinriktat bistånd.
Bättre civil krisberedskap
Erfarenheterna från tsunamikatastrofen, Västmanlandsbränderna, Transportstyrelsen och skogsbränderna sommaren 2018 visar på tydliga behov av att stärka Sveriges civila beredskap och öka krishanteringsförmågan. Ett flertal statliga utredningar har angett vad som behöver göras. Nu måste vi ta tag i bristerna. Det handlar inte bara om att tillföra nödvändiga resurser. Det handlar också om att klargöra vilka uppgifter och vilket ansvar olika aktörer har. Rätt resurser ska finnas på rätt plats. Lagar och regler ska utformas så att krissituationer kan hanteras utan dröjsmål. Civilsamhällets kraft och frivilliga insatser ska tas tillvara på bästa sätt. Vi måste förebygga kriser – och vara väl förberedda när krisen ändå slår till.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Snabbare och tydligare statlig krisledning.
Ⓜ️ Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser.
Ⓜ️ Förbättra villkoren för deltidsbrandmän.
Ⓜ️ Förbättra förutsättningarna för produktion av svenska livsmedel för att öka försörjningstryggheten.
Ⓜ️ Öka den nationella förmågan att bekämpa bränder från luften.

Moderaterna om: Lag och ordning

Närvarande polis
Det råder polisbrist i Sverige. I delar av landet upplevs polisen som helt frånvarande. Situationen inom Polismyndigheten är ansträngd och rekordmånga poliser lämnar nu yrket. Anmälningar om grova brott hamnar på hög. Utredningsresultaten sjunker i flera brottskategorier. Polisen behöver mer resurser, utökade befogenheter och bättre villkor. Sveriges medborgare har rätt till en polis som fungerar, som effektivt förhindrar och utreder brott samt som går att lita på.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Minst 10 000 fler polisanställda till år 2024.
Ⓜ️ Höj polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor i månaden.
Ⓜ️ Polisutbildningen ska vara betald och finnas på fler orter.
Ⓜ️ Polisen ska ha modern utrustning som är anpassad till arbetsuppgifterna.
Ⓜ️ Polisen ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
Ⓜ️ Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.
Ett starkare rättsväsende
Moderaternas satsningar på en mer närvarande polis och skärpta straff ökar kraven på hela rättsväsendet. Därför behöver även Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Tullverket stärkas. Utvecklingen mot en allt råare gängbrottslighet med fler skjutningar och en nyrekrytering till gängen som kryper nedåt i åldrarna ställer också nya krav på rättsväsendet. Ett ökat fokus på gängkriminalitet får dock inte leda till att vardagsbrottsligheten prioriteras bort.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Stärk Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Tullverket.
Ⓜ️ Åklagarmyndigheten ska förstärka polisen i den brottsutredande verksamheten.
Ⓜ️ Stoppa rymningarna. Använd fotboja när personer som dömts för grova brott har permission.

Bekämpa gängkriminaliteten
Enligt Polisen finns det 5 000 kriminella individer och 200 kriminella nätverk i våra mest utsatta områden. Här har gängen tagit ett fast grepp om tillvaron. De sprider otrygghet bland hederligt folk och slår klorna i småföretagare. Försäljning av narkotika sker närmast helt öppet, medan allt yngre ungdomar rekryteras till den kriminella verksamheten. Gängen för också med sig ett allt grövre våld. Förra året skedde 320 skjutningar i Sverige – det motsvarar nästan en skjutning om dagen. 40 människor sköts till döds. Kriminellas användning av handgranater särskiljer Sverige från andra europeiska länder.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Kraftigt skärpta straff för gängkriminella.
Ⓜ️ Slopa mängdrabatten. Brott ska aldrig löna sig.
Ⓜ️ Slopa ungdomsrabatten för 18-21-åringar. Den som är vuxen och begår brott ska behandlas som vuxen.
Ⓜ️ Inför vistelseförbud. Dömda kriminella ska inte få fortsätta sprida otrygghet i sina gamla kvarter.
Ⓜ️ Effektiv kameraövervakning. Slopa tillståndsplikten för Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.
Ⓜ️ Häkta gängkriminella direkt vid misstanke om brott.
Ⓜ️ Öka möjligheterna att beslagta de kriminellas tillgångar.
Skärpta straff för sexualbrott
Enligt Brottsförebyggande rådet har utsattheten för sexualbrott fördubblats på två år. Unga är särskilt drabbade. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För få sexualbrott klaras upp. Brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Och när en gärningsman väl blir dömd, så är straffen för exempelvis våldtäkt förhållandevis låga. Det behövs nya och breda åtgärder för att sätta stopp för sexualbrotten.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Skärp minimistraffen för våldtäkt och för grovt sexuellt ofredande.
Ⓜ️ Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.
Ⓜ️ Rätt till stöd från kvalificerat målsägarbiträde för den som utsatts för sexualbrott.
Ⓜ️ Höj skadestånden för sexualbrott.
Ⓜ️ Förläng preskriptionstiden för sexualbrott och ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
Sätt stopp för utländska stöldligor
Ungefär hälften av alla bostadsinbrott begås i dag av utländska stöldligor. Det handlar om organiserad brottslighet. Att få inbrott i sitt hem innebär en stor integritetskränkning. Polisens resurser räcker inte till. Tullverket tvingas i dag prioritera mellan Sveriges olika gränsövergångar. Det är dags att ta tag i problemen, skärpa gränsbevakningen och sätta stopp för de internationella ligorna.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Förstärk Tullverket för att stoppa smugglingen av narkotika, vapen och stöldgods.
Ⓜ️ Ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods.
Ⓜ️ Skärp straffet för bostadsinbrott till fängelse i minst ett år.
Ⓜ️ Brott ska oftare leda till utvisning.
Ⓜ️ Utländska medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
Ⓜ️ Stärk Polisens arbete mot seriebrottslighet.
Förbjud tiggeri
Antalet EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga är fortfarande stort. Fenomenet finns i stora delar av landet. Tiggeri är inte ett hållbart sätt att försörja sig. Det låser in människor i fattigdom och leder också till att många utsatta människor blir utnyttjade, bland annat för prostitution. Polisen menar att det finns flera grupper av tiggare som styrs av kriminella aktörer. Mot denna bakgrund behövs ett nationellt tiggeriförbud. Lokala förbud innebär att staten överlämnar ansvaret för en i grunden nationell fråga till kommunerna.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.
Ⓜ️ Sverige ska inom EU arbeta för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgarna i deras hemländer och att dessa länder, såsom Rumänien och Bulgarien, tar sitt ansvar för sina medborgare.
Källa: Moderaterna.se
Hela moderaternas valmanifest här.

Moderaternas förslag om: Migration och integration

Moderaternas förslag om:
Migration och integration
En stram migrationspolitik
Att bejaka öppenhet mot omvärlden är inte detsamma som oreglerad invandring. Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Vi har i många år varit ett av de länder i EU som har haft högst flyktingmottagande i relation till folkmängd. Migrationspolitiken måste utformas med hänsyn till det stora flyktingmottagande vi haft och de omfattande integrationsproblem vi har. Därför behöver Sverige ta emot färre asylsökande, och ha en permanent skärpt asyllagstiftning. Lagar och regler ska vara utformade på ett sätt som ligger i linje med andra länder i vår närhet. Vårt asylsystem ska vara rättssäkert och förutsägbart.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Sverige ska ta emot färre asylsökande än under de senaste åren.
Ⓜ️ Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.
Ⓜ️ Skärp försörjningskravet vid anhöriginvandring.
Ⓜ️ Krav på egen försörjning och kunskaper i svenska för permanent uppehållstillstånd.
Ⓜ️ Ett gemensamt kvotflyktingsystem i EU.
Snabbare integration
Utrikes födda är arbetslösa i högre utsträckning än inrikes födda. En majoritet av dem som får försörjningsstöd är utrikes födda. Detta utanförskap är ett rejält underbetyg för svensk integrationspolitik.
En stram migrationspolitik är en förutsättning för att integrationen ska fungera bättre. Men människor som söker asyl i Sverige ska inte hamna i passivitet under tiden de väntar på ett beslut.
Därför behövs ett tydligare fokus på svenska språket, jobb och utbildning från dag ett.
Integration handlar om mer än arbete och egen försörjning. Det handlar också om värderingar och gemenskap. I Sverige gäller friheten, lagarna och arbetslinjen lika för alla – och ska inte begränsas av kön, klass eller klan.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Utöka utbildningen och inför kunskapstest i samhällsorientering för alla nyanlända.
Ⓜ️ Utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning.
Ⓜ️ Inför inträdesjobb, en slags lärlingsanställning med arbete och praktik, för nyanlända och unga upp till 23 år som saknar gymnasieexamen.
Ⓜ️ Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska.
Ⓜ️ Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
Stoppa skuggsamhället
Uppgifter pekar på att upp till 50 000 personer vistas i Sverige illegalt. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt under de kommande åren. Det rör sig om över 40 000 personer på fyra år. Om inte denna utveckling stoppas kommer den att leda till ett permanent skuggsamhälle, präglat av utsatthet, utnyttjande och kriminalitet. Det skadar trovärdigheten för svensk migrationspolitik och våra myndigheters förmåga att sköta sitt jobb. Ett förstärkt återvändande är en hörnsten i en rättssäker och stram migrationspolitik.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Öka antalet verkställda utvisningar och inre utlänningskontroller.
Ⓜ️ Inre utlänningskontroll ska genomföras varje gång polisen har möjlighet till det.
Ⓜ️ Öka antalet förvarsplatser kraftigt.
Ⓜ️ Ett nej ska vara ett nej. Förläng preskriptionstiden för asylärenden från fyra till tio år.
Ⓜ️ Enbart nödbistånd och akut vård ska ges till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
Uppvärdera medborgarskapet
Det svenska medborgarskapet har stor rättslig och symbolisk betydelse. Det står för samhörighet med Sverige och bidrar till sammanhållningen i vårt samhälle. Med medborgarskapet följer särskilda rättigheter. Endast svenska medborgare får till exempel rösta i riksdagsval. Medborgarskapet bör därför värderas högre än i dag, och reglerna avseende medborgarskap utformas så att de främjar integration. Människor som har sin framtid i Sverige ska ha goda möjligheter att bli medborgare och fullt ut vara med i och ta ansvar för samhället.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Krav på kunskaper i svenska och om svenska samhället för medborgarskap.
Ⓜ️ Normaltiden för att få medborgarskap ska vara sju år, i stället för dagens fem år.
Ⓜ️ Snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen försörjning.
Ⓜ️ Återkalla medborgarskapet för den som begått allvarliga brott mot staten eller lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan.
Kvalificering till välfärden
Genom att bo i Sverige får man i stor utsträckning tillgång till välfärdsstatens rättigheter. Det innebär att nyanlända omedelbart ges tillgång till merparten av dessa, utan att ha arbetat och betalat skatt. Det riskerar att minska drivkrafterna att arbeta, samtidigt som legitimiteten i de svenska bidragssystemen ifrågasätts. Det leder också till onödigt höga kostnader. Personer som kommer till Sverige ska därför i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala ersättningar, i stället för att automatiskt få tillgång till mycket stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Tillgång till svenska bidrag och välfärd ska ske genom arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige.
Ⓜ️ Samma kvalificeringsregler ska gälla för alla. Ta bort undantagen för flyktingar i garantipension och sjuk- och aktivitetsersättningen.
Locka fler talanger till Sverige
Sverige kan stoltsera med stora exportföretag, innovativa start-ups och framgångsrika it-bolag. Vår internationella konkurrenskraft bygger på att fler företag kan rekrytera och behålla högkvalificerad arbetskraft från både Sverige och andra länder. Statistik från Tillväxtverket visar att sju av tio företag i Sverige som vill växa hindras på grund av kompetensbrist. Den bilden bekräftas av Arbetsförmedlingen, som pekat på en alltmer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Inför talangvisum för personer med särskild utbildning eller expertis.
Ⓜ️ Stopp för kompetensutvisningar. Byråkratiska misstag ska inte tvinga den som arbetar och försörjer sig ut ur landet.
Ⓜ️ Korta handläggningstiderna.
Ⓜ️ Stoppa oseriösa arbetsgivare. Arbetskraftsmissbruk ska införas som ny brottsrubricering.
I Österåker är vi, våra tjänstemän, duktiga på integration, det vill vi fortsätta med, för individen och alla österåkersbor.
Vi vill vara Din röst 9 september.

Nordostkommunerna och Sverige behöver en ny moderatledd regering

Nordostkommunerna och Sverige behöver en ny moderatledd regering
Täby, Österåker, Vallentuna och Vaxholm är alla attraktiva och växande kommuner, men statens investeringar håller inte jämna steg med behoven. Vi moderater i nordostkommunerna samarbetar kring att driva på olika trafiklösningar för en förbättrad framkomlighet och en ökad livskvalitet för alla som bor här.
Var och en kommun i nordost del- och ibland helfinansierar egna kapacitetshöjande åtgärder men dessa hjälper inte allt för oss i Österåker.
Vi vill bland annat verka för följande:
Ⓜ️ Löttingetunneln görs fyrfilig
Ⓜ️ Fyrfiligt från Rosenkälla trafikplats till Täby Kyrkby trafikplats
Ⓜ️ Täby Kyrkby trafikplats byggs om
Ⓜ️ Rosenkälla trafikplats byggs om
Ⓜ️ Förbättrad kollektivtrafik västerut mot SOLNA/Kista
Ⓜ️ Förläng Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda
Vi moderater står på Din sida!
Vi vill vara Din röst den 9 september för att dessa frågor ska prioriteras.

Stäng meny