I SVT idag om skatterI SVT Rapport framträdde jag i 07:30-sändningen om skillnaden mellan lägst och högst kommunalskatt. Mellan de båda ytterlägena Österåker och Dorotea skiljer det drygt 6 kronor per intjänad hundralapp, eller omräknat närmare 22 000 kronor mer i plånboken per år för österåkersbon som tjänar 30 000 i månaden.
Inslaget var väldigt kort, men intervjun väldigt lång, vilket får mig att anta att det visas en längre version i någon av kvällssändningarna. Själva grundbulten i intervjun var den kommunala skatteutjämningen, vilket jag hoppas utvecklas i en eventuell utökad sändning.
Självklart är ekonomisk styrning och kloka prioriteringar avgörande faktorer för att också kunna hålla en låg skatt och därmed en högre individuell frihet. Men både jag själv och företrädare från Dorotea kan konstatera att skatteutjämningssystemet i grunden är fel. Jag är för en utjämning så att kommuner med ett mindre gynnsamt geografiskt läge, en åldrande befolkning och en stadig utflyttning ska kunna hålla en likvärdig god service i välfärdstjänsterna som alla andra.
Men som det är idag får även storstäder med gott läge och gynnsamma förutsättningar i närområdet utjämningsbidrag. Det i det närmast hegemoniskt s-styrda Malmö t.ex. får ca 5 miljarder netto. Trots att man är en storstad med närheten till Köpenhamn och övriga kontinenten. Incitamenten att rätta munnen efter matsäcken saknas. I Malmö byggs konserthus och andra kommunala prestigeprojekt. Där satsas det friskt på diverse offentlig konst och man anser sig till och med ha svängrum nog att t.ex. göra en omfattande inspelning av ”stadens ljud”…
En annan fördelningsprincip vore att föredra. Som såg till geografiska förutsättningar och vad mottagarkommunerna uppvisat för vilja att själva ha en sund, balanserad och välprioriterad ekonomi. Som fördelades av staten och där skötsamma kommuner inte drabbades av att varje år betala stödpengar i halvmiljardklassen eller mer bara för att de råkar ha en befolkning som tjänar en bit över rikssnittet.
Alla har inte goda förutsättningar – de ska få hjälp!  Andra har det – de ska ta sig i kragen!

Södra boulevarden

Österåkers kommun växer och nya bostadsområden tar form. Den framtida expansionen och den infrastruktur som behövs i dess kölvatten har belysts i den översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige våren 2018.
En viktig del av den framtida infrastrukturen är den s.k. Södra boulevarden. Den utgör den nya infarten till Österskär, efter det att plankorsningen vid Båthamnsvägen stängts, samt infart till den framtida Västra kanalstaden och Näsängen.  En åtgärdsvalstudie genomfördes i samverkan mellan Trafikverket och Österåkers kommun, vilken godkändes enhälligt den 11 februari av Kommunstyrelsen. Som ett första viktigt led i detta kommer Kommunstyrelsen den 18/3 föreslå ett uppdrag om detaljplaneläggning för Södra boulevarden.
En del är redan påbörjad med den planskilda järnvägskorsningen på Rallarvägen. Då Sågvägen är en belastad väg med många transporter till industrifastigheterna är det tänkt att Södra boulevarden ska gå söder om det idag befintliga industriområdet. Den exakta utformningen kommer utkristalliseras i detaljplanearbetet, men ett kriterie är att det ska vara en väg med god framkomlighet för alla typer av transporter. I anslutning skall det också anläggas en säker lösning för gång- och cykeltrafikanter.
Jag för en dialog med näringslivet för att åstadkomma en god helhetslösning, som möjliggör för företagarna att bedriva sina verksamheter. Jag är övertygad om att vi kommer lyckas balansera morgondagens krav på effektiv infrastruktur, samhällsutveckling och näringslivets behov på ett bra sätt genom denna kommande detaljplan.

Solskiftets äldreboende

Sedan några år har Solskiftets äldreboende dragits med underskott. Kommunstyrelsen har sedan 2017 anmodat produktionsstyrelsen att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans, vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Det är också av väsentlig betydelse för att åstadkomma full konkurrensneutralitet. Ändå fortsätter de röda siffrorna lysa och varsla om att åtgärder krävs.
Det är en inte helt självklar nöt att knäcka. Effektiviseringar går alltid att åstadkomma, i alla verksamheter, men så klart bara fram till en viss gräns. Personalkostnader – som är en stor utgiftspost – kan ses över, men också det bara till en viss gräns då det krävs människor för att arbeta med människor. Vi måste i alla lägen sträva efter att våra äldre får högsta möjliga kvalitet.
Skulle man betrakta detta ur ett renodlat ekonomiskt – och kanske en smula krasst  -perspektiv vore en nedläggning ett framskjutet alternativ på listan av åtgärder. Vi har för närvarande god kapacitet vad gäller äldreomsorgsplatser i kommunen. Men i takt med att det blir fler äldre i samhället, så också i vår kommun, kommer vi behöva kapaciteten framöver.
Olika alternativ har utretts. Det bästa alternativet är att verksamheten, driften om man så vill, övertas av en fristående entreprenör efter en upphandling. Det finns många goda exempel på verksamheter som drivs med hög kvalitet i privat regi, där brukarbetygen är höga. med god kostnadseffektivitet. Lokaler och ”infrastruktur” är ju redan på plats så jag är övertygad om att det borde finnas ett intresse hos privata aktörer att ta över driften.
Beslutet – att ge kommundirektören uppdrag att genomföra en upphandling av alternativ utförare – var uppe i Kommunfullmäktige i måndags, men minoritetsåterremitterades med minsta möjliga röstmarginal då 17 ledamöter ur vänsteroppositionen röstade för en återremiss. Vaga argument från oppositionen om att det inte ”känns bra” stod mot en lösning som innebär att Solskiftet kan drivas vidare och den ekonomiska blödningen stoppas.
Ärendet kommer att tas upp på nytt på Kommunstyrelsen den 18/3 och ett extra Kommunfullmäktige kallas in till sammanträde samma kväll. Detta för att inte tappa fart i upphandlingen och för att inte underskotten ska späs på ytterligare.  Ju längre tid som går desto större ovisshet lär dessutom gro hos personalen , som en efter en kan komma att söka sig till andra arbetsgivare och med det drabbas patientsäkerheten.

Voteringsresultatet. 17 ledamöter röstade nej, vilket innebar återremiss.

Internationella Engelska Skolan


För att räta ut eventuella frågetecken kring Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Österåker vill jag redovisa läget som det ser ut nu.
Många elever från Österåker går på IES i Täby och det finns ett stort intresse för en etablering här från båda håll. Därtill finns ett framtida behov av fler skolplatser i kommunen.  För några år sedan kontaktade kommunen IES för att se om vi kunde jobba tillsammans för en etablering och den plats kommunen pekade ut var i Östra Kanalstaden. Valet av plats styrdes främst av IES önskan om ett centralt läge.
IES har sedan några år som, policy att endast etablera sig i kommuner där det finns ett behov av profilen, ett underlag och där man kan arbeta tillsammans med kommunen. Österåker uppfyller de kriterierna.
En etablering var först tänkt till 2020 eller 2021, men etableringen har blivit försenad då kommunen har en pågående diskussion med Länsstyrelsen runt området och då främst hur man ska hantera planering för eventuell översvämning etc. Området är lågt beläget och därför har Länsstyrelsen uttryckt att man vill säkerställa att kommunens detaljplanearbete möter upp kraven för framtiden. Det tar tid.
Planarbetet fortgår.  Jag kan inte svara för när Länsstyrelsen är färdiga och i förlängningen – utifrån Länsstyrelsens arbete – när skolan kan vara klar för invigning. Ambitionen är fortfarande 2021 från både kommunens och IES håll.

Pengarna ska ut till eleverna!Jag vill med detta inlägg stark tillbakavisa de felaktiga uppgifterna om kommunens ekonomi som florerar i olika sociala medier. Att sänkt skatt skulle ha lett till en skolkris, vilka vissa hävdar.
Trots god ekonomi i kommunen och ökad skolpeng uppvisar ett antal av de kommunala skolorna underskott i den ekonomiska uppföljningen för november 2018. Samtidigt uppvisar kommunen som helhet vid samma tidpunkt ett överskott på sista rad om 22 MSEK, vilket är enligt budget. Det ekonomiska underskottet beror på att ett antal av kommunens skolor beräknat att antalet elever skulle bli fler hösten 2018 än vad de faktiskt blev och att de därför anställde fler medarbetare än vad det fanns elevunderlag för.  För bibehållen konkurrensneutralitet skall därför åtgärder vidtagas för att nå en budget i balans.
Sedan årsskiftet har jag det yttersta ansvaret för egen regi-verksamhet genom att produktionsutskottet under Kommunstyrelsen ersätter den tidigare produktionsstyrelsen. Jag har i linje med mitt ansvarsområde låtit initiera en djupgående analys av skolornas budgetar sedan underskottet uppdagades.
Det kan konstateras att det finns ett betydande utrymme att effektivisera inom den centrala administrationen.  Vi har konsekvent höjt skolpengen rejält de senaste åren för att skapa förutsättningar för ännu bättre resultat. För oss är det då ologiskt att verksamheten inte får maximal utdelning av de politiska satsningar som görs.
Pengarna ska inte fastna i kommunhuset utan fördelas ut till skolorna. Jag kommer därför i nästkommande månadsuppföljning på Kommunstyrelsen föreslå ett uppdrag att 10 miljoner frigörs från central administration ut till eleverna i skolan.

Österåker – där friheten är ännu större

Mitt inledningsanförande – Budgetfullmäktige 19 november 2018
Fru ordförande, ledamöter, åhörare på plats och via webben och radio;
Jag avser inleda med vad som gör att jag kan lämna över denna alliansbudget för antagande.
Den ekonomiska situationen i Österåker är fortsatt mycket god. Sedan 2010 har kommunen gjort stora överskott tack vare bland annat långsiktigt hållbara prioriteringar, ekonomisk styrning och en hög inflyttning med ökade skatteintäkter som följd.
Pensionsskulden är sedan förra året fullt ut finansierad. Det är endast ett fåtal kommuner där detta är ett faktum. Fonderade medel i resultatutjämningsreserven – att användas vid en konstaterad, djup lågkonjunktur – uppgår till närmare 180 miljoner kronor.
Vi österåkersbor står på en mycket stabil grund, både nu och inför framtiden. Ekonomiskt ansvarstagande skapar trygghet för invånare och våra offentligt finansierade verksamheter och ger oss manöverutrymme.
Förra året ökade invånarantalet med 467 personer. Per den sista augusti 2018 var vi 44 597 österåkersbor.  För budget- och planperioden 2019-2021 prognosticeras invånarantalet öka med 750-1000 personer per år. Österåker har en fortsatt relativ låg medelålder på 40 år.
Entreprenörsandan och företagandet är mycket högt. Med drygt 6000 företag registrerade i kommunen visar Österåkers företagare på just entreprenörskap. 39% av kommunens skatteintäkter kommer från anställda inom småföretag vilket ger Österåker en 1:a placering i länet och en tredje i landet i Företagarnas rapport om var jobben skapas. Arbetslösheten är bland de lägsta i landet – alla kategorier.
De ekonomiska förutsättningarna enligt kommunens planerings- och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010 ingår att ta fram en tioårsprognos för varje mandatperiod. Syftet är att skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen.
SKL förutspår att gapet mellan kostnadsökningar och skatteintäkter för landets kommuner hamnar på 59 miljarder kronor 2021.
Detta faktum är vi som sagt medvetna om sedan en längre tid varför vi förberett oss på att linjerna mellan kostnadsökningar och skatteintäkter ska hålla jämna steg.
Prognosen för LEP:en bygger på kommunens totala intäkter och kostnader med hänsyn till befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt omvärldsfaktorer. Den långsiktiga strategiska planeringen ligger till grund för ett politiskt ställningstagande inför budget-och verksamhetsplan, i detta fall åren 2019-2021.
En god ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi bygger upp en god ekonomisk hushållning för att kunna möta allt från oförutsedda konjunktursvängningar till demografiska förändringar.
Enligt kommunallagen ska det i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem.
I enlighet med kriterierna för god ekonomisk hushållning har kommunen infört en ny modell för målstyrning.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att kommunens medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel och utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommunmedlemmar kan försäkras samma servicenivå som dagens invånare utan att skattenivån höjs. För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansiella mål sätts som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan. De övergripande finansiella målen har inför budget 2019 och plan 2020-21 utvecklats enligt nedan:

  • Budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna enligt kommunallagen.
  • Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under 2019-2022. (För 2019 17:10.)
  • Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3 % i snitt under mandatperioden.
  • Högst 50 % av pensionskostnader inkl. löneskatt avseende före 1998 som betalas ut årligen, kan finansieras av tidigare reserverade medel i eget kapital.
  • Minst 50 % av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat och posten oförutsett och högst 50 % via realisationsvinster/ exploateringsintäkter och egna medel.
  • Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för resultatutjämnings-reserv i balansräkning under posten eget kapital.

 
Mål- och resultatstyrning
Kommunen har under de senaste åren beaktat ”God ekonomisk hushållning” ur både finans- och verksamhetsperspektiv. Budget- och kvalitetsenheten ska verka för att ytterligare förstärka sambandet mellan resurs och resultat via mål- och resultatstyrning.
Resultatstyrning syftar till att förflytta fokus på perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat/effekter som uppnås i verksamheternas service till brukaren.
Detta innebär att resultatet följs upp ur brukar/medborgarperspektiv. Styr- och uppföljningssystemet utvecklas genom att fokusera på hur man använder resurser och hur man kan utveckla verksamheten via uppföljning och analys.
Kvalitet och effektivitet ska utvecklas via uppföljning och analys. Högsta möjliga kvalitet i välfärdstjänster till lägsta möjliga kostnad. Idag finns stora skillnader för både kvalité och pris mellan och inom kommuner som inte är avsiktliga eller har en naturlig förklaring.
—–
Kommunstyrelsen har givit uppdrag att vision 2040 ska presenteras tillsammans med budget 2018 och plan 2019-2020.
Processen har försenats och ska redovisas tillsammans med ”Direktiv och anvisningar” i maj/juni 2019. Inför detta arbete ska hänsyn tas till både medborgarnas och medarbetarnas delaktighet.
Visionen ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas och visionen ska därmed bli ledande för budgetarbetet. Visionen tydliggörs genom Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med modellen för ”Mål och resultatstyrning”.
Ledorden trygghet, valfrihet och en hållbar tillväxt samt en attraktiv skärgårdskommun som ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet, har varit tongivande i arbetet med översiktsplanen. Dessa ledord utgör inspiration inför arbetet med kommunens nya Vision 2040.
 Respektive nämnd och styrelse får således i uppdrag att kommunicera Visionen 2040 till både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” samt projektet ”Årets kvalitetskommun”.
—-

Med denna stabila plattform som grund presenterar Alliansen i Österåker budget för 2019 med plan för 2020-21, där verksamheterna tillförs drygt 94 miljoner mer än i föregående års budget, varav drygt 60 miljoner går till skolnämnden (förskola, skola och gymnasium) och 22 miljoner till vård- och omsorgsnämnden.
Alliansen i Österåker tar fortsatt stort ansvar för en god ekonomi och de satsningar som görs är avvägda, långsiktigt hållbara och ansvarsfulla.
För perioden 2018-2020 planeras investeringar på drygt 345 miljoner kronor. Investerings­volymen kommer att finansieras med egna medel. Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.
Kommunens välfärdstjänster levereras av både kommunens egen produktion och andra företag/utförare. Utförarna ges samma ekonomiska förutsättningar och konkurrerar på en gemensam marknad med kvalitet. Resultat ska mätas och analyseras hos alla utförare för att ge förutsättningar för en ständig utveckling.
Kvalitet och effektivitet handlar om att utifrån medborgares och brukares perspektiv genom förnyelse utveckla kvaliteten på välfärdstjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Samverkan/samarbeten, processkartläggningar, digitalisering är exempel som har blivit vanligare att använda för att effektivisera verksamheter.

Satsningar och investeringar
De satsningar alliansen gör syftar till kvalitetshöjningar inom viktiga verksamhetsområden och är utöver pris-, löne- och volymförändringar.
Närmare två tredjedelar av de totala satsningarna – drygt 60 miljoner kronor – är riktade till förskola, skola och gymnasium. Pengen till förskola, förskoleklass, skola och fritids höjs med mellan 2,0 och 7,2 %, där pengen till förskoleklass är den som höjs mest.
Skolnämnden får bland annat i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter.
Behov av ytterligare yrkesinriktade program i gymnasiet utreds. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintroduktion.
Ett skolmiljölyft genomförs för skollokaler och skolgårdar.
Den uppskattade fortbildningen av barnskötare till förskollärare ges förutsättningar för en ny utbildningsomgång under 2019.
Vård- och omsorgsnämnden får bland annat i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en kvalitetspeng till utförare som uppnår av kommunens uppsatta kvalitetsmål. En silviacertifiering har utretts och genomförs nu för demensvårdens undersköterskor under perioden 2019-21
Vidare ska förutsättningarna för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende (tidigare benämnt mellanboende) utredas ur både ekonomi- och verksamhetsperspektiv.
Ett uppdrag ges till Kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra företagsklimatet så att Österåkers kommun ska vara en av de 20 bästa företagarkommunerna i landet i Svenskt Näringslivs ranking, senast vid mandatperiodens utgång.
Armada Fastighet AB får i uppdrag att senast juni 2019 redovisa underhållsplan för idrottshallarnas nödvändiga upprustning i kommunen med hänsyn till dagens behov – det vi valt att kalla ”Hall-lyftet”
En helhetslösning för Hackstaområdet och sportcentrum tas fram. Vidare ska förutsättningar för att iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen utredas.
Förutsättningarna för att etablera en ny simhall utreds i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. Utredningen ska omfatta lokalisering och dess finansiering.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter till förlängning av Näsuddens naturreservat utmed Täljövikens strandäng.
Österåkersvatten AB får i uppdrag att planera för hämtning av grovsopor en gång per år. Bolaget får också uppdrag att uppföra en återvinningsstation på Ingmarsö.
Utgifter för investeringar för 2019 budgeteras till 135,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 5,1 miljoner jämfört med föregående år.
Den kommunala skattesatsen föreslås för 2019 sänkas med 25 öre till 17:10:- per intjänad hundralapp. Inklusive landstingsskatt är det 29:18:- Det är lägst i hela landet!

Sammanfattning
Budgeten för 2019 med plan för 2020-2021 innehåller en rad kvalitetshöjande satsningar, där framförallt skolan, vården och omsorgen ges resurstillskott. Samtidigt ökar också investeringstakten. Detta i kombination med att individens frihet ökas ytterligare genom en skattesänkning.
Vårt ekonomiska läge i Österåkers kommun är som sagt fortsatt mycket gott och verksamheterna levererar hög kvalitet. Vår kommun kan i och med denna budget titulera sig som den kommun där den individuella friheten är störst.
Fru ordförande; Med dessa ord lämnar jag med stolthet över denna budget för antagande.

94 Mkr mer och sänkt skatt – Budget Österåker 2019

Den moderatledda alliansens budget för 2019 läggs på kommunstyrelsens bord idag.
Budgeten innehåller 94 miljoner mer i satsningar jämfört med 2018, varav drygt 60 miljoner går till skola och utbildning. Samtidigt sänker vi kommunalskatten, som vi brukar göra när det finns utrymme (och det gör det ofta i Österåker). Denna gång med 25 öre, vilket kanske placerar oss lägst i landet (beroende på hur andra kommuner justerar sin kommunalskatt). Detta ger ytterst invånarna i Österåker möjlighet att behålla mer av sina egna intjänade pengar.
Detta är nu det nionde budgetförslaget jag får vara med om att lägga fram. Alla dessa har varit med fokus på förskola och skola, där Österåker har bland de högst betalda lärarna i landet, elevernas resultat har ökat till att placera sig på en femte plats i länet (14:e i riket), där äldreomsorgen har ökat kvaliteten med en jämförelsevis mycket hög ”peng”, där Österåker är en av, om inte den bästa kommunen i landet, med ett guldläge i ekonomin; pensionsåtagandet är i balans, avsättningar till resultatutjämningsreserven för sämre tider har genomförts, soliditet om 63% och infrastruktursatsningar med kommunala skattemedel med mycket mer.
Totalt har nu den moderatledda alliansen sänkt kommunalskatten med 2 kr och 15 öre sedan 2011 (sedan 2004 med 3 kr och 15 öre).
Hur vi har lyckats med detta?
Givetvis finns det många faktorer som spelar in i dessa framgångar. En av dessa är de förtroendevaldas förståelse för det uppdrag vi har att hantera andras pengar, d.v.s. att nyttja skatteintäkterna effektivt. En djupt grundmurad ideologi om vems pengarna i grund och botten är, d.v.s. vem har skapat värdet av pengarna. Politisk drivkraft att ständigt förbättra, med en skicklig och professionell tjänstemannaorganisation.
Höga lärarlöner, politisk vilja och låg kommunalskatt ger dynamiska effekter. Det ser vi inte minst i den höga kundnöjdheten inom äldreomsorgen och de höga skolresultaten.

Förändringar i den politiska organisationen 2019-2022 i Österåker

Utöver budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 har vi också lagt förslag om politisk organisation som ska gälla från 1 januari 2019. Efter våra interna analyser av det politiska arbetet under förra mandatperioden föreslår alliansen denna nya politiska organisation, där det sker några förändringar, men i det stora hela ligger den politiska organisationen som tidigare där den väl balanserar vårt politiska arbete och medborgarnas skattepengar.
För perioden har vi valt att än mer fokusera på förskola och skola genom att bilda en För- och Grundskolenämnd (FGN). Gymnasie, vuxenenutbildningsfrågor tillsammans med det kommunala aktivitetsansvaret blir en nämnd; Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN). Syftet är att nämndens arbete fokuseras bland annat på att arbeta med gymnasieelevers tid i gymnasiet. Det blir alltmer vanligt att elever går ett fjärde år och ibland till och med ett femte år i gymnasiet vilket politiken behöver fokusera sitt arbete på och analysera varför. Det finns också ett kommunalt ansvar för elever som inte alls går i gymnasiet, av olika anledningar, efter grundskolan. Elever/ungdomar som inte går gymnasieutbildning får det svårare att också komma ut i arbete och egen försörjning varför resurser och fokus behöver läggas på dessa.
Vi avlastar kommunstyrelsen genom att skapa en Teknisk nämnd (TKN) som ska ges möjlighet att arbeta med det som namnet säger, tekniska frågor, så som reparationer, underhåll, reinvesteringar, samhällsbetalda resor mm.
Likt kommuner med samma organisation väljer vi att Produktionsstyrelsen läggs ner i den form vi haft och läggs istället som ett utskott under kommunstyrelsen (KS-PU) då Kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt för bland annat ekonomiska frågor. För 11 år sedan bildades produktionsstyrelse och produktionsförvaltning (där all kommunal verksamhet hanteras) vilket var nödvändigt vid den tidpunkten. Det har varit gynnsamt för både verksamheternas resultat och den kommunala ekonomin i sin helhet. De allra flesta kommunala verksamheterna är konkurrensutsatta, d.v.s. de verkar på samma villkor som t.ex enskilda förskolor och friskolor, de har exakt samma ”peng” och all sådan verksamhet ska vara konkurrensneutral, d.v.s. på lika villkor.
I syfte att öka fokus på demokratiska frågor lägger vi till demokratifrågor till Valnämnden (som annars endast arbetar när det är valår, vilken enligt kommunallagen ska finnas). En Val- och Demokratinämnd (VDN) skapas. Syfte med Val- och Demokratinämnden är att demokratifrågor ska få ett än mer fokus för att öka den faktiska och upplevda demokratiska insynen, transparensen och informationen kring det demokratiska arbetet. Totalt handlar det om ytterligare ca 12 politiska poster med dessa föreslagna förändringar.
Vi tillsätter ej fler kommunalråd denna mandatperiod. Det kommer fortsättningsvis finnas tre kommunalråd; Kommunstyrelsens ordförande med 100% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande med 80% tjänstgöringsgrad, tillika kommunalråd med särskilt ansvar för den Tekniska Nämnden (TKN) och ett oppositionsråd med 75% tjänstgöringsgrad.
I likhet med förändring av tjänstgöringsgrad för oppositionsrådet efter valet 2014 då oppositionsrådet tjänstgöringsgrad ökade från 80% till 100% till följd av två nya mandat, blir konsekvensen efter 2018 års val en förändring från 100% till 75% till följd av tre tappade mandat.
Mer utförlig beskrivning om nämnder och arvoden kan Du ta del av via Arvodesbestämmelserna vilka beslutades under förra mandatperioden av den parlamentariskt tillsatta gruppen (dvs den bestod av alla partier i Kommunfullmäktige). För de totala politiska kostnaderna resulterar detta i en ökning om ca 700-800 tusen kronor per år. Ökningen beror på fler politiska uppdrag med anledning av den nya nämndstrukturen och uppräkningar kopplade mot riksdagsarvodena.
Val av ledamöter och ersättare sker på kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2018.

Inbjuden att tala med Moderatkvinnor i Riksdagen

Mycket hedrad att få bli inbjuden att den 15 november i Riksdagen få berätta för MQ, Moderat Kvinnor, (och andra?) om vad som drev mig att bli politiskt aktiv, från icke ”politiskt skolad” med ett liv ”före detta” och hur den resan började och vad vi i österåkersmoderaterna tillsammans med alliansen (självklart inte möjligt utan professionella tjänstemän) åstadkommit fram till nu. Hur elevernas skolresultat ökat, kvalitén i äldreomsorgen höjts, hur vi lyckats se till att barn och unga har tillgång till fler idrottshallar, fotbollsplaner mm samtidigt som vi sänkt kommunalskatten med 1kr och 90 öre sedan jag fick förtroendet att väljas till kommunstyrelsens ordförande 2011.
Från näst högst kommunalskatt i länet 2003 till nu näst lägst, till att placera oss som Sveriges näst mest effektiva kommun att hantera skattebetalarnas pengar.
Vi har motbevisat socialisternas okunskap (ideologi): Det går nämligen att öka välfärdens kvalitet OCH sänka skatten. Det handlar om respekt och en djupt grundad förståelse om vems skattepengarna är från början och självklart örnkoll på kommunens ekonomi. Och; Hur vi ser Österåkers möjligheter i framtiden.
Välkomna!

Radio Moderat i Österåker

I morgon lördag den 15 september kl.11:00-12:00 sänder Radio Moderat som vanligt. Studion gästas av numera riksdagsledamot Kjell Jansson. Kjell är också länsföbundsordförande i Stockholm.
Morgondagens program blandas av politiska resonemang, regeringsfrågan, de frågor Kjell särskilt vill arbeta med som riksdagsledamot, företagande, minskat regelkrångel, värna äganderätten och strandskyddslagstiftningens hinder och givetvis musik. Och, så klart, valresultatet i Österåker.
Lyssna via webben HÄR eller på lokalradion 103,7 MHz.

Stäng meny