Budget 2023 – Österåker 2.o

Datum

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. I kommunstyrelsens budgetförslag föreslås därför ett antal resursförstärkningar göras samtidigt som kommunalskatten lämnas oförändrad.
Idag presenteras majoritetens budgetförslag för 2023 med plan för 2024 och 2025.

Trots svåra omvärldstider har Österåker en stabil ekonomi som möjliggör resursökningar med nästan 147 miljoner kronor mer jämfört med föregående år.

Samtidigt lämnas kommunalskatten, som idag är Sveriges lägsta, oförändrad på 16,90 kronor per hundralapp.

Med den här budgeten befäster vi vår plats som tredje mest robusta kommunen i landet och höjer oss till högre nivåer genom arbetet som vi kallar Österåker 2.0.

På Kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober behandlades den styrande majoritetens budgetförslag för år 2023, med plan för 2024 och 2025. Österåkers kommun har trots den höga inflationen och höjda räntor en god ekonomi. I budgetförslaget tillförs verksamheterna 147 miljoner kronor mer än jämfört med föregående år, varav drygt 80 miljoner kronor tillförs skolan. Skolpengen föreslås höjas 5,4 procent för förskoleklass och grundskola och 3,5 procent för förskolan. Kommunalskatten, som idag är lägst i landet, lämnas oförändrad på 16,90 kronor per hundralapp. 

– Ett viktigt mål för Österåkers kommun är fortsatt att ha en robust och effektiv ekonomi. Tack vare vår långsiktiga ekonomiska politik kan vi trots rådande ekonomiska läge i omvärlden göra flera ekonomiska uppräkningar och förstärkningar, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

I budgetförslaget ges ett antal uppdrag. Bland annat ska ett förslag tas fram till hur kommunen kan tillskapa fler platser i anpassad grundskola, tidigare särskola. En utredning ska göras och ett förslag ska tas fram för framtida utveckling av Domarudden. Möjligheterna till ett allmänt utomhusbad i Täljö/Svinninge ska utredas. Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden föreslås arbetet med den civila beredskapen intensifieras. 

Nya mål för mandatperioden

I budgetförslaget föreslås kommunfullmäktiges nuvarande sju inriktningsmål ersättas av fyra nya:

  1. Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet.
  2. Österåker har en robust och effektiv ekonomi.
  3. Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här.
  4. Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid.

Österåker 2.0

För att få en effektivare förvaltning och ännu bättre kunna tillvarata invånarnas intressen föreslås en organisatorisk förändring göras – Österåker 2.0. Förändringen innebär att nuvarande beställar- och utförarorganisation görs om till en linjeorganisation. Det tidigare produktionsutskottet ingår bland annat i en ny utbildningsnämnd.

FLERA
ARTIKLAR