Österåker står robust!

Datum

Nu är Svenska hushåll hårt pressade av höga elpriser, bränslepriser och stigande räntekostnader och matpriser.

Österåkers kommun står tack vare en klok ekonomisk politik väl rustat inför dessa utmaningar, men det kan komma att bli kännbart om inte den negativa spiralen bryts. 

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Vi har ett allt tuffare läge för Sverige, för svenska företag och framförallt svenska hushåll. Höga elräkningar, höga bränslepriser, stigande räntor och stigande kostnader i våra butiker gör det svårt för hushållen och företagen att få ekonomin att gå ihop. Det innebär att konsumtionen minskar och arbetslösheten ökar, vilket i sin tur även har en effekt på kommunernas skatteunderlag. 

På riksplanet behövs en moderatledd regering och en ny politik som tar ansvar för de offentliga finanserna och som arbetar för att stötta hushåll och företag, inte förvärra för dem. Det handlar bland annat om ett högkostnadsskydd på el. Det handlar om sänkta drivmedelspriser och sänkt skatt på arbete och pensioner. 

Nedläggningen av sex kärnkraftreaktorer, framför allt de fullt fungerande Ringhals 1 och 2, har inneburit att Sverige är ett delat land med närmast overkligt höga priser för el i södra Sverige. Med nuvarande regering, i samarbete med bland annat Miljöpartiet kommer ge oss mörka, kalla och dyra vintrar att se fram mot.  

Sverige förtjänar bättre!

Vi följer utvecklingen med lupp för Österåkers skattebetalares bästa!

Inflationen beror bland annat på och drivs av ökade energikostnader. Räntehöjningar är sedan ett verktyg som används nationellt och globalt för att försöka dämpa och sänka inflationen.

Konsekvenser av höjda räntor

När räntan höjs ökar kommunens intäkter från avkastning på räntebärande placeringar. Därav positivt att en hel del av kommunens medel är placerade i räntebärande tillgångar just nu.

Ökade räntekostnader för bolagen i koncernen kan i förlängningen leda till höjda taxor, avgifter och hyror. Dvs indirekta kostnadsökningar både för invånare i kommunen och för kommunorganisationen. Ex har Armada sin skuldportfölj uppdelad i flera lån med olika ränta och löptid varför räntehöjningarna inte får direkta effekter på ex hyrorna under 2023 utan en mer långsiktig effekt.

Konsekvenser av ökade priser på varor och tjänster 

Den höga inflationen påverkar alla och urholkar köpkraften både för hushållen och företagen inklusive kommunen. Ökade priser på varor och tjänster leder till ett ökat kostnadstryck för våra verksamheter och det följs noggrant i respektive verksamhet och rapporteras och redogörs för i respektive nämnds månadsrapport och konsolideras i kommunens månadsrapporter (som kommunstyrelsen har på sitt bord). Det är mycket varierade förutsättningar i kommunens olika verksamheter därav viktigt att följa specifika konsekvenser för respektive verksamhet. Arbetsmarknaden återhämtar sig fortfarande efter pandemin. Inför 2023 ser vi att skatteintäkterna fortsätter ökar men inte i samma takt som kostnaderna. Många av kommunens avtal är reglerade med indexuppräkning kopplat till KPI vilket kommer få effekt för verksamheterna. Kostnaderna för pensionerna (del av PO dvs personalomkostnader) ökar både på grund av nytt avtal och inflationen. Ökat PO tillsammans med förväntade löneökningar kommer innebära ett ökat kostnadstryck på verksamheterna.

Konsekvenser för kommande år

Österåker står robust och har redan i budgetdirektivet beslutat om en indexökning som är generös både i förhållande till hur mycket kommunen har höjt tidigare år och i förhållande till omvärlden (andra kommuner).

Vi ser ständiga förbättringar i våra verksamheter och anledningen är kloka långsiktiga och ansvarsfulla politiska prioriteringar och en medarbetarkår med stor kompetens.

För Sverige – Behövs en ny ordning. Låna ut Din röst i fyra år! Ge oss möjligheten att få ordning på Sverige för Din skull.

HÄR kan du ta del av Österåkersmoderaternas valmanifest.

FLERA
ARTIKLAR