Frågor och svar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Datum

Jag delar här den FAQ rörande av invasionen av Ukraina som jag under helgen delgav till samtliga förtroendevalda i kommunen. Den besvarar många av de frågor man som privatperson kan tänkas ha.

Krisberedskap

Vad gör Österåkers kommun med anledning av Rysslands invasion av Ukraina?

Österåkers kommun har följt den eskalerade utvecklingen sedan januari och påbörjade redan då förberedelser utifrån det scenario som då togs fram av Länsstyrelsen.

Österåkers kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där vi nu tillsammans med 37 andra myndigheter och aktörer i länet arbetar utifrån en gemensam lägesbild för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Som kommun är det vårt ansvar att säkerställa att bland annat räddningstjänst, vattenförsörjning, skola och äldreomsorg fungerar vid samhällskriser. Vi har också ett geografiskt samordningsansvar när det gäller att samverka med andra aktörer, informera våra kommuninvånare och ta emot människor på flykt från kriget i Ukraina.

Vi har goda erfarenheter och väl utvecklade rutiner sedan pandemin och migrantmottagandet hösten 2015, och har sedan flera år en samverkan med civilsamhället som vid den här typen av situationer utgör en mycket viktigt resurs.

Kommunen har, på samma sätt som vi gjorde under pandemin, inrättat en styrgrupp som leds av kommundirektören. Styrgruppen följer utvecklingen i omvärlden noga, samverkar på regional nivå och leder kommunens beredskapsarbete.

Fokus ligger på att stärka kommunens IT-säkerhet, beredskap, kommunikation och förbereda kommunens mottagande av krigsflyktingar från kriget i Ukraina. Vi har en särskild arbetsgrupp som nu tillser att det kommer att finnas boenden, ordnar platser i förskola och skola, en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar, samt vid behov vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

En plattform för kommunens kommunikation har tillskapats på österåker.se/ukraina.

Vad gör andra myndigheter och aktörer med anledning av Rysslands invasion av Ukraina?

Berörda myndigheter och aktörer följer precis som Österåkers kommun den säkerhetspolitiska utvecklingen noga och vidtar förberedelser. Övergripande information finns på krisinformation.se, samt på berörda myndigheters och aktörers webbplatser. Länksamling finns på österåker.se/ukraina.

Vad kan jag som kommuninvånare göra för att förbereda mig på ett försämrat läge?

Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

Läs mer i broschyren Om krisen eller kriget kommer på msb.se. Länk till broschyren finns på österåker.se/ukraina. Där finns även länkar till information på flera språk, samt teckenspråk.

Behöver jag köpa jodtabletter?

Länsstyrelsen Stockholm får för närvarande många frågor om jodtabletter. Länsstyrelsen avråder från att ta det och hänvisar till Strålskyddsmyndighetens webbplats, https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/.

Varför hörs inte Hesa Fredrik/Viktigt meddelande till allmänheten, VMA i hela kommunen?

Utrustningen i utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik ägs av staten medan kommunerna ansvarar för drift och underhåll.

Det finns idag tre utomhussirener i Österåkers kommun och Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budget i november 2021 att kommunen under 2022, tillsammans med MSB, ska kartlägga och utreda behov och eventuellt nya platser

Hur kan jag ta del av Viktigt meddelande till allmänheten, VMA?

Du kan ta del av VMA via utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik, radio och tv, krisinformation.se, samt apparna krisinformation.se och SR play.

I vissa fall kan du även bli varnad genom talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området, samt sms till din mobil om den används inom det drabbade området.

Information finns på krisinformation.se.

Skyddsrum

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Mer information finns på msb.se: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/.

När kan skyddsrum användas och av vem?

Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.

Mer information finns på msb.se: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/.

Varför finns det inte skyddsrum till alla?

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Mer information finns på msb.se: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Tillhör jag något speciellt skyddrum?

Nej, vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast, till exempel en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Mer information finns på msb.se: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Hur vet jag om det skyddsrum i mitt hus?

Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skylten sätts upp.

Civilbefolkningen och skyddsrum är skyddade i väpnade konflikter och det är viktigt att veta var dessa finns. Därför är skyddsrum markerade med den internationella symbolen för civilt försvar. Det är en skylt med en orange ruta med en blå triangel.

Mer information finns på msb.se: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Var finns det skyddsrum i Österåker?

I Österåkers kommun finns det skyddsrum i cirka 130 fastigheter  Dessa skyddsrum har en sammanlagd kapacitet på cirka 14 000 skyddsrumsplatser.

Information om skyddsrummens placering och antalet platser i respektive skyddsrum finns i en skyddsrumskarta på msb.se: https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1.

Respektive fastighetsägare både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Det kommunala fastighetsbolaget Armada har 34 skyddsrum i sitt fastighetsbestånd med en kapacitet på cirka 5 000 skyddsrumsplatser.

Mottagande av krigsflyktingar från Ukraina

Vad gör kommunen för att ordna bostäder till krigsflyktingar från kriget i Ukraina?

Österåkers kommun har inrättat en särskild grupp som arbetar med att ordna bostäder till krigsflyktingar. Vi har i nuläget dels tillgång till boenden genom Armada, dels tillgång till bostäder i de fastigheter som uppfördes i samband med flyktingmottagandet 2015.

Hur gör jag om jag vill erbjuda boende till krigsflyktingar från kriget i Ukraina?

Österåkers kommun har för närvarande inte behov av erbjudanden om boenden från privatpersoner för krigsflyktingar från kriget i Ukraina. Vill du ändå anmäla ditt intresse kan du mejla till servicecenter@osteraker.se.

Vad gör kommunen för att ordna kommunal service till krigsflyktingar från kriget i Ukraina?

Österåkers kommun har inrättat en särskild arbetsgrupp som nu tillser att det kommer att finnas boenden, ordnar platser i förskola och skola, en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar, samt vid behov vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vad kan jag som kommuninvånare göra för att hjälpa till?

Just nu vill många hjälpa människor som är på flykt från kriget i Ukraina. Österåkers kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av mat eller kläder. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.

I Österåkers kommun kan du engagera dig i Täby-Österåker Civilförsvarsförening, FRG Täby Österåker. Läs mer på deras webbplats: https://frg-tabyosteraker.se/.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har information om hur du kan engagera dig i en frivillig försvarsorganisation: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/frivilliga/ffo/engagera-dig-i-en-frivillig-forsvarsorganisation/

Röda Korset har samlat information om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, till exempel genom gåvor eller genom olika typer av engagemang: https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/hur-kan-jag-hjalpa-drabbade-i-ukraina/.

It-säkerhet

Hur arbetar kommunen för att stärka IT-säkerheten och motverka cyberattacker?

Österåkers kommun har redan en god it-säkerhet och beredskap. Det ingår i ordinarie verksamhet att kontinuerligt hantera cyberattacker.

Kommunikation

Vilka kommunikationsinsatser gör kommunen?

Kommunikationsavdelningen arbetar intensivt med att informera om omvärldsläget, kommunens arbete och beredskap, länkar till ansvariga myndigheter, samt besvarar frågor.

Vi utgår från samordnade budskap från Samverkan Stockholmsregionen, SSR. En plattform för den externa kommunikationen har skapats på österåker.se/ukraina.

Flaggning

Varför flaggar inte Österåkers kommun med Ukrainas flagga?

Österåkers kommun har strikta riktlinjer för flaggning. Vår flaggning har ett viktigt symbolvärde och ska representera alla kommuninvånare. Vi följer regeringens, riksdagens och Länsstyrelsens rekommendationer för allmän flaggning. Vi flaggar endast andra nationer vid krig och konflikter om det rekommenderas eller om politiskt beslut fattas om detta i kommunen.

Vi har därför valt att symbolisera vårt stöd för Ukraina och dess befolkning genom att låta solen i rondellen vid väg 276 och Rallarvägen i Åkersberga lysa i gult och blått.

Kapitalplacering

Har Österåkers kommun kapitalplaceringar i Ryssland?

Kapitalplacering med anknytning till Ryssland är 74 tkr i SPP som inlett avvecklande av innehav.

FLERA
ARTIKLAR