Kommunfullmäktige i morgon….

Datum

Förbereder för morgondagens kommunfullmäktige med många för kommunen viktiga ärenden.
Budgetdirektiven som antas varje år vid denna tid. Dessa innehåller ramar och uppräkningar för bland annat förskola, skola, omsorg utan effektiviseringskrav. Varje år har Alliansens budgetar sedan 2010 innehållit uppräkningar mer än pris-och löneökningar. Det är fakta.

Långsiktigt Ekonomisk Plan – LEP
LEP beskriver långsiktiga ekonomiska planeringen och förväntad utveckling i kommunen. I LEP:en samlas såväl de ekonomiska som de verksamhetsmässiga konsekvenserna för tex demografiska förändringarna vilka bygger på våra kommande förutsättningar och planeringar.

Godkännande av Armadas försäljning av fastighet
Bakgrunden till försäljningen är det ägardirektiv som fullmäktige antagit vilket bland annat innehåller uppdrag att minska vårt borgensåtagande. Nu har styrelsen i Armada AB enhälligt beslutat att genomföra försäljning av Berga 6:35, gamla Hackstaskolan till Nystad Stadsutveckling AB. Försäljningen genererar en vinst till Aramda AB, dvs till skattebetalarna och möjliggör för en fristående skola, mest troligt Internationella Engelska Skolan, att etablera sig i skollokalerna.Mycket kommer att vädras under morgondagens debatt i kommunfullmäktige i morgon, saker som dels inte har med ärendet att göra och ibland inte heller med sanningen överensstämmande. Faktum kvarstår; Armadas styrelse, bestående av förtroendevalda som representerar partier som också sitter som förtroendevalda i kommunfullmäktige har enhälligt röstat för en försäljning, faktum kvarstår att det genererar en vinst till Armada(Skattebetalarna), faktum kvarstår att valfriheten ökar med en fristående utövare som bedriver verksamhet.


Köp av fastighet Husby 3:27 (Sågvägen 19)
Detta ärende handlar om köp av fastighet som varit föremål för inköp sedan 2006 och möjliggör den väg som ska knyta ihop kommande västra Kanalstaden med centrala delar av Åkersberga. Underlag för inköp och summa har tagits fram av oberoende värderingar, som alltid om kommunen köper, eller säljer något. Värderingar i detta ärende har ifrågasatts av några förtroendevalda, vilka mig veterligen, inte har specialistkompetens inom värderingsområdet. Dessa förtroendevalda upprepar ”vi känner..”, ”vi tycker…”. Skillnaden mellan dessa och oss i majoriteten är att vi inte går på känslor utan på fakta.


Markanvisningsavtal för fortsättning av Östra Kanalstaden
Redan 2017 godkände kommunstyrelsen förslag till markanvisningsavtal och gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Östra Kanalstaden Etapp 2. Sedan dess har krav ställts från högre instanser att upprätta klimatanpassningsplaner varför ärendet nu tas upp igen.Ärendet har i kommunfullmäktige minoritetsåterremmiterats, dvs en tredjedel av den demokratiska församlingen ville att ärendet återremitterades för svar på frågor trots att dessa frågor har redan besvarats av våra tjänstemän och av kommunstyrelsen, men de var inte nöjda. En minoritetsåterremiss är möjlig enligt kommunallagen. Att en tredjedel av den demokratiskt valda församlingen återremitterar ärendet innebär inte att någon blir överkörd av någon, det innebär att ärendet tas upp igen, med eller utan ytterligare kompletteringar, helt enligt kommunallagen och helt demokratiskt.Bifogar bilder på området och den idag tänkta skissen över den möjliga utvecklingen av Etapp 2, Östra Kanalstaden.

Strategi för parker i Österåkers kommun
Redan i översiktsplanen som antogs enhälligt av kommunfullmäktige 2018 föreslogs att ett parkprogram skulle tas fram. Nu är vi där. Österåker erbjuder en mångfald av både kultur och natur. Parkerna inbjuder till rekreation, lek och avkoppling samtidigt som gröna miljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster möjliggörs.


Utöver dessa och fler beslutsärenden ska interpellationer och motioner besvaras och nya interpellationer väckas för att besvaras på nästkommande fullmäktige som är planerat till 13 september.


Allt kan följas på kommunens webbsida från kl.18:30 i morgon. För den som vill fördjupa sig i ärendena kan man ta del av samtliga dokument och underlag HÄR.

FLERA
ARTIKLAR