Fullmäktige och årsredovisning 2020

Förord

Under 2019 antog Kommunfullmäktige en ny vision: ”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun”.

All vår verksamhet tar avstamp i visionen.

När Österåkers kommun gick in i år 2020 hade vi aldrig kunnat ana vilket speciellt år det skulle bli. Den pågående pandemin har påverkats oss alla.

Trots det kan Österåkers kommun för tolfte året i rad uppvisa ett plusresultat. Ett fokuserat arbete i linje med kommunens vision, i viss kombination med ökade statsbidrag med anledning av pandemin, har lett fram till plusresultatet och en ekonomi i balans.

För 2020 uppgår det totala resultatet för Österåkers kommun till 220,7 mnkr exklusive dekommunala bolagen. 197,8 mnkr är årets balanskravsresultat. Koncernens resultat är 270,9 mnkr. Där ingår förutom kommunen även 100 procent av Armadas resultat om 43,3 mnkr samt 43,9 procent av Roslagsvattens resultat om 15,9 mnkr.

Det är många företag i länet som har begärts i konkurs under det turbulenta coronaåret 2020. Men Österåker går mot trenden. Här har omsättningen ökat med 15 procent, visar en nygjord undersökning från Stockholms Handelskammare.

Arbetsmarknaden har dock påverkats i en viss negativ riktning som en följd av pandemin, om än i mindre utsträckning jämfört med andra kommuner i länet.

Allt fler upptäcker hur attraktivt Österåker är. Under 2020 har vi haft en befolkningsökning som främst kan härledas till en stor inflyttning.

Det flyttade in omkring 3 750 personer och flyttade ut omkring 2 750 personer – det ger ett inflyttningsnetto om drygt 1 000 personer.

Ytterligare en indikator på kommunens popularitet går att spåra i bostadsmarknaden med ökad efterfrågan på attraktiva bostäder. För åren 2021–2022 beräknas årligen ungefär 500 bostäder stå klara, sedan väntas ett år med lite lägre nybyggnation under 2023 med knappt 300 bostäder. Därefter ökar nybyggnationen successivt fram till 2030.

Österåker har under 2020 bibehållit skattesatsen på 17:10 och ligger därmed kvar på lägst skattesats i landet. Det innebär att kommunen uppfyllt även den delen av de finansiella målen för 2020. 

I framtiden kan vi räkna med Österåkers kommun fortsätter växa. De påbörjade infrastrukturella förändringarna i kommunens centralort är ett led i kommunens åtagande inom Sverigeförhandlingen om att verka för cirka 7 000 nya bostäder och arbetsplatser fram till 2035.

Jag vill avsluta med att framföra ett stort tack till alla våra kompetenta medarbetare, dels för det arbete som ni alla dagligdags utför, dels också de extraordinära insatser som gjorts och görs under den kris med pandemin som vi befinner oss i.

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny