Arvoden och beredningsprocess formaliseras

Datum

Pwc har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Österåkers kommun gjort en granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda, samt Kommunstyrelsens beredningsprocess med Kommunstyrelseberedningen.

Det är med tillfredsställelse jag tagit del av Pwc granskning. Det kan noteras att det inte någonstans konstateras att vi brutit mot kommunallagen, vilket tidigare påstods. För 1,5 år riktades mycket grova anklagelser från revisionen. Det har nu kokat ner i en rekommendation om en högre grad av formalisering av arbetet.

Granskningen visar att Kommunstyrelsens och nämndernas hantering av arvoden kan göras mer ändamålsenlig och med högre grad av intern kontroll. Den visar också att Kommunstyrelsens nya beredningsprocess med Kommunstyrelseberedning kan göras mer ändamålsenlig i förhållande till kommunens interna styrdokument samt gällande lagstiftning.

Pwc rekommenderar bland annat att kommunen upprättar skriftliga rutiner och kontroller för att säkerställa att rätt belopp betalas ut avseende arvoden och ersättningar, att skriftlig dokumentation upprättas för hur arvoden och ersättningar ska kontrolleras, samt att styrdokument upprättas för hur den nya beredningsprocessen och Kommunstyrelsen ska fungera.

Det är glädjande att vi nu, med förbättrade och formaliserade rutiner, kan fortsätta styra kommunen med stöd av Kommunstyrelsens beredningsgrupp. Vi har valt den lösningen för att den innebär att fler folkvalda företrädare kan involveras i beslutsprocessen vilket ökar demokratin. Alternativet hade varit att anställda ett större antal kommunalråd, men det hade ökat kostnaden för skattebetalarna betydligt.

FLERA
ARTIKLAR