Lägesrapport till förtroendevalda 25 mars 2021

Datum

Lägesrapport till förtroendevalda 25 mars 2021

Totalt har i landet identifierats 773 690 smittade. Av dessa är 
5 795 vårdade på IVA. Per idag har 13 373 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 


Allmänna läget
Region Stockholm är inne i en tredje våg av covid-19 med hög smittspridning i samhället. Under vecka 11 bekräftades drygt 8000 nya fall. Sjukvården är mycket hårt ansatt, och då särskilt intensivvården. Läget bedöms således som mycket allvarligt. Utifrån regeringens beslut om att Folkhälsomyndighetens rekommendation om viss distansundervisning för gymnasieskolorna upphör har smittskyddsläkaren följande rekommendationer.  

SkolornaDistans/närundervisning
Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning gäller till och med den 1 april 2021.

I dag, 25 mars, har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas. Smittskyddsläkaren ser gärna att gymnasieungdomarna kan komma åter till skolorna den 12 april.  För att undvika trängsel när eleverna kommer tillbaka från och med den 12 april vill Smittskyddsläkaren i Stockholm därför betona nödvändigheten av att samtliga huvudmän för skolor, gymnasie- såväl som grundskolor, återigen bedömer vad som kan göras för att minska alla former av trängsel i skolan, och använda de möjligheter som finns i förordningen 2020:115 11 b och 11 c §§ om att använda dels möjligheten till olika skolstarter på dagen för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och dels möjligheten till partiell distansundervisning.  

Anitgentestning i skolmiljö 
Folkhälsomyndigheten planerar att om några veckor komma med riktlinjer för hur antigentester kan användas i skolmiljön. Region Stockholm kommer att tillsammans med Smittskydd Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset efter det att i god ordning se över hur detta kan användas i regionen. Detta ställningstagande (punkt 1 och 2) kan komma att ändras snabbt utifrån förändringar i det epidemiologiska läget. 

Provtagning av nära kontakter vid covid-19Nyhet, publicerad 23 mars 2021
Sedan tidigare rekommenderas alltid testning av personer med symtom på covid-19. Vid smittspårning informeras kontakterna om att vara uppmärksamma på symtom, vid symtom stanna hemma och beställa test om symtomen varar mer än 24 timmar. Dessutom rekommenderas man som kontakt att ha så få fysiska kontakter som möjligt under inkubationstiden (14 dagar efter exposition), arbeta hemma om möjligt, samt avstå fritidsaktiviteter. Provtagning av asymtomatiska personer i smittspårning har hittills endast rekommenderats för hushållskontakter och i vissa situationer inom vård och omsorg enligt särskilda riktlinjer.Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. De som träffat indexpatienten då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta. Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exposition. I praktiken blir det oftast aktuellt med endast ett prov. Om mer än 7 dagar gått efter exposition när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.  De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. Rekommendationen om provtagning för personer med symtom som varar mer än 24 timmar gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt. Även mindre barn kan provtas i en smittspårning, t ex i en utbrottssituation.De nära kontakter som provtas i en smittspårning (t ex arbetskamrater, vänner, lagkamrater mm) ska träffa så få personer som möjligt under inkubationstiden, men kan gå till jobbet om de har ett arbete de måste utföra på plats, även om de inte fått testresultat. Förhållningsregler enligt smittskyddslagen ges ej till dessa kontakter.För smittspårning inom vård, på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden, var god se särskilda regionala riktlinjer. De riktlinjerna ses nu över och kommer att uppdateras. https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/mars/provtagning-av-nara-kontakter-vid-covid-19/

Kommunstatistik på bekräftade fall av covid-19.

Det framgår tydligt en allvarlig utveckling i Österåker, dvs. från ett mycket gott läge under lång tid, men de senaste veckornas trend har hållit i sig och vi har nu ett väsentligt högre smittläge.Under förra veckan (vecka 11) ökade smittotalen kraftigt till att bli den kommun med högst smittotal. Jag kan inte nog vädja till alla att följa rekommendationerna och till och med vara extra försiktiga de kommande veckorna.

  

Vaccinationsläget i Österåker vs övriga länet
För Österåkers del ligger andelen vaccinerade näst lägst i länet med 42% efter Vaxholm som ligger lägst med 41%. Se bifogad bild.

Vaccinationssamordnare i länet, Magnus Thyberg meddelade i går vid ett möte där vi var kallade av Landshövdingen att fördelningen av vaccin sker enligt socioekonomiska faktorer i enlighet med FHM och regeringens tidigare beslut.   

Näringsliv
Stockholms Handelskammare har presenterat näringslivets omsättning under 2020 där Österåkers företagare har ökat omsättningen med 15%, i reella pengar en ökning av företagens omsättning med 2,2 miljarder kronor. Restaurangbranschen har ökat sin omsättning med 18% under 2020. Siffrorna är glädjande för företagarna. Företagarna bekräftar det Veckans Affärer konstaterade efter globala finansiella krisen 2008, ”Österåkers företagare har bäst förutsättningar att återhämta sig efter en lågkonjunktur.”

Avslutningsvis

I och med den kraftigt ökade smittspridningen i Österåker är det av yttersta vikt att följa rekommendationerna.

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19,
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

  1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
  2. med fördel umgås utomhus.
  3. Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
  4. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.
Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

Vill man påminna sig själv eller kunna ge andra rätt råd finns Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR