Positivt med valfrihet – och tidig insyn

Datum

I dag har vi första kommunstyrelsen för 2021 och i vanlig ordning är dagordningen gedigen vid årets början. Alla ärenden går att läsa HÄR.

Tidigt ute i processen=transparens och insyn. Ett ärende som handlar om en rekommendation till vårt kommunala fastighetsbolag om försäljning av en skolfastighet som i dag står halvtom då en friskola gick i konkurs.

Glädjen var stor hos många kommuninvånare – Vi är för valfrihet
För nära fyra år sedan fick Internationella Engelska skolan tillstånd av Skolinspektionen att bedriva sin verksamhet i Österåker med start höstterminen -22. Glädjen var stor hos många kommuninvånare som ville säkra en plats för sina barn i skolan. De har sedan dess haft dialog med kommunens förvaltning om lokalisering. Initialt, vilket var helt transparent för alla förtroendevalda, var planen att det skulle byggas en grundskola för F-9 på gamla IP, dessvärre försenades detta då alla kommuner ålades att ta fram klimatanpassningsplaner och för oss specifikt med våra geografiska förutsättningar. Sedan dess har Internationella Engelska Skolan letat möjlig placering i samråd med vår förvaltning.

Dagens ärenden – en rekommendation
Med en tom skollokal tappar fastighetsbolaget intäkter varför Armada har fått in anbud från två exploatörer för stadsutveckling. Dessa två anbud med planritningar, övergripande, är bifogade handlingarna för samtliga förtroendevalda att ta del av. I dagens ärende är vår rekommendation att Armada arbetar vidare med en av exploatörernas anbud som är det i förvaltningens och våra ögon det bästa för området. Det finns i dag inga summor presenterade då detta är mycket tidigt i processen – just för att jag önskar att det ska vara så mycket transparens som bara är möjligt i detta tidiga skede.

Det finns nu inget förslag att sälja tomten/fastigheten – transparens och insyn i tidigt skede.
Det som finns är ett förslag till rekommendation inför en process som ligger hos Armada. Först när och om Armada återkommer till kommunen med en önskan om att sälja kommer kommunen att ta ställning till försäljningen. Risker och konsekvenser ska då värderas med alla utredningar och förutsättningar klara. Det är inte affärsmässigt möjlig att ha full transparens i alla led av en försäljningsprocess. Detta till trots vill vi naturligtvis ha så stor transparens som möjligt. Att vi väljer att lägga en rekommendation på kommunstyrelsens bord är ett exempel på transparens och insyn. Det vanliga är ju annars att försäljning av en kommunal fastighet som Armada gör hamnar hos kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige först när Armada vill slutföra en försäljningsprocess.

På fastigheten Berga 6:35 har inte kommunal grundskoleverksamhet bedrivits på flera år. Just nu står kommunens fastighetsbolag med tomma lokaler på fastigheten och gör hyresförluster. Vår uppfattning är att fastigheten är lämplig för fortsatt fristående aktör av skolverksamhet. Att nyttiggöra det centrala läget till något annat ändamål bedömer vi inte aktuellt. Om ett privat fastighetsbolag önskar utveckla platsen för en utvecklad modern skolverksamhet välkomnar vi detta. Om förutsättning för detta är en försäljning av fastigheten kommer vi inte att motsätta oss en sådan. En förutsättning för en sådan försäljning är självklart att kommunen äger planläggningsinstrumentet och därmed också kan styra den framtida verksamheten på fastigheten. Vi ser således gärna en fortsättning av en fristående skoloperatör som bedriver verksamhet, gärna Internationella Engelska Skolan, utifrån kommunens nuvarande och framtida behov av grundskolor.

Kvarstår många frågor att utreda.
I vår tidigare process finns även frågeställningar som måste utredas. Tex hur idrottshallen kommer att användas i framtiden är en av de frågor som återstår att utreda innan slutlig ställning kan tas till en försäljning. Beslutet på måndag handlar om att vi behöver se 10 år fram, inom en 10 årsperiod måste den hallen renoveras, om 10 år kommer vi behöva minst två hallar till, utöver vår fina Multihall med 13.000 kvm. som öppnar juli/augusti 2022. Även kök och matsal innan en faktiskt försäljning kan slutföras.

Stort behov av platser i grundskolan de kommande tio åren.
Med vår, i kommunfullmäktige antagna, plan för förskolor och skolor behöver vi två till tre nya grundskolor i kommunen under de kommande tio åren. Vi har en inflyttning på ca 1000 personer varje år. I majoriteten vill vi att invånarna ska ha valfrihet, därför välkomnar vi att friskolor etablerar sig i kommunen.
Den skola som skulle kunna komma etableras på fastigheten Berga 6:35 planeras för 600 elever. Idag finns totalt 7141 elever årskurs F-9 i Österåker varav 882 går i skolor utanför kommunen. Redan till 2025 prognosticeras det totala antalet elever F-9 att öka med 939.  Östeteråker står inför ett behov av nya grundskolor. Varje ny skola kommer självklart minska trycket på övriga skolor. Hänsyn måste dock också tas till att en ny skola delvis kommer att fyllas succesivt. Man startar inte med alla klasser samtidigt. Då det specifikt gäller IES så tror jag att man också kommer att fånga upp elever som annars hamnat i andra kommuners skolor.FLERA
ARTIKLAR