S ändrar sig och lägger NY budget…

Datum

Socialdemokraterna i Österåker har efter kommunstyrelsen i måndags – då samtliga budgetförslag presenterades – upptäckt efter de läst Alliansens budget, att de fördelat mindre än alliansen i sin budget. Socialdemokraternas budgetförslag har bland annat en skattehöjning om 75 öre vilket kommunicerats medialt och därefter också fastställts av kommunstyrelsen. Detta i enlighet med beredningskravet i kommunallagen för att vara föremål att behandlas i kommunfullmäktige.

Nu ändrar man sig och har tagit fram ett helt nytt budgetförslag med bland annat en skattehöjning om 50 öre (den första budgetens förslag om 75 öre skattehöjning) och påstår att det handlar om felaktiga budgetförutsättningar (återkommer till detta längre ner). Den nya budgeten kan inte ses som ”en redaktionell ändring” som Socialdemokraterna vill påstå då den, efter genomläsning, har betydande ändringar. Det kan omöjligen ses som en redaktionell ändring när skattesatsen ändras, när olika budgetposter i nämnder ändras eller när alla siffror ändras.

Felaktiga förutsättningar” påstås det av Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna menar att de har fått ”fel” förutsättningar av vår ekonomienhet. Alla kan göra fel och alla har rätt att ändra sig men det är rätt magstarkt att skylla på tjänstemän. Tjänstemän har hela tiden varit kristallklara i ord och skrift vilka förutsättningarna varit, vilka egna bedömningar som måste göras mm. 

Det har i alla våra månadsrapporter under året, som behandlas av kommunstyrelsen, tydligt framgått hur befolkningsprognosen ser ut, hur skatteintäkter prognostiseras osv. Dessa har Socialdemokraterna inte tagit del av, eller valt att notera, i sina bedömningar i den första budgeten.

Lika information för alla
Det har varit en gemensam information/presentation (1/10) där samtliga oppositionspartier har varit inbjudna och där informerades om att respektive parti t ex behöver göra egna bedömningar angående befolkningen som i sin tur får konsekvenser på skatteintäkter inkomst- och kostnadsutjämning, dvs pengar.

Det har funnits alla möjligheter att ställa frågor före/under/efter informationsmötet till vilket endast två partier från oppositionen kom, RP och S.

Underlag och presentationer har skickats ut när den har efterfrågats.

Svar på frågor i form av ett exceldokument där det framgår att respektive parti behöver göra sina egna bedömningar framförallt avseende befolkningen. Det har tydligt framgått att siffrorna som har skickats ut är från SKRs skatteunderlagsprognos från 1/10 inte från kommunen. SKR har räknat på riksprognosen för befolkningen och påtalat att partierna behöver göra egna bedömningar (som påverkar utjämningssystemet).

Det material som lämnats ut har varit lika för samtliga.

I alla våra budgetförslag från Alliansen, sedan jag tillträdde, har vi använt oss av den så kallade försiktighetsprincipen och av egna bedömningar. Vi har alltid omvärldsbevakning, dvs vi tar del av SKR, ESV, Finansdepartementets mm prognoser – och vi har alltid gjort egna bedömningar. Jättelätt faktiskt att se i alla våra tidigare budgetförslag, månadsuppföljningar, delårsrapporter och bokslut.

Nya S-budgeten(!)
Socialdemokraterna har sedan måndagens fastställande av samtliga budgetförslag nu presenterat en ny budget. Den nya ska nu tydligen bytas ut, ersätta den som kommunstyrelsen redan formellt har fastställt. (Alliansen, eller jag, skulle aldrig drömma om att att byta ut handlingar i fastställda, beslutade och protokolljusterade handlingar).

Rätt ska vara rätt – Den nya budgeten måste först, enligt kommunallagen, formellt hanteras av kommunstyrelsen för att vara föremål för behandling av kommunfullmäktige. Jag är av uppfattningen att vi ska följa kommunallagen, även när det gäller Socialdemokraterna. 

Socialdemokraterna har alla möjligheter att på vårt extra sammanträde i kommunstyrelsen yrka på att ett nytt ärende tas upp på dagordningen, innan dess är deras nya budget bara en registrerad och inkommen handling. Samma regler gäller för alla som har eventuella ändringsbudgetar.

Jag har ingen annan avsikt än att tillåta att ärendet tas upp efter yrkande.

FLERA
ARTIKLAR