Angående familjehemsplacering

Det har den senaste tiden samlats ett stort engagemang kring ett familjehemsplacerat barn som rör Österåkers kommun. 

Precis som kommunen beskriver på hemsidan så är att flytta ett barn från en invand miljö alltid den sista utvägen och aldrig ett beslut som fattas lättvindigt. Jag har fått bekräftat av socialförvaltningen att de beslut som är fattade har följt lagen och varit korrekta. Jag har inte rätt att göra något annat i ärendet.

De svåraste besluten som finns

Beslut som berör barn är några av de absolut svåraste besluten man kan fatta i en kommun, men besluten sker alltid med barnens bästa för ögonen. Kommunen arbetar enligt gällande lagar, regler och den senaste forskningen för att kunna ta väl underbyggda beslut. Underlag för beslut tas fram av socialförvaltningen och beroende på vilket beslut som ska fattas tas beslutet därefter på delegation av ordförande eller av socialutskottet i socialnämnden. Socialutskottet består av ordförande och första och andre vice ordförande i socialnämnden, i det här fallet två ledamöter från M och en från V.

Jag varken kan eller får ha en djupare insikt i socialnämndens beslut och kan därmed inte heller kommentera enskilda ärenden. *

Jag tycker dock att det är viktigt att kommunens bild och arbetssätt tydliggörs, då det är lätt att förfasas över enskilda beskrivningar.

Jag vill samtidigt beklaga att det via sociala medier inkommit hat och hot mot både kommunens anställda och förtroendevalda med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i detta ärende.

Relevant kritik och synpunkter är alltid välkommet men det får aldrig accepteras att människor som jobbar för att ta tillvara barnens bästa får motta hot och hat genom sitt arbete eller uppdrag.

*)  6 kap. Kommunallagen

1 §   Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2019:835).

8 §   Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.

Lämna ett svar

Stäng meny