Uppdatering till arbetsförmedlingen och dess uppdragsgivare

Datum

I februari, innan pandemin drog in över Sverige med besked, tillskrev jag arbetsförmedlingen med synpunkter på hur deras arbete bedrevs, eller inte bedrevs, samt med förslag på förbättringar. Nu gör jag en uppföljning på den kontakten från i februari. Även här med både beskrivning av vårt nuläge och med, i en optimistisk anda, förslag till förbättringar för våra medborgare.

Dessvärre kan vi i Österåker konstatera att läget inte har blivit bättre, snarare värre. Viss förståelse har vi såklart med tanke på pandemin. 

I hela landet ökar arbetslösheten. För Österåkers del innebär det att antal arbetslösa i Österåker i juli var 1715 personer motsvarande för juli 2019 då siffran var 1296 vilket är en ökning med 57%. Antalet ungdomar som är arbetslösa har ökat med 70%.

Regeringens stödpaket används i långt lägre utsträckning än beräknat (se grafik och artikel i dagens DN). Den enkla slutsatsen att dra är inte att det beror på att företagen i år så mycket bättre utan att det är svårt att söka och att det är fel jämförelseperioder i stöden samt att fokus är på de stora företagen snarare än mikroföretagen som vi har gått om hos oss i Österåker. (Drygt 6000 registrerade företag, tjänsteproducerande).

Vi har tidigare haft en utpekad handläggare från arbetsförmedlingen som regelbundet suttit på kommunen. Denna handläggare blev omplacerad i våras och har inte ersatts. Det innebär att vi i dagsläget är hänvisade till en funktionsbrevlåda. Vi har inte ens ett namn på en person som vi kan kontakta.

Handläggningen av olika stödåtgärder fortsätter att ta mycket lång tid i anspråk. För lång tid! Kommunen har gjort platsbesök, arbetstagaren vill börja jobba och arbetsgivaren behöver arbetskraft. Ändå går det veckor innan vi får någon form av återkoppling.

De privata alternativen har vi ännu inte sett några spår av. Om och när de etablerar sig i kommunen kommer de också vara beroende av att samarbetet med arbetsförmedlingen fungerar och arbetsförmedlingen fattar beslut om tex anställningsstöd inom rimlig tid.

Politiskt har vi givit ett uppdrag att se över möjligheterna att inom befintlig ram arbeta mer flexibelt och målinriktat med arbetsmarknads- och matchningsfrågor (pop-upverksamhet). 

Våra företag behöver arbetskraft och får inte hjälp av arbetsförmedlingen. Ett antal av våra invånare har blivit arbetslösa och vill jobba. Vi har i kommunen ännu inte sett effekter i form av ökat försörjningsstöd men jag bedömer att det är än för tidigt att sia om.

Mitt i sommaren kom regeringens utredning om kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen. Kort sammanfattat kan kommuner inom ramen för nuvarande lagstiftning göra en hel del men att vissa lagar behöver förändras. Det kommer alltså att ta tid innan förändringar sker. Vissa lagar är man från regeringens håll väldigt snabba på att besluta om (tex nya gymnasielagen).

(https://www.regeringen.se/49e9ec/contentassets/63959c1fc5a8449dac7b7b8600ca77f0/kommuner-som-utforare-av-tjanster-at-arbetsformedlingen–en-analys-av-de-rattsliga-forutsattningarna-sou-2020-41.pdf)

I den nuvarande akuta situationen är förbättringsförslagen ur Österåkers perspektiv:

Prioritera att arbetsförmedlingen fattar snabba beslut där de litar på kommunernas bedömningar.

Ge kommunerna medel för att göra den del av arbetsförmedlingens jobb som inte är myndighetsutövning. Det är vi som känner våra invånare och det lokala näringslivet, arbetsförmedlingen har inte längre örat mot marken, och att vi de facto inte ens har någon kontaktperson utan hänvisas till en funktionsbrevlåda.

Se till att alla kommuner har en kontaktperson på arbetsförmedlingen.

Underlätta/snabba på för de privata aktörerna MEN då måste arbetsförmedlingens myndighetsutövning fungera, annars kommer de att få ett ogörligt uppdrag.

FLERA
ARTIKLAR