Lägesrapport nr 1 (hösttermin) 14 augusti 2020

Datum

Lägesrapport nr 1 (hösttermin) till förtroendevalda 14 augusti 2020

Totalt har i landet identifierats 84 294 smittade. Av dessa är 2 541 intensivvårdade. Per idag har 5 783 avlidit till följd av Covid-19. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa 

Allmänna läget
Pandemin pågår fortfarande och budskapen består dvs det är viktigt att vi håller i och håller ut! Stanna hemma stanna hemma vid symtom, tvätta händerna och håll avstånd.  

Region Stockholm

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik
Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, även om det kan variera mellan olika verksamheter.

Gott om tider för test vid misstänkt covid-19
Det finns fortfarande goda möjligheter att testa sig för att se om man är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Det går att göra på flera sätt, bland annat på drive in-enheterna där man kan boka en vecka framåt i tiden. Torsdagen 13 augusti var det 438 bokade tider och 3 760 lediga tider. Det finns tider på alla enheter imorgon.

Regionen erbjuder också självtest som skickas med taxi till dem som misstänks vara smittade. Det finns kapacitet för att skicka 2000 tester per dag. Det levereras cirka 600 prover om dagen så kapaciteten är god. För mer info om hur du gör om du misstänker att du är sjuk hittar du på https://www.1177.se/Stockholm/

Statistik för vecka 32 Österåker

https://experience.arcgis.com/experience/a6d20c1544f34d33b60026f45b786230

Kollektivtrafiken

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/20202/08/vad-gors-for-att-minska-trangseln-i-kollektivtrafiken/

Österåker
I dag har produktionsutskottet fattat beslut om åtgärder på Österåkers Gymnasium för att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Rektor tillsammans med samtliga medarbetare på Österåkers Gymnasium har tagit fram underlaget för beslutet vilka också har samverkats med de fackliga organisationerna.

1. Uppdra till rektor på Österåkers Gymnasium att organisera undervisningen
    innebärande delvis fjärrundervisning och delvis närundervisning.

2. Varje undervisningsgrupp delas och hälften av eleverna undervisas på plats
    och hälften på distans. Detta sker i realtid och eleverna deltar i samma
    lektion. 

3. Lärare finns på plats i skolan med undantag för lärare som med lindriga 
    symtom ges möjlighet att undervisa på distans.

4. Elever på Introduktionsprogram (IM) och program för elever inom autismspektrat undervisas i skolan.
5. Elever som har svårigheter att arbeta hemma deltar i undervisningen i skolan.
6. Elever som studerar i hemmet ges möjlighet till skollunch.
7. Under en vecka i början av terminen har årskurs 2 och 3 enbart fjärrundervisning.

Ekonomi


Konjunkturläget 
Coronapandemin har försatt världsekonomin i en djup kris och allt tyder på att också den svenska ekonomin går allt djupare in i en lågkonjunktur. Olika länders BNP-utveckling ger en första indikation på krisens omfattning. Första kvartalet föll BNP i EU som helhet med 3,2 procent och i de hårdast drabbade länderna Italien, Spanien och Frankrike föll BNP med 5 procent. 

En tidig preliminär sammanställning av BNP visar att Sveriges ekonomi krympt med 8,6 procent under årets andra kvartal. Fallet i BNP beror främst på fallande export och minskad hushållskonsumtion. Nedgången är dramatisk men väntad och är den största för ett enskilt kvartal på minst 40 år. Det är en någon mindre nedgång än vad Konjunkturinstitutet förutsåg i sin juniprognos.  KI håller kvar sin juniprognos om uppgång om strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft. 

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på ekonomin publicerar SCB en aktivitetsindikator för ekonomi som bygger på månadsstatistik till skillnad från BNP-beräkningar som publiceras kvartalsvis. Aktivitet i ekonomin ökade i juni med 2,4 procent jämfört med maj. Uppgången sker efter negativ utveckling de föregående fyra månaderna.

Preliminär statistik över Euroområdet visar att BNP föll med 12,1 procent kvartal 2 jämfört med kvartalet innan. KI:s juniprognos förutsåg dock kraftigare nedgångar om ca 15 procent. I USA föll BNP något mindre än väntat. I Kina där nedstängningarna av samhället skedde tidigare ökade BNP kraftigt i andra kvartalet och till en något högre nivå än sista kvartalet 2019. 

Återhämtningen i ekonomin kan ta tid eftersom osäkerheten väntas dämpa hushållens konsumtion och företagens investeringar. 

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer visade i april på en historisk nedgång, men har sedan dess vänt uppåt upp från 60 i april till 83 i juli, vilket visar att stämningsläget i svensk ekonomi är något mindre pessimistiskt, även om indikatorn fortfarande är på en låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrog till ökningen. 

Arbetsmarknad
Arbetslösheten låg i juli på 9,2 procent jämfört med 6,9 procent samma tid 2019, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen (AF). Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var 13,4 procent i juli. Ökningstakten har bromsat in och var enligt Arbetsförmedlingen på samma nivå i juni och juli. Långtidsarbetslösheten ökar dock i en allt snabbare takt, det är 16 procent fler som varit utan arbete i 12 månader eller mer jämfört med juli förra året. 

I Österåker har under de senaste månaderna framförallt de öppet arbetslösa[1] ökat. I jämförelse mellan vecka 32 år 2019 och samma vecka 2020 har de öppet arbetslösa ökat med närmare 400 personer, och är nu 886. 

Löneöversyn
Med anledning av covid-19 har avtalsrörelsen för de två av de största förbunden som är representerade i kommunen (Vision och LO) skjutits till hösten 2020, vilket har medfört att en faktisk avstämning av löneöversynen inte är möjlig att göra per juni. För närvarande beräknas en preliminär löneuppräkning, för de anställda som inte har varit med i årets löneöversyn, enligt budget. Respektive förvaltning ansvarar för att de preliminära löneökningarna bokförs månadsvis.

Statsbidrag för kommunens merkostnader på grund av covid-19
Regeringen har aviserat att 5 Mdkr kan sökas hos Socialstyrelsen för kommuners och regioners merkostnader till följd av hanteringen av covid-19. Förändringar inom förordningen har gjorts vid två tillfällen och ligger i linje med SKR:s tidigare hemställan till regeringen. Ansökan kan göras vid två tillfällen: 31 augusti och 30 november. Socialförvaltningen samordnar arbetet med att sammanställa och återsöka dessa medel från Socialstyrelsen, både från externa utövare och för de kostnader kommunen, primärt produktionsförvaltningen, har haft. För närvarande har kommunen (exklusive externa utövare) haft merkostnader med anledning av covid-19 motsvarande 14,7 Mkr. Vilket belopp som kan återsökas enligt Socialstyrelsens kriterier arbetar förvaltningarna med och dessa underlag har levererats till Socialförvaltningen för den första sökomgången. Återrapportering av vilka medel som sökts i den första sökomgången kommer att ske i månadsuppföljningen per september.

Trygghet och säkerhet i Österåker och Polisområde nord senaste veckan.

Områdespoliser i alla i fem kommunerna har varit i tjänst varje vecka hittills under sommaren. De har både åkt bil och cyklat i alla kommunerna med fokus att föra dialog med medborgarna och samverkansaktörer. Områdespoliserna har vittnat om att de i sommar haft förmånen att ha haft mycket god samverkan med kommunernas brottsförebyggande verksamheter, allt från ordningsvakter/väktare, fältare och kvälls- och nattvandring.

De orosmoln som fanns i början av sommaren kring öppen droghandel i centrumanläggningar, ungdomssamlingar med risk för bråk & brott mm, har polisen hittills haft kontroll över och det generella läget är just nu lugnt i alla fem kommunerna.

Rapport v.31 
Trafiken
Buskörningar/Street-racing bland annat kring Tråsätravägen/ Margretelundsskolan och väg 276, där det finns raksträckor. Efter det att medborgare har uppmärksammat undertecknad har polis och kommun vidtagit åtgärder med resultat att förbättring skett under den gånga helgen.

Parkering vid badplatser
Trångt för räddningstjänsten som inte kommer fram till Sjöräddningen. Förstärkt från Trafikenheten för att bötfälla de som felparkerar/försvårar framfart för räddningstjänsten. Till helgen startar arbetet kl.10:00. Info kring detta går ut före helgen på kommunens socialmedier.

Polisen – rapport v. 31
Inbrotten ökar i kommunen. En hel del tips om trafiken och de höga hastigheterna samt bangers kommer in. 

Ökning av cykelstölder

Grov våldtäkt natten till fredag. Utredningen pågår och en person häktad. Genom de hot som riktas via sociala medier har kommunen, räddningstjänsten, polisen vidtagit åtgärder.

1 personrån i veckan. 

Försök till mord – en person frihetsberövad.

Vid olika tillslag har polisen hittat narkotika och vapen i kommunen.
Polisen har ett gott samarbete med mobila väktarna och ser gärna att de fortsätter sitt arbete tillsammans. 

Polisen fortsätter att ha Åkersberga som ett prioriterat område med flera olika insatser allt från synlighet till riktade insatser med tillslag och ev. gripande av misstänkta personer.

Nyheter från regeringen och de statliga myndigheterna

Regeringen

3 augusti: UD gör ytterligare en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringen innebär att den som är bosatt i Algeriet inte längre ska undantas från inreseförbudet. Ändringen trädde i kraft den 5 augusti. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/andring-i-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige/

Universitets- och högskolerådet 

6 augusti: UHR meddelar att man kommit fram till att höstens högskoleprov inte kan genomföras på ett säkert sätt med anledning av Coronaläget. 

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2020/hostens-hogskoleprov-bor-inte-genomforas/

Eftersom vårens högskoleprov ställts in beslutade regeringen om förlängd giltigheten för resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år för att ge fler en möjlighet att bli antagna till universitets- och högskoleutbildningar med hjälp av högskoleprovet. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangd-giltighetstid-for-resultat-pa-hogskoleprovet/

EU-kommissionen

31 juli: EU-kommissionen meddelar att man har avslutat de sonderande samtalen med ett läkemedelsföretag om att få köpa ett potentiellt vaccin mot covid-19. Det planerade avtalet med företaget Sanofi-GSK ger alla EU-länder möjlighet att få köpa vaccinet. När vaccinet väl visat sig vara säkert och effektivt mot covid-19 planeras att kommissionen ska ha ett ramavtal om inköp av 300 miljoner doser för EU-ländernas räkning. Kommissionen fortsätter diskussioner med andra vaccintillverkare.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1439

Skolverket

6 augusti: Skolverket har uppdaterad information och stöd inför skolstart på sin webbplats, bland annat ett diskussionsunderlag om pandemin för elever på gymnasiet. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/diskussionsfragor-om-pandemin-for-elever-pa-gymnasiet

MSB

4 augusti: MSB:s mätning av allmänhetens inställning till olika frågor fortsätter och den senaste redovisningen visar inga större förändringar från tidigare undersökningar. Precis som förra veckan tror färre att de kommer att bli smittade. Samtidigt följer åtta av tio rekommendationerna.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/augusti/atta-av-tio-fortsatter-att-folja-rekommendationerna/

Avslutningsvis
Det är fortfarande avgörande att vi alla respekterar och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Håll i – Håll ut!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande


[1] De öppet arbetslösa definieras som arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

FLERA
ARTIKLAR