Svar på insändare i lokaltidningarna

Svar till Hans Hellberg (Rp) och hans insändare ”Hur svårt kan det vara?” i Kanalen nr 32 – 2020.

Jag vill till att börja med ge Hans Hellberg ett lugnande besked; jag är minst lika angelägen att sträckan mellan Margretelundsvägen och Söralidskorset får en ökad framkomlighet. Behovet är uppenbart och otåligheten är delad. Trafikverket har dock ändrat förutsättningarna under den tid som förflutit sedan kommunen beslutade om full finansiering av nämnd sträcka. Man har i elfte timmen insett att en vägplan behövs, man har inkommit med ett nytt avtalsförslag som skulle innebära en fördubblad kostnad för kommunens skattebetalare om vi accepterade det. 

Hans Hellberg tycker att vi ska skriva på. In blanco. Det är ren populism från läktarplats.  Själv föredrar jag att hantera kommunens invånare och deras pengar med större respekt än så. Självfallet måste TRV:s avtalsförslag förhandlas så vi får ett avtal som är acceptabelt. Vägsträckan ska förbättras, men till så bra villkor för oss österåkersbor som möjligt. 

Hjulvägen, som Hans Hellberg vidare refererar till i insändaren, tillkom genom ett förslag från den styrande Alliansen. Detta efter dialog och möte mellan undertecknad, berörda företagare och kommunens väg- och trafikförvaltning. Roslagspartiets motion hade inget med tillkomsten av Hjulvägen att göra. Rätt ska vara rätt.

Svar till Glenn Viklund (S) och dennes debattartikel i Mitti nr 32 – 2020

Debattartikeln är både spretig och diffus, varför det är en aning komplicerat att på ett enkelt sätt besvara den och få in allt från Åsättra förskola till att Förskole- och grundskolenämnden ställer in ett sammanträde och att det sammanfaller med Vetenskapliga skolans nedläggning (vilket inte är beslutsärende för FGN, min anm.)

Det svåraste som finns i kommunal politik är nedläggning av skolor och förskolor, vilket dock kan vara nödvändigt i vissa fall av olika skäl. Detta är ett exempel på det, och upprör många känslor. Att blanda samman ett rationellt beslut med en bedömning av intern arbetskultur gör det hela svårt att bemöta. Vi har som alla arbetsgivare en löpande dialog och mätning av trivsel och engagemang på våra arbetsplatser i kommunen. Vi känner inte igen bilden av tystnadkultur och det finns inte heller belägg för detta i våra mätningar som medarbetare anonymt besvarar. Vad gäller Österåkers utbud av förskolortäcks behovet av nuvarande kapacitet. Vi värderar löpande kommunens egen verksamhet och ansökningar från privata initiativ.

Avslutningsvis – att kalla demokratiskt fattade beslut för tystnadskultur är felaktigt. Uppsägning av hyreskontrakt har följt reglementen och kommunallagsrättsliga processer och beslutet fattades av Kommunstyrelsen, där samtliga partier finns representerade.

Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande

Detta inlägg har 3 kommentarer

 1. Strålande svar på bägge Michaela!

 2. Jag vill gärna ha namn och parti tillhörighet på de som har tagit emot hemliga arvoden från kommunen.

  1. Hej Peter,

   Ingen har tagit emot hemliga arvoden. Det har varit helt öppet och transparent. De som omfattas av de debatterade utbetalda arvoden (ej jag själv) har utfört ett arbete i enlighet med lagen, dvs förenat med Kommunstyelseuppdraget. (Jfr KL 4 kap. 16 $, punkt 2).

   Allt vi gör vilar i grunden lagar och bestämmelser samt demokratiskt fattade beslut.

   1) centralt för oss inom alliansen är att vi alltid efterlever lagar och bestämmelser samt domstolars utslag, så fort dessa vunnit laga kraft,
   2) …att vi efterlever alla de demokratiska beslut som fattas, av t ex KF, och som vunnit laga kraft,
   3) …att vi alltid iakttager och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån de rekommendationer, påpekanden m.m. som revisorer framför.

   Nu avvaktar vi att den rättsliga processen har haft sin gång, dvs när det står klart att alla domar har vunnit laga kraft och att de kommunala besluten alltså vilar på rättslig grund kan utbetalning av arvoden och ersättningar ske.

   Vänlig hälsning,
   Michaela Fletcher

Lämna ett svar

Stäng meny