Svar på Öppet brev från Roslagspartiet (RP)

Samtliga partier i Österåkers Kommunfullmäktigeträffade 20 mars 2020 en överenskommelse om att frivilligt minimera antalet ledamöter i Kommunfullmäktige till 26 ledamöter från 51. Förslagetkom med anledning av att Sveriges Riksdag frivilligt kommit överens om att gå från 349 ledamöter till 55. Partierna i riksdagen ansåg att det minimerade antalet ledamöter ändå kunde fortsätta att upprätthållademokratin och fatta avgörande beslut så som tex lagförändringar.

Den 1 maj meddelade RP via Facebook att de avsåg bryta överenskommelsen om frågan om nytt reningsverk kom upp. Det har varit klart och tydligt informerat för alla partier i Österåker när frågan skulle avgöras, med tidsschema, och varför.

Björn Molin och Roslagspartiet har uppenbarligen inte läst Folkhälso-myndighetens (FHM:s) direktiv i sin helhet, utan endast sådant man själv kanske önskat uppfatta. Dessutom har våra tjänstemän i kommunen besvarat RP:s påstående att FHM inte skulle tillåta demokratiskt valda församlingar att sammanträda med Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) underlag, enligt nedan.

Eftersom detta är ett svar på ett öppet brev vill även jag bemöta Roslagspartiets ”krav”.

Roslagspartiet anser att ett av de största ekonomiska och miljömässiga besluten i kommunens historia måsteföregås av en grundlig debatt där alla fakta i ärendetkommer fram.

Svar: Debatten har förts under längre tid och alla miljötillstånd och all fakta finns.

Roslagspartiet har tagit hjälp av alternativa sakkunniga inom området och erhållit en annan bedömning än den som föreslås av Roslagsvattens styrelse, både vad gäller placering och reningsteknik.

Svar: Varför har inte RP via sin ledamot i Österåkersvattens styrelse (i det öppna brevet står det felaktigt Roslagsvattens styrelse) presenterat dessa ”alternativa sakkunnigas bedömning..” tidigare?

Roslagspartiet har krävt att kommunfullmäktigemötet som ska fatta detta beslut ska vara fulltaligt, det vill säga med 51 ledamöter.

Svar: Med anledning av detta är ett komplett fullmäktige kallat, och det har valts en lokal om 800 kvm, vilket medger att man kan hålla avstånd och därmed kan iaktta social distans.

Roslagspartiet har krävt att möten i Kommunfullmäktige ska vara digitala tills Coronasmittan avtagit och restriktionerna om möten med fler än 50 personer har lyfts.

Svar: Den 20 april 2020 fattade Kommunfullmäktigebeslut om att möjliggöra digitala sammanträden, ett arbete som påbörjats långt dessförinnan. Det är en mängd krav som ställs i kommunallagen för att dessa skall anses legitima. Vår förvaltning och dess tjänstemän arbetar med detta i syfte att kommunallagens samtliga krav ska vara uppfyllda. Innan samtliga dessa förutsättningar finns kommer i första hand sammanträden ske som i det kommande, dvs kommunen hyr till en större kostnad en större lokal, eller kanske kan man eventuellt återuppta den överenskommelse som inte passade RP och återgå till 26 ledamöter.

Med vänlig hälsning,

Michaela Fletcher

SKR har kommit fram till att ett fullmäktigesammanträde är att betrakta som en enskild sammankomst i ordningslagens mening och att ”Förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare begränsar inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla sammanträden med fullmäktige i kommun, region eller kommunalförbund.”

Se länk kapitel 7.

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. RP verkar inte vara med på banan! Bra att det kommer till beslut om reningsverket i Magretelund. Någon gång måste långbänk avslutas. Nytt alternativ i Svinninge håller inte när kommunen hela tiden växer. Det blir i så fall ruta 1 igen. Ser fram emot ett beslut i Magretelund.

 2. Jag är förundrad !
  Frågan om utökad avloppsrening har funnits på programmet i Österåker under större delen av 2000 talet. Kontakter med kommunalförbundet Käppala togs tidigt på det nya seklet och gick över i ett skarpare läge för ca 10 år sedan. Käppala gick in med ansökan om att få ta emot avloppsvattnet från Österåker/Vaxholm och fick detta tillstånd så småning om. Käppala alt. A, Margretelund alt. B om Käppala av olika skäl inte kunde genomföras. Tillstånd för Margretelund söktes parallellt för att inte tappa tid. Som sattelit fanns en plan i Täljö, men betraktades tidigt som allt för dyr. Sensommaren 2019 kommer Käppala med beskedet att man inte kommer att kunna ta emot Österåker/Vaxholm pga. nya mängdbegränsningar från myndighetena.
  Margretelund blir då huvudalternativet men en närmare utredning om Täljöalternativet genomförs. I mars 2020 samlar Roslagsvattens expertgrupp, politiker och tjänstemän till presentation och samråd om sitt ställningstagande att förorda Margretelund miljömässiga och ekonomiska skäl. Arbetet med reningsverksfrågan har under åren vid flera tillfällen presenterats för fullmäktiges ledamöter och i andra politiska församlingar.
  Österåkers Vattens styrelse beslutade vid styrelsemöte den 23 mars att föreslå fullmäktige besluta om att anta Margretelund som plats för utökad renings av avloppsvatten. Beslutet fattades med 6 för och 2 redovisade avvikande mening.
  Att det i fullmäktigeförsamlingen fans så mycket sakkunskap om avloppsrening överraskade mig.
  Att man med höjd röst hävdar att man har bättre kunskap och förslag än vad yrkesfolk, experter och övrigt folk i branschen kommit fram till under flera års arbete. Häpnadsveckande !

Lämna ett svar

Stäng meny