Beträffande S krav på återbetalning

Socialdemokraterna kräver, trots beviljad ansvarsfrihet av Kommunfullmäktige, återbetalning av de arvoden som betalats ut till de ledamöter som tidigare ingick i alliansberedningen. (Noteras bör att varken jag eller kommunalrådet Mathias Lindow erhållit några arvoden för dessa). De utbetalningar som gjorts till de kallade ledamöterna för nedlagt arbete i den styrande alliansens beredningar finns dokumenterade och har skett i enlighet med kommunallagen. Enligt KL 4 kap, 16 §, 2 st. framgår att förtroendevalda har rätt till arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Detta styrks dessutom av § 22 i kommunens lokala arvodesbestämmelser antagna av enhälliga Kommunfullmäktige 2013 samt 2017.

Analogt har det regelbundet genomförts presidieberedningar, vilka samtliga – med ett par undantag – inte formellt beslutats inrättas i nämnderna. I dessa ingår ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. De sistnämnda utgörs av representanter från oppositionen. Arvode har utgått för det arbete som är förenat med uppdraget även här.

Det kan konstateras att den politiska revisionen inte berört detta i sin granskning.

Från Alliansens håll kommer vi inte kräva Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller Miljöpartiets ledamöter på återbetalning, även om de likt alliansens utpekade ledamöter i beredningar utfört ett arbete i presidieberedningar som inte heller de är formellt inrättade (beslutade), De ska ha ersättning för det nedlagda arbetet.

Värt att åter igen poängtera är attt samtliga årsredovisningar sedan 2015 har beviljats ansvarsfrihet av Kommunfulmäktige.  

Lämna ett svar

Stäng meny