Distansmöten

Jag har uppfattat att det från ett håll bland partierna i Österåker förmedlas att vi skulle vara ovilliga till distanssammanträden i Kommunfullmäktige.

Kommunens hållning är att vara mycket noggranna med att följa de krav på deltagande på distans som kommunallagen statuerar. Nedan följer inledningen till det beslut som fattades den 20 april. Om inte detta uppfylls kan samtliga ärenden från fullmäktige överklagas och också behövas tas om.

Deltagande på distans regleras i kommunallagen genom följande bestämmelser::

KL5 kap. §16: Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses som närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

KL 6 kap. 24 i: Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i KL 5 kap. ’[6 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som deltagande på distans i lagens mening.

-Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid,

-Samtliga närvarande ledamöter måste kunna se den distansdeltagande ledamoten,

-Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga närvarande ledamöter,

-Den distansdeltagande ledamoten måste kunna se samtliga andra distansdeltagande ledamöter,

-Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet:

-Den som deltar på distans måste kunna ta del av handlingar och delta i avgörandet av ärendet.

Det måste finnas en fungerande teknisk lösning. Det finns i nuläget ingen teknisk lösning på plats som fullt ut motsvarar kraven som uppställs i kommunallagen. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda hur en sådan lösning kan tas fram så snabbt som möjligt, d.v.s. en teknisk lösning som motsvarar kraven i kommunallagen. Distansdeltagande kommer även kräva att den distansdeltagande ledamoten säkerställer en stabil interuppkoppling. Den distansdeltagande ledamoten bör i god tid före sammanträdet testa uppkopplingen i samråd med förvaltningen.

Det handlar således inte om någon ovilja, utan om att de tekniska lösningarna ännu inte säkerställts kunna möjliggöra full delaktighet för de folkvalda i enlighet med vad som står föreskrivet i kommunallagen.

Lämna ett svar

Stäng meny