Lägesrapport nr 25 den 5 maj 2020

Datum

Lägesrapport nr 25 till förtroendevalda 5 maj 2020

Totalt har i landet identifierats 23 216 smittade. Av dessa är 1 604 intensivvårdade. Per idag har 2 854 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget

I Sverige har det så kallade ”R-talet” legat under 1,0 sedan 21 april enligt FHMs statistik. Det innebär att smittspridningen inte längre ökar.

Region Stockholm

Ansträngt läge inom sjukvården. Regionen är fortfarande inne i sk förstärkningsläge. Antal inlagda med Covid-19 på vårdplatser är under 1000 och under 200 på IVA. För att vårdens personal ska orka och sjukvården ska hålla vårdkapaciteten uppe behöver vi alla fortsätta hålla oss till restriktionerna. Region Stockholm har mer än tredubblat IVA platserna i länet och det finns det fortsatt ledig sjukvårds- och IVA platser. Även om belastningen börjar lätta lite är det på marginalen. Den ljusglimt man möjligen kan se innebär inte att vi kan sluta hålla avstånd. Fortsätt stanna hemma om du är sjuk, umgås inte med fler än ditt hushåll, alla som kan jobba på distans bör göra det, kollektivtrafiken är till för de samhällsbärande uppgifterna. Behovet framåt beror helt på hur varje individ förhåller sig till restriktionerna. Sjukvårdens personal kan inte belastas av den enskilde individens eget ansvar. 

Totalt smittade i länet är 8 504 vilket ger ett snitt om 35 per 10 000 invånare. Österåker har 72 smittade innebärande 16 per 10 000 invånare. 

Med hänsyn till patientsekretessen redovisar Region Stockholm inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdelsområde. Dessa markeras endast med färre än tio. Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 3 och 4 maj och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet. Andelen avlidna i förhållande till invånarantalet är oförändrat högre i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Sundbyberg och Sollentuna.

Siffrorna redovisas veckovis och kumulativt (succesivt adderade). För att se den veckovisa förändringen för respektive kommun eller stadsdel, jämför denna rapport med föregående rapportering (länk i senaste Lägesrapporten).

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/05/5-maj-antal-smittade-och-avlidna-med-covid-19-per-kommun-och-stadsdel/

Länsstyrelsens ekonomirapport vecka 18
Antalet varslade i Stockholms län minskade successivt under april efter rekordsiffror under mars. Arbetslösheten fortsätter däremot att öka under april och har stigit med drygt en procentenhet sedan Coronakrisen började.

När hushållens syn på den egna ekonomin försämras kan det leda till att hushållen konsumerar mindre, vilket i sin tur leder till en ytterligare negativ inverkan på ekonomisk aktivitet och konjunktur. Stockholmarna oroar sig mer för konsekvenserna på ekonomin än för att bli smittade. 

Konjunkturinstitutets uppdaterade prognos för konjunkturen spår i sitt basscenario en minskning av Sveriges BNP med 11 procent under det andra kvartalet och 7 procent totalt under året. 

Optimismen i Stockholms läns tjänstesektor nådde under det första kvartalet rekordlåga nivåer, betydligt lägre än den lägsta noteringen under finanskrisen.

Österåker
Lägesbild inom förvaltningarna och bolagen

Produktionsförvaltningen
Mycket bra läge i våra verksamheter, både vad gäller personal och utrustning. Ledningsfunktion VoO samverkad med fackliga för perioden 15 maj – 31 aug. Verksamhetschef under vår/sommar för kontinuitet. HSL enhet respektive LSS-boende kvar under respektive ansvarsperson. Bevakar eventuellt utökade möjligheter till provtagning av personal genom mobil enhet primärvård/Samhall. Vi inväntar mer info från Socialförvaltningen.

Kommunikation redovisar full bemanning samt fortsatt Brev går ut till individer verksamheter m.fl. Tidningen Mitti har gjort ett reportage om Coronagruppen. SVT har varit här och besökt PF Bemanning. 

HR redovisar även de full bemanning – samt att de under nästa vecka kommer att starta några aktiviteter.

IT meddelar att nätet varit mer stabilt denna vecka – samt att de bedriver visst utvecklingsarbete.

Ekonomi meddelar sjuktal i normalnivå. Ny prognos från SKR beskriver bl.a. en förväntad global kollaps, en minskad BNP, ökat antal arbetslösa och minskade skatteintäkter.

Socialförvaltningen meddelar ett bra läge – många jobbar hemifrån – bedömd bra arbetssituation. Tillfredsställande materielsituation. Tacksamma för det uppstartade Covid-teamet. Korttidsboendet är uppstartat – i nuläget låg efterfråga. De som får/har möjlighet att flytta är ofta i sent och skört skede i livet – flytt bedöms då i regel inte möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar väl – med viss ansträngning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen, där många arbetsuppgifter tillkommit eller intensifierats med anledning av pandemin. Antalet tillsynsbesök på serveringsställen ökar av naturliga skäl.

Kultur- och fritidsförvaltningen upplevelser sig fungera. De har mycket kontakt med föreningslivet. Man sätter även upp många anslag i anläggningar.

Utbildningsförvaltningen meddelar inget avvikande.

Armada meddelar ett stabilt och friskt läge. Några ansökningar om hyresrabatter har inkommit – generellt med bristande underlag redovisande Coronakoppling.Man har haft styrelsemöte via videolänk. Härnäst kommer årsmöte att hållas, också det via nätet. 

Roslagsvatten meddelar ett stabilt personalläge.  

Ekonomi

Global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över.

· Betydande ovisshet råder vad som väntar framöver kopplat till nedanstående,
– smittspridning
– vårdbehov,
– ekonomiskpolitiska krisinsatser för att stötta konjunkturen
– hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken

· BNP väntas sjunka med 4,1 procentenheter 2020, dock snabb återhämtning under kvartal tre 2020.        

· BNP väntas öka med 3,3 procentenheter 2021, men dock är den totala BNP-tillväxten för 2021 fortfarande ca en procentenhet lägre än den beräknades innan krisen.

· Arbetslösheten beräknas till ca. 9 procent 2020 och kommer hålla den siffran under 2021 för att gradvis sjunka 2022 och framåt

· Lägsta skatteunderlagstillväxten på 30 år

· Beräknad skatteunderlagstillväxt för 2020 är 0,9 %

· Beräknad skatteunderlagstillväxt för 2021 är 3,3 %

Avslutningsvis
Det traditionella Nationaldagsfirandet på Ekbacken är inställt och kommer att ersättas av ett mer digitalt nationaldagsfirande vilket meddelas inom kort hur och när. 

Lägesrapporterna har haft till syfte att löpande informera om den ögonblicksbild Österåker har befunnits sig i med anledning av Coronaviruset. Kommunens verksamheter och organisation har nu ett mer stabilt och våra samhällsviktiga funktioner fungerar bra trots att det ännu inte är ett normalläge. 

Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt då ny information och nya direktiv meddelas och länkar till myndigheter och sjukvården finns.

Jag ser fram emot att få återkomma med information kring åtgärder som vidtas för återhämtning och återgång till det nya normalläge och de nya förutsättningar som gäller för Österåker med allt vad det innebär av effekterna av pandemin.

I vanlig ordning har vi Budget-, Ekonomi- och Kvalitetsdialog, om än i annan form än tidigare år, där inbjudan går ut till presidier i nämnder styrelser och bolag, kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inför budgetdirektiven som normalt tas i kommunfullmäktige i juni.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR