Lägesrapport nr 24 den 28 april 2020

Lägesrapport nr 24 till förtroendevalda 28 april 2020

Totalt har i landet identifierats 19 621 smittade. Av dessa är 1 388 intensivvårdade. Per idag har 2 355 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget


Inga stora förändringar, men viktigt att påminna om allvarligt läge i samhället och att fortsätta efterleva myndigheters beslut.

Fortsatt stort fokus på smittspridningen på många boenden i länet samt en ökning av unga (under 40) som blir allvarligt sjuka.

I takt med ökad smittspridning beläggs IVA-platser vilket lett till att Post-IVA behovet ökat, dvs. stort eftervårdsbehov.

Smittutvecklingen på en platå, men inte minskande. 

Region Stockholm

Totalt smittade i länet är 7 326 vilket ger ett snitt om 30 per 10 000 invånare. Österåker har 65 smittade innebärande 11 per 10 000 invånare. 

Med hänsyn till patientsekretessen redovisar Region Stockholm inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdelsområde. Dessa markeras endast med färre än tio. Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 26 och 27 april och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet.

Siffrorna redovisas veckovis och kumulativt (succesivt adderade). För att se den veckovisa förändringen för respektive kommun eller stadsdel, jämför denna rapport med föregående rapportering (länk i senaste Lägesrapporten).

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/28-april-antal-smittade-och-avlidna-med-covid-19-per-kommun-och-stadsdel/

Faran är inte över – håll i, håll ut. Det är viktigt att fortsatt följa råd och rekommendationer. 

 • Håll två meters avstånd även om du är utomhus. 
 • Sjukvården är fortsatt hårt ansträngd i Stockholms län. 
 • Stanna hemma om du är sjuk, vänta två dagar efter du blivit symtomfri. Arbeta hemifrån om du har möjlighet. 
 • Besök inte äldreboenden eller äldre släktingar. 
 • Håll avstånd till andra, ta personligt ansvar och var uthållig.
 • Undvik folksamlingar och större sociala sammankomster. 
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Du som är 70 år eller äldre: Undvik nära kontakter med andra, undvik kollektivtrafik. Ta hjälp med att handla och göra ärenden. Följ myndigheternas råd.
 • Undvik alla onödiga resor, både inom Sverige och utomlands.
 • Hjälp till att minska trängsel i kollektiv- och tågtrafik.
 • Hjälp varandra. Du kan vara ett stöd för någon annan!
 • Följ bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Om du inte hittar information på nätet, kan du ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information. 


Länsstyrelsens ekonomirapport vecka 17 

Över 66 000 anställda i länet är permitterade. Totalt omfattas 66 767 anställda i länet av stöd för korttidsarbete (permittering). Tillväxtverket har under de första två ansökningsveckorna mottagit 14 095 ansökningar från näringsidkare i Stockholms län. Totalt beviljades 3,82 miljarder kronor.

Under mars månad varslades 23 595 personer i Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. Under den första halvan av april har antalet varsel minskat men antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter öka.

Svenska hushålls disponibla inkomster prognosticeras att minska under 2020 jämfört med året innan. Den senaste gången det hände var under 1990-talet. 

 • Totalt omfattas 66 767 anställda i länet av stöd för korttidsarbete (permittering). Tillväxtverket har under de första två ansökningsveckorna mottagit 14 095 ansökningar från näringsidkare i Stockholms län. Totalt beviljades 3,82 miljarder kronor. 
 • Under mars månad varslades 23 595 personer i Stockholms län. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en månad. Under den första halvan av april har antalet varsel minskat men antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter öka. 
 • Oron för konsekvenserna av coronaviruset har minskat den senaste veckan och färre personer bedömer det som sannolikt att bli smittad. Andelen personer som ändrar sina vardagliga beteenden till följd av smittan blir fler, men ökar i lägre takt än tidigare. 

Konjunkturinstitutet prognosticerar att coronakrisen medför en procentuell förändring av hushållens disponibla inkomster som är negativ under 2020. Detta har inte skett i Sverige sedan 1990-talet, varken efter att IT-bubblan sprack eller under finanskrisen. Det innebär i sin tur att hushållens reala köpkraft minskar, vilket späder på den svaga efterfrågan som redan råder i ekonomin och förvärrar konjunkturläget ytterligare. Uppskattningen är osäker för 2020 och framåt då den bygger på flera antaganden om coronavirusets spridning och dess ekonomiska konsekvenser. Siffrorna bör därför tolkas med stor försiktighet. 

Makroekonomi 

 • Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) minskade under mars, 0,6 procent jämfört med 1,0 procent under februari. Jämfört med samma månad förra året var prisnedgången som störst för drivmedel samt rekreation och kultur (SCB). 
 • Svenska inköpschefsindex hade i mars det största månatliga fallet i indexets historia, både för industrisektorn (till 43,2) och tjänstesektorn (till 46,9). Ett indextal över 50 indikerar tillväxt, ett tal under 50 tyder på nedgång i konjunkturen. De största fallen finns inom orderingång och produktion (SILF & Swedbank). 
 • Bostadspriserna fortsätter falla i Stockholms län. Det veckovisa genomsnittspriset per kvadratmeter för lägenheter har fallit med cirka 6 procent mellan den 1 mars–19 april, från 63 250 kr/kvm till 59 598 kr/kvm (enligt data från Booli). 
 • Den fallande globala efterfrågan på olja har lett till en överproduktion som orsakat kraftigt fallande priser och bidrar till instabilitet på världens finansmarknader. 

Österåker

Säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder under valborgshelgen 30 april – 2 maj

Valborgshelgen i Österåker har under de senaste åren generellt varit en helg som inte avviker särskilt mycket avseende säkerhet och trygghet i jämförelse med andra helger och andra kommuner. Varje år och helg är dock unik och allvarliga händelser kan inträffa, oavsett om förebyggande åtgärder vidtas eller inte. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer begränsar allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och påverkar allmänhetens rörelsemönster och nöjeslivet generellt i stor utsträckning. Vissa former av brottslighet påverkas också av pandemin och myndigheters beslut, t ex. våld i nära relationer bedöms öka medan ordningsstörningar, våld mot okänd på allmän plats, narkotikabrott samt brott i och runt kollektivtrafik bedöms av länsstyrelsen att minska. 

I år är kommunens traditionella valborgsfirande inställt, vissa aktiviteter i skolan genomförs inte och andra aktiviteter som engagerar ungdomar genomförs inte som vanligt, t ex. inom idrotts- och andra föreningar. Ett uppdämt behov av att träffas kan finnas hos ungdomar generellt och elever i vissa årskurser där distansundervisning bedrivits en längre tid. 

Det finns tydliga indikationer på att allmänheten inte följer regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i tillräckligt stor utsträckning, nationellt, regionalt och lokalt i Österåker. 

Det rådande läget gör det därför svårare än vanligt att bedöma vilka säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder i Österåker som är proportionerliga och effektiva (reell effekt i förhållande till kostnader) under valborgshelgen. 

Inför valborgshelger genomförs alltid ett planeringsarbete av säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder. Inför valborg i år har ett flertal avstämningar genomförts med berörda aktörer internt och externt för att utifrån rådande lägesbild besluta om vilka säkerhets- och trygghetsfrämjande åtgärder som ska vidtas under valborgshelgen, t ex. av kommunens två trygghetssamordnare, säkerhetschef, kommunpolis, fältansvarig, Armada, bevakningsbolag samt räddningstjänsten.

Nattvandring
Nattvandrare i helgen torsdag, fredag och lördag söker Trygg i Österåker förening/klass eller privatpersoner som vill göra en insats kontakta då nattvandring@osteraker.se Fyrens lokal, Folkets Hus kl. 20.30 – ca 23:30.

Studentfirande blir småskaligt i år
Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden. Folkhälso-myndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/studentfirandet-blir-smaskaligt-i-ar/

Ögonblicksbild

Kommunikationsenheten har intensifierat kommunikationen i slutet av förra veckan. Bland annat har information kommunicerats till föräldrar/vårdnadshavare med barn i tonåren om valborg via Trygg i Österåker samt via annons.
http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/pratameddinungdomomvarforvarensfesterblirannorlundaiar.5.7b9fa543170f697709511516.html

Med anledning initiativet och uppdraget (15 mars) att tillhandahålla snabbutbildning av permitterad personal kommer SVT till PF Bemanning för att göra ett reportage om den utbildning som sker av personer för vikariepoolen. Lokalmedia i övrigt har också visat intresse för vårt Covid-team samt Covid-boende.

Närvaro i förskola och skola:
10 % av eleverna i skolan är frånvarande. 
30 % av barnen är frånvarande på förskolan. 

Skyddsutrustning finns. Näringsliv 
Stockholms handelskammare har genomför en analys och beräkning där det konstateras att den minskade turismen ger en inkomstförlust om 36 miljarder kronor i länet vilket också påverkar Österåkersföretagare i skärgården.

Nyhetsbrev har skickats till företagarna i slutet av förra veckan och ett nytt nyhetsbrev kommer att skickas den här veckan. 

Armada överväger hyressänkning för vissa verksamheter. Bedömningen kommer att ske individuellt. I helgen genomfördes ett antal inspektioner av restauranger i enlighet med smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens direktiv. Det finns anmärkningar men inspektörerna har inte sett situationer som innebär skäl för stängning. 

Avslutningsvis
Trots att sköna maj är i antågande är vädret kyligt vilket i sig kan vara bra för att följsamheten till FHMs direktiv kanske kan underlättas. Från olika myndigheter läggs ett stort ansvar på föräldrar/vårdnadshavare under valborgshelgen och vi kan alla hjälpa till att stötta föräldrar och ungdomar i vår närhet. 

Fortsatt gäller uthållighet för att:
Minska smittspridning – Skydda utsatta grupper – Avlasta sjukvården

Håll i och håll ut – inte bara för din egen skull utan också för dina medmänniskor.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny