Lägesrapport nr 23 den 21 april

Lägesrapport nr 23 till förtroendevalda 21 april 2020

Totalt har i landet identifierats 15 322 (+3 395 jmf med 16 april) smittade. Av dessa är 
1 152 (+204) intensivvårdade. Per idag har 1 765 (+562) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 

Allmänna läget

Region Stockholm uppmanar att Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer följs i högre utsträckning. 

Region Stockholm delar inte Folkhälsomyndighetens uppfattning om att man uppnått en platå i kurvan. 

Sjukvården har genomfört en enormt krävande omdisponering med personal som arbetar mer än heltid. 

Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar det ackumulerat antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. 

Ökningen av konstaterade fall fortsätter i hela länet. Den avtagande takt av antalet smittade per dag som man hade hoppats att se den här veckan har uteblivit. Det är en allvarlig situation varför invånarna uppmanas fortsätta att avhålla sig från restaurangbesök, middagar och sammankomster som skulle medföra att avståndet på två meter inte upprätthålls.

Totalt smittade i länet är 5 917 vilket ger ett snitt om 25 per 10 000 invånare. Österåker har 57 innebärande 12 per 10 000 invånare. 

Inom Region Stockholm ska man påbörja provtagning av vård- och omsorgspersonal. 

SL har noterat att det är fler resenärer inom kollektivtrafiken än tidigare veckor vilket tyder på en felaktig uppfattning att läget är lugnt.

Regionen har förstärkt antalet bårhusplatser då begravningar av olika anledningar inte förrättas. 

Folkhälsomyndigheten har genomfört tester på personer i Stockholms län. 773 personer 2 till 86 år deltog i studien genom provtagning i hemmet. Den visar att 2,5 % av individerna bar på viruset vid det aktuella provtillfället. Studien kommer skalas upp i hela landet under vecka 17. Myndigheten har nu analyserat undersökningen. Den visar bland annat att just milda symptom är vanliga bland bekräftade fall vilket gör att det är oerhört viktigt att beakta nuvarande direktiv att stanna hemma vid symptom. 

Myndigheter

Säkerhetspolisen meddelar att det finns de som utnyttjar det rådande läget för nya typer av kriminalitet. Exempel på detta kan vara försäljning av materiel, tillskansande av lösenord etc. som används vid distansarbete eller distansmöten m.m.  

Statistik från Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, visar att antal konkurser och antal anställda som berörs av konkursen fördubblades under de två första veckorna i april jämfört med samma period 2019. 

Konkurserna ökade främst inom hotell och restaurang samt i transport- och kommunikationssektorn. 


Riksidrottsförbundet presenterar hur de 500 miljoner kronor som regeringen tidigare aviserat för idrottsrörelser ska fördelas. Idrottsföreningar kommer att kunna ta del av medlen runt midsommar. 


Finansutskottet enas om att sänka räntan för företag som har fått skjuta upp sina skatteinbetalningar på grund av coronakrisen till 3,14 procent. De första sex månaderna kommer att bli räntefria.

Inflationen faller och var i mars 0,6 procent, jämfört med 1,0 procent i februari. Statistiska Centralbyrån meddelar att lägre priser på drivmedel, el och olika hushållsvaror pressade den allmänna prisbilden samtidigt som främst matpriser ökade. Myndighetens bedömning är att krisen, än så länge, inte har påverkat priserna särskilt mycket. 


EU

EU framhäver att en återgång till normalitet efter coronaperioden kommer att kräva en noggrant samordnad strategi mellan medlemsstaterna, baserad på vetenskap och i en anda av solidaritet. 

Den 15 april presenterade kommissionen, tillsammans med ordförande för Europeiska Rådet, en färdplan för att fasa ut de temporära begränsande åtgärderna som vidtagits inom EU med anledning av Coronavirusutbrottet. 16 april meddelade kommissionen att EU har utvecklat funktioner för användning av mobila applikationer för kontaktspårning och varning för coronasmitta. Detta är en del av det samordnade tillvägagångssättet för att gradvis lätta på restriktionerna inom EU. 

Österåker – ögonblicksbild

Produktionsförvaltningen rapporterar om ett bra läge. I nuläget har vi ett lägre sjuktal än för motsvarande period förra året. 

Förskolor och skolor är fullt operativa.

Information har idag gått ut till skolelever om skolplikt. 

Föräldrar som hämtar/lämnar barn, uppmanas att göra detta utomhus.  

Inom vård- och omsorg startar ett andra tre-dagars utbildningstillfälle nästa vecka. Även denna gång kommer utbildningsplatser att få nyttjas av Vaxholms kommun. 30 personer finns i dag på bemanningsenheten.

Covidplatser, avsedda för patienter som skrivits ut från sjukhus men inte är medicinskt redo att komma hem, driftas av Attendo och öppnar inom kort (eventuellt den 24 april).

Materieltillgången bedöms som fortsatt god, undantaget skyddsrockar. 

Tillsammans med frivilligorganisationer har en överenskommelse träffats för att hjälpa till med inköp (företrädesvis till äldre). Detta ska nu närmast kommuniceras ut till invånarna.

Österåkers gymnasium tillverkar fortfarande handsprit.

I nyhetsbrev till rektorer har man informerat om att det går bra att lämna och hämta elever utomhus.

Facklig samverkan med Kommunal sker angående inköp av framför allt testkit för vård-och omsorgspersonal för att se om det finns Corona-Covid-19 bland personalen. 

Covid-teamet, som är särskilt utbildade för att ta hand om utskrivna från sjukhus, ska vara igång i nästa vecka.


Från och med idag finns möjlighet för privata utförare att använda personal från bemanningsenheten.Högsta närvaron av barn och elever i våra förskolor och skolor registrerades under gårdagen och dagen sedan coronakrisen startade. 

Elevhälsa – Vaccinationer och hälsosamtal pågår enligt plan. Vårdnadshavare deltar på distans.

Näringsliv 
I slutet av förra veckan lades en nyhet upp på hemsidan om den digitala mötesplatsen ”Företag för Företag” har startat där det är möjligt för lokala företag som på något sätt vill hjälpa andra företag i coronatider informera om sitt erbjudande.. Där har hjälpinsatser kommit in från företag till andra företag. Erbjudandet måste ha en koppling till den nu rådande situationen och inte vara riktad till slutkonsument utan till andra företag. Det finns verkligen en särskild ”Österåkersanda” hos de lokala företagen.

http://www.osteraker.se/naringsliv/arkiv/nyhetsarkiv2020naringsliv/foretagforforetagosteraker.5.7b9fa543170f6977095f208.html

Återgång – Coronaviruset och dess effekter enligt flera myndigheter kommer att leva kvar i flera år, även om tidigare statsepidemiologen förväntat sig ett normalläge framåt juni. Tjänstemännen förbereder för återgång till ett normalläge, eller ett nytt normalläge. 

Avslutningsvis


Begränsningen till inte större folksamlingar än 50 personer gör att Valborgsfirande inte bedöms aktuellt. Kommunens eget arrangerande är sedan tidigare inställt. Föräldrar uppmanas att prata med sina ungdomar inför Valborg. 
Även om våren idag har visat sig med sol och värme och kan ge en känsla av förtjusning och viljan att umgås. Vår egen uthållighet att fortsatt följa de direktiv FHM lämnat är avgörande för den fortsatta smittspridningen. Håll ut och håll i!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny