Förklaring från Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M)

På kommunfullmäktige måndag den 20 april kommer årsredovisningen för 2019 upp för antagande.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet. Dvs de anser att i allt väsentligt har kommun skötts i enlighet med kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning.

Däremot har en oenig revision lagt fram två revisionsberättelser. En där man riktar kritik mot oss i alliansen och en där revisorerna riktar anmärkning mot mig för att utan beslutsgrund ha attesterat arvoden till den dåvarande alliansberedningen och alliansens arbetsutskott. 

Nedan följer min förklaring till kommunfullmäktiges presidium. 

Bakgrund

Kommunrevisionen tillskrev i höstas Kommunstyrelsen och efterfrågade ett klargörande för att kunna utreda den gällande situationen vad avser vissa av våra mötesorgan i Österåkers kommun.

Revisionsfirman PwC har sedan – på kommunrevisionens uppdrag – granskat vilka förtroendevalda som erhållit arvoden samt kommunens interna styrdokument med beröring på ärendet.

I sin utredning kommer PwC fram till att det saknas ett formellt beslut att inrätta utskott eller beredning under Kommunstyrelsen.

Utgångspunkt för bemötande av revisorernas slutsatser

Ett grundläggande beaktande när man bedömer vilka eventuella felaktigheter som kan ha begåtts är uppsåtet och vilka rekvisit som eventuellt föreligger. I det aktuella fallet torde det inte föreligga några som helst meningsskiljaktigheter kring de inblandades uppsåt. Ingen har handlat i ond tro, ingen ledamot har agerat i syfte att berika sig själv på felaktiga grunder.

Det saknas alltså direkta, indirekta eller eventuella uppsåt och det är min fromma förhoppning att Kommunfullmäktige har detta i åtanke, när det blir dags för Kommunfullmäktige att ta ställning till vad revisorerna framfört i Revisionsberättelsen för år 2019.

Jag vill understryka att de ledamöter som deltagit i de ifrågasatta mötesorganen har kallats till dessa möten i syfte att fullgöra sina uppgifter i Kommunstyrelsen. Berörda ledamöter har fått betalt för det arbete de har genomfört vid beredningarnas sammanträden.

Jag har attesterat enligt gällande Attestpolicy och gällande Attestförteckning. Jag har inte mottagit några arvoden och därför på intet sätt haft någon ekonomisk vinning av det.

Ett demokratiskt perspektiv

Ett enhälligt fullmäktige godkände arvodesbestämmelserna, senast 2017 och sedan 2013, har de först nu ifrågasatta mötesorganen funnits.

Mötesorganen har tjänat sitt syfte väl och handlat om att öka den demokratiska spridningen för de partier som fått väljarnas förtroende att styra Österåker. Alternativet hade varit att vi tillsatt kommunalråd, men det hade blivit både dyrare och gett en mindre demokratisk bredd. Denna beredning har möjliggjort ett professionellt arbetssätt. Med hög delaktighet. Alternativet hade varit att mer makt koncentrerats till KSO och vice KSO vilket är till men för de mindre partierna. Vi vill ha full transparens inom den styrande Alliansen.

Framåtblick

Det är en självklarhet för mig att lagar och formella regler ska följas. Så snart systemet blev ifrågasatt av de förtroendevalda revisorerna agerade jag. Samtidigt kan jag inte undgå att notera att man under sex år inte haft några som helst synpunkter på upplägget. Icke desto mindre kan vi självfallet inte ha ett system som så kraftfullt ifrågasätts, vilket nu framkommit i och med PwC:s arbete.

Jag avser självfallet att agera i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Jag vill inte att en kommun ska styras på ett sätt som kan uppfattas tveksamt av somliga, därför välkomnar jag att den här frågan har retts ut även om det har inneburit ett visst ifrågasättande av mitt agerande.

Nu är det viktigt att vi enas om hur vi ska bereda frågor framöver. Vi ska ha ett system som är tillfyllest – oavsett vilka politiska partier som får väljarnas förtroende att styra Österåkers kommun. 

I dessa tider av viruspandemi är det extra viktigt att det inte får råda några tveksamheter hur vi hanterar vår parlamentarism. Det är i stunder av kris vi behöver ett system som fungerar och som inte kan ifrågasättas. Formfrågor ska inte vara föremål för diskussion, därför är det viktigt och bra att vi nu kan hitta en modell som alla kan omfamna.

Österåker 2020-04-08

Michaela Fletcher

Detta inlägg har en kommentar

  1. Klokt

Lämna ett svar

Stäng meny