Kommunen fortsätter att utvecklas – Nyheter från veckan utöver Corona

Österåkers skolor får toppresultat i matematik

Elever i årskurs 9 i Österåkers kommun har återigen förbättrat resultatet på nationella provet i matematik. Siffrorna för år 2019 ger kommunen en 6:e i hela länet. Långsiktig matematikutveckling och unika satsningar bidrar till toppresultatet. Sedan 2012 har vi genomfört extra satsningar på matematikkunskaper och det ger resultat.

Andelen elever i årskurs 9 i Österåker som godkändes på det senaste nationella provet i matematik är fler än genomsnittet i länet. I Österåker blev 92 procent godkända på nationella provet, medan 87 procent blev godkända i länet, och 82 procent i riket som helhet. 

Vårt politiska beslut att ha de bästa lärarna genom bland annat att se till att ha de högst betalda lärarna i riket som ger eleverna de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen.

Kommunen arbetar också aktivt med de elever som vill ta sitt matematikintresse vidare. Pi-enheten är en spetsgrupp för elever i årskurs 9 från samtliga skolor i kommunen som träffas varje vecka på Österåkers gymnasium. Dessutom finns Matteklubben för årskurs 8 i de kommunala skolorna. Matteklubben ses varje vecka på Pedagogcentrum och arbetar med extra utmanande matematikövningar. Elever som vill gå med i Pi-enheten eller Matteklubben, pratar med matematikläraren på sin skola.

Unik matematiksatsning i årskurs 8 nu även i årskurs 5

Unikt för Österåker är att samtliga elever i årskurs 8 varje år gör ett stort matteprov- Österåkersprovet- som rättas och bedöms centralt. Varje rektor får med Österåkersprovet en tydlig bild av kunskaperna i skolan ett år före det är dags för det nationella provet i årskurs 9.Vi är unika i kommunsverige med denna satsning. Satsningen introduceras nu också i mellanstadiet med Österåkersprovet för elever i årskurs 5 i Österåkers fristående och kommunala skolor. Planen är att genomföra Österåkersproven under våren 2020.

TÖP:en (Tematiska tillägget till översiktsplanen)

Inför den tidiga dialogen kommer här en statusuppdatering av arbetet med det tematiska tillägget.

Vi arbetar just nu med att planera in det sista inför den tidiga dialogen om det tematiska tillägget med fokus på kust och skärgård och som börjar i maj och pågår till sista juni. Planeringen handlar bland annat om att ta fram material i form av affischer, tidningsannonser mm.

Tidplan
Den 6 maj kommer den tidiga dialogen att börja och fram till sista juni kommer det finnas möjlighet att lämna sina tankar och idéer om kust och skärgårdens utveckling.

Mer information finns på kommunens hemsida där även mer om exakta datum och tid för de olika inplanerade aktiviteterna kommer att finnas. Information kommer också att publiceras i olika tidningar, däribland Skärgårdstidningen och Kanalen. Hoppas vi ses under maj och juni måna

Företagsakuten

Lokala företagare står inför stora utmaningar med anledning av covid-19. Vi startar därför upp en företagsakut som ska kunna hjälpa lokala företag.

Företagsakuten erbjuder:
Kostnadsfri rådgivning och lotsning till andra aktörer.
Möjligheten att tillsammans med oss och våra samarbetspartners ta fram en handlingsplan för hur du kan gå vidare.
Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på problemen i ditt företag.
Stöd med arbetscoachning med att ge information om hur den anställde kan gå vidare samt vara ett stöd om du är i behov av en praktikant.

Nya infarten under Roslagsbanan

I dag har jag kört på den nyöppnade infarten under Roslags­banan mellan Rallarvägen och Sågvägen öppnat för trafik. Infarten beräknas färdigställas helt i sommar. Det innebär att spåröverfarten vid Båthamnsvägen stängs för gott den 14 april. 

Infarten kommer att få sin slutliga utformning under sommaren, bland annat med utsmyckningar av två konstnärer i två nya rondeller. Samtliga konstverk relaterar till Österå­kers läge vid kust och sjö.

Det är inte allt som händer i områ­det. Den 14 april inleds ett arbete med att förlänga Stationsvägen hela vägen till Rallarvägen och den nya infarten. Det innebär att Stationsvägens anslutning till Kanalrondellen kommer att vara avstängd under några veckor. När Stationsvä­gens anslutning till Kanalrondellen åter öppnar för trafik i maj kommer vägen att ha en ny sträckning längs med Roslagsbanan från Rallarvägen till dagens Stationsvägen.

Provisorisk väg mellan Industribron och Hjulvägen

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-08 beslut om att tidigarelägga byggnationen av den så kallade Södra Boulevarden numera Hjulvägen.

Den nya vägen kommer att avlasta Sågvägen som får ökade trafikflöden i samband med att Båthamnsvägens spårövergång stängs under april i år. En detaljplan för den permanenta utformning av Södra Boulevarden tas fram parallellt med anläggandet av den provisoriska vägen.

Inom projektet för den tillfälliga vägen ingår att bygga en provisorisk väg för persontransporter. Den kommer i och med det inte att ha gång- och cykelmöjligheter i det här skedet. Tunga transporter samt gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas via Båthamnsvägen och Sågvägen.

Den provisoriska vägen kommer att gå parallellt med Sågvägen, söder om industriområdet. I öster kommer den befintliga vägen Hjulvägen att användas för att få till den nya vägkopplingen till Båthamnsvägen/Industribron. Bara enklare justeringar krävs. För den resterande sträckan kommer en ny väg och en provisorisk vägbro anläggas och ansluta till Sågvägen/Näsvägen i väster. 

Lämna ett svar

Stäng meny