Lägesrapport nr 19 den 8 april

Lägesrapport nr 19 till förtroendevalda 8 april 2020

Totalt har i landet identifierats 8419 (+726 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 6780 (+38 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 678 (+87 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 
198 patienter med Covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill är det 758 patienter som vårdas på sjukhus med Covid-19.

Allmänna läget

Stockholmsregionen visar en nedåtgående tendens av inlagda med Covid-19. Trots det är FHM tydliga med att visa hur kurvorna ser ut i våra närmaste grannländer där det varierar dag för dag. Fortfarande gäller att förhålla oss till FHMs direktiv och det är på intet läge att ”andas ut”. 

Regionens sjukvård är hårt ansträngd och belastningen bedöms öka kommande tid, och genom att kapaciteten har byggts ut kraftigt (mer än 3 ggr så många IVA-platser som normalt) finns fortfarande lediga platser i Stockholm både på IVA och övrig slutenvård. Vårdplatser har därför erbjudits Region Sörmland som har ett mycket ansträngt läge. 

Smitta på SÄBO är bekymmersam, särskild arbetsgrupp jobbar på frågan för att skyndsamt ta fram förbättrade riktlinjer och även utökad provtagning. Sjukhuset i Älvsjö är färdigt men har ännu inte behövt driftsättas då kapaciteten på ordinarie sjukhus ännu räcker.

I år rekommenderar smittskyddsläkare att så många som möjligt ska uppmärksamma Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samla släkt och vänner för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna.

Övrig samhällspåverkan

Samhällsviktig verksamhet fungerar men med vissa begränsningar, hård påfrestning i vård- och omsorg både beroende på utökat vårdbehov och hög sjukfrånvaro. Hög ansträngning på nyckelfunktioner som även är utsatta för risk att smittas. 

Information om regelverk avseende statsbidrag till kommuner
Medel kommer att fördelas i enlighet med Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Ansökan ska vara inne senast 30 nov 2020 och kommer att behandlas av Socialstyrelsen.

SKR, genom Anders Knape och Anders Henriksson, har skickat en hemställan till regeringen med anledning av förordningen och oro för kommunernas ersättning och utbetalningar som härrör från coronarelaterade merkostnader. Se bilaga.

Materielförsörjning
Nationellt arbete pågår att tillsammans med SKR få till en starkare position på den globala marknaden och kunna lägga större beställningar. En överenskommelse har träffats mellan Länsstyrelsen och Region Stockholm avseende gemensam regional hantering av sjukvårdsmateriel. Kanalen till Socialstyrelsens fördelning kvarstår, men ska inte ses som en total försörjningskanal utan endast komplement. 

Österåker – ögonblicksbild

Fortsatt god närvaro i för-och grundskola

God situation vad gäller skyddsutrustning, leverans idag på egen beställning. Vi kommer att se över om vi kan hjälpa grannkommuner med utrustning som har kontaktat oss när vi tillsett att samtliga omsorgsaktörer, såväl kommunala som fria, får sitt behov tillgodosett.

Rekommendation har inkommit från husläkare om stängning av daglig verksamhet på grund av svårighet att hålla avstånd mellan besökare. För att göra detta måste vi först arrangera tillsyn så vårdnadshavare kan fortsätta arbeta (gäller de besökare som bor med vårdnadshavare). 

Bättre personalsituation generellt idag.

Måltidsenheten ombesörjer utkörning av matlådor till hemtjänstkunder– även till externa utövare.

Skolan lägger plan för 6-månadersperiod med coronarelaterade restriktioner.

Kommunikationsenheten tydliggör inskärpande av ansvaret att stoppa smittspridningen, den kommunikativa inriktningen är bl.a. en prioritering/utmaning för att nå ungdomar, friska 70-plussare samt gruppen med annat huvudsakligt språk än svenska. Den regionala inriktningen ligger fast. 

Omvärld

Polisen ser en ökning av internetrelaterade sexualbrott mot barn som en följd av de beteendeförändringar som skett bland befolkningen med anledning av covid-19. Förövare har i högre utsträckning än tidigare kontakt med barn och unga och förövarna delar också mer övergreppsmaterial på nätet. Det är en följd av att fler barn är hemma och online.

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit två överenskommelser med civilsamhällesorganisationer som kan genomföra olika hjälpinsatser för personer som tillhör riskgrupp, exempelvis med matinköp och hämtning av mediciner. Civilförsvarsförbundet respektive Svenska Röda korset är nationella samordnare. Samtliga svenska kommuner kan nyttja dessa överenskommelser.

Regeringen inför temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland för att säkra transporter för gods och personer

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) aviserar att Sveriges bönder och gröna näringar på landsbygden kan erbjuda 8 000 personer arbete. De stängda gränserna i Europa försvårar för branscherna att ta in utländsk arbetskraft till sommaren och höstens skörd.

Avslutningsvis

Det är ingen vanlig påsk vi har framför oss i år. En tid där vi alla ska lära oss social distansering, att hålla avstånd till varandra, en än större hänsyn och omtanke om vår nästa, att ringa det där samtalet man tänkt på, att hjälpa en annan i den direkta närheten eller någon lite längre ifrån. Det här är en tid när österåkersborna visar stor omtanke och förtänksamhet – det både värmer och ger hopp om framtiden.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny