Lägesrapport nr 18 den 7 april

I dag en något längre Lägesrapport innehållande en lite bredare omvärldsbevakning.

Lägesrapport nr 18 till förtroendevalda 7 april 2020

Totalt har i landet identifierats 7693 (+487 jmf med måndag) smittade. Av dessa är 640 (+50 jmf med måndag) intensivvårdade. Per idag har 591 (+114 jmf med måndag) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00).

Allmänna läget

Läget är fortfarande mycket allvarligt och ansträngt. Stockholmsregionen är hårdast drabbad och såväl sjukvården som kommunernas verksamheter har ett pressat läge. Dessvärre måste vi ha med i våra beräkningar att det kommer att bli än värre. Uthållighet och att följa myndigheternas rekommendationer är avgörande.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

Veckan började med jämförelsevis många fler barn och elever som är tillbaka i för- och grundskola. Endast 16% frånvaro grundskola, och 42% frånvaro förskola under gårdagen.

Betygssättandet för årskurs tre på Österåkers Gymnasium påverkas ej av Covid-19 utan klaras av enligt vanliga rutiner. Mösspåtagning med litet firande klassvis är planerat. Koordination av riktlinjer för firande på gång inom region StorSthlm.

Vetenskapliga skolan öppnar helt – Fredsborgskolan öppnar lågstadiet samt fritidsverksamheten (viss flexibilitet gällande syskon finns också).

För gymnasieskolan gäller fortsatt tidigare riktlinjer dvs distansundervisning. Särskilt stöd kan dock ordnas för grupper i behov av sådant.   

Lagerlokal på plats för inleverans från Socialstyrelsen/Länsstyrelsen av skyddsutrustning. I dag har det levererats beställd handsprit och ytterligare materielleveranser väntas även under morgondagen.

Uppstart i dag för tre-dagarskursen inom vård- och omsorg. 18 personer deltar, varav fyra från Vaxholm. Bred kompensrepresentation bland deltagarna.

PF Bemanning förbereder för att hjälpa externa företag/organisationer med vikarier.

Sedan tidigare lämnat uppdrag att leta platser för medicinskt färdigbehandlade Covid-19 patienter, har vi i kommunen funnit ett äldreboende med kapacitet om tio platser för hemkommande.

PF Bemanning har startat en kommunövergripande hemtjänstgrupp med specialutbildning för att vårda färdigbehandlade Covid-19 patienter.

Våra kontakter med vårdcentraler tyder på ett relativt rådande lugn. Även inom hemtjänsten rapporteras läget vara under kontroll. Vi har hittills ingen bekräftad smitta på särskilda boenden i Österåker. 

Lokala näringslivet

Det finns många frågor och stor oro bland våra lokala företag när kunder och intäkter försvinner.

Näringslivsenheten arbetar med att lansera en ”företagsakut” som kommer att vara på plats till påsk. Samtidigt utreder Näringslivsenheten hur vi lokalt skapar möjligheter för kompetens inom exempelvis arbetsrätt, konkurser och rekonstruktioner och beträffande de statliga stödpaket som lanserats för att kunna besvara inkommande frågor.

Många av de lokala enmansbolagen vitnar om att de behöver pengar omedelbart för att kunna betala löner, hyra och andra fasta kostnader.

Kommunen har också stärkt upp vår verksamhet inom budget- och skuldrådgivningen till privatpersoner i kommunen. http://www.osteraker.se/omsorgstod/arkiv/nyhetsarkiv2020omsorgstod/ardettufftmedprivatekonomintahjalpavbudgetochskuldradgivaren.5.7b9fa543170f6977095c606.html

Region Stockholm
Förra söndagen meddelade Region Stockholm att provtagning av Covid-19 ska ske på Särskilt boende, SÄBO, och vid behov på LSS-boenden. Information hur detta ska ske har skickats till samtliga SÄBO i kommunen. Se bilaga.

Omvärldsbevakning

Riksdag, regering och myndigheter

Regeringen har lagt fram en ny krislag som ger dem utökade möjligheter att agera för att stoppa spridningen av Covid-19.

Folkhälsomyndigheten ser en stor utmaning i och med att smittan har kommit in på flera av landets äldreboenden. Övriga nordiska länder har inte sett en liknande utveckling, men vad detta kan bero på är än så länge oklart. Myndigheten kommer arbeta för att det ska bli enklare att testa personal på våra vård- och omsorgsboenden.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad testning för Covid-19. Under en intervju i Agenda den 5 april aviserade Folkhälsomyndigheten att de avser att inom kort utöka kapaciteten så att det är möjligt att genomföra upp till 100 000 tester i veckan.

Flera verksamheter gör egen skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket meddelar att de inte kommer utfärda sanktionsavgifter för den verksamhet som använder icke godkänd utrustning, exempelvis visir utan rätt CE-märkning. Även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar att man kommer att ta hänsyn till det rådande läget vid kommande tillsynsärenden.

ringsliv och ekonomi 

SEB presenterar sin årliga boprisindikator som visar att de svenska hushållens syn på bostadspriserna är betydligt mer pessimistisk än under de 17 år som undersökningen har genomförts. Det handlar om en nedgång på 67 enheter i boprisindikatorn till minus 20, någonting som banken menar kommer få stor påverkan på bostadsmarknaden.

Enligt Svenskt Näringslivs analys riskerar 30 000 företag att gå i konkurs och 300 000 – 350 000 personer att bli arbetslösa som direkt följd av konkurserna.

EU

Europeiska rådet har godkänt kommissionens förslag att tillgängliggöra €37 miljarder inom ramen för sammanhållningspolitiken för att hantera de socioekonomiska effekterna av coronakrisen samt utveckla EUs solidaritetsfond så att denna även kan nyttjas vid hälsokriser. Beslutet vann därmed laga kraft 2020-04-01.

2020-04-02 föreslog Kommissionen bildandet av SURE, ett nytt stödsystem för att skydda jobb och arbetstagare. SURE ska ge finansiellt stöd till EU:s medlemsländer för att t.ex. täcka nya utgifter för ersättning för korttidsarbeten i syfte att undvika uppsägningar. Initiativet mobiliserar lån till medlemsländerna på upp till €100 miljarder till fördelaktiga villkor.

Kommissionen föreslår även att €3 miljarder från EU:s budget görs disponibelt för att stötta nationella hälso- och sjukvårdssystem. Förslaget möjliggör för kommissionen att direktupphandla krisstöd å medlemsländernas vägnar samt distribuera medicinsk utrustning, stödja uppbyggnad av fältsjukhus och ekonomiskt samordna och stödja akuta behov, t.ex. transport av medicinsk utrustning.

EU-kommissionen har också publicerat vägledande underlag till medlemsländerna om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationer. Vägledningen ska bistå medlemsländerna att nyttja flexibiliteten i existerande regelverk för att kunna agera skyndsamt.

Trycket vid EUs yttre gränser är stort. De första fallen av Covid-19 har rapporterats i flyktinglägren. Grekland ger plats åt alla nyanlända i separata anläggningar, tillhandahåller fler sjukvårdsenheter till lägren och informerar lägerbefolkningen om virus- och hygienåtgärder på olika språk. Europeiska kommissionen avsätter €350 miljoner för att öka mottagningskapaciteten, utöka gränshantering samt stärka Frontex och EASO i Grekland. Stöd ges även till arbetet med att stödja de flyktingar som frivilligt vill återvända till sitt hemland. Samtidigt diskuteras frågan om fördelningen av inkommande flyktingar mellan EUs medlemsländer.

Lägesbild smittstatus omvärld

I flera europeiska länder ser trenden kring antal nya fall och avlidna ut att vända. Italien rapporterar det lägsta antalet avlidna på två veckor och för tredje dagen i rad rapporterades färre avlidna i Spanien än dagen innan. Även Tyskland rapporterar att man där för tredje dagen i rad rapporterade färre antal bekräftade nya fall.

I USA har av såväl antalet fall som antalet avlidna ökat kraftigt.

Sydamerika rapporterar ökande antal fall.

Allt fler företag ställer om sin produktion för att möta ett behov av vårdmateriel, bland annat Apple som avser att leverera en miljon ansiktsmasker i veckan. Företaget ska ställa om produktionen från bland annat Ipads och Iphones till att istället göra ansiktsmasker för sjukvården.

Interpol avslöjar omfattande försäljning av falska läkemedel, som sägs kunna förebygga eller bota Covid-19. Vid en räd i 90 länder upptäcktes över 2000 webbsidor eller länkar till sociala medier där falska preparaten fanns till salu. Sajterna har nu stängts och 120 personer gripits.

Avslutningsvis
Jag fäster stor förhoppning vid att det i några länder i Europa finns tecken på en långsammare smittspridning. Det finns således skäl till att fortsätta de kraftfulla åtgärderna dvs: stanna hemma vid minsta symptom, tvätta händerna och håll avstånd till andra människor.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny