Lägesrapport nr 12. 30 mars 2020

Datum

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  

Dagens rapport visar att 149 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4028 (1 806 Stockholm) personer är konstaterat smittade. 

146 (89 Stockholm) personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. 
Cirka 9 400 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset. 
306 (108 Stockholm) patienter med covid-19 vårdades på måndagen i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 488 patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i Region Stockholm.

Länet
Det är ett mycket ansträngt läge och vi kan räkna med att detta inte är ”peaken”. Dagliga avstämningar görs mellan kommuner, Länsstyrelsen (SamverkanStockholmsregionen), Region Stockholm, MSB med fler aktörer för att uppnå en välorganiserad struktur för samordning i det mer akuta läge framförallt för sjukvården och kommunerna vi nu går in i. Den påverkan i det dagsaktuella; i närtid och längre tidsperspektiv analyseras. Påverkan på hur samhället i övrigtkan komma att se ut i samma tidsperspektiv bedöms.

För att underlätta för alla berörda tas särskilda vårdrutiner fram i samarbete mellan kommun och region samt hur materielförsörjningen ser ut. 

Region Stockholm meddelade under gårdagen att egen provtagning för covid-19 nu är möjlig på SÄBO (Särskilt boende/Äldreboende).

För att öka provtagningskapaciteten i regionen utökas Samariten ambulans till att omfatta nio provtagningsbilar. Telefonbemanningen hos Samariten ambulans utökas med extra personal och provtagningsflödena optimeras för att öka antalet provtagningar. Samtidigt kommer Samariten ambulans att tillsammans med personal från SLSO kunna utbilda sjuksköterskor på SÄBO så att de själva kan ta prov för covid-19.

Vi ska räkna med att våra verksamheter, framförallt inom vård- och omsorg, kommer att få en större omfattning än vad vi behövt hantera tidigare. 

Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvarför att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.

Österåker – Dagens statusrapport 

Vi har något bättre driftläge i förskolor och skolor, dvs elever och pedagogers närvaro följer samma linje. Gymnasiets distansundervisning fungerar fortsatt bra. En E-tjänst för att beställa matlåda för elever i gymnasiet är framtagen. 

Tillgången på skyddsutrustning ökar, dock har vi inte fått någon leverans 
idag på vår beställda order av munskydd. Socialstyrelsen har på Regeringens uppdrag till uppgift att samordna skyddsutrustning. Socialstyrelsen/regionen har hittills levererat mycket små leveranser, som inte täcker vårt behov. Vi har själva valt att upphandla och leverans förväntas onsdag/torsdag denna vecka och vi har ett lager i en av kommunens fastigheter.

Kommunen inventerar samtidigt hur behovet och tillgång av skyddsutrustning ser ut hos samtliga utövare för att kunna hjälpa till.

Ca 24 korttidsplatser finns tillgängliga efter löpande biståndsbeslut, dvs efter utskrivning från sjukhusen. Dessa korttidsplatser kommer att finnas hos privata utförares särskilda boenden initialt och en fortsatt inventering sker för att hitta fler.

Intervjuer av kandidater för bemanning, ca 15 personer, planeras för introduktion av vårdutbildning. Drygt 110 sökande finns per idag.

I dag har Krisledningsnämnden utökats med en representant från de partier som inte ingår i krisledningsnämnden. Ledamöterna kallades för en mer detaljerad information och avstämning. 

Avslutningsvis

Vi har en fantastisk kommun på många sätt. Kommunen definieras av våra invånare och så många som vill vara med och bidra! Nu känner jag inte till alla krafter och erbjudanden men det som kommit mig till del är donation av 500 skyddsglasögon, en sjuksköterska som erbjuder sin hjälp, skolklasser som tillverkar skyddsvisir och mycket mer. Vi har alla Österåker i våra hjärtan.  

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR