Ansvarsfrågan arvodering

Som säkert en del av er känner till har det uppstått en diskussion kring våra mötesorgan i Österåkers kommun.

Kommunrevisionen tillskrev i höstas kommunstyrelsen och efterfrågade klargörande för att kunna utreda den gällande situationen.

Revisionsfirman PwC har sedan på kommunrevisionens uppdrag granskat vilka förtroendevalda som erhållit arvoden samt kommunens interna styrdokument med beröring på ärendet. I sin utredning kommer PwC fram till att det saknas ett formellt beslut att inrätta utskott eller beredning under kommunstyrelsen.

Jag vill med några korta rader redogöra för hur jag ser på det hela. För mig känns det viktigt att berätta att jag har på intet sätt gjort det här för att berika mig själv (jag har inte heller fått något arvode för detta) och jag har heller inte haft för avsikt att berika mina kolleger i Alliansen. De har fått betalt för det arbete de genomfört vid beredningarna.

Systemet antogs 2013 av en parlamentariskt tillsatt grupp och sedan 2015 har det fungerat väl. Det har tjänat sitt syfte och handlat om att få ihop Alliansen och öka den demokratiska spridningen.

Alternativet hade varit att vi tillsatt kommunalråd, men det hade blivit både dyrare och gett en mindre demokratisk bredd.

Det är dock en självklarhet för mig att formella regler måste följas och så snart systemet blev ifrågasatt av de politiska revisorerna så reagerade vi. Samtidigt noterar jag att man på nästan sex år inte haft några som helst synpunkter på upplägget. Icke desto mindre så kan vi självfallet inte ha ett system som inte är formellt korrekt.

Nu får ordförande i fullmäktige föreslå hur fullmäktige bör förhålla sig till kritiken från de kommunala revisorerna och jag avser självfallet att agera i enlighet med fullmäktiges beslut.

Jag vill inte att en kommun ska styras på ett sätt som kan uppfattas tveksamt av somliga, därför välkomnar jag att den här frågan har retts ut.

Nu är det viktigt att vi enas om hur vi ska bereda frågor framöver. Vi ska ha ett system som är tillfyllest oavsett vilken politisk falang som styr Österåker.

I dessa tider av corona är det extra viktigt att det inte får råda några tveksamheter hur vi hanterar vår parlamentarism. Det är i stunder av kris vi behöver ett system som fungerar och som inte blir ifrågasatt.

Formfrågor ska inte vara föremål för diskussion, därför är det viktigt och bra att vi nu kan hitta en metod som alla kan omfamna.

Även om jag har reagerat hårt på att oppositionen till en början målade ut mig som klandervärd ur en juridisk synpunkt, vill jag ändå understryka att jag tycker det är bra att frågan har väckts.

Det får inte råda några som helst tveksamheter kring hur Österåker styrs och därför vill jag tacka Ann-Christine Furustrand (s) för att hon lyft frågan i samband med att hon, efter sex år, kom till insikt om att det dåvarande systemet inte kändes rätt.

Lämna ett svar

Stäng meny