Lägesrapport 2020-03-20

I orostider som vi verkligen har nu är det av största vikt att i möjligaste mån lägga partipolitik åt sidan. I min egenskap av ordförande i Kommunstyrelsen är det mitt ansvar att allt skall fungera efter bästa förmåga och att kreativiteten är stor på alla nivåer. Jag kommunicerar under dessa dagar just som Kommunstyrelsens ordförande, inte moderat. Detta för att markera att det är allvar nu och att det i och med detta bör vara borgfred!

Det går inte att komma ifrån att vår omvärld och situationen just nu hela tiden förändras och vi med den och det är snabba puckar som oftast.

Vi i politiken skall vara glada att vi har så professionella tjänstemän som jobbar 24/7. Det uppmärksammas, med rätta, alla som arbetar inom vården och jag vill rikta ett stort och innerligt TACK till alla medarbetare i verksamheter och alla i kommunhuset! Trots ibland en minimerad skala på plats och arbetandes hemifrån fungerar både arbetet med Covid-19 och även det framåtsyftande arbetet med det normala, det som görs och måste göras även utan Covid-19,
Min roll som KSO är att agera utåt, och inåt i de politiska leden, berätta, beskriva, organisera, initiera, peppa, lyssna, lugna o.s.v.

Här nedan följer några FAQ utifrån den situation som råder.

Varför har inte kommunala förskolor och skolor stängt?

Svar: Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Den nya förordningen, SFS 2020:115, som börjar gäller 2020-03-21 ger regeringen möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation, i det fall den innebär stängning av förskola och grundskola. Lagen ger huvudman möjlighet att i vissa fall besluta om att tillfälligt stänga en förskola, en skola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. För att skapa beredskap i händelse av stängning beslutas om denna tillämpning.
Vi ligger i framkant i vår planering och är redo att direkt övergå till fjärr- och distansundervisning för årskurserna F-9 så fort regeringen, utifrån rekommendation från berörda myndigheter, så beslutar.

Hur underlättar Ni för företagen?

Svar: Vi har presenterat ett företagspaket med olika lättnader för våra företag. Varje föreslagen åtgärd/lättnad är samordnad och kvalitetssäkrad.

Dessa är:

  • Betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn förlängs till 90 dagar
  • Betalningstider på hyror i kommunägda verksamhetslokaler förlängs till 90 dagar.
  • Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där så är möjligt.
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.
  • Tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till näringslivet är prioriterat.
  • Kommunen har inrättat en särskild vikariepool för att säkerställa bemanningen inom samhällskritisk verksamhet. Det ger en möjlighet för vissa personalgrupper att under en tid ha en annan anställning.
  • Inriktningen på besöksnäringsarbetet skiftar från en internationell målgrupp till en nationell målgrupp inom ramen för Stockholm Archipelago
  • Vi planerar för olika åtgärder för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen, under förutsättning att den nuvarande situationen upphör.
  • Snabbutbildning av personal från bland annat det lokala näringslivet som friställs på grund av Covid-19 för att kunna arbeta inom kommunens kärnverksamheter.

Vad gäller den sista punkten gav jag Kommundirektören redan i söndags ett uppdrag att initiera arbetet med att snabbutbilda och rekrytera permitterad personal från olika företag som i rådande situation riskerar att hamna på obestånd – detta med uppenbara spinoff-effekter. Redan nu har verksamheter nappat på mitt pressmeddelande från i måndags och är redan igång att rekrytera fler händer till sin verksamhet.

Är krisledningsnämnden aktiverad?

Krisledningsnämnden aktiveras vid en större kris och man om man behöver kunna flytta pengar från en förvaltning till en annan för att klara av ett akut krisläge. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs. Min bedömning är att vi inte där än, men situationen kan komma att förändra sig. Krisnämndens ledamöter är informerade om läget redan 2 mars och vi var då överens om att nämnden inte behöver sammankallas utan information till hela kommunstyrelsen. Den samlade informationen har utvidgats till samtliga förtroendevalda i kommunen som fortlöpande får information via mail om aktuellt läge och vidtagna åtgärder På tjänstemannasidan finns en styrgrupp som består av ett antal tjänstemän i nyckelpositioner. De har avstämningsmöten 2 gånger per dag måndag-fredag.

Fungerar omsorgen – t.ex. hemtjänsten?

Svar: Hemtjänsten fungerar och förvaltningen har en planering för större personalbortfall. Likaså övrig omsorg fungerar och även för dessa finns motsvarande planering. Det bör poängteras att besök till äldreboenden undanbedes, då våra äldre och äldre-äldre är en riksgrupp.

Finns det skyddsutrustning för medarbetare i hemtjänsten?

Sparsamt, mycket sparsamt. Våra tjänstemän har själva fått söka och köpa, efterlysa hos olika leverantörer. Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att samordna skyddsutrustning till de mest ansträngda regionerna.

Bifogar den lägesrapport som skickas till samtliga förtroendevalda (175 st) i Österåker.

Lämna ett svar

Stäng meny