Hemtjänsten i Österåkers kommun

Hemtjänsten i Österåkers kommun drivs till största delen av privata utförare. Den enda del som drivs av kommunen är hemtjänsten på Ljusterö, och skärgården samt nattpatrull både Ljusterö och fastland. För dessa verksamheter är produktionsförvaltningen utförare och jag ordförande i det som kallas Produktionsutskottet.

Inom hemtjänsten på Ljusterö pågår just nu en diskussion som framför allt handlar om att göra maximal nytta för kunden med de resurser vi har. Det har inte fattats några beslut om att minska insatserna till våra kunder, likaså månar vi om arbetsmiljön för våra medarbetare. Som vi ser det finns inget motsatsförhållande kring dessa två uppgifter.

En översyn av hur vi använder resurserna på bästa sätt  i den hemtjänst som vi ansvarar för kommer att göras  och dialogen kring detta har påbörjats. Självklart är det av stor vikt att våra medarbetare får komma till tals i det arbetet med synpunkter kring både arbetsmiljö och kvalitet för kund.

Hemtjänstverksamheten på Ljusterö går med stora underskott (trots en jämförelsevis mycket högre ”peng”), detta behöver vi självklart ha med i kommande översyn, för att säkerställa att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt.

Det som styr vår verksamhet är de biståndsbeslut som fattas kring varje kund och som reglerar vad vi ska göra hos kund och vilken ersättning vi får. Besluten fattas av biståndshandläggare på Socialförvaltningen.

I den diskussion som pågår med medarbetarna finns ingen tanke om att minska tid ute hos kundtvärtom. Vi hävdar att det av både kvalitetsskäl och arbetsmiljöskäl är att yttersta vikt att vi är hos kund hela den tid som är avsatt, enligt biståndsbeslut. Idag ser vi att insatser ibland går fortare än beräknat och säger då att  det är viktigt att stanna hos kund, kunna ge ”det lilla extra” och även ge sig själv en bättre arbetsmiljö genom att i ett lugnare tempo kunna genomföra en städning e.dyl.

Avståndet mellan kunder på landsbygden kan givetvis vara en utmaning i sig, där bilresan/båtresan ibland tar längre tid än planerat. Ifall detta inträffar och man därmed blir sen till nästa kund hanterar vi det som en avvikelse och har även en beredskap för att ändra i planeringen i de fall vi ser att det finns ett större problem än en tillfällig försening.

Med respekt för att vi arbetar i en skattefinansierad verksamhet är det viktigt att vi på bästa sätt förhåller oss till de resurser vi har. Det är därför i hemtjänsten, precis som i andra kommunala verksamheter angeläget att ständigt utvärdera hur vi arbetar och i förekommande fall ändra scheman så att vi använder resurserna så effektivt som möjligt. Vi kommer dock aldrig att göra avkall på vare sig kvaliteten på de beslutade insatserna eller på våra medarbetares arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi har däremot alltid att förhålla oss till de biståndsbeslut som reglerar vad vi har i uppdrag att utföra hos den enskilde. 

I det Öppna Brev som ej skickats direkt till mig, utan lagts på något slutet forum (där jag ej kan gå in och läsa, än mindre svara) på social medier ställs också frågan vad jag gör privat, hur mycket jag stressar och hur min fritid ser ut. Fritid? Detta uppdrag jag har förmånen att inneha kan säkert ge en del fritid, dock finns det enligt min mening ett bottenlöst behov av att ständigt kunna förbättra vilket gör att min fritid i det närmaste är obefintlig.

Till avsändaren av det Öppna Brev på det slutna forumet på nätet kan jag också berätta att jag har också arbetat inom hemtjänsten och det är således inte främmande för mig.

Lämna ett svar

Stäng meny